Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

TSIM DHEEV! Phau 2 Xyoo 2017 | Puas Yog Ua Txog Dab Tiag?

Niaj hnub no, peb pom hauv this vis thiab hauv tej yeeb yaj kiab ua ntsig txog tej neeg sawv saub, tej txiv neeb txiv yaig, thiab ua ntsig txog tej dab tuag nqus ntshav.

Koj xav, tej no puas yog lam ua si xwb, los yog yuav tau ceev faj?

Phau Tsim Dheev! no yuav piav tias vim li cas tibneeg ho nyiam saib tej yeeb yaj kiab uas ntsig txog dab thiab tej no yog leejtwg lub tswvyim.

 

THAWJ ZAJ

Nyiam Saib Dab Sib Tua Heev!

Vim li cas tibneeg thiaj nyiam saib txog tej txiv neeb txiv yaig, dab tuag tom neeg nqus ntshav, thiab neeg raug dab ua luaj?

THAWJ ZAJ

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kev Teev Dab?

Txawm coob tus xav tias tej yam ua txog dab tsis txaus ntseeg, phau Vajlugkub qhia tsi tsees txog kev teev dab. Phau Vajlugkub qhia li cas txog cov dab thiab vim li cas ho qhia li ntawd?

PUAS MUAJ IB TUG TSIM?

Tus Muv Txawj Tsom Mam Tsaws

Vim li cas zoo xyaum tus muv los tawm tswvyim tsim tej yam uas txawj ya txawj tsaws, tsis tas muaj neeg tsav?

KEV PAB LUB CUAB LUB YIG 

Ua Ntsuag Niam Lossis Ntsuag Txiv

Thaum ua ntsuag niam lossis ntsuag txiv yeej txom nyem siab kawg. Dabtsi thiaj pab tau cov hluas ua taus ib siab?

Tej Menyuam Quaj Ntsuag Niam Txiv

Phau Vajlugkub tau pab 3 tug hluas li cas lawv thiaj ua taus ib siab tom qab lawv niam lawv txiv tas sim neej lawm?

LIAJ IA TEBCHAWS

Ncig Xyuas Tebchaws Xapee

Xapee yog ib lub tebchaws muaj txhij muaj txhua, muaj roob muaj hav, muaj ntau haiv neeg nyob sib xyaws ua ke. Xapee ua tau ib hom khoom noj ntau tshaj li lwm tebchaws.

VAJTSWV TXOJLUS QHIA

Tus Khaublig

Thaum tibneeg xav txog kev ntseeg Vajtswv, coob tus xav txog tus ntoo khaublig. Yexus puas tuag saum tus ntoo khaublig? Yexus cov thwjtim puas siv tus ntoo khaublig los teev tiam Vajtswv?

Koj Puas Xav To Taub Phau Vajlugkub?

Koj yuav tsum muaj dabtsi koj thiaj to taub tej uas phau Vajlugkub qhia?