Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Thaum yus paub yus tus kheej zoo ces zoo ib yam li tsob ntoo uas tej cag ntsia av tob tob ntis nag xob nag cua

 RAU COV HLUAS

9: Paub Koj Tus Kheej

9: Paub Koj Tus Kheej

YOG LI CAS?

Peb yuav tsum paub peb tus kheej zoo. Xav txog cov lus nug no: Kuv saib tej yam twg rau nqe xwb? Kuv ntseeg dabtsi? Kuv coj tus cwj pwm zoo li cas? Tej no qhia tias peb muaj lub siab zoo li cas tiag.

VIM LI CAS TSIM NYOG UA?

Thaum peb paub peb tus kheej zoo, peb yuav tsis cia peb tej npoj yuam kom peb coj li lawv coj, ntseeg li lawv ntseeg, thiab nyiam li lawv nyiam.

Ees tau hais tias: “Nimno tibneeg zoo li tej roj hmab hauv khw uas luag muab tsoos looj rau. Lawv cia lwm tus xaiv rau lawv hnav xwb.”

Nkauj Hli tau hais tias: “Txawm lwm tus tsis nyiam los kuv yeej ua qhov yog. Kuv yeej paub tias cov neeg twg hlub kuv tiag, rau qhov lawv saib taus kuv thiab kuv tsis ntxhov siab thaum kuv nrog lawv ua ke.”

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Tsis txhob yoog raws li tej neeg tiam no ua. Nej yuav tsum txais kev hloov dua siab nej tej kev xav thiaj hloov dua tshiab.”​—Loos 12:2.

KOJ YUAV UA LI CAS?

Thaum koj tseem hluas, cia li tshuaj koj lub siab seb koj paub koj tus kheej zoo npaum li cas. Thiab xav seb koj npaj ua ib tug neeg zoo li cas thaum koj tiav niam tiav txiv lawd. Yuav kom koj ua tau li no xav seb koj muaj peevxwm ua dabtsi, koj tu ncua tej yam twg, thiab koj saib tej yam twg tseem ceeb dua ntais. Xav txog cov lus nug no.

Tej uas koj muaj peevxwm ua: Kuv muaj peevxwm ua dabtsi? Kuv puas yog ib tug neeg siab sib? Kuv puas txawj tswj kuv lub siab? Kuv puas yog ib tug neeg nquag? Kuv puas yog ib tug neeg siab dav? Tej yam zoo uas kuv txawj ua yog dabtsi?

KEV PAB: Yog koj xav tias koj tsis muaj peevxwm dabtsi li ces nug koj niam koj txiv lossis ib tug phoojywg zoo seb lawv pom koj txawj ua dabtsi, thiab kom lawv piav seb koj coj li cas.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Txhua tus nyias yuav tsum tshuaj nyias tes haujlwm thiaj khav tau nws tus kheej xwb, tsis muab piv rau lwm tus.”​—Kalatia 6:4.

Tej uas koj tu ncua: Kuv yuav tsum hloov tus cwj pwm twg? Tej yam twg yuav haub tau kuv mus ua txhaum? Puas muaj tej yam uas kuv ua tau tshaj zog lawm es yuav tsum tswj kuv tus kheej?

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Yog peb hais tias peb tsis muaj txim, kuj yog peb rov dag peb tus kheej, thiab txojkev tseeb tsis nyob hauv peb kiag li.”​—1 Yauhas 1:8.

Tej uas koj suav tias tseem ceeb: Kuv kawm qhov zoo qhov phem los ntawm leejtwg? Kuv puas ntseeg Vajtswv? Vim li cas kuv thiaj ntseeg tias muaj Vajtswv? Kuv pom tibneeg ua tej yam tsis ncaj ncees twg? Ua cas kuv ho paub tias tsis ncaj? Kuv muaj kev cia siab dabtsi rau tom hauv ntej?

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Kev txawj ntse yuav tsom kwm koj, thiab kev to taub yuav tiv thaiv koj.”​—Paj Lug 2:11.