Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Txawm luag ua tau tej yeeb yaj kiab dab kom ntxim yuav zoo saib heev los peb yuav tsum ceev faj

 THAWJ ZAJ | PUAS YOG UA TXOG DAB TIAG?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kev Teev Dab?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kev Teev Dab?

COOB tus hais tias tej yeeb yaj kiab ntsig txog dab tsuas yog ntxias kom neeg nyiam saib thiab ua kom lomzem xwb tsis muaj teeb meem. Tiamsis phau Vajlugkub ceeb toom tias yuav tsum ceev faj. Kevcai 18:10-13 hais tias: “Tsis txhob kheev koj cov ib tug twg . . . saib caij saib nyoog, saib yaig saib sij, ua txiv neeb thiab ntxooj dab, ua khawv koob, ua yees siv, lossis ua neeb hu tej tuag.” Vim li cas? Phau Vajlugkub hais ntxiv tias: “Tus uas ua li no yog tus uas qias vuab tsuab rau [Yehauvas]. . . . Koj yuav tsum ua tus uas tsis muaj chaw thuam li rau ntawm koj tus Vajtswv [Yehauvas] xubntiag.”

Vim li cas phau Vajlugkub txwv tsis pub ua ib yam dabtsi txuam nrog kev teev dab li?

PIB LI CAS LOS

Phau Vajlugkub qhia tias ua ntej Vajtswv tsim lub ntiajteb nws twb tsim qas txhiab qas vam leej tubtxib saum ntuj lawm. (Yauj 38:4, 7; Qhia Tshwm 5:11) Vajtswv cia cov tubtxib saum ntuj muaj kev ywj pheej, lawv paub cais qhov zoo qhov phem. Muaj ib txhia tubtxib ntxeev siab tawm tsam Vajtswv, lawv tso lawv tej chaw nyob saum ntuj ceeb tsheej tseg thiab los tsim teeb meem rau hauv ntiajteb no. Thaum kawg, lub ntiajteb thiaj puv ntia “tej kev phem.”Chiv Keeb 6:2-5, 11; Yuda 6.

Phau Vajlugkub hais tias cov tubtxib phem ntawd tau txuam yuaj neeg ntiajteb tej kev coj noj coj ua. Lawv paub tias tibneeg yeej xav paub txog yav tom hauv ntej, lawv thiaj siv tej txiv neeb txiv yaig los ntxias kom neeg yuam  kev. Cov tubtxib phem twb ntxias tau txhiab txhiab tus lawm.Qhia Tshwm 12:9; 1 Xamuyee 28:5, 7; 1 Timaute 4:1.

Tej lub sijhawm zoo li cov dab muaj hwjchim pab tau tibneeg. (2 Khaulee 11:14) Tiamsis cov tubtxib ntawd tsuas ua kom neeg txojkev xav tsaus ntuj nti xwb, lawv thiaj tsis pom qhov tseeb txog Vajtswv.2 Khaulee 4:4.

Raws li phau Vajlugkub qhia, tej yam txuam nrog dab yeej tsis yog kev lomzem ua si. Twb yog vim li ntawd, yav thaud cov uas xav ua Yexus thwjtim thiaj “muab lawv tej ntawv khawv koob los hlawv ua ke.” Txawm poob nyiaj ntau npaum li cas los lawv tsis khuvxim.Tubtxib Tes Haujlwm 19:19.

‘Coob tus ntxhais hluas ntseeg kev teev dab vim luag xaiv tej ntxhais zoo zoo nkauj los ua khawv koob yees siv hauv tej yeeb yaj kiab, this vis, thiab tej ntaub ntawv.’—Gallup Youth Survey, 2014

Niaj hnub no los coob tus tau txiav txim siab tsis koom nrog tej kev lomzem uas txuam yuaj kev teev dab. Thaum Maiv Liag * muaj 12 xyoos, nws qhia tau leej heev. Nws saib phaib qhia hmoov rau cov menyuam kawm ntawv. Vim nws qhia tau leej li ntawd, nws xav kawm ntxiv txog kev teev dab.

Maiv Liag xav tias Vajtswv pub tswvyim kom nws txawj pab lwm tus. Tiamsis nws hais tias: “Muaj ib yam uas kuv tsis to taub. . . . Thaum kuv saib txog lwm tus kuv qhia tau tiamsis thaum kuv saib txog kuv tus kheej, kuv qhia tsis tau lawm.”

Maiv Liag thov Vajtswv tias nws tsis to taub li. Tsis ntev xwb nws txawm ntsib Yehauvas Cov Timkhawv thiab pib kawm Vajlugkub. Maiv Liag kawm tau tias  qhov uas nws qhia leej li ntawd tsis yog Vajtswv pub. Nws kuj kawm tau tias cov uas xav nrog Vajtswv ntaus phoojywg yuav tsum muab tej yam uas txuam nrog kev teev dab pov tseg. (1 Khaulee 10:21) Thaum kawg, Maiv Liag muab tej ntawv tej twj teev dab pov tseg tibsi. Nimno nws paub qhov tseeb lawm, nws niaj hnub qhia tej uas nws kawm hauv phau Vajlugkub rau lwm tus.

Thaum Mikha-ee tseem hluas, nws pheej nyeem dab neeg saub. Nws hais tias: “Kuv nquag nyeem heev rau qhov luag sau txog cov tub hluas li kuv. Cov tub hluas ntawd keej heev thiab ncig mus txog lwm lub ntiajteb. Ua rau kuv hajyam xav nyeem thiab saib tej yeeb yaj kiab ntsig txog tej yam zoo li ntawd.” Ntev mus ntev tuaj, Mikha-ee txawm pib nyeem tej ntawv khawv koob thiab tej ntawv ntsig txog kev teev dab.

Thaum Mikha-ee kawm Vajlugkub nws mam pom tias nws yuav tsum ua tib zoo tshuaj xyuas tej uas nws nyeem. Nws hais tias: ‘Kuv sau txhua yam uas txuam nrog kev teev dab pov tseg tibsi. . . . Kuv kawm tau ib yam tseem ceeb heev hauv 1 Khaulee 10:31 uas hais tias: “Ua txhua yam rau Vajtswv tau koob meej.” Nimno ua ntej kuv yuav nyeem ib yam dabtsi, kuv muab xav seb “Puas zoo nyeem phau no, puas ua rau Vajtswv tau koob meej?” Yog tsis zoo, kuv tsis nyeem.’

Phau Vajlugkub zoo li lub teeb ci lam lug rau peb pom qhov tseeb txog kev teev dab. (Ntawv Nkauj 119:105) Phau Vajlugkub kuj qhia rau peb tias yav tom hauv ntej yuav tsis muaj dab lawm. Noob neej yuav tau nyob kaj siab lug. Ntawv Nkauj 37:10, 11 hais tias: “Tshuav tsis ntev cov neeg limhiam yuav tsis muaj nyob lawm, txawm yog nrhiav ntawm lawv lub chaw nyob zoo zoo los tsis pom lawv nyob qhov ntawd lawm. Tiamsis cov uas txo hwjchim yuav tau lub tebchaws ua lawv teej lawv tug, thiab lawv yuav zoo siab xyiv fab rau qhov uas lawv vam meej nplua mias.”

^ nqe 10 Tau muab cov npe hauv zaj no hloov lawm.