Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tej Menyuam Quaj Ntsuag Niam Txiv

Tej Menyuam Quaj Ntsuag Niam Txiv

Puas muaj ib tug hauv koj tsev neeg uas tas sim neej lawm? Ua li cas koj thiaj ua taus ib siab? Nyeem seb phau Vajlugkub tau pab 3 tug hluas no li cas.

DAMI ZAJ

Dami

Kuv txiv dias taubhau xwb, tiamsis nws cia li nkees zuj zus, kuv niam thiaj hu tsheb thauj mob tuaj coj nws mus. Kuv tseem nco ntsoov hnub ntawd. Kuv xav tias kuv txiv mus es nws yuav rov los tsev. Tiamsis 3 hnub tom qab ntawd, nws ib txoj hlab ntsha hlwb tawg, nws txojsia thiaj tu lawm. Kuv nyuam qhuav muaj 6 xyoo xwb.

Kuv pheej xav tias yog tim kuv, kuv txiv thiaj tuag. Kuv xav tias, ‘Ua cas kuv sawv ib tug tsis paub dabtsi li. Ua cas kuv tsis pab kuv txiv?’ Nimno kuv pom cov uas muaj mob ntsuav, kuv xav tias, ‘Ua cas lawv tseem nyob lawv es kuv txiv ho tuag lawm?’ Tiamsis muaj kuv niam pab kuv. Nws ua tib zoo mloog kuv piav tej kev nyuaj siab. Tsis tas li ntawd xwb, peb yog Yehauvas Cov Timkhawv ces muaj lub koom txoos pab thiab.

Tej txhia hais tias yus quaj ib pluag ces siab nqeg lawm, tiamsis kuv tsis quaj li ntawd. Thaum kuv yuav tiav hluas kuv mam quaj thiab paub tu siab.

Kuv xav hais rau cov hluas tias yog koj niam lossis koj txiv tau tas sim neej, cia li qhia koj tej kev nyuaj siab rau lwm tus paub. Yog koj qhia li ntawd ces koj yuav ua taus ib siab.

Txawm nimno los, thaum kuv ua tau dabtsi zoo kuv tseem tu siab tias tsis muaj kuv txiv nrog kuv zoo siab. Tiamsis nqe Vajlugkub hauv Qhia Tshwm 21:4 pab kuv nco ntsoov tias Vajtswv “yuav so txhua ncos kua muag ntawm [peb] qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.”

DERRICK ZAJ

Derrick

Kuv txiv ib txwm nyiam plob hav zoov. Thaum nws tseem nyob, peb yeej mus pw pem tej roob thiab mus nuv ntses ua ke, lub caij ntawd lomzem kawg li.

Kuv txiv mob plawv nws thiaj mus pw tim tsev kho mob. Kuv tseem nco tias peb cov menyuam mus xyuas nws ob peb zaug tiamsis kuv tsis paub tias nws mob loj npaum li cas. Thaum kuv txiv tas sim neej kuv muaj 9 xyoos.

Thaum kuv txiv tuag, kuv ntxhov siab heev kuv quaj tas zog. Kuv tsis xav nrog leejtwg tham li. Tsis muaj ib yam uas tu siab npaum no. Kuv tsis muaj siab ua dabtsi lawm. Cov tub ntxhais hluas pem tshawj (tsev teev ntuj) tau pab kuv thiab, tiamsis lawv pab ib ntus xwb. Lawv hais tias, “Txog nws hnub lawm,” thiab “Vajtswv coj nws mus lawm,” lossis, “Nws mus nyob saum  ntuj lawm.” Tiamsis kuv xav tias puas muaj tiag. Kuv tsis paub tias phau Vajlugkub qhia li cas.

Kuv niam txawm pib kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv. Kuv tijlaug wb kuj kawm thiab. Peb kawm tias cov tuag tsis paub dabtsi lawm, thiab kawm txog Vajtswv cov lus cog tseg tias lwm hnub nws yuav tsa cov tuag ciaj sawv rov los. (Yauhas 5:28, 29) Nqe Vajlugkub uas pab kuv tshaj yog Yaxaya 41:10. Vajtswv hais tias: “Koj tsis txhob ntshai, vim kuv nrog nraim koj, tsis txhob poob siab vim kuv yog koj tus Vajtswv. Kuv yuav pub zog rau koj, kuv yuav pab koj.” Kuv paub tias muaj Yehauvas nrog nraim kuv, kuv thiaj ua taus siab loj.

JEANNIE ZAJ

Jeannie

Thaum kuv muaj 7 xyoo kuv niam mob khees xaws nws tas sim neej lawm. Hnub ntawd zoo li npau suav xwb. Kuv niam pw saum txaj. Niam tais yawm txiv nkawd tuaj saib peb thiab. Kuv nco tias sawvdaws nyob ntsiag to. Kuv nco tias peb nthee qe noj. Hnub ntawd kuv lub neej ntxeev tag; kuv ua menyuam ntsuag lawm.

Kuv xav tias kuv yuav tsum ua tiag tauv kuv lub kua muag kom kuv tus niam hluas txhob pom kuv quaj. Kuv thiaj tsis piav rau leejtwg paub. Niaj hnub nimno los thaum muaj kev nyuaj siab, kuv kheev muab zais tsis pub leejtwg paub. Kuv paub tias ua li no pab tsis tau kuv.

Kuv nco ntsoov Yehauvas Cov Timkhawv txojkev hlub. Txawm peb nyuam qhuav mus koom kev sib txoos xwb los, cov kwvtij hlub peb ib yam li peb ib txwm sib paub. Tau 1 xyoos nkaus kuv txiv peb tsis tas txhawj tias yuav nrhiav dabtsi los noj. Thaum peb txog tsev lawv twb nqa zaub mov tuaj tso ntawm qhov rooj lawm.

Kuv nco ntsoov nqe Vajlugkub hauv Ntawv Nkauj 25:16, 17. Tus sau nkauj taij thov Vajtswv tias: “Thov koj tig hlub kuv, rau qhov kuv nyob twm kawv thiab raug kev txom nyem nyuaj siab. Thov pab kuv tej kev nyuaj siab kom ploj mus, coj kuv tawm hauv txojkev ntxhov siab los.” Nqe no nplig tau kuv heev, kuv paub tias Vajtswv nrog nraim kuv. Phau Vajlugkub pab tau kuv ua ib siab, kuv thiaj rov qab tuaj zog thiab xav ntsoov txog tej yam zoo xwb. Kuv xav ntsoov txog Vajtswv cov lus cog tseg tias nws yuav tsa cov tuag ciaj sawv rov los. Kuv cia siab tias thaum lub ntiajteb ua ib lub vaj kaj siab, kuv yuav rov pom kuv niam dua. Thaum ntawd nws yuav tsis muaj mob li lawm.2 Petus 3:13.

Yeej muaj lwm yam los pab cov uas quaj ntsuag thiab. Mus saib phau ntawv “When Someone You Love Dies,” ua lus Askiv lossis tshooj 7 hauv phau ntawv “Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?” Theej tawm cov ntaub ntawv no dawb xwb hauv www.jw.org/hmn. Mus rau lub ntsiab me TEJ NTAUB NTAWV > NTAUB NTAWV LOJ THIAB ME.