Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tus pojniam thoob tsib to nrog yeej mloog nws lub siab uas paub qhov zoo

 VAJTSWV TXOJLUS QHIA

Kev Rho Menyuam

Kev Rho Menyuam

Txhua xyoo muaj tshaj li 50 plhom tus menyuam raug rho pov tseg. Tej lub tebchaws twb tsis muaj pejxeem coob npaum li ntawd.

Puas yog yus roj ntsha xwb? Puas txhaum leejtwg?

TIBNEEG HAIS LI NO

Cov pojniam uas rho menyuam xav rho vim muaj teeb meem nrog leej txiv lossis khwv tsis txaus noj. Tej txhia tseem xav mus kawm ntawv siab lossis nrhiav ib txoj haujlwm zoo tso. Lawv tsis xav ua ib leeg niam tu menyuam xwb. Tiamsis lwm cov hais tias kev rho menyuam txhaum loj heev, yeej tsis tsim nyog leej niam muab nws tus menyuam rho pov tseg li.

VAJTSWV TXOJLUS HAIS LI NO

Vajtswv saib tibneeg txojsia muaj nqes. (Chiv Keeb 9:6; Ntawv Nkauj 36:9) Yog li ntawd, tus menyuam nruab thiab txojsia yeej tseem ceeb heev. Vajtswv tsim pojniam lub tsev menyuam los tiv thaiv thiab yug tus menyuam ntawd kom loj hlob. Ib tug uas sau phau Vajlugkub tau hais tias: “Koj muab kuv txuas rau hauv kuv niam lub plab. . . . Koj lub qhov muag pom kuv rau thaum tsis tau xeeb rau hauv nruab thiab. Txhua hnub uas teem cia rau kuv kuj sau cia rau hauv koj phau ntawv.”Ntawv Nkauj 139:13, 16.

Vajtswv tsim kom peb muaj lub siab paub qhov zoo qhov phem xwv peb thiaj paub tias Vajtswv xav li cas txog kev rho menyuam. Thaum Vajtswv muab kevcai rau nws haiv neeg coj, nws kuj qhia tsi ntsees tias nws xav li cas thiab. Nws hais tias yog leejtwg ntaus raug ib tug pojniam suab menyuam, ua rau tus pojniam ntawd nchuav menyuam ces yuav tsum muab siav pauj siav. (Khiav Dim 21:22, 23) Cov txiav txim mam tshuaj xyuas seb yog ua li cas ho ntaus raug thiab puas yog txhob txwm.Xwm Txheej Taug Kev 35:22-24, 31.

Txhua tus yeej muaj lub siab paub qhov zoo qhov phem. Yog ib tug pojniam twg mloog nws lub siab uas paub qhov zoo thiab saib nws tus menyuam txojsia rau nqe, nws yuav muaj kev kaj siab. * Yog nws tsis mloog, tej zaum nws lub siab yuav rov nkaug nws. (Loos 2:14, 15) Luag tshawb pom tias tej zaum cov pojniam uas rho menyuam tas, yuav muaj kev ntxhov siab lossis tau tus mob nyuaj siab.

Yog leej niam leej txiv pom tias tu metub menyuam nyuaj dhau, nkawd tsis xav yuav los cia li muaj lawm, nkawd yuav ua li cas xwb? Vajtswv xav li cas txog cov uas ua raws li nws tej kevcai? Phau Vajlugkub hais tias: “Koj ua ncaj rau tus uas xib rau koj, koj ua koj txojkev zoo kawg nkaus tshwm rau tus uas tsis muaj chaw thuam li.” (Ntawv Nkauj 18:25) Phau Vajlugkub kuj hais ntxiv tias: “[Yehauvas] nyiam qhov uas ua ncaj, nws yuav tsis tso nws cov neeg dawb huv tseg.”Ntawv Nkauj 37:28.

“Lawv lub siab uas paub qhov phem qhov zoo kuj ua timkhawv, thiab lawv tej kev xav uas tej zaum yog rau txim tej zaum yog zam txim.”Loos 2:15.

 Yog twb rho menyuam dua lawm

TIBNEEG HAIS LI NO

Ntxawm yog ib txhais yim xwb. Nws hais tias: “Lub sijhawm ntawd kuv muaj 3 tug menyuam tseem yau, yog tseem muaj ib tug ntxiv xyov yuav ua li cas tu tau lawv, kuv thiaj muab rho pov tseg tiamsis tom qab ntawd, kuv nyuaj siab heev.” * Vajtswv puas yuav zam txim rau Ntxawm?

VAJTSWV TXOJLUS HAIS LI NO

Yexus Khetos hais tias: “Kuv tsis yog los hu cov neeg ncaj ncees, tiamsis yog los hu cov neeg muaj txim kom ntxeev dua siab tshiab.” (Luka 5:32) Yog peb paub tu siab rau tej uas peb ua yuam kev thiab ntxeev dua siab tshiab, yog peb thov Vajtswv zam txim rau peb, txawm qhov txhaum ntawd yuav loj npaum li cas los, Vajtswv yeej zam tau. (Yaxaya 1:18) Ntawv Nkauj 51:17 hais tias: “[Vajtswv] yuav tsis fee plhu ntawm lub siab mos siab muag uas lees txim tiag tiag.”

Yog leejtwg thov Vajtswv, nws yeej yuav pub lub siab tus yees rau tus ntawd. Filipi 4:6, 7 hais tias: “Cia li taij thiab thov thiab ua Vajtswv tsaug qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau nws paub. Mas Vajtswv txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm nej lub siab thiab nej tej kev xav.” * Ntxawm hais tias tom qab nws pib kawm Vajlugkub nws qhia txhua yam kev nyuaj siab rau Vajtswv, nws mam rov muaj lub siab tus. Nws pom tias Vajtswv yeej “yog tus uas zam txim” tiag.Ntawv Nkauj 130:4.

[Vajtswv] tsis ua rau peb raws li peb lub txim, lossis ua pauj rau peb raws li peb tej kev txhaum.”Ntawv Nkauj 103:10.

^ nqe 8 Yog ntshai tsam ho muaj teeb meem raug ob niam tub los tsis tsim nyog rho. Thaum tabtom ua mob teb es tus menyuam lossis leej niam yuav tsis dim ces ob niam txiv mam txiav txim seb yuav ua li cas, tiamsis feem coob yeej tsis ntsib qhov teeb meem no vim ntau lub tebchaws muaj kev pab lawm.

^ nqe 12 Tau muab lub npe no hloov lawm.

^ nqe 14 Vajtswv cog lus tias cov tuag yuav ciaj sawv rov los, qhov no kuj pab tau cov uas ntxhov siab. Mus saib “Questions From Readers” hauv Phau Tsom Faj, lub 4 Hlis Tim 15 xyoo 2009, ua lus Askiv. Zaj no piav txog phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus tias tus menyuam nruab thiab puas yuav ciaj sawv rov los.