XAPEE yog ib lub tebchaws muaj txhij muaj txhua, muaj roob muaj hav, muaj ntau haiv neeg nyob sib xyaws ua ke. Xapee muaj liaj muaj teb cog nplej mog, txiv hmab, thiab txiv ntoo aulib ntau heev. Muaj ib ceg hiavtxwv dav li 9 mais (14 km) cais Xapee tebchaws ua nrim teb ntawm Afika.

Thaum ub, ntau haiv neeg xws li cov Khana-as, cov Kili, thiab cov Carthaginians uas nyob Afika sab qaum teb, nyob hauv lub tebchaws no. Thaum cov Loos ntaus yeej lub tebchaws no kwv lam xyoo 300 U.Nt.Y., lawv muab hu ua Hispania. Tom qab ntawd, cov Visigoths thiab cov Moors mam tuaj nyob. Lawv puavleej tseg lawv tej kev coj noj coj ua cia.

 Xyoo 2015, muaj tshaj li 68 plhom tus mus saib tebchaws Xapee. Lawv nyiam pw ziab tshav ntawm ntug hiavtxwv uas muaj xuab zeb ci nplas zoo nkauj heev, thiab nyiam ncig xyuas tej tsev zoo zoo nkauj uas luag ua cia. Lawv kuj nyiam noj Xapee tej zaub mov xws li ntses, pias deg, nqaij npuas qha, zaub hau qab ntsev, zaub nyoos, zaub kib roj txiv aulib, thiab zaub nyoos do roj txiv aulib. Tibneeg thoob ntiajteb kuj nyiam noj Xapee hom mov kib, qe nthee rau txuj lom, thiab tej khoom txom ncauj.

Mariscada yog ib hom mov uas cov Xapee niaj hnub noj

Seev cev flamenco

Cov neeg Xapee zoo ncauj zoo lus thiab nyiam zeem phooj zeem ywg. Feeb coob hais tias lawv yog Kav Tos Liv tiamsis tsawg tsawg tus thiaj mus koom tsev teev ntuj xwb. Tau tsis ntev no, muaj neeg nyob tebchaws Afika, Axia, thiab Amelikas Latee tau tsiv mus nyob rau tebchaws Xapee. Lawv coob tus nyiam tham txog kev ntseeg thiab kev coj noj coj ua. Yehauvas Cov Timkhawv tau nrog lawv tham txog ntau lub ntsiab hauv phau Vajlugkub.

Xyoo 2015, muaj tshaj li 10,500 tus Timkhawv nqes tes pab tsa thiab kho 70 lub tsev sib txoos hu ua Tsev Nceeg Vaj. Nom tswv kuj muab tej thaj av pub dawb rau cov Timkhawv ua Tsev Nceeg Vaj thiab. Yehauvas Cov Timkhawv muaj kev sib txoos ua 30 tawm yam lus los pab cov uas nyob txawv tebchaws tuaj. Xyoo 2016, tshaj li 186,000 tus tuaj nrog Yehauvas Cov Timkhawv koom ua kevcai nco txog Yexus Khetos txojkev tuag.