Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

TSIM DHEEV! Phau 3 Xyoo 2017 | Puas Yog Vajtswv Txojlus Tiag?

Phau Vajlugkub puas yog Vajtswv lub tswvyim los yog neeg lub xwb?

Phau “Tsim Dheev!” no piav 3 yam uas qhia tias phau Vajlugkub yeej yog Vajtswv lub tswvyim tiag.

 

THAWJ ZAJ

Phau Vajlugkub Puas Yog “Vajtswv Tshoov” Neeg Sau Tiag?

Tej txhia hais tias phau Vajlugkub yeej yog Vajtswv muab rau tibneeg. Tiamsis muaj lwm cov hais tias phau Vajlugkub tsuas yog tej keeb kwm, tej kwv huam, tej dab neeg thiab tej kev lig kevcai uas neeg xev xwb.

THAWJ ZAJ

Phau Vajlugkub Qhia Meej Txhua Fab

Phau Vajlugkub tsis yog piav meej txog peb lub ntiajteb no xwb, tiamsis kuj piav tias tej tebchaws twg yuav sawv thiab yuav poob. Phau Vajlugkub pab tau peb lub neej tamsim no.

KEV PAB LUB CUAB LUB YIG 

Txib Menyuam Ua Haujlwm

Cov niam txiv, nej puas kheev txib menyuam ua haujlwm thiab? Yog nej txib menyuam lawv yuav paub tab, ua neeg nquag, thiab nyiam ua haujlwm.

Tej Plab Hnyuv Zoo Li Lub Hlwb Thiab

Tej plab hnyuv zoo ib yam li lub “tsev tov tshuaj” li cas, thiab ho ua tau dabtsi ntxiv?

SIB THAM LUS

Ib Tug Kws Tsim Twj Rau Koos Pis Tawj Piav Nws Txojkev Ntseeg

Dr. Fan Yu yog ib tug kws tshawb txuj, nws ntseeg tias txhua yam txia los xwb. Tiamsis nimno nws ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam txhua tsav. Vim li cas?

VAJTSWV TXOJLUS QHIA

Neeg Qaum Ntuj

Muaj ntaub ntawv, duab, thiab yeeb yaj kiab ua ntsig txog cov neeg qaum ntuj. Vajtswv Txojlus qhia li cas txog lawv?

PUAS MUAJ IB TUG TSIM?

Tus Ntshuab Cov Plaub

Cov tsiaj nyob nruab deg ntau hom daim tawv tuab heev thiaj tiv taus dej txiag. Tiamsis tus ntshuab daim tawv tsis tuab.

Muaj Dua Lwm Yam Hauv Lub Vej Xaij No

Lub Tswvyim Hauv Phau Vajlugkub, Yog Leejtwg Lub?

Yog tibneeg sau phau Vajlugkub, puas hais tau tias yog Vajtswv txojlus? Phau Vajlugkub yog leejtwg lub tswvyim nyob rau hauv?