Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NKAWD KHO TAU NKAWD LUB NEEJ

Nkawd Lub Neej Hloov Hlo

Nkawd Lub Neej Hloov Hlo

Kev kawm Vajlugkub muaj hwjchim hloov tau tibneeg lub neej. Kawm txog 2 tug txiv neej hu ua Likhadau (Ricardo) thiab Anre (Andres) seb kev kawm Vajlugkub pab tau nkawd li cas.

LIKHADAU: Thaum kuv muaj 15 xyoos kuv mus poo ib pab tub sab. Thaum ntawd kuv tseem hluas ces kuv cov phoojywg lem li cas los kuv ua li ntawd. Kuv tseem npaj siab tias, kuv xav raug kaw nkuaj li 10 xyoo. Tos kuv xav li ntawd los, koog uas kuv nyob tibneeg hwm cov uas raug nyob nkuaj los lawm. Muab xav los ua cas thaum ntawd yus tsis paub qab hau kiag li, tiamsis kuv tseem xav coj zoo ib yam li lawv.

Thaum kuv nrog pab tub sab mas peb haus yeeb haus tshuaj, ua nkauj ua nraug, thiab ua nruj ua tsiv heev. Muaj ib hmos kuv nrog lawv mus sib tua. Kuv xav tias kuv yeej yuav raug phom tuag xwb xwb li tiamsis ho tsis raug. Tom qab hmo ntawd kuv mam li ras tias kuv yuav tsum hloov kuv lub neej es npaj ua lwm yam. Tiamsis kuv yuav hloov li cas? Leejtwg thiaj yuav pab tau kuv?

Kuv cov nruab ze feem coob tsis muaj kev zoo siab. Lawv raug ntau yam teeb meem. Tiamsis kuv dab laug tsev neeg ho coj tau zoo. Kuv paub tias lawv coj raws li phau Vajlugkub qhia. Muaj ib zaug lawv twb qhia kuv tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas. Tsis ntev tom qab hmo uas peb sib tua tas kuv thiaj thov Vajtswv. Kuv tuav nws lub npe Yehauvas thov kom nws pab kuv. Ua cas hnub tom qab xwb Yehauvas Cov Timkhawv ib tug txawm siv tuaj khob kuv qhov rooj kiag! Tus txiv neej ntawd pib qhia Vajlugkub rau kuv.

Kuv nyuam qhuav kawm xwb kuv twb pib raug sim lawm. Kuv cov phoojywg ib sij hu tuaj kom kuv nrog lawv mus ua si. Nyuaj heev rau kuv tiamsis kuv ua ib siab tso lawv tseg. Kuv tsis xav kom ib yam dabtsi tav kuv txojkev kawm Vajlugkub. Nimno kuv zoo siab uas kuv ua tiag kawm Vajlugkub tsis tseg. Kuv lub neej thiaj hloov hlo thiab kuv muaj kev zoo siab tiag tiag lawm.

Kuv thov Vajtswv tias yav thaud kuv xav mus nyob nkuaj li 10 xyoo kom luag hwm kuv, tiamsis nimno kuv xav kom nws pab kuv mus qhia Vajlugkub puv ntoob li 10 xyoo. Kuv xav mus pab tibneeg ib yam li Yehauvas Cov Timkhawv tau pab kuv. Vajtswv teb kuv cov lus thov lawm tiag. Nimno kuv twb qhia Vajlugkub puv ntoob tau 17 xyoo lawm! Kuv kuj zoo siab heev uas kuv tsis tau mus nyob hauv qhov taub ib zaug li.

Kuv cov kwvluag qub, coob tus raug txim nyob nkuaj ntau xyoo. Ib txhia kuj raug tua tuag lawm. Kuv xav txog kuv lub neej mas kuv nco kuv dab laug lawv txiaj ntsig kawg li. Lawv tsis txaj muag coj raws li phau Vajlugkub qhia. Thaum kawg kuv hwm lawv heev  tshaj li kuv cov npoj qub ob peb npaug. Kuv hajyam nco Vajtswv txiaj ntsig uas nws cob qhia kuv kom kuv nrhiav tau lub neej zoo tshaj plaws.

ANRE: Kuv loj hlob ntawm ib koog uas tibneeg txom nyem heev. Ntawm tej kev los muaj neeg niaj hnub muag yeeb muag tshuaj, txhav luag tug, sib ntaus sib tua, thiab ua niam ntiav txhua qhov. Kuv txiv quav cawv thiab quav yeeb dawb. Kuv niam nkawd thiaj niaj hnub sib ceg sib ntaus.

Thaum kuv tseem yau kuv pib quav cawv thiab haus yeeb haus tshuaj. Kuv yeej tsis nyob hauv tsev li. Kuv nyiag khoom mus muag kom kuv tau noj. Thaum kuv loj zog, kuv txiv xav nrog kuv ua ke tiamsis nws tseem txw kuv mus ua tub sab ntxiv xwb. Nws qhia kuv nyiag tej yeeb tshuaj thiab lwm yam uas txhaum nom tswv kevcai los muag hauv peb tebchaws. Kuv ua li no mas tau nyiaj heev. Tiamsis muaj ib hnub tub ceev xwm txawm tuaj ntes kuv. Lawv teem txim kaw kuv 5 lub xyoos vim kuv nrhiav kev tua neeg.

Thaum nyob hauv nkuaj, muaj ib tagkis lawv tshaj tawm tias Yehauvas Cov Timkhawv tuaj qhia Vajlugkub seb leejtwg puas xav mus kawm. Kuv thiaj mus mloog. Tej uas lawv qhia muaj chaw txawb chaw rau, kuv thiaj pib kawm Vajlugkub. Lawv tsis zais qhov tseeb hauv tej nqe Vajlugkub tiamsis lawv qhia phua hlo txog Vajtswv tej kevcai ncaj ncees kom peb to taub meej.

Kuv kawm ib ntus xwb kuv pom tias yog kuv xav hloov kuv lub neej tiag kuv yuav tsum nrhiav kev pab. Lub caij ntawd cov neeg uas raug kaw nrog kuv tsis nyiam kuv kawm Vajlugkub. Lawv tseem hem tias lawv yuav muab kuv tua. Kuv thiaj thov Yehauvas pab kom kuv thev dhau thiab kom nws tsav tswvyim rau kuv. Tej no pab kom kuv ua siab tuab ntaus thawj hlo mus qhia lawv txog phau Vajlugkub.

Thaum txog caij tso kuv tawm hauv nkuaj mas kuv ntshai kawg li, ua rau kuv twb tsis xav tawm mus. Thaum kuv mus dhau cov nkuaj, coob tus yoj tes rau kuv. Ib txhia ciav hais zoo zoo rau kuv tias, “Kav tsij mus tsev os peb tus me xibhwb.”

Yog kuv tsis cia Vajtswv cob qhia kuv ua neej, xyov kuv twb zoo li cas lawm. Kuv ua Vajtswv tsaug uas nws tseem hlub kuv thiab cawm kuv dim tsis tso kuv tseg. *

^ nqe 15 Yog xav paub ntxiv seb phau Vajlugkub tau pab lwm tus li cas, mus saib jw.org/hmn. Mus rau VAJLUGKUB TEJ LUS QHIA > KEV KAJ SIAB.