Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tsim Dheev!  |  Phau 2 Xyoo 2017

 KEV PAB LUB CUAB LUB YIG | COV HLUAS

Ua Ntsuag Niam Lossis Ntsuag Txiv

Ua Ntsuag Niam Lossis Ntsuag Txiv

UA CAS NYUAJ UA LUAJ

Thaum Dami muaj 6 xyoo, nws txiv tas sim neej vim ib txoj hlab ntsha hlwb tawg lawm. Thaum Derrick muaj 9 xyoos, nws txiv mob plawv thiab tau tas sim neej lawm. Thaum Jeannie muaj 7 xyoo nws niam mob khees xaws rau zaus qe tau 1 xyoos, nws kuj tas sim neej lawm thiab. *

Cov tub ntxhais hluas no tau ntsib kev txom nyem thaum lawv tseem yau heev. Koj puas tau ntsib li ntawd thiab? Yog koj twb ntsib lawm, zaj no yuav pab tau koj ua ib siab. * Cia peb xub tham seb kev quaj ntsuag yog li cas tiag.

YUAV TSUM NKAG SIAB

Ib tug tsis thooj ib tug. Thaum koj nyuaj siab tej zaum koj nyuaj siab txawv lwm tus. Phau ntawv Helping Teens Cope With Death hais tias: ‘Thaum muaj ib siab ob qeg, nyias yeej coj txawv nyias.’ Qhov tseem ceeb tshaj, koj yuav tsum tsis txhob muab tej kev nyuaj siab zais tsis qhia leejtwg. Vim li cas?

Tsis zoo zais kev nyuaj siab. Jeannie hais tias: “Kuv xav tias kuv yuav tsum ua tiag tauv kuv lub kua muag kom kuv tus niam hluas txhob pom kuv quaj. Kuv thiaj tsis piav rau leejtwg paub. Niaj hnub nimno los thaum muaj kev nyuaj siab, kuv kheev muab zais tsis pub leejtwg paub. Kuv paub tias ua li no pab tsis tau kuv.”

Cov neeg tshawb fawb coob tus pom li ntawd tiag. Phau ntawv The Grieving Teen hais tias: ‘Txawm ib tug hluas tsis qhia leejtwg paub li los yeej zais tsis tau nws tej kev nyuaj siab mus li. Ntev mus nws yuav muaj mob lossis yuav ua nruj ua tsiv rau lwm tus.’ Tej txhia kuj yuav mus haus yeeb haus tshuaj haus dej haus cawv kom thiaj tsis xav txog tej kev nyuaj siab.

Yuav pib xav ntau yam. Ib txhia chim rau tus uas tas sim neej vim nws tso lawv tseg lawm. Ib txhia chim rau Vajtswv rau qhov lawv xav tias ua cas Vajtswv tsis pab tus uas lawv hlub tshua. Muaj coob tus ho xav txog lig vim thaum tus tuag tseem nyob, lawv tau nrog nws sib cav sib ceg.

Tej no qhia tias thaum muaj ib siab ob qeg, yeej ua rau cov hluas xav ntau yam. Dabtsi thiaj nplig tau koj xwv koj thiaj ua taus neej mus ntxiv?

 YUAV UA LI CAS

Qhia koj tej kev nyuaj siab rau ib tug phoojywg. Tej zaum thaum koj nyuaj siab koj yuav xav nyob ib leeg xwb. Tiamsis yog koj qhia tej kev nyuaj siab rau ib tug hauv koj tsev neeg lossis ib tug phoojywg, yuav pab tau koj dua.Hauv paus ntsiab lus: Paj Lug 18:24.

Muab tej uas koj xav sau rau hauv ib phau ntawv. Sau txog koj niam lossis koj txiv lub neej. Sau txog thaum koj nrog nws ua ke. Muab nws tej yeeb yam zoo sau cia seb koj xav xyaum yam twg.

Muab tej yam uas koj lub siab nkaug koj tas zog sau cia. Sau seb koj nyuaj siab dabtsi thiab vim li cas. Yog koj pheej xav txog tej uas koj tau cem koj niam lossis koj txiv, muab sau li no: “Kuv tu siab heev tias kuv tau nrog kuv txiv sib ceg ua ntej nws tuag.”

Tom qab ntawd, ua tib zoo xav seb puas tsim nyog koj pheej tu siab li ntawd. Phau ntawv The Grieving Teen hais tias, ‘Tsis txhob tu siab rau koj tus kheej. Tsis muaj leejtwg paub tias yav tom hauv ntej yuav thim tau nws tej lus. Muaj tej lub sijhawm peb yuav hais tau lus yuam kev.’Hauv paus ntsiab lus: Yauj 10:1.

Saib xyuas koj tus kheej. Pw kom txaus, mus dhia ua si, thiab noj zaub mov zoo. Yog koj tsis qab los noj mov, nrhiav tej khoom txom ncauj zoo, xws li txiv hmab txiv ntoo. Tsis txhob lam tau lam noj, lam haus dej haus cawv, tej ntawd yuav ua rau koj yimhuab nyuaj siab xwb.

Thov Vajtswv. Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li muab koj lub nra tso plhuav rau [Yehauvas], mas nws yuav tuav rawv koj.” (Ntawv Nkauj 55:22) Kev thov Vajtswv tsis yog lam thov kom siab nqeg xwb. Thaum peb thov Vajtswv twb yog peb nrog nws sib txuas lus ntag. Vajtswv yeej yog tus “txhawb siab txhua yam.”2 Khaulee 1:3, 4.

Vajtswv siv nws Txojlus phau Vajlugkub los nplig cov uas nyuaj siab quaj ntsuag. Koj puas xav paub seb phau Vajlugkub hais li cas txog cov tuag thiab txog qhov uas nws yuav tsa cov tuag ciaj sawv rov los? *Hauv paus ntsiab lus: Ntawv Nkauj 94:19.

^ nqe 4 Nyeem ntxiv txog Dami, Derrick, thiab Jeannie hauv zaj tom ntej.

^ nqe 5 Txawm zaj no tham txog cov menyuam ua ntsuag niam lossis ntsuag txiv xwb los, cov hauv paus ntsiab lus kuj pab tau cov uas tej nus muag tej phoojywg tau tas sim neej lawm thiab.

^ nqe 19 Mus saib tshooj 16 hauv phau ntawv Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1, thiab Phau Tsom Faj lub 5 Hlis xyoo 2016, sab 3-7. Theej tawm cov ntaub ntawv no dawb xwb hauv www.jw.org/hmn. Mus rau lub ntsiab me TEJ NTAUB NTAWV.