Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KAJ SIAB LUG

Kawm Ntxiv

Kawm Ntxiv

KOJ PUAS TAU XAV LI NO:

  • Yuav ua li cas kuv tsev neeg thiaj muaj kev zoo siab?

  • Yuav ua li cas kuv thiaj zeem tau tej phoojywg zoo? Kuv yuav coj li cas kuv thiaj yog ib tug phoojywg zoo rau lwm tus?

  • Puas yuav muaj ib hnub uas peb rov pom cov uas tas sim neej lawm?

  • Thaum twg txojkev txom nyem mam li raug rhuav tshem mus?

  • Puas yog tibneeg yuav muab lub ntiajteb no ua puam tsuaj mus?

  • Txhua txojkev ntseeg puas haum Vajtswv siab?

KAWM SEB PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS THIAB MUAJ NTAU LUB NTSIAB NTXIV

Mus saib jw.org/hmn. Tau muab lub vej xaij no txhais ua tshaj li 900 yam lus. Muaj ntau zaj kawm zoo heev uas yuav pab tau peb lub neej.

Muaj ntau zaj yeeb yaj kiab qhia txog cov uas nrhiav tau kev zoo siab. Lawv nyias muaj nyias lub neej. Tej tug raug kaw nkuaj los lawm, tej tug coj lub neej quav dej quav cawv quav yeeb quav tshuaj. Lwm cov tau kawm ntawv qeb siab thiab yog cov uas tshawb txujci. Thaum lawv nrhiav tau kev kaj siab lawd, lawv yeej tau hau ntsoov rau yav tom ntej xwb.

Lub vej xaij no kuj muab phau Vajlugkub txhais ua ntau yam lus rau peb tau nyeem. Thiab muaj tej ntaub ntawv uas qhia txog phau Vajlugkub. Peb theej tau cov ntawv no dawb xwb. Muaj tej phau hu li no: