Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tsim Dheev!  |  Phau 1 Xyoo 2017

 THAWJ ZAJ

Ua Cas Tus Mob Nyuaj Siab Raug Cov Hluas? Dabtsi Thiaj Pab Tau?

Ua Cas Tus Mob Nyuaj Siab Raug Cov Hluas? Dabtsi Thiaj Pab Tau?

MAIM * yog ib tug ntxhais tau raug li no. Nws hais tias: “Thaum kuv nyuaj siab tuaj, kuv tsis xav ua dabtsi li, tej kuv ib txwm nyiam ua los kuv tsis xav ua li lawm. Kuv xav pw xwb. Kuv pheej xav tias tsis muaj leejtwg hlub kuv thiab kuv tsis muaj nqes li. Kuv tsuas ua nra hnyav rau luag xwb.”

Liag kuj yog ib tug ntxhais tau raug li no thiab. Nws hais tias: “Kuv xav tua kuv tus kheej, tsis yog kuv xav tuag tiamsis vim kuv tsis xav nyuaj siab lawm. Kuv yeej hlub tshua lwm tus, tiamsis thaum kuv nyuaj siab tsis muaj dabtsi tseem ceeb rau kuv li lawm.”

Thaum Maim thiab Liag nkawd nyuam qhuav nto hluas nkauj, nkawd txawm tau tus mob nyuaj siab no lawm. Cov hluas coob tus yeej muaj kev nyuaj siab, tiamsis Maim thiab Liag nkawd tsis yog nyuaj siab ob peb hnub xwb, nkawd nyuaj siab tau ntau hnub ntau hli. Maim piav tias zoo li nws nyob hauv ib lub qhov tob tob tsaus ntuj nti tawm tsis tau li. Nws hais ntxiv tias: “Kuv mloog zoo li kuv tsis yog tibneeg, zoo li yus tsis muaj hlwb li lawm.”

Tsis yog Maim thiab Liag nkawd thiaj raug li no xwb. Tej kws kho mob pom tias cov hluas uas tau tus mob nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm. Lub koom haum tshuaj xyuas  kev noj qab haus huv (World Health Organization lossis WHO) pom tias vim muaj tus mob nyuaj siab, cov hluas coob tus (10 txog 19 xyoos) thiaj muaj mob muaj nkeeg.

Tej kws kho mob pom tias cov hluas uas tau tus mob nyuaj siab, mas nyuaj siab txhua hnub txhua hmo mus txog ntau lub hlis. Lawv noj tsis qab pw tsis sov, tej txhia ho pw tas hnub tas hmo. Tej txhia yuag lossis rog tuaj. Lawv tsis muaj kev cia siab, lawv nyob mluas mlob tu siab ntsuav. Lawv xav nyob twm zeej, lawv saib zoo li lawv tsis tsim txiaj dabtsi. Thaum lawv mus kawm ntawv lawv khaws tsis tau ib los tseem ceeb, lawv tsis muaj siab mloog, thiab lawv ua dabtsi los ua tsis tsheej. Tej zaum lawv kuj xav txo lawv txojsia thiab. Thaum mus cuag kws kho mob, luag hais tias tsis muaj mob dabtsi.

UA LI CAS HO TAU TUS MOB NYUAJ SIAB

Lub koom haum tshuaj xyuas kev noj qab haus huv (WHO) qhia tias muaj ntau yam raug cov hluas, lawv thiaj tau tus mob nyuaj siab. Tej zaum lwm tus saib tsis tau lawv, lossis lawv ntxhov siab dhau lawm, thiab tej zaum kuj yog tim roj ntsha lawv thiaj tau tus mob ntawd.

Tej roj ntsha. Yog caj ces mob, niam txiv mob ces tej zaum metub menyuam thiaj mob. Tau muaj li no hauv Liag tsev neeg. Kuj muaj lwm yam los ua kom xeeb tau tus mob nyuaj siab thiab, xws li thaum ib tug hluas lub cev tabtom loj hlob hloov mus ua tus neeg laus lossis tej hlab ntsha txhaws. Tsis tas li ntawd, yog tus hluas haus yeeb haus tshuaj, haus dej haus cawv ces tej zaum yuav xeeb tus mob nyuaj siab thiab, lossis ua rau nws tus mob huam tuaj. *

Kev ntxhov siab. Yog leejtwg txhawj vim nws xav ua tes haujlwm zoo kuj pab tau nws thiab. Tiamsis yog txhawj dhau lawm, nws yuav pib ntxhov siab ces yuav ua rau nws muaj mob muaj nkeeg. Txojkev ntxhov siab thiaj ua rau cov hluas muaj tus mob nyuaj siab tiamsis tsis muaj leejtwg paub tseeb tias tim li cas lawv thiaj tau tus  mob ntawd, puas yog tim ib yam xwb lossis ntau yam uas hais tas no, lawv thiaj mob.

Cov hluas ntxhov siab ntau yam. Tej zaum lawv ntxhov siab vim lawv niam lawv txiv sib cais sib nrauj lossis muaj ib tug uas lawv hlub tshua tau tas sim neej lawm. Tej zaum lawv raug txhom, raug yuam, raug ntaus, lossis raug tej xwm txheej loj. Yog lawv kawm dabtsi los kawm tsis tau, lossis yog lawv niam lawv txiv xav kom lawv yog tus kawm keej tshaj kuj ua rau lawv ntxhov siab thiab. Yog cov menyuam pem tsev kawm ntawv pheej thab lawv, thiab yog lawv tsis paub lub neej tom hauv ntej yuav mus li cas, lossis yog lawv niam lawv txiv muaj tus mob nyuaj siab es tsis paub txhawb thiab nplig lawv, lossis nkawd tsis tab cuab tab yig, tag nrho tej no ua rau tus hluas ntxhov siab heev. Ua li, yog lawv pib muaj tus mob nyuaj siab, dabtsi yuav pab tau lawv?

SAIB XYUAS KOJ TUS KHEEJ

Tej zaum cov uas tau tus mob nyuaj siab yuav tau noj tshuaj pab thiab nrog ib tug kws kho mob nyuaj siab tham. * Yexus Khetos hais tias: “Cov neeg uas tsis muaj mob tsis cheem tsum Kws tshuaj, tsuas yog cov muaj mob thiaj cheem tsum xwb.” (Malakau 2:17) Kev mob nkeeg yuav raug peb cev nqaij daim tawv qhovtwg los tau, kuj raug tau tej paj hlwb thiab! Tej uas peb ua tsis yog raug peb lub cev xwb, tiamsis raug peb lub siab thiab, yog li ntawd peb yuav tsum saib xyuas peb tus kheej.

Yog koj tau tus mob nyuaj siab, saib xyuas koj tus kheej zoo zoo, tsis hais ntawm sab nqaij tawv lossis txojkev xav. Noj zaub mov zoo zoo, pw kom txaus, thiab dhia ua si. Yog koj dhia ua si koj yuav kaj siab dua, koj yuav nquag tuaj, thiab koj yuav pw tuaj dab ntub dua. Ua tib zoo xav seb dabtsi ua rau koj nyuaj siab, xwv koj thiaj paub zam tej ntawd. Npaj seb yuav ua li cas koj thiaj rov kaj siab. Qhia koj tej kev nyuaj siab rau ib tug phoojywg uas koj ntseeg siab. Yog muaj  tej kwvtij phoojywg txhawb koj ces yuav pab tau koj kaj siab zuj zus tuaj. Muab koj tej kev xav sau rau hauv ib phau ntawv. Liag tau ua li ntawd. Tiamsis koj txojkev ntseeg yog qhov tseem ceeb tshaj; yuav pab tau koj muaj kev cia siab. Yexus Khetos hais tias: “Cov uas hnov Vajtswv tej lus . . . yog cov uas tau nyob kaj siab lug.”Luka 11:28.

Noj zaub mov zoo, dhia ua si, pw kom txaus

Nyeem Vajtswv Txojlus thiaj nplig tau koj lub siab

Maim thiab Liag pom tias yeej muaj tseeb li Yexus tau hais. Maim hais tias: “Thaum kuv ua Vajtswv tes haujlwm kuv xav txog lwm tus xwb. Kuv tsis nco qab xav txog kuv tej teeb meem lawm. Yeej tsis yoojyim tiamsis pab tau kuv kaj siab dua.” Thaum Liag nyeem Vajlugkub thiab thov Vajtswv, nplig tau nws lub siab heev. Nws hais tias: “Thaum kuv thov Vajtswv kuv qhia txhua yam rau nws, kuv thiaj muaj lub siab tus. Thaum kuv nyeem Vajlugkub kuv pom tias Vajtswv yeej hlub kuv tiag, thiab kuv muaj nqes heev rau nws. Tej uas kuv nyeem pab kuv cia siab ntsoov rau yav tom hauv ntej.”

Vajtswv Yehauvas yog tus uas tsim peb, nws yeej paub peb lub siab thiab tej uas peb raug hauv peb lub neej tibsi. Nws paub zoo tias vim li cas peb thiaj muaj kev nyuaj siab. Nws yuav nplig peb siab, tej zaum nws kuj txib lwm tus tuaj nplig peb thiab. Twb yuav txog lub caij uas Vajtswv kho peb tej kev mob kev nkeeg kom zoo huvsi. Yaxaya 33:24 hais tias: “Tsis muaj ib tug uas nyob hauv lub tebchaws yuav hais tias, ‘Kuv mob lawm.’”

Vajtswv cog lus tseg hauv phau Vajlugkub tias nws “yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.” (Qhia Tshwm 21:4) Tej lus no yeej nplig tau peb siab heev! Yog koj xav kawm ntxiv txog Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb thiab noob neej, mus saib peb lub vej xaij jw.org/hmn. Muaj phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv uas tham txog ntau lub ntsiab. Kuj qhia txog tus mob nyuaj siab thiab.

^ nqe 3 Tau muab cov npe hauv zaj no hloov lawm.

^ nqe 10 Yuav tau mus cuag kws kho mob luag thiaj paub tias puas yog mob nyuaj siab, los yog mob lwm yam.

^ nqe 14 Tsim Dheev! tsis txhawb ib txojkev kho mob twg.