Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Mloog niam txiv lus zoo ib yam li them nqe rau txhab nyiaj. Yus yimhuab them, luag yimhuab xav qev nyiaj ntxiv rau yus

 RAU COV HLUAS

10: Ua Zoo Luag Thiaj Ntseeg Yus

10: Ua Zoo Luag Thiaj Ntseeg Yus

YOG LI CAS?

Yus yuav tsum mloog lus, hais lus tseeb, thiab ua raws li yus tau cog tseg, luag thiaj ntseeg yus siab. Yog yus coj zoo li no ces yus niam yus txiv, tej phoojywg kwvluag, thiab yus tus lospav yuav tso siab rau yus dua.

VIM LI CAS TSIM NYOG UA?

Yog ib tug hluas xav tau kev ywj pheej, nws yuav tsum paub tab, nws niam nws txiv thiaj tso siab rau nws. Yog nkawd tso siab rau nws ces nkawd yuav tso kev dav rau nws.

Hli tau hais tias: “Yog koj xav kom koj niam koj txiv tso siab rau koj ces koj tes haujlwm yuav tsum qhia tias koj paub tab. Txawm nkawd tsis nrog koj los koj yeej ua tau koj tes haujlwm tiav.”

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Cia li ua zoo kawg nkaus.”​—1 Petus 2:12.

KOJ YUAV UA LI CAS?

Yog koj xav kom luag ntseeg thiab tso siab rau koj ces xyaum raws li nram no.

Hais lus tseeb. Yog yus pheej dag ces luag yuav tsis ntseeg yus ntxiv lawm. Tiamsis yog yus hais lus tseeb ces luag yuav tso siab rau yus. Luag yimhuab tso siab rau yus thaum yus lees tej uas yus ua yuam kev.

Kos tau hais tias: “Thaum yus ua tau tej yam zoo tsis nyuaj qhia qhov tseeb. Yog yus ua tau tej yam tsis tshua zoo nkauj los yog yus qhia qhov tseeb, luag yuav tso siab rau yus dua.”

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Peb muaj lub siab dawb paug, xav xyaum zoo rau txhua fab.”​—Henplais 13:18.

Ua raws li yus tau hais. Hauv tebchaws U.S.A., luag tshawb pom tias 78 feem pua ntawm cov tsev haujlwm xav nrhiav cov neeg uas lawv ntseeg siab los ua haujlwm rau lawv xwb. Yog li ntawd, thaum tseem hluas cia li xyaum ua neeg paub tab, yus hais li cas ces yuav tsum ua li ntawd, luag thiaj ntseeg yus.

Xia tau hais tias: “Kuv niam kuv txiv zoo siab thaum kuv tu vaj tu tsev tsis tos nkawd hais. Yog kuv paub ua haujlwm li ntawd, nkawd yimhuab tso siab rau kuv.”

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Kuv ruaj siab tias koj yuav mloog . . . thiab paub tias koj yuav ua ntau dua tej uas kuv thov.”​—Filemoo 21.

Ua siab ntev. Thaum koj loj siab tuaj lawm, luag yeej pom. Tiamsis qhov uas koj ua ib tug neeg paub tab, tej zaum ntev loo luag mam pom.

Npleevdeem (Brandon) yog ib tug tub hluas uas hais tias: “Tsis yog yus ua haujlwm tiav ib zaug xwb es yus niam yus txiv lossis lwm tus cia li tso siab rau yus. Yuav tsum ua ntau ntau zaus luag mam ntseeg yus.”

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Nej yuav tsum . . . ua siab ntev.”​—Kaulauxais (Khaulauxi) 3:12, TMZ.