Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

TSIM DHEEV! Phau 1 Xyoo 2017 | Ua Cas Tus Mob Nyuaj Siab Raug Cov Hluas? Dabtsi Thiaj Pab Tau?

Muaj xov tshaj tawm tias cov hluas uas muaj kev nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm xwb.

Dabtsi thiaj yuav pab tau lawv?

Phau Tsim Dheev! no qhia tias cov hluas uas muaj tus mob nyuaj siab yuav tsum ua li cas, thiab kuj qhia seb cov niam txiv yuav pab lawv li cas.

 

THAWJ ZAJ

Ua Cas Tus Mob Nyuaj Siab Raug Cov Hluas? Dabtsi Thiaj Pab Tau?

Lawv coj li cas thiab vim li cas lawv ho raug tej mob no? Yuav ua li cas thiaj pab tau cov hluas?

Koj Puas Kheev Luag Thiab?

Thaum muaj neeg luag ntxhi rau koj, koj kuj xav luag ntxhi rau nws thiab kuj ua rau koj zoo siab.

VAJTSWV TXOJLUS QHIA

Kev Rho Menyuam

Txhua xyoo muaj tshaj li 50 plhom tus menyuam raug rho pov tseg. Puas yog yus roj ntsha xwb? Puas txhaum leejtwg?

“Lawv Hlub Tshua Peb Kawg Li”

Hnub tim 25 lub 4 Hlis ntuj xyoo 2015 tau muaj av qeeg loj heev raug tebchaws Nepal. Yehauvas Cov Timkhawv qhia tias cov tseem Khixatia yuav tsum sib pab li cas.

KEV PAB LUB CUAB LUB YIG

Ris Txiaj Yog Li Cas?

Yog ob niam txiv tsom ntsoov qhov zoo thiab ib leeg qhuas ib leeg, nkawd yuav muaj kev kaj siab zuj zus tuaj. Dabtsi thiaj pab tau koj nco ntsoov ris koj tus txij nkawm txiaj ntsig?

PUAS MUAJ IB TUG TSIM?

Tus Ntsaum Nyiaj Cov Plaub

Tus ntsaum nyiaj yog tus thev taus kub dua li tej tsiaj thiab tej kab ntsaum uas nkag hauv lub ntiajteb. Dabtsi pab tau nws thev taus kub?