Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Xyaum nquag pab tau lub neej tamsim no thiab yav tom hauv ntej

 RAU COV HLUAS

11: Ua Neeg Nquag

11: Ua Neeg Nquag

YOG LI CAS?

Ib tug neeg nquag tsis xaiv haujlwm. Nws phwb tes tsog ua haujlwm los pab lwm leej lwm tus. Txawm tes haujlwm uas nws ua tsis muaj meej mom los nws yuav zoo siab hlo ua.

VIM LI CAS TSIM NYOG UA?

Peb txhua tus yuav tsum ua haujlwm peb thiaj muaj noj muaj haus. Tiamsis feem coob tsis nyiam ua haujlwm hnyav. Txawm li ntawd los, nco ntsoov tias yog yus xyaum ua neeg nquag yus lub neej yuav zoo dua.​—Laj Lim Tswvyim 3:13.

Lis tau hais tias: “Thaum yus rau siab ntso ua yus tes haujlwm tiav log, yeej ua rau yus zoo siab thiab hajyam muaj siab ua haujlwm ntxiv. Thaum kawg luag tseem qhuas tias yus nquag thiab paub haujlwm.”

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Ua neeg nquag koj lub neej thiaj li muaj nplua mias.”​—Pajlug (Paj Lug) 14:23, TMZ.

KOJ YUAV UA LI CAS?

Xyaum li no koj thiaj muaj siab ua haujlwm.

Xyaum kom txawj ua haujlwm. Peb yuav tsum xyaum kom peb txawj ua haujlwm, tsis hais thaum peb tu vaj tu tsev, kawm ntaub kawm ntawv, lossis ua haujlwm yug lub cuab lub yig. Thaum koj txawj ua ib teg haujlwm twg, xyaum kom koj hajyam txawj ua dua qub thiab nrawm dua qub. Thaum koj yimhuab txawj, koj yimhuab nyiam ua haujlwm.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Koj pom tus uas txawj txawj ua haujlwm los tsis pom? Nws yuav tau mus nyob ntawm tej vajntxwv xubntiag, tsis yog nyob ntawm cov uas tsis muaj meej.”​—Paj Lug 22:29.

Xam pom lwm tus thiab. Yog koj txawj ua koj tes haujlwm ces tsis yog pab tau koj ib leeg xwb tiamsis pab tau sawvdaws. Xws li hauv lub cuab lub yig, yog koj rau siab ntso ua koj li feem ces haujlwm yuav sib dua rau tsev neeg.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Thaum yus pub rau luag yus zoo siab heev dua thaum yus tau luag li.”​—Tes Haujlwm (Tubtxib Tes Haujlwm) 20:35, TMZ.

Nrog nws mus ob ncuas kev. Thaum luag txib yus ua ib txoj haujlwm twg, yog yus ua txij li luag txib xwb ces tej zaum yus yuav xav tias luag yuam yus ua. Tiamsis yog yus txiav txim siab ua ntau tshaj li luag txib ces yus tsis xam khib, rau qhov yus zoo siab hlo ua.​—Mathai 5:41, NN.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Qhov uas koj ua zoo thiaj tsis yog raug yuam ua tiamsis yog koj txaus siab ua.”​—Filemoo 14.

Txuag yus lub zog. Ib tug neeg nquag yeej tsis qia zog. Tiamsis nws tsis lam ua haujlwm mus txog thaum vau kiag. Nws paub tias nws yuav tsum muaj caij so nws thiaj tsis dhuav thiab nws thiaj ua taus haujlwm ntxiv.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Ib taus tes kev siab tus tseem zoo dua ob taus tes puv nkaus tej haujlwm uas siv siav siv zog ua thiab haus cua.”​—Laj Lim Tswvyim 4:6.