Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

“Lawv Hlub Tshua Peb Kawg Li”

“Lawv Hlub Tshua Peb Kawg Li”

TEBCHAWS Nepal muaj roob muaj hav ntau heev thiab nyob npuas tebchaws Idia sab qaum teb. Hnub tim 25 lub 4 Hlis xyoo 2015, tau muaj av qeeg loj heev deb li 50 mais (80 kilumev) ntawm lub tuam ceeb nroog Kathmandu. Tshaj li 8,500 leej raug ploj tuag. Tsis tau muaj av qeeg loj npaum no hauv tebchaws Nepal ib zaug li. Tej vaj tse puam tsuaj tag lawm 500,000 tawm lub. Yehauvas Cov Timkhawv hauv tebchaws Nepal muaj li 2,200 leej, feem coob nyob kiag hauv koog no. Tu siab kawg uas ib tug muam thiab nws 2 tug menyuam tau tas sim neej lawm.

Ib tug Timkhawv hu ua Michelle hais tias: “Thaum av qeeg, peb tabtom muaj kev sib txoos. Yog peb tseem nyob tom tsev, ces tej zaum yuav sab tshaj no.” Vim li cas cov uas mus kev sib txoos ho dim? Vim cov Tsev Nceeg Vaj khov heev.

“ZAUM NO PEB PAUB ZOO LAWM!”

Cov Tsev Nceeg Vaj hauv tebchaws Nepal ruaj khov heev, txawm muaj av qeeg los tsis pob yoojyim. Ib tug kwvtij uas pab tsa tej Tsev Nceeg Vaj hu ua Man Bahadur hais tias: “Tibneeg pheej nug tias lub nyuag tsev me ua luaj, cas peb yuav cog plag tsev ruaj npaum ntawd diam. Zaum no peb paub zoo lawm!” Cov kwvtij pom zoo rau sawvdaws mus so hauv tej Tsev Nceeg Vaj. Thaum ntawd, av tseem qeeg tsis tau tus los, vim Yehauvas Cov Timkhawv thiab cov neeg zej zos tuaj so hauv tej Tsev Nceeg Vaj lawv thiaj tsis ntshai.

Yehauvas Cov Timkhawv thiab tej neeg zej zos nkaum hauv ib lub Tsev Nceeg Vaj

Cov txwj laus maj nroos mus nrhiav cov Timkhawv uas tsis pom tshwm. Ib tug Timkhawv hu ua Babita hais tias: “Cov txwj laus mob siab lub koom txoos heev dua li lawv tus kheej. Lawv hlub tshua peb kawg li.” Hnub tom qab av qeeg xwb, 3 tug kwvtij uas saib xyuas Yehauvas Cov Timkhawv tes dej num hauv tebchaws Nepal thiab cov kwvtij saib xyuas thaj tsam, txawm mus ncig xyuas cov koom txoos. Lawv txhawb cov txwj laus lub zog thiab tshuaj xyuas seb sawvdaws cheem tsum dabtsi.

Gary Breaux nyob hauv Yehauvas Cov Timkhawv lub hauv paus koom haum loj, mus xyuas cov uas raug av qeeg

Rau hnub tom qab ntawd xwb, kwvtij Gary Breaux thiab nws tus pojniam Ruby txawm mus txog. Nkawd nyob tim Yehauvas Cov Timkhawv lub hauv paus koom haum loj, tebchaws U.S.A. Reuben uas yog ib tug kwvtij saib xyuas tes haujlwm hauv tebchaws Nepal hais tias: “Tibneeg tseem nyob ntxhov hnyo hauv Kathmandu thiab av tseem pheej qeeg, peb tsis paub xyov Kwvtij Breaux puas yuav tuaj txog peb. Tiamsis nws twb txiav txim siab lawm tias nws yeej yuav tuaj xwb. Thaum kawg, nkawd tuaj txog peb lawm tiag. Cov Timkhawv zoo siab kawg li uas nkawd tseem tuaj txhawb sawvdaws thiab.”

“PEB HAJYAM TXAV ZE RAU PEB CUAB KWVTIJ”

Silas yog ib tug Timkhawv ua haujlwm hauv ceg me Nepal, nws hais tias: “Thaum peb txuas tau xov tooj lawm, xov tooj nrov tas hnub tas hmo. Twb yog peb cov kwvtij thoob ntiajteb txhawj txog peb heev, lawv thiaj hu tuaj nug peb moo. Muaj ib txhia hu tuaj, peb twb tsis to taub lawv ib los li tiamsis peb paub tias lawv hlub peb thiab xav pab peb.”

Cov Timkhawv nyob sab Yus Luv pab tshuaj xyuas cov uas raug av qeeg

Tom qab av qeeg, cov Timkhawv uas nyob ze ntawd txawm pib nqa zaub mov  mus tom Tsev Nceeg Vaj. Lawv nqa tau plaub tsib hnub sawvdaws thiaj tau noj. Cov Timkhawv kuj tsa Rooj Saib Xyuas Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej. Tsis ntev xwb, cov Timkhawv hauv tebchaws Bangladesh, Idia, thiab Nyiv Pooj kuj xa khoom noj khoom haus mus txog thiab. Tom qab ob peb hnub xwb, muaj 5 tug Timkhawv uas yog kws kho mob nyob sab Yus Luv mus txog. Lawv siv ib lub Tsev Nceeg Vaj los ua tsev kho mob, tsis yog lawv pab cov uas raug mob xwb tiamsis lawv kuj nplig cov uas ceeb av qeeg thiab.

Ib tug pojniam hu ua Uttara hais tias: “Av qeeg ua rau peb ntshai kawg tiamsis peb hajyam txav ze rau peb cuab kwvtij ntseeg.” Peb pom tias txawm Yehauvas cov tibneeg raug xwm txheej loj heev los, lawv yimhuab sib hlub sib pab thiab lawv txojkev hlub rau Vajtswv hajyam ruaj khov ntxiv.