Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 PUAS MUAJ IB TUG TSIM?

Tus Ntsaum Nyiaj Cov Plaub

Tus Ntsaum Nyiaj Cov Plaub

TUS ntsaum nyiaj (Cataglyphis bombycina) uas nyob hauv lub tiaj suab puam Sahara, sab Afika, yog tus thev taus kub dua li tej tsiaj thiab tej kab ntsaum uas nkag hauv lub ntiajteb. Thaum tav su dua, tshav kub heev tej tsiaj uas noj ntsaum khiav mus nkaum tas lawm. Tus ntsaum nyiaj mam li tawm plaws mus nrhiav noj. Nws mus kwv kiag tej kab ntsaum uas tshav ziab tuag, tig loo rov mus rau hauv qhov.

[50] μm

Xav Txog Qhov No: Tus ntsaum nyiaj muaj ntau yam pab tau nws. Ib yam yog nws cev plaub. Nws cev plaub ci hob xwb tiamsis nws lub hauv siab, mus rau lub plab do cuas. Thaum muab koob tsom, pom tias ib txoj plaub muaj 3 fab, 2 fab uas tuaj sab nraud ua nre zoo li nre tiab. Fab uas npuas nws lub cev tsis ua nre. Muaj 2 txojkev uas nws cov plaub pab tau nws. Ib, cov plaub ntiab kom sab hnub txhob txeem rau hauv nws lub cev yoojyim. Ob, cov plaub kuj pab tshem cov sab hnub uas pom tsis tau, tawm hauv nws nruab ce mus thiab. Lub hauv siab tsis tuaj plaub tiamsis tseem muaj peevxwm ntiab taus cov sab hnub uas thaws ntawm cov xuab zeb tuaj. *

[10] μm

Tus ntsaum nyiaj cov plaub pab kom nws lub cev tsis txhob kub tshaj 128.5°F (53.6°C). Yog kub tshaj no, nws yuav thev tsis taus. Cov neeg tshawb txujci thiaj xyaum tus ntsaum nyiaj. Lawv twb tsim tau tej yam uas ntiab tau sab hnub lossis tiv taus tshav, tsis tas siv kiv cua, tiamsis lawv tseem xav xyaum seb puas tsim tau tej yam zoo npaum li tus ntsaum nyiaj cov plaub los tiv tshav kub.

Koj xav li cas? Puas yog ntsaum nyiaj cov plaub txia los xwb? Los yog muaj ib tug tsim?

^ nqe 4 Kuj muaj lwm yam uas pab tus ntsaum nyiaj thiab. Nws cov plhaus thees (protein) tsis yaj yoojyim, nws thiaj thev taus tshav kub. Nws tej ceg ntev dua lwm hom ntsaum, nws thiaj tsis chwv cov xuab zeb, kuj pab nws khiav ceev heev thiab. Nws pom qab kev zoo heev, nws paub tias txojkev twg thiaj mus txog tsev sai.