“THAUM KUV TSEEM YAU KUV TSUAS POM KUV TSEV NEEG SIB NTHE, SIB CAV, SIB CEG TAS LI XWB.” Muaj ib tug pojniam hu ua Phathisa (Patricia) tau hais li ntawd. Nws piav ntxiv tias: “Tsis muaj leejtwg qhia kom kuv txawj zam txim rau lwm tus. Thaum kuv tiav niam lawd, kuv thiaj niaj hnub tu siab rau tus ub tus no, ua rau kuv nyuaj siab heev. Tej hmos kuv twb pw tsis tsaug zog li.” Muaj tseeb li tus pojniam no tau hais. Yog peb tu siab los yog cib nyeej rau lwm tus, peb yuav tsis muaj kev zoo siab li. Tej zaum tseem yuav ua rau peb muaj mob muaj nkeeg thiab. Tibneeg tshawb nrhiav pom tias cov neeg uas tsis zam lwm tus kheev coj li no:

 • Lawv cia tej kev tu siab cais kev phoojywg. Thaum kawg lawv thiaj ua twm zeej nyob kho siab khuav

 • Lawv kheev tu siab rau lwm tus thiab ntxhov siab ntau yam. Tej tug kuj nyuaj siab heev

 • Lawv niaj hnub xav txog qhov uas lwm tus tau ua txhaum rau lawv. Lawv thiaj tsis muaj kev zoo siab

 • Lawv lub siab pheej nkaug lawv vim lawv coj tsis ncaj

 • Lawv muaj mob muaj nkeeg dua tej cov. Tej zaum qhov uas lawv khaws chim ua rau lawv ntshav siab, mob plawv, mob taubhau los yog mob qej txha thiab mob lwm yam *

KEV ZAM TXIM YOG LI CAS? Thaum peb zam lwm tus lub txim, peb yuav zam tej uas lawv tau ua txhaum rau peb. Peb yuav tsis cib nyeej es muab tej ntawd ua chaw tu siab, thiab yuav tsis nrhiav kev los ua pauj. Qhov uas peb zam lwm tus, tsis yog lawv tsis tau ua txhaum rau peb. Peb yeej paub tias lawv tau ua txhaum rau peb lawm, tiamsis peb zoo siab hlo zam thiab kho kom rov sib haum xeeb.

Yog peb zam txim rau lwm tus ces qhia tias peb yog ib tug neeg uas thoob tsib to nrog. Peb totaub tias sawvdaws yog neeg txhaum ces muaj qee zaus peb ib leeg yuav hais lus siab ib leeg lossis ib tug ua txhaum rau ib tug. (Loos 3:23) Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Ib leeg ua siab ntev rau ib leeg thiab yog leejtwg muaj xaiv muaj lus ib leeg kuj zam ib leeg.”​—Khaulauxi 3:13.

Yog li ntawd, peb yuav tsum muaj lub siab zam xeeb peb thiaj muaj kev hlub. Phau Vajlugkub hais tias txojkev hlub ntawd yuav “khi tau txhua yam sib koom ua ke.” (Khaulauxi 3:14) Ib lub vej xaij uas qhia txog kev kho mob (Mayo Clinic) thiaj hais li no txog cov neeg uas muaj lub siab zam xeeb:

 •   Lawv nrog luag lwm tus sib raug zoo heev dua. Lawv txawj hlub lwm tus thiab khuvleej cov uas tau ua yuam kev

 • Lawv yuav tsis mob hlwb npaum lwm tus thiab lawv lub neej muaj chaw txawb

 • Lawv tsis muaj kev ntxhov siab npaum luag tej thiab lawv tsis nrog luag lwm tus ua yeeb ncuab

 • Lawv tsis muaj tus mob nyuaj siab npaum luag

ROV ZAM YUS LUB TXIM. Ib phau ntawv uas qhia txog kev kho mob hais tias yam nyuaj tshaj plaws rau peb tibneeg ua mas yog qhov uas yus rov zam yus lub txim. Yog yus lub siab pheej nkaug yus tas zog, yuav ua mob rau yus. (Disability & Rehabilitation) Yuav ua li cas yus thiaj rov zam tau yus lub txim?

 • Txhob xav tias yus ua tau txhua yam. Peb puavleej yog neeg txhaum ces muaj tej lub caij peb yuav ua tau yuam kev.​—Laj Lim Tswvyim 7:20

 • Thaum yus ua tau yuam kev lawm, xav seb yus yuav hloov li cas

 • Ua siab ntev. Yus yuav hloov tsis tau yus tus cwj pwm lossis tso tau tej yam tsis zoo tseg tamsid. Yuav siv sijhawm hloov.​—Efexau 4:23, 24

 • Nrog cov neeg uas hlub yus, txhawb tau yus lub zog, thiab tsis txaj muag ntuas yus.​—Paj Lug 13:20

 • Yog yus ua rau lwm tus tu siab lawm, cia li mus thov kev zam txim. Thaum yus nrog luag sib raug zoo, yus yuav kaj siab dua.​—Mathai 5:23, 24

PHAU VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS PAB TAU TIAG

Tom qab Phathisa kawm Vajlugkub, nws mam xyaum kom muaj lub siab zam xeeb. Nws hais li no: “Kuv dim plaws lub neej lwj siab ntsuav vim kuv tsis khaws chim li thaud lawm. Nimno kuv tsis ntxhov siab, kuv kuj tsis ua rau lwm ntxhov siab thiab. Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus pab tau peb tiag thiab qhia meej tias Vajtswv xav kom peb tau zoo xwb.”

Muaj ib tug txivneej hu ua Looj (Ron) hais li no: “Kuv tswj tsis tau tej uas lwm tus xav thiab tej uas lawv ua. Tiamsis kuv yeej tswj tau kuv tus kheej. Yog kuv xav muaj lub siab tus, kuv yuav tsum zam txim rau tej uas luag ua txhaum kuv. Ntev mus kuv mam pom tias yog kuv pheej khaws chim ces yeej tsis muaj hnub uas kuv yuav kaj siab li. Nimno kuv kaj siab ua neej lawm tiag.”

^ nqe 8 Tej no muaj nyob hauv cov vej xaij qhia txog kev kho mob, Mayo Clinic thiab Johns Hopkins Medicine, thiab hauv phau ntawv uas qhia txog tibneeg txoj kev xav, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.