Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KAJ SIAB LUG

Muaj Kev Cia Siab

Muaj Kev Cia Siab

“Tej uas yuav ua rau nej tau zoo tsis yog ua rau nej tau qhov phem, yuav pub kom nej muaj lub neej tom hauv ntej thiab muaj siab vam.”​Yelemi 29:11.

 “YUAV TSUM MUAJ KEV CIA SIAB . . . LUB NEEJ THIAJ MUAJ HAUV PAUS HAUV NTSIS.” Ib phau ntawv uas qhia txog kev ntxhov siab hais li ntawd. (Hope in the Age of Anxiety) Phau ntawv kuj hais tias: “Kev cia siab pab kom peb tsis txhob txhawj ntshai thiab txhob ua twm zeej.”

Phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej. Tiamsis peb yuav tsum ceev faj tej yam uas tsis muaj tseeb. Ntawv Nkauj 146:3 hais tias: “Tsis txhob tso siab rau cov thawj, lawv yog neeg xwb.” Tsim nyog tso siab rau tus uas tsim peb. Nws tibleeg xwb thiaj ua tau raws li nws cog tseg. Nws cog lus li cas lawd? Cia peb kawm seb.

COV LIMHIAM YUAV DUA MUS; COV NCAJ NCEES YUAV NYOB THAJ YEEB. Ntawv Nkauj 37:10, 11 hais tias: “Tshuav tsis ntev cov neeg limhiam yuav tsis muaj nyob lawm . . . Tiamsis cov uas txo hwjchim yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab lawv yuav zoo siab xyiv fab rau qhov uas lawv vam meej nplua mias.” Nqe 29 hais tias lawv yuav “nyob rau hauv mus ib txhis.”

TSIS MUAJ KEV TSOV KEV ROG. “[Yehauvas] ua rau kev ua rog tiaj tus mus thoob qab ntuj kawg. Nws lov rab hneev thiab tsoo tej hmuv tawg thiab hlawv tej daim phiaj thaiv.”​—Ntawv Nkauj 46:8, 9.

TSIS MUAJ KEV MOB KEV NKEEG, KEV TXOM NYEM, KEV PLOJ KEV TUAG. “Vajtswv lub chaw nyob nrog neeg nyob lawm . . . Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.”​—Qhia Tshwm 21:3, 4.

YUAV MUAJ TXAUS NOJ TXAUS HAUS. “Thov kom muaj qoob loo nplua mias hauv lub tebchaws, cia txhua lub roob muaj qoob loo zoo rawv [nrwb] nri.”​—Ntawv Nkauj 72:16.

KHETOS LUB TSEEM FWV KAV LAWM XWB. “Hwjchim tswjhwm thiab hwjchim ci ntsa iab thiab lub tebchaws raug muab cob rau nws [Yexus Khetos], kom ib tsoom neeg thiab ib tsoom tebchaws thiab tej neeg uas hais txhua yam lus thiaj yuav ua koom tu nws, nws lub hwjchim tswjhwm yuav tsis txawj ploj, thiab nws lub tebchaws yuav tsis raug puam tsuaj.”​—Daniyee 7:14.

Ua cas peb thiaj paub tias cov lus cog tseg no yuav muaj tiav? Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, nws tes haujlwm qhia tias tsim nyog nws ua Vajntxwv. Nws kho cov muaj mob, pub rau cov tshaib, thiab tsa cov tuag sawv. Qhov tseem ceeb tshaj yog nws qhia Vajtswv tej hauv paus ntsiab lus rau tibneeg coj. Tej ntsiab lus ntawd yuav pab kom neeg nyob sib haum xeeb ua ke mus ib txhis. Yexus kuj qhia txog tej xwm txheej uas yuav muaj rau tiam kawg thiab.

UA NTEJ TXHUA YAM NYOB TIAJ TUS

Yexus qhia tias tiam kawg yuav muaj kev ntxhov siab heev. Lub ‘caij kawg’ yuav muaj kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, kev mob kev nkeeg thiab yuav muaj av qeeg loj heev. (Mathai 24:3, 7; Luka 21:10, 11; Qhia Tshwm 6:3-8) Yexus kuj hais li no: “Vim kev phem nthuav dav zuj zus, tej neeg coob coob txojkev hlub yuav txias zuj zus mus.”​—Mathai 24:12.

Txojkev hlub yeej txias zuj zus lawm tiag. Ob Timaute 3:1-5 hais tias nyob rau “tiam kawg” tibneeg yuav xam pom lawv tus kheej xwb, lawv ntshaw nyiaj txiag thiab huas ntshis kev lom zem. Lawv yuav ua neeg khav theeb, ua nruj ua tsiv. Txawm ib tse neeg los yuav tsis txawj sib hlub, tej menyuam yuav tsis mloog niam txiv lus. Tej thawj coj kev ntseeg los yuav tsis coj raws li lawv qhia.

Tej xwm txheej no qhia tias txog tiam kawg lawm tiag. Tej xwm txheej phem ua pov thawj tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav los sai sai no. Yexus twb qhia tseg li ntawd: “Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog.”​—Mathai 24:14.

Txoj xov zoo pab kom cov ncaj ncees muaj kev cia siab tias Vajtswv tej lus cog tseg yeej yuav muaj tiav. Tiamsis kuj yog lus ceeb toom rau cov neeg phem kom ntxeev dua siab tshiab. Koj puas xav kawm ntxiv txog Vajtswv tej lus cog tseg? Nthuav ntxiv mus nyeem nplooj kawg nkaus hauv phau ntawv no.