Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB TSEEM FWV UAS YUAV KHO TAU TIAG

“Txojkev Thaj Yeeb Yuav Muaj Tsis Txawj Kawg”

“Txojkev Thaj Yeeb Yuav Muaj Tsis Txawj Kawg”

Lub koom haum ntiajteb UN txhawb kom sawvdaws ua “pejxeem thoob qab ntuj.” Lawv xav kom txhua tus tsis hais lub tebchaws twg los xij, koom tes sib pab, txhawb kom tibneeg muaj cai txiav txim rau lawv tus kheej, thiab tu lub ntiajteb kom huv siab. Vim li cas? Vim muaj xwm txheej phem. Tus yawg Meyaw Naxaw (Maher Nasser) hais hauv ib daim xov xwm tias, txawm koj nyob lub tebchaws twg los, “huab cua txawv zuj zus, muaj tej koom haum tub sab, tibneeg tsis muaj vaj huam sib luag, tsis muaj kev sib haum xeeb, tibneeg tsiv teb tsaws chaw ua npoj ntws, neeg ua nruj ua tsiv kom muaj kev txhawj kev ntshai, kab mob kev nkeeg kis txhua qhov.”​—UN Chronicle.

Muaj tej tug zoo li Dathes (Dante) thiab Alanpaw Eexitais (Albert Einstein) uas tseem xav kom txhua lub tebchaws zwm rau ib lub tseem fwv thoob qab ntuj. Dathes (yug 1265, tuag 1321) yog ib tug nom Ithali uas sau paj huam thiab Eexitais (yug 1879, tuag 1955) yog ib tug neeg tshawb txuj ci. Dathes ntseeg tias yog nyias muaj nyias tseem fwv ces lub qab ntuj yeej tsis muaj kev sib haum xeeb ib zaug li. Nws kuj qog Yexus cov lus no: “Txhua lub tebchaws uas tawg faib lawd yeej yuav puam tsuaj.”​—Luka 11:17.

Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2, luag tso 2 lub hoob pob athaumi (atomic) loj heev. Tom qab ntawd Eexitais thiaj sau ib tsab ntawv mus rau pawg uas sawv cev hauv lub koom haum UN, tab meeg sawvdaws hauv ib daim xov xwm. Nws sau tias: “Lub koom haum ntiajteb UN yuav tsum maj nroos nrhiav txhua txoj hau kev los npaj kom muaj kev sib haum xeeb thiaj tsa tau ib lub tseem fwv thoob qab ntuj tiag tiag.”

Yog tej nom tswv hauv qab ntuj no zwm rau ib lub tseem fwv lawm, lawv yuav muaj hwjchim heev. Peb puas ntseeg tau tias lawv yuav kav ncaj kav ncees? Lawv puas yuav caij tsuj laj mej pejxeem? Los lawv tseem kav ib yam li tej tseem fwv phem tas los xwb? Tej zaum ib txhia yuav xav txog tus yawg Askiv sau keeb kwm cov lus no: “Hwjchim txeev ua rau tibneeg caij tsuj lwm tus. Yog ib tug tau hwjchim kav tuag nthi, nws yeej yuav caij tsuj luag tuag nthi.”​—Lord Acton.

Yuav kom noob neej muaj kev thaj yeeb thiab nyob tso siab plhuav, lawv yuav tsum koom ua ib lub siab. Yuav ua li cas koom tau ib lub siab? Puas yuav ua tau li ntawd tiag? Phau Vajlugkub qhia tias yeej ua tau. Tiamsis yuav tsis yog tibneeg tej tseem fwv kho, Vajtswv lub tseem fwv thiaj kho tau xwb. Lub tseem fwv ntawd yuav ua rau sawvdaws pom tias tsim nyog Vajtswv tib leeg ua tus kav. Ua li Vajtswv lub tseem fwv zoo li cas? Phau Vajlugkub muab lub tseem fwv ntawd hu ua “Vajtswv lub tebchaws” lossis lub Nceeg Vaj.​—Luka 4:43.

“CIA KOJ LUB TEBCHAWS [NCEEG VAJ] LOS”

Thaum Yexus Khetos qhia cov thwjtim thov Vajtswv, twb yog nws qhia lawv thov txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Nws qhia li no: “Thov cia koj lub tebchaws [Nceeg Vaj] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb.” (Mathai 6:9, 10) Yog li ntawd, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kho txhua yam hauv ntiajteb muaj tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam, tsis yog raws li tibneeg txhaum lub siab ntshaw.

Phau Vajlugkub kuj qhia tias Vajtswv lub Nceeg Vaj nyob saum “Ntuj Ceeb Tsheej.” (Mathai 5:3, NW) Lub Nceeg Vaj ntawd yuav kav saum ntuj tuaj rau lub ntiajteb. Yog li ntawd, tibneeg yuav tsis tas them se rau lub tseem fwv no. Thaum lub tseem fwv no kav thoob plaws ntiajteb laj mej pejxeem yuav nyob tso siab plhuav tiag tiag li.

Txhua lub nceeg vaj yeej muaj ib tug Vajntxwv kav. Ua li leejtwg yuav kav Vajtswv lub Nceeg Vaj? Vajtswv tsa Yexus Khetos ua tus Vaj kav. Phau Vajlugkub qhia tias Yexus Khetos yuav kav ncaj ncees li no:

  • “Yuav muab qhov uas kav tebchaws rau saum nws xubpwg, . . . Nws kev tswjhwm yuav dav zuj zus tuaj, thiab txojkev thaj yeeb yuav muaj tsis txawj kawg.”​—Yaxaya 9:6, 7.

  •   “Hwjchim tswjhwm thiab hwjchim ci ntsa iab thiab lub tebchaws raug muab cob rau nws, kom ib tsoom neeg thiab ib tsoom tebchaws thiab tej neeg uas hais txhua yam lus thiaj yuav ua koom tu nws, nws lub hwjchim tswjhwm yuav tsis txawj ploj.”​—Daniyee 7:14.

  • “Lub ntiajteb ntxeev ua peb tus Tswv thiab nws tus Khetos li tebchaws [Nceeg Vaj].”​—Qhia Tshwm 11:15.

Ib yam li zaj lus thov Yexus qhia, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua kom ib puas tsav yam hauv ntiajteb no muaj tiav raws li Vajtswv lub ntsiab. Lub tseem fwv no tej laj mej pejxeem yuav kawm tu lub ntiajteb kom txhua yam ciaj sia huaj vam ua npoj ntws li thaum ub.

Qhov zoo tshaj yog Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav cob qhia tej laj mej pejxeem. Lawv yuav kawm tib txoj kevcai. Ib tug yuav tsis cov nyom ib tug. Yaxaya 11:9 hais tias yuav tsis muaj leejtwg “ua kom puam tsuaj thoob plaws hauv kuv lub roob uas dawb huv, vim lub ntiajteb yuav paub txog [Yehauvas] thoob plaws, ib yam li dej puv nkaus nruab hiavtxwv.”

Lub koom haum ntiajteb UN xav kom sawvdaws koom siab ua pejxeem thoob ntiajteb tiamsis ua tsis tau. Tsuas yog thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav lawm xwb, noob neej thiaj koom tau ib lub siab tiag tiag. Ntawv Nkauj 37:11 hais tias: “Lawv yuav zoo siab xyiv fab rau qhov uas lawv vam meej nplua mias.” Thaum ntawd yuav tsis hnov xov txog kev tub sab tub nyiag, kev paug qias lub ntiajteb, kev txom nyem, thiab kev tsov kev rog li lawm. Thaum twg peb mam li pom tej no tshwm sim? Thaum twg Vajtswv lub Nceeg Vaj mam li kav thoob plaws ntiajteb? Lub tseem fwv ntawd yuav kav li cas? Thiab yuav ua li cas koj thiaj tau ua ib tug pejxeem rau lub tseem fwv ntawd? Cia peb kawm txog tej no.