Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KAJ SIAB LUG

Tu Kev Noj Qab Haus Huv Thiab Ua Tiag Uv

Tu Kev Noj Qab Haus Huv Thiab Ua Tiag Uv

KEV MOB KEV NKEEG HLOOV KIAG YUS LUB NEEJ. Muaj ib tug txivneej hu ua Us-fe (Ulf) uas tsis muaj mob li thiab nyiam mus ua si heev. Tiamsis muaj ib hnub nws txawm raug mob, ua rau nws tuag tes tuag taw lawm. Nws hais tias: “Kuv nyuaj siab heev. Kuv lub zog ntaug tas thiab kuv tsis muaj siab ua ib yam dabtsi li. Kuv lub neej tsis muaj qab hau li lawm.”

Txawm peb tu ntshis peb lub cev ntaj ntsug los, peb tsis muaj ib tug twg yuav paub tias lub neej tom hauv ntej yuav zoo li cas ib yam li Us-fe. Yog peb lam raug mob raug nkeeg hnyav heev, puas yog peb tsis muaj vam li lawd? Tsis yog. Hauv zaj no peb yuav kawm seb peb yuav ua tiag uv li cas. Tiamsis cia peb xub kawm seb tej hauv paus ntsiab lus twg yuav pab tau peb noj qab haus huv.

“PAUB XYUAM XIM, TXAWJ TSWJ NWS TUS KHEEJ.” (1 Timaute 3:2, 11) Peb yuav tsum xyuam xim, txhob ua lub neej noj tsau haus qaug. Tiamsis ua txhua yam kom hauj sim xwb thiaj tsis ua mob rau peb. Qhov no tseem yuav pab kom peb txuag tau nyiaj thiab. Paj Lug 23:20, 21 hais tias: “Tsis txhob mus nrog cov neeg qaug cawv nyob ua ke, thiab tsis txhob nrog cov uas hu dab noj nqaij nyob ua ke. Rau qhov cov uas qaug cawv thiab cov uas hu dab yuav raug txojkev pluag.”

TXHOB UA PUAS KOJ LUB CEV. “Ntxuav peb tus kheej kom dawb huv ntawm txhua yam kev phem kev qias sab nqaij tawv.” (2 Khaulee 7:1) Kev quav yeeb quav tshuaj, quav dej quav cawv ua rau tus haus tej siab ntsws mob tas. Ib lub koom haum tau tshawb pom tias cov uas haus luam yeeb yuav “muaj mob muaj nkeeg, lossis yuav ua rau lawv lub cev tsis meej xeeb. Kuj xeeb tau mob rau lawv tej siab ntsws thiab tej plab plawv tibsi.” (U.S. Centers for Disease Control and Prevention)

SAIB KOJ LUB CEV NTAJ NTSUG THIAB KOJ TXOJSIA MUAJ NQES. “Hauv Vajtswv peb muaj txojsia, mus tau kev thiab muaj nyob.” (Tubtxib Tes Haujlwm 17:28) Yog peb nco ntsoov tias Vajtswv yog tus pub txojsia rau peb ces peb yuav saib txojsia muaj nqes. Peb yuav tsis lam phov siav mus ua tej yam uas ua rau peb raug mob, tsis hais thaum peb mus ua haujlwm, tsav tsheb, lossis mus ua si. Yog yus phov siav mus ua si tsuas lom zem ib pliag xwb. Tom qab ntawd yuav ua rau yus raug mob mus tas yus lub neej. Ua li ntawd puas tsim nyog?

TXHOB XAV NTSOOV RAU TEJ KEV NTXHOV SIAB XWB. Nco ntsoov tias thaum koj nyuaj siab ntxhov plawv kuj ua mob rau koj lub cev thiab. Yog li ntawd, tswj koj txojkev xav. Tsis zoo rau peb niaj  hnub xav txog tej kev nyuaj siab thiab xav txog tej uas luag ua ntsawv peb siab. Ntawv Nkauj 37:8 hais tias: “Cia li tswj koj txojkev chim thiab tso koj txojkev npau taws tseg.” Mathai 6:34 kuj hais tias: “Tsis txhob txhawj txog tagkis rau qhov tagkis yeej muaj kev txhawj rau tagkis lawm.”

XAV NTSOOV TXOG TEJ YAM ZOO. Paj Lug 14:30 hais tias: “Lub siab uas nyob tus kuj yog pub txojsia rau lub cev.” Phau Vajlugkub kuj qhia tias: “Lub siab xyiv fab yog cov tshuaj zoo.” (Paj Lug 17:22) Muaj tseeb raws li 2 nqe ntawd. Ib tug kws kho mob hauv tebchaws Xikhalee (Scotland) hais tias: “Yog koj muaj kev zoo siab ces yav tom hauv ntej koj yuav tsis muaj mob npaum li cov uas khaws chim.”

UA TIAG UV. Tej zaum peb raug mob hnyav ib yam li tus kwvtij Us-fe uas peb tau kawm lawd. Txawm muaj li ntawd los, peb kho tsis tau tiamsis peb yuav tsum ua tiag uv. Thaum raug mob hnyav li ntawd, ib txhia qaug zog heev ua rau lawv yimhuab nyuaj siab ntxiv xwb. Paj Lug 24:10 thiaj hais tias: “Yog koj poob siab nthav rau hnub uas koj raug ceeblaj, koj kuj tsis muaj zog.”

Muaj dua ib co nyuaj siab heev tiamsis lawv thev taus. Vim li cas? Vim lawv nrhiav kev pab lawv thiaj thev taus. Us-fe ua li ntawd. Nws thov Yehauvas tsis tseg thiab nws ua tib zoo xav txog phau Vajlugkub tej lus cog tseg. Nws thiaj pom tias tej kev nyuaj siab uas raug nws tsis yog tej yam uas los tab kaum thiab tav nws txoj hau kev, tsuas qheb kev rau nws los kawm tej yam tshiab xwb. Tsis tas li ntawd, twb yog nws raug kev nyuaj siab nws thiaj txawj hlub tibneeg. Nws kub siab qhia Vajlugkub rau cov uas txom nyem ib yam li nws.

Muaj dua ib tug txivneej uas raug kev nyuaj siab heev thiab. Nws lub npe hu ua Xatefanau (Steve). Thaum nws muaj 15 xyoos xwb nws poob ntoos ua rau nws tuag tes tuag taw lawm. Thaum nws muaj 18 xyoo nws ob txhais npab rov muaj zog tuaj. Tiamsis thaum nws mus kawm ntawv qeb siab nws txawm coj lub neej quav dej quav cawv, haus yeeb haus tshuaj, ua nkauj ua nraug. Nws tsis muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej li. Muaj ib hnub nws pib kawm Vajlugkub. Nws mam li pom tias nws lub neej tsis yog xaus li ntawd xwb. Nws thiaj li muaj siab xav hloov los tso tej kev phem ntawd tseg. Nws hais tias: “Kuv lub neej tsis qhuav qhawv li yav thaud lawm. Nimno kuv txaus siab rau kuv lub neej lawm tiag thiab kuv lub siab puv npo.”

Xatefanau thiab Us-fe nkawd lub neej muaj tseeb raws li Ntawv Nkauj 19:7, 8 tau hais: “[Yehauvas] txoj kevcai zoo txhua fab, txhawb tau [lub zog], . . . [Yehauvas] txojkev tswjhwm raug cai, ua rau lub siab xyiv fab, [Yehauvas] tej lus nkaw dawb huv, ua rau lub qhov muag pom kev tseeb.”