Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KAJ SIAB LUG

Muaj Kev Hlub

Muaj Kev Hlub

TIBNEEG NTSHAW TXOJKEV HLUB. Txhua tus, tsis hais tej txij nkawm, tej metub menyuam, los yog tej phoojywg kwvluag, puavleej ntshaw kev sib hlub sib pab. Peb yuav tsum muaj kev hlub peb thiaj noj qab nyob zoo thiab kaj siab ua neej. Kev hlub zoo li cas?

Txojkev hlub ntawm ob niam txiv yeej tseem ceeb. Tiamsis txojkev hlub uas peb txhua tus ntshaw txawv ntawd. Txojkev hlub uas peb cheem tsum muaj nqes dua, thiab tawm hauv lub siab dawb paug tuaj. Txojkev hlub no yog qhov uas yus hlub tshua luag tej, thiab muab lawv saib hlob dua yus. Txojkev hlub no cog ruaj rau Vajtswv tej hauv paus ntsiab lus, thiab ua rau yus zoo siab hlo pab lwm tus.

Txojkev hlub ntawd yog li no: “Txojkev hlub ua tau siab ntev, muaj siab khuvleej, tsis khib luag, tsis khav theeb, tsis tsab ua loj, tsis ua tej uas rhuav ntsej muag, tsis xam pom nws xwb, tsis chim sai, tsis cim ntsoov luag tej kev txhaum, tsis xyiv fab rau tej kev phem tiamsis xyiv fab rau txojkev tseeb. Txojkev hlub nyiaj taus txhua yam, . . . muaj kev vam mus li thiab ua siab ntev thev txhua yam. Txojkev hlub tsis txawj kawg kiag li.”​—1 Khaulee 13:4-8.

Txojkev hlub ntawd “tsis txawj kawg kiag li,” thiab yuav nyob mus ib txhis. Ib xyoos tas ib xyoos tuaj, txojkev hlub ntawd tsuas muaj cog ruaj zuj zus ntxiv xwb. Yog yus muaj txojkev hlub zoo li no yuav pab kom yus ua siab ntev, khuvleej luag, thiab zam txim rau lwm tus. Txojkev hlub ntawd “khi tau txhua yam sib koom ua ke.” (Khaulauxi 3:14) Tej phoojywg kwvluag thiab tej niam txiv uas muaj txojkev hlub zoo  li no thiaj ua neej kaj siab lug. Txawm lawv yog neeg txhaum los lawv muaj kev sib zam, ib leeg ntseeg ib leeg siab. Cia peb kawm ntxiv seb txojkev hlub no pab tau tej txij nkawm li cas.

“KHI TAU TXHUA YAM SIB KOOM UA KE”

Yexus Khetos tau qhia txog tej hauv paus ntsiab lus uas pab tau cov niam txiv. Nws hais tias: “‘Tus txivneej yuav ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke mas ob tug koom ua ib lub cev.’ . . . Yam uas Vajtswv muab lo tsheej xeeb ua ke lawm, neeg tsis txhob muab ua kom ncaim.” (Mathai 19:5, 6) Hauv nqe no peb kawm tau 2 lub ntsiab tseem ceeb twg?

“OB TUG KOOM UA IB LUB CEV.” Yus tus txij nkawm yog yus tus phoojywg zoo tshaj. Yog yus ob niam txiv sib hlub li peb tau kawm tas los no ces yuav pab kom yus npuab siab rau yus tus txij nkawm ib leeg xwb. Yus tsis lam fav siab mus nrog lwm tus “koom ua ib lub cev.” (1 Khaulee 6:16; Henplais 13:4) Thaum ib leeg tsis npuab siab rau ib leeg ces yuav ua rau lub neej tawg. Ib leeg yuav tsis tso siab rau ib leeg li qub lawm. Thaum tsev neeg muaj teeb meem li no, yuav ua rau tej metub menyuam tsis muaj chaw tiag siab. Yuav ua rau lawv xav tias lawv niam lawv txiv tsis hlub lawv. Tej zaum tej menyuam tseem ntxub lawv niam lawv txiv los kuj muaj thiab.

“LO TSHEEJ XEEB UA KE.” Kev txij nkawm tshwj xeeb heev. Cov txij nkawm uas paub li ntawd yeej nrhiav kev los txhawb thiab kho lub neej kom mus taus. Thaum muaj teeb meem nkawd tsis lam muab lub neej rhuav tiamsis nkawd cia txojkev hlub nyob ruaj khov. Txojkev hlub zoo li ntawd “nyiaj taus txhua yam” thiab pab kom nkawd nyob sib haum xeeb.

Yog tej niam txiv txawj sib hlub sib pab, ib tug xam pom ib tug ua ntej, yuav tso tau tus qauv zoo rau tej metub menyuam xyaum. Ib tug ntxhais hu ua Ntsexika (Jessica) hais tias: “Kuv pom tias kuv niam kuv txiv nkawd sib hlub sib hwm heev. Kuv niam ib txwm hais lus saib taus kuv txiv rau peb pom. Ua rau kuv xav xyaum raws li nws tus qauv.”

Yehauvas yog tus muaj kev hlub loj dua ntais. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Vajtswv yog txojkev hlub.” (1 Yauhas 4:8) Phau Vajlugkub kuj hais tias Yehauvas yog tus Vajtswv uas “muaj kev zoo siab.” (1 Timaute 1:11, NW) Peb yuav muaj kev zoo siab yog peb xyaum coj raws li Vajtswv Yehauvas thiab xyaum nws txojkev hlub. Efexau 5:1, 2 hais tias: “Cia li yoog li Vajtswv vim nej yog cov menyuam uas nws hlub.”