Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 YAM 5

Cia Cov Laus Cob Qhia

Cia Cov Laus Cob Qhia

COV LAUS YUAV COB QHIA MENYUAM LI CAS?

Cov laus yuav tsum cob qhia thiab pab menyuam tawm tswvyim. Qhov no yog niam txiv lub luag haujlwm ntag. Tsis muaj leejtwg yuav nrog menyuam ua ke heev npaum li niam thiab txiv. Tiamsis lwm cov laus los kuj pab tau thiab.

UA CAS TSIM NYOG COV LAUS COB QHIA MENYUAM?

Nyob rau ntau lub tebchaws, menyuam tsis tshua nrog cov laus ua ke. Muaj li ntawd vim li no:

  • Menyuam kawm ntawv ib hnub nkaus. Tom tsev kawm ntawv cov hluas coob dua cov laus.

  • Thaum menyuam kawm ntawv los, tsev nqha nrig xwb vim niam txiv tseem ua haujlwm.

  • Luag tshawb pom tias hauv U.S.A cov menyuam uas muaj hnub nyoog 8 txog 12 xyoos siv li 6 txoos teev ib hnub los mus saib this vis, mloog nkauj, thiab tua nkees. *

Ib phau ntawv uas qhia txog kev tu menyuam hais tias: “Nimno cov hluas tsis nrhiav tswvyim ntawm niam ntawm txiv thiab ntawm tej xibhwb qhia ntawv lawm. Lawv tsis vam cov laus lub tswvyim tiamsis . . . lawv ho vam lawv cov npoj lub.”​—Hold On to Your Kids.

COB QHIA LI CAS?

Siv sijhawm nrog menyuam.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Cia li cob qhia menyuam taug txojkev uas tsim nyog nws mus, mas thaum nws hlob lawd nws thiaj tsis ncaim ntawm txojkev ntawd.”​—Paj Lug 22:6.

Menyuam yeej ib txwm tos niam tos txiv cob qhia lawv. Tej neeg kawm txawj kawm ntse tau hais tias txawm menyuam tiav hluas lawm los lawv tseem saib niam txiv tej lus cob qhia muaj nuj nqe dua lwm cov hluas. Lauvleem Xateenpawm (Laurence Steinburg) yog ib tug uas kawm txog tibneeg tej kev xav. Nws phau ntawv hais tias: “Cov hluas feem coob tus cwj pwm twb yog niam thiab txiv tus xwb.” Nws sau ntxiv tias: “Txawm cov hluas ua txuj coj li lawv tsis xav mloog niam txiv hais los, qhov tseeb tiag cov hluas yeej khaws tej lus ntawd cia. Lawv yeej xav paub seb niam txiv xav li cas tiag.”​—You and Your Adolescent.

Thaum menyuam tseem tos koj kavtsij cob qhia kam tiag. Nrog menyuam ua ke thiab qhia koj lub tswvyim rau lawv. Qhia kom lawv paub tias yam twg tseem ceeb rau koj. Siv sijhawm piav koj lub neej rau lawv seb koj tau ntsib yam twg.

 Nrhiav ib tug laus los pab koj tus menyuam.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Tus uas nrog nraim tus txawj ntse nws kuj yuav txawj ntse.”​—Paj Lug 13:20.

Puas muaj ib tug laus uas koj tso siab tias yuav tsis ua phem rau koj tus menyuam thiab yuav coj tau ib tug qauv zoo rau nws xyaum? Yog muaj, koj kuj teem sijhawm rau nws tuaj nrog koj tus menyuam ua ke. Tsis yog nws nyob koj chaw cob qhia koj tus menyuam, tiamsis nws tsuas pab kom koj tus menyuam tuaj zog ntxiv xwb. Zoo ib yam li hauv phau Vajlugkub, muaj ib tug tub hluas hu ua Timaute uas ncawg ib tug laus hu ua Povlauj. Tom qab no txawm Timaute twb hlob tiav txiv lawm los nws tseem kawm tau ntau yam ntawm Povlauj.​—Filipi 2:20, 22.

Niaj hnub nimno, ntau yim tsis nyob koom vaj koom tsev koom zej koom zos lawm. Tej zaum niam pog txiv yawg, niam tais yawm txiv, niam ntxawm txiv ntxawm, thiab lwm cov txheeb ze nyias nyob nyias ib rooj teb. Yog tsis muaj tej txheeb ze nyob ze koj, nrhiav seb puas muaj cov laus uas coj tau zoo los pab txhawb koj cov menyuam.

^ nqe 9 Lawv kuj tshawb pom ntxiv tias cov hluas siv txog li 9 txoos teev ib hnub los siv koos pis tawj lossis tej twj ntawm tes los ua si. Tej uas lawv tshawb pom no twb tsis suav lub sijhawm uas cov menyuam thiab cov hluas saib Is Taws Nej tom tsev kawm ntawv thiab thaum kawm ntawv hauv tsev.