Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tsim Dheev!  |  Phau 2 Xyoo 2017

 VAJTSWV TXOJLUS QHIA

Tus Khaublig

Tus Khaublig

Thaum tibneeg xav txog kev ntseeg Vajtswv, coob tus xav txog tus ntoo khaublig. Tiamsis tsis yog txhua tus ntseeg tias yuav tsum coj tus khaublig lossis muab dai rau hauv vaj hauv tsev thiab hauv tej tsev teev ntuj.

Puas yog Yexus tuag saum tus ntoo khaublig?

TIBNEEG HAIS LI NO

 

Cov Loos muab Yexus tua saum tus ntoo khaublig uas muaj 2 yav ntoo sib cuam.

PHAU VAJLUGKUB HAIS LI NO

 

Yexus raug “dai tuag rau saum tus ntoo.” (Tubtxib Tes Haujlwm 5:30) Raws li phau ntawv Crucifixion in Antiquity lo lus Kili stau·rosʹ txhais tias “tsuas yog ib tug ncej xwb. Tsis yog ib tug ‘khaublig.’” Tubtxib Tes Haujlwm 5:30 siv lo lus xyʹlon, uas txhais tias “yog ib tug tswg lossis ib tug ncej ntoo txhos sawv ntsug. Cov Loos muab cov neeg raug txim ntsia saum ncej ntoo li no.” * Ob lo lus stau·rosʹ thiab xyʹlon no qhia tias Yexus tuag saum 1 tog ntoo xwb, tsis yog 2 yav ntoo sib cuam.

Phau Vajlugkub hais txog tus qauv uas yuav muab Yexus tua raws li Mauxe Txoj Kevcai. Txoj kevcai ntawd hais tias: “Yog leejtwg tau ua txhaum muaj txim txaus tuag es nws raug muab tua tuag, thiab nej muab nws lub cev dai rau saum ntoo . . . kuj yog raug Vajtswv foom tsis zoo.” (Kevcai 21:22, 23) Tus tubtxib Povlauj qhia tias thaum Yexus raug tua nws “raug tsawm foom this peb . . . rau qhov muaj lus sau cia hais tias ‘Txhua tus uas raug muab dai rau saum ntoo [xyʹlon] raug foom tsis zoo.’” (Kalatia 3:13) Qhov uas Povlauj sau li no qhia meej tias Yexus tuag saum 1 tug ncej ntoo tiag.

“Lawv muab nws dai rau saum tus ntoo tua pov tseg.”Tubtxib Tes Haujlwm 10:39.

 Yexus cov thwjtim puas siv tus ntoo khaublig teev tiam Vajtswv lossis muab ua lub cim Khixatia?

PHAU VAJLUGKUB HAIS LI NO

 

Tsis muaj ib qho uas qhia tias cov Khixatia txheej thaum ub siv tus ntoo khaublig. Cov Loos tau muab tus khaublig ua lub cim teev lawv tej vajtswv. Tom qab Yexus tuag tau 300 xyoo, Loos tus Huab Tais Constantine txawm muab tus khaublig ua lub cim rau nws pab tub rog. Ces cov uas hais tias lawv yog Khixatia mam pib siv tus ntoo khaublig.

Txawm yog lwm haiv neeg yuav siv tus ntoo khaublig los tsis siv, Yexus cov thwjtim yeej tsis siv li. Lawv paub tias Vajtswv tsis xav kom lawv siv ib yam dabtsi pe hawm nws, thiab paub tias ib tug Khixatia yuav tsum “khiav ntawm qhov uas pe dab mlom.” (Kevcai 4:15-19; 1 Khaulee 10:14) Tibneeg yeej pom tsis tau Vajtswv. Yog li ntawd cov Khixatia txheej thaum ub yeej tsis siv tej yam uas lub qhov muag pom los ua lub cim pe hawm Vajtswv. Lawv pe hawm Vajtswv raws li “qhov tseeb” hauv phau Vajlugkub thiab raws li lub hwj huam dawb huv coj xwb.Yauhas 4:24.

“Cov uas pe hawm tiag tiag yuav pe leej Txiv raws li lub hwj huam, thiab qhov tseeb.”Yauhas 4:23, New World Translation.

Cov Khixatia yuav ua li cas qhia tias lawv hwm Yexus Khetos?

TIBNEEG HAIS LI NO

 

Phau ntawv New Catholic Encyclopedia hais tias, “Yam uas cawm tau neeg txojsia kuj tsim nyog hwm thiab pe hawm. . . . Tus uas hwm thiab pe hawm yam ntawd, kuj xib rau tus neeg uas ua piv txwv ntawd lawm.”

PHAU VAJLUGKUB HAIS LI NO

 

Yexus tuag txhiv noob neej, Vajtswv thiaj zam tau lawv lub txim. Cov Khixatia los cuag tau Vajtswv thiab txais tau txojsia ntev mus ib txhis. (Yauhas 3:16; Henplais 10:19-22) Phau Vajlugkub tsis qhia tias yuav tsum siv ib lub cim thiaj yog hwm Yexus. Qhov uas lees yuav nws xwb, kuj tsis txaus. Yakaunpau 2:17 hais tias: “Txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum kuj tuag ib yam li ntawd.” Yog li, cov Khixatia lub neej yuav tsum qhia tias lawv muaj kev ntseeg rau Yexus tus nqe txhiv.

Phau Vajlugkub qhia tias, “Khetos txojkev hlub kav rawv peb. Peb ruaj siab tias muaj ib tug tuag this sawvdaws, . . . xwv cov uas tseem muaj txojsia nyob thiaj tsis nyob xam pom rau lawv tus kheej xwb tiamsis yuav nyob xam pom rau tus uas tuag thiab raug muab tsa sawv rov los.” (2 Khaulee 5:14, 15) Khetos txojkev hlub kav rawv cov Khixatia, lawv thiaj xyaum Yexus thiab hloov lawv lub neej. Qhov uas lawv ua li no yog hwm Yexus thiab muaj nqes dua ib lub cim.

“Kuv leej Txiv lub siab xav li no, yog txhua tus uas pom leej Tub thiab tso siab rau nws yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.”Yauhas 6:40.

^ nqe 8 Rho hauv phau A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, phau 11, uas yog Ethelbert W. Bullinger sau, sab 818-819.