Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

TSIM DHEEV! Phau 2 Xyoo 2019 | Rau Yam Uas Yuav Pab Menyuam Ua Neej

Rau Yam Uas Yuav Pab Menyuam Ua Neej

Koj xav kom koj tus menyuam coj li cas thaum nws tiav niam tiav txiv?

  • Tswj Nws Tus Kheej

  • Txo Hwjchim

  • Thev Taus

  • Paub Haujlwm

  • Paub Tab

  • Ua Siab Ncaj

Yog tsis muaj niam muaj txiv qhia ces lawv yuav coj tsis tau li no. Koj yuav tau cob qhia lawv.

Phau no yuav tham txog 6 yam tseem ceeb heev uas zoo qhia koj cov menyuam ua neej.

 

Tswj Nws Tus Kheej

Ua cas ho tsim nyog tswj yus tus kheej? Yus yuav xyaum li cas yus thiaj ua tau siab ntev?

Txo Hwjchim

Qhia menyuam txo hwjchim tamsim no, thiaj pab tau lawv yav tom ntej.

Thev Taus

Yog qhia kom menyuam thev taus, txawm lub neej tsis mus li lawv siab xav los, lawv yuav nyiaj dhau.

Paub Haujlwm

Niam txiv yuav pib cob qhia menyuam kom paub haujlwm rau thaum twg?

Cia Cov Laus Cob Qhia

Menyuam yuav tsum vam cov laus lub tswvyim. Lawv yuav mus cuag leejtwg?

Paub Qhov Zoo Qhov Phem

Qhia kom menyuam paub qhov zoo qhov phem lawv thiaj ua neej khov kho rau yav tom hauv ntej.

Kev Pab Rau Cov Niam Txiv

Cov niam txiv yuav tsum nrhiav kev pab lawv thiaj tau lub neej zoo. Yog xav paub ntxiv mus saib jw.org/hmn.