Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Koj Puas Kheev Luag Thiab?

Koj Puas Kheev Luag Thiab?

THAUM leejtwg luag ntxhi rau koj, koj puas zoo siab? Yeej ua rau koj zoo siab thiab, puas yog? Koj kuj luag ntxhi rau nws thiab. Txawm nws yuav yog koj ib tug phoojywg lossis yog ib tug uas koj tsis tau paub dua li los thaum nws luag ntxhi rau koj, ua rau koj xav luag ntxhi rau nws thiab, puas yog? Ib tug niam tais hu ua Magdalena hais tias: “Thaum kuv tus txiv Georg tseem ua neej nyob, nws ua ntsej muag luag ntxhi xwb. Thaum kuv pom nws luag ntxhi, yeej ua rau kuv sov siab so tsis nco txhawj li.”

Thaum luag tej tso daj tso luag, thaum yus pom dabtsi ntxim siab lossis thaum yus muaj kev zoo siab yus yeej luag ntxhi xwb. Phau ntawv hu ua Observer, hauv Is Taws Nej (Association for Psychological Science) hais tias: “Ntxim zoo li tibneeg ib txwm yeej nyiam luag ntxhi xwb. Txawm tej menyuam mos xwb los, thaum lawv pom yus lub ntsej muag luag ntxhi, lawv twb paub tias yus zoo siab. . . . Thaum lwm tus pom yus luag ntxhi, lawv paub tias yus xav li cas, kuj hloov tau lawv tus cwj pwm thiab.”

Lub tsev kawm ntawv qeb siab hauv tebchaws U.S.A. hu ua Harvard, tau tshawb fawb txog ib pab neeg laus. Lawv pom tias yog cov uas tu neeg laus ua ntsej muag luag ntxhi xwb ces cov laus kaj siab tuaj thiab nquag lawm ntau vim lawv pom txojkev hlub tshua lawv, xav pab lawv, thiab xav paub seb lawv nyob li cas. Thaum cov laus tsis txaus siab rau cov uas tu lawv, mas lawv tsis xyiv fab kiag li.

 Thaum koj luag ntxhi, kuj pab tau koj thiab. Cov neeg tshawb fawb pom tias thaum yus luag ntxhi, yeej ua rau yus kaj siab tuaj, ua siab loj, thiab tsis ntxhov siab lawm. Tiamsis thaum yus ua ntsej muag dub nciab, ua rau yus yimhuab nyuaj siab ntxiv xwb.

“TXHAWB TAU KUV LUB ZOG”

Tus niam tais Magdalena uas hais tas los no, yog Yehauvas ib tug Timkhawv. Thaum muaj Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2, lawv tsev neeg raug xa mus nyob lub yeej Ravensbrück, hauv tebchaws Ntsaws Mes Nis, vim lawv tsis kam tuaj cov Nazi tog. Nws hais tias: “Tej thaud, cov neeg zov tsev loj cuj tsis kheev peb hais lus li. Tiamsis thaum kuv pom kuv niam thiab kuv tus niam laus lub ntsej muag luag ntxhi, twb txhawb tau kuv lub zog lawm, kuv thiaj thev taus. Luag txwv tsis tau qhov uas peb ua ntsej muag luag ntxhi.”

Tej zaum lub neej ntxhov siab yuav ua rau peb tsis muaj ntsej muag luag li. Tiamsis nco ntsoov tias tej uas yus pheej xav txog yuav ua rau yus kaj siab lossis ntxhov siab. (Paj Lug 15:15; Filipi 4:8, 9) Yog li ntawd, txawm tias tsis yoojyim los, koj puas xav ntsoov txog tej yam zoo xwb? * Coob tus pom tias thaum lawv nyeem Vajlugkub thiab thov Vajtswv, pab tau lawv xav ntsoov txog tej yam uas zoo. (Luka 11:28; Filipi 4:6, 7) Phau Vajlugkub piav txog kev zoo siab, kev xyiv fab ntau pua zaus. Koj puas nyeem tau ob peb nploog txhua hnub? Yog koj ua li no, tej zaum koj yuav muaj ntsej muag luag ntxhi thiab!

Tsis txhob tos lwm tus luag ntxhi rau koj ua ntej. Cia li luag ntxhi rau txhua tus uas koj ntsib. Qhov no yog tej tshav ntuj uas Vajtswv pub. Yuav pab tau koj thiab pab tau cov uas pom koj luag ntxhwb ntxhi.

^ nqe 8 Mus saib zaj “Do You Have ‘a Feast Constantly’?” hauv phau Tsim Dheev! lub 11 Hlis xyoo 2013, ua lus Askiv.