Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yog yus qhia menyuam paub cais qhov zoo qhov phem ces zoo ib yam li yus pub lub koob taw kev rau lawv

 RAU COV NIAM TXIV UAS MUAJ MENYUAM

7: Qhia Kom Paub Qhov Zoo Qhov Phem

7: Qhia Kom Paub Qhov Zoo Qhov Phem

YOG LI CAS?

Peb sawvdaws yuav tsum txiav txim seb peb yuav ua zoo los ua phem. Koj tus ua niam ua txiv yeej xav coj zoo coj ncaj, puas yog? Yog li ntawd, tsim nyog peb qhia kom peb cov menyuam paub qhov zoo qhov phem, xwv lawv thiaj ua tau neeg ncaj ncees.

Tus uas paub cais qhov zoo qhov phem yuav tsum paub cai thiab. Nws txawj xav txog lwm tus tsis yog xav txog nws tus kheej xwb. Nws nquag ua haujlwm thiab coj ncaj ncees. Zoo rau peb qhia kom menyuam xyaum coj li no thaum lawv tseem yau.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Cia li cob qhia menyuam taug txojkev uas tsim nyog nws mus, mas thaum nws hlob lawd nws thiaj tsis ncaim ntawm txojkev ntawd.”​—Paj Lug 22:6.

VIM LI CAS TSIM NYOG UA?

Phaum uas nyiam koos pis tawj yuav tsum paub cais qhov zoo qhov phem. Ib leej niam hu ua Kiab hais tias yoojyim heev rau menyuam nrhiav tej yam phem hauv lawv tej koos pis tawj. Nws hais tias: “Txawm lawv zaum kiag ntawm yus ib sab los lawv tseem saib tau tej yam phem hauv lawv lub twj, yus twb tsis paub li.”

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Cov uas hlob . . . twb xyaum kawm lawm thiaj txawj cais tias yam twg zoo yam twg phem.”​—Henplais 5:14.

Yuav tsum kawm kom paub cai thiab. Tsim nyog qhia kom tej menyuam paub kevcai. Menyuam yuav tsum paub ua luag tej tsaug. Niaj hnub no feem coob ntsaub lub xov tooj lossis lub koos pis tawj xwb. Lawv tsis quav ntsej lwm tus. Tiamsis peb yuav tsum qhia kom cov hluas paub xav txog lwm tus.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Nej xav kom lwm tus ua li cas rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus.”​—Luka 6:31.

KOJ YUAV UA LI CAS?

Qhia ncaj hlo tias yam twg zoo yam twg phem. Muaj neeg tshawb nrhiav tau tias yog muaj tus qhia tias pw ua ke ua ntej sib yuav txhaum, cov hluas feem coob yeej yuav mloog.

KEV PAB: Muab tej xwm txheej los ua qauv qhia koj tus menyuam kom nws paub qhov zoo qhov phem. Tej zaum hnov xov tias muaj neeg ua limhiam rau ib hom neeg twg. Nug koj tus menyuam li no: “Ua cas tibneeg ho sib ntxub ua luaj? Koj xav li cas xwb?”

Nplooj tau hais tias: “Yog menyuam tsis paub cais qhov zoo qhov phem ces nyuaj heev rau lawv xaiv qhov zoo.”

Qhia kom paub cai. Txawm menyuam tseem yau los, qhia kom lawv paub nco luag txiaj ntsig thiab ua luag tsaug. Qhia kom lawv txawj xav txog lwm tus. Ib phau ntawv uas cob qhia menyuam hais tias: “Yog muaj tus cob kom tej menyuam pom deb pom dav ces lawv yuav xam pom lawv tsev neeg, cov tub kawm ntawv uas nrog lawv ua ke, thiab tej kwvtij zej zog. Lawv yuav txawj ua zoo kom pab tau sawvdaws, tsis yog pab tau lawv xwb.” (Parenting Without Borders)

KEV PAB: Faib haujlwm rau menyuam ua hauv vaj hauv tsev, lawv thiaj txawj pab lwm tus.

Tiaj tau hais tias: “Yog wb cov menyuam txawj ua haujlwm hauv vaj hauv tsev ces thaum lawv mus ua lawv neej, lawv yuav txawj tab cuab tab yig. Lawv yuav paub haujlwm dua.”