Phau Vajlugkub puas yog Vajtswv lub tswvyim los yog neeg lub xwb?

Phau “Tsim Dheev!” no piav 3 yam uas qhia tias phau Vajlugkub yeej yog Vajtswv lub tswvyim tiag.