Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov lus zoo saib taus yus tus txij nkawm zoo li cov av nplaum uas siv los puab yus lub neej kom ruaj khov

 RAU COV TXIJ NKAWM

3: Sib Hwm

3: Sib Hwm

YOG LI CAS?

Yog ob tug txij nkawm sib hwm ces txawm nkawd tsis sib haum los nkawd ib leeg tseem hlub ib leeg. Ib phau ntawv uas qhia txog kev txij nkawm hais tias: “Cov niam txiv uas sib hwm tsis lam yuam kom ua tau raws li lawv siab nyiam. Ib leeg yuav yoog ib leeg. Yog tsis sib haum nkawd yuav ua tib zoo tham seb yuav kho qhov teeb meem li cas. Ib tug yuav ua tib zoo mloog thaum nws tus txij nkawm qhia siab rau nws. Nkawd yuav tu qhov teeb meem kom haum ob leeg tibsi.” (Ten Lessons to Transform Your Marriage)

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Txojkev hlub . . . tsis xam pom nws xwb.”​—1 Khaulee 13:4, 5.

Ntxoov Mas tau hais tias: “Qhov uas kuv hwm kuv pojniam twb yog kuv saib nws rau nqe. Kuv tsis xav ua ib yam dabtsi kom nws tu siab lossis kom wb txojkev txij nkawm puas.”

VIM LI CAS TSIM NYOG UA?

Yog tej txij nkawm tsis sib hwm ces ib tug yuav hais lus thuam, hais lus ntsw ib tug. Tej zaum ib tug tseem yuav ntxub ntxaug ib tug thiab. Cov neeg tshawb txog kev sib yuav hais tias cov uas coj li no pheej kheev sib nrauj.

Kab Yis tau hais tias: “Yog yus thuam thiab hais lus saib tsis taus yus pojniam ces nws yuav tsis tso siab rau yus lawm. Tej lus ntawd yuav rhuav tau yus lub neej.”

KOJ YUAV UA LI CAS?

TSHUAJ KOJ TUS KHEEJ

Siv li ib lim tiam los tshuaj seb neb ob niam txiv hais lus thiab coj li cas. Tom qab ntawd, xav txog cov lus nug no:

  • Kuv thuam kuv tus txij nkawm pes tsawg zaus? Kuv qhuas nws pes tsawg zaus?

  • Kuv ua tej yam twg los qhia tias kuv saib taus nws?

NROG KOJ TUS TXIJ NKAWM THAM

  • Wb yuav hais lus li cas thiab coj li cas thiaj qhia tias wb sib hwm?

  • Wb yuav zam cov lus zoo li cas thiab tus cwj pwm twg, thiaj tsis muaj kev tu siab?

KEV PAB

  • Sau 3 yam uas koj xav kom koj tus txij nkawm ua los qhia tias nws saib taus koj. Hais kom koj tus txij nkawm sau 3 yam txog koj thiab. Tom qab ntawd koj nyeem nws daim thiab cia nws nyeem koj daim. Neb mam li xyaum raws li neb tus txij nkawm lub siab nyiam.

  • Sau cia tej cwj pwm zoo uas koj tus txij nkawm muaj. Tom qab ntawd qhuas koj tus txij nkawm txog tej ntawd.

Maiv Kaus tau hais tias: “Yog kuv hwm kuv tus txiv ces kuv yuav coj tus cwj pwm uas qhia tias kuv saib nws rau nqe thiab xav kom nws zoo siab. Tsis tas kuv yuav ua tej yam loj loj. Txawm tej yam me me li ntawd xwb los yeej qhia tias kuv hwm nws lawm.”

Tej zaum yus kuj xav tias yus hwm thiab saib taus yus tus txij nkawm txaus lawm. Tiamsis yog xav paub tseeb ces nug yus tus txij nkawm seb nws puas txaus siab rau yus tiag.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Cia li hnav lub siab tab ncuab, siab khuvleej, siab txo hwjchim, siab mos siab muag thiab thev taus.”​—Khaulauxi 3:12.