Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yog koj rau siab ntso ces haujlwm yuav tiav raws li koj npaj tseg, ib yam li tus kws ua tsev ua tau raws li daim qauv

 RAU COV HLUAS

12: Npaj Rau Yav Tom Ntej

12: Npaj Rau Yav Tom Ntej

YOG LI CAS?

Yus lub neej yuav tsum muaj hom phiaj thiaj tsis ua neeg ywj fab ywj fwj. Yus yuav tsum ua tib zoo npaj thiab rau siab ntso khwv kom tau raws li yus xav tseg. Tiamsis yog lub neej tsis mus li yus ntshaw, txhob poob siab maj mam yoog.

Thaum peb npaj ua ib yam dabtsi, peb yuav tsum luj seb yuav siv sijhawm ntev npaum li cas. Ib ob hnub lov, ob peb hlis lov, lossis ob peb xyoos? Yog yam uas peb npaj ua ntawd yuav siv sijhawm ntev ces yuav tsum maj mam pib ua ib tog zuj zus tuaj thiaj tiav.

VIM LI CAS TSIM NYOG UA?

Thaum koj ua tau raws li koj npaj tseg, koj hajyam xav npaj ua lwm yam ntxiv, koj yuav yimhuab nrog tej phoojywg sib raug zoo, thiab koj yuav zoo siab dua qhov qub.

Muaj siab npaj ntxiv: Thaum koj ua tau raws li koj npaj tseg, koj mam pom tias koj muaj peevxwm. Yog koj ua tau tej yam me koj yuav tsis ntshai lees ua tej yam loj. Tsis tas li ntawd xwb, thaum koj paub koj lub peevxwm lawm yuav pab tau koj lwm yam thiab. Koj tej npoj yuav ntxias tsis tau koj mus ua phem.

Hajyam sib raug zoo: Peb txhua tus kheev nrog cov neeg uas txawj npaj lawv lub neej thiab nquag ua haujlwm. Thaum tej phoojywg kwvluag tawm tswvyim thiab koom tes ua ib txog haujlwm, ua rau lawv hajyam sib raug zoo.

Zoo siab dua: Thaum koj ua tau raws li koj tau npaj tseg, koj yuav zoo siab heev rau qhov koj tau siv koj lub dag lub zog thiab lub tswvyim los ua tiav ib txog haujlwm.

Tub Fwm tau hais tias: “Kuv nyiam npaj homphiaj rau yav tom ntej, kuv thiaj ua neej muaj qab hau. Thaum kuv ua ib teg haujlwm tiav kuv xav tias, ‘Vuag! Kuv ua tau lawm tiag!’”

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Tus uas tshuaj saib tej cua nws yuav tsis tseb noob, tus uas saib tej huab nws yuav tsis sau qoob.”​—Laj Lim Tswvyim 11:4.

KOJ YUAV UA LI CAS?

Xyaum li no koj thiaj ua tau raws li koj npaj tseg.

Txiav txim siab. Muab tej yam uas koj npaj ua sau cia. Tom qab ntawd, txiav txim seb yam twg tseem ceeb dua ces xub ua yam ntawd.

Npaj. Yog koj xav ua raws li koj npaj tseg ces xav txog tej no:

  • Ntsuas seb yuav tsum ua tiav rau thaum twg.

  • Npaj seb koj yuav ua li cas haujlwm thiaj tiav.

  • Ua ntej koj pib, xam seb puas muaj tej yam uas yuav khuam cheem koj tes haujlwm ces nrhiav tswvyim los daws tej ntawd.

Cia li nqes tes ua haujlwm. Tsis yog koj npaj txhij npaj txhua koj mam pib ua haujlwm. Yog muaj tej yam uas koj pib tau ua ntej los cia li pib ua mus! Maj mam ua ib tog zuj zus tuaj, yuav tsum txheeb xyuas seb tes haujlwm tiav li cas lawm.

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Tus neeg nquag tej hom phiaj yeej coj kom nws muaj nplua mias.”​—Paj Lug 21:5.