Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tsim Dheev!  |  Phau 3 Xyoo 2017

Lub ENS lossis enteric nervous system (xim xiav) nyob hauv cov plab hnyuv

Tej Plab Hnyuv Zoo Li Lub Hlwb Thiab

Tej Plab Hnyuv Zoo Li Lub Hlwb Thiab

KOJ muaj pes tsawg lub hlwb? Yog koj hais tias tsuas muaj 1 lub xwb, ces koj hais yog lawm. Tibneeg lub cev muaj hlab ntsha ntau heev, peb lub cev thiaj xa tau xov mus rau saum cov hlwb. Tiamsis peb lub cev kuj xa xov mus rau lub enteric nervous system (ENS) uas nyob hauv peb cov plab hnyuv thiab. Vim lub ENS ua haujlwm ntau heev, cov neeg tshawb txujci thiaj hais tias cuag li yog ib lub hlwb thiab.

Tej plab hnyuv yuav tsum ua ntau yam thiaj zom tau zaub mov mus ua roj ntsha yug lub cev. Yog li ntawd, lub ENS thiaj tswj tej plab hnyuv tsis tas lub hlwb tswj.

Txawm lub ENS kawm tsis nyuaj npaum li lub hlwb los cov neeg tshawb txujci tseem paub tsis tau txhij txhua. Muaj li 200-600 plhom lub noob ntsha hauv lub ENS xa xov hauv tej plab hnyuv tawm mus thoob plaws neeg lub nrog cev. Tej neeg tshawb txujci hais tias yog lub ENS nyob saum lub hlwb thiab ces cov leeg xa xov tuab dhau hwv lawm. Raws li phau ntawv The Second Brain tau hais, zoo dua rau lub ENS thiab lub hlwb nyias nyob nyias ib qho, nyias ua nyias tes haujlwm.

“ZOO IB YAM LI LUB TSEV TOV TSHUAJ”

Yuav kom tej zaub mov yaj taus mus ua roj ntsha lub plab yuav tsum paub tso tshuaj, tej zaub mov thiaj xam taus. Ib tug xibhwb hu ua Gary Mawe hais tias tej plab hnyuv “zoo ib yam li lub tsev tov tshuaj.” Cov hnyuv muaj tej noob ntsha uas txawj saj zaub mov, thaum saj tau lawd cov noob ntsha xa xov mus rau lub ENS. Lub ENS thiaj paub tias yuav tsum tso yam tshuaj twg tej zaub mov thiaj yaj thiab xam taus mus ua roj ntsha. Tsis tas li ntawd xwb, lub ENS txawj luj zaub mov xwv lub plab thiaj muaj kua tsib kua qaub sib npaug zos. Tej no ua rau peb xav tsis thoob li, puas yog?

Lub ENS kuj tswj tej plab hnyuv kom paub nyem thiab tso tej zaub mov hauv lub plab zuj zus mus rau txoj hnyuv. Thiab lub ENS tseem qhia kom txoj hnyuv paub siv zog npaum li cas thiaj swb tau tej zaub mov mus.

Lub ENS txawj tiv thaiv lub cev heev thiab. Tej zaub mov uas peb noj yeej muaj kab mob tibsi. Tiamsis lub plab muaj noob ntsha tua tej kab mob no. Muaj cov noob ntsha uas tiv thaiv kab mob hu ua lymphocyte, txog 70-80 feem pua nyob hauv lub plab! Yog tej zaub mov muaj kab mob ntau dhau lawm, lub ENS yuav qhia koj lub cev ua rau koj xeev siab, raws plab, kom tso tau cov kab mob tawm mus.

TXAWJ XA XOV XWM

Lub ENS xa xov xwm mus rau lub hlwb tas zog. Lub ENS xa xov mus qhia lub  hlwb tias tshaib plab lawm yuav tsum noj npaum li cas thiaj tsau. Thaum tsau plab, lub ENS xa xov mus rau lub hlwb tias tsau lawm. Yog noj ntau dhau, lub ENS kuj ua rau yus xeev siab thiab.

Txawm koj twb tsis tau nyeem dua zaj no li los, tej zaum koj kuj mloog tau tias koj noj dabtsi tas, ua rau koj nkees koj nquag, puas yog? Ib yam li thaum koj noj zaub mov qab rog ua rau koj kaj siab tuaj. Vim li cas? Twb yog koj lub ENS xa xov mus rau koj lub hlwb tias koj ‘txaus siab’ heev. Thaum tibneeg ntxhov siab, lawv thiaj kheev nrhiav tej yam qab qab los noj xwb. Cov neeg tshawb txujci tabtom nrhiav seb puas tsim tau ib co tshuaj los tshoov lub ENS kom xa xov mus ntxias lub hlwb tias yus ‘txaus siab’ heev. Lawv xav paub seb ua li ntawd puas ntxim tus mob nyuaj siab.

Thaum koj ntshai thiab poob siab, koj lub hlwb xa xov kom lub ENS xa cov ntshav tawm hauv tej plab hnyuv mus thoob plaws lub cev; koj thiaj hnov koj lub plab qaub tas, lossis tej zaum koj kuj xeev siab thiab. Cov neeg tshawb txujci ib txhia hais tias tibneeg paub ceev faj vim lub hlwb thiab lub ENS xa xov mus mus los los li no.

Txawm tias lub ENS pab tau koj paub ceev faj los, lub ENS tsis yog ib lub hlwb, yuav pab tsis tau koj txawj txiav txim siab. Pab tsis tau koj kawm ntaub kawm ntawv, sau nkauj, lossis xam koj tej nyiaj txiag li. Txawm li ntawd los, cov neeg tshawb txujci yeej qhuas lub ENS thiab tseem nrhiav qees seb ua tau haujlwm li cas ntxiv. Yog li ntawd, lwm zaus koj yuav noj ib yam dabtsi, cia li xav seb koj tej plab hnyuv thiab lub hlwb yuav tabtom xa xov li cas mus thoob plaws koj lub cev!