Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Noj tshuaj loog xwb tsis zoo, yuav tsum paub seb tus mob yog tim li cas tiag thiaj kho tau

 UA CAS NYUAJ UA LUAJ

Lub Hauv Paus Teeb Meem

Lub Hauv Paus Teeb Meem

Niaj hnub no muaj kev txhawj xeeb ntau yam ua rau peb tsis muaj chaw vam yav tom hauv ntej. Puas muaj leejtwg kho tau tej teeb meem no? Qhov tseeb tiag, yuav tsum xub kho lub hauv paus thiaj kho tau lub ntsis.

Ua piv txwv li no, muaj ib tug yawg hu ua Thoob. Nws mob hnyav heev ces nws txawm tas sim neej lawm. Ua cas lawv kho tsis tau nws? Tus kws kho mob piav tias thaum Thoob pib nkees, tsis muaj leejtwg tshuaj nws tus mob seb yog tim li cas tiag. Cov neeg uas saib xyuas nws tsuas muab tshuaj loog rau nws noj kom nyiaj taus xwb.

Tibneeg tsuas kho lub qab ntuj no ib yam li kho tus neeg mob ntawd xwb. Niaj hnub no, nom tswv rhawv kevcai lij choj tsis tseg, tsim tej twj soj tub sab, thiab npaj tub ceev xwm coob los saib xyuas kev ruaj ntseg. Tej no yeej pab tau laj mej pejxeem, tiamsis kho tsis tau lub hauv paus teeb meem. Vim li cas? Vim tias ua ntej ib tug neeg yuav ua phem, nws twb xub ntshaw tej yam phem hauv nruab siab lawm.

Daniyee (Daniel) yog ib tug yawg uas nyob ib lub tebchaws txom nyem heev hauv Amelikas qab teb. Nws hais tias: “Thaum ub peb kuj nrog luag vam meej thiab. Peb tsis nco qab ntshai tub sab li. Tiamsis nimno txhua lub nroog, txhua lub zos ntshai nrhw tub sab lawm. Thaum kev lag kev luam hauv peb lub tebchaws poob peev lawm ces laj mej pejxeem txawm ua siab phem tuaj. Lawv xam pom lawv xwb, saib tsis taus lwm tus tej vaj tse, thiab saib tibneeg txojsia tsis muaj nqes li.”

Ib tug txivneej khiav rog tawm hauv sab Midaus Ij (Middle East). Tom qab no nws mam li kawm Vajlugkub. Nws hais tias: “Hauv peb lub qub zog, tej nom tswv thiab tej nruab ze txhawb kom cov tub hluas ua tub rog tiv thaiv lawv tog. Tiamsis tog tod los txhawb li ntawd thiab! Tej no ua rau kuv pom tias tso siab qhuav rau tej nom tswv xwb.”

Phau Vajlugkub thiaj hais li no:

  • “Neeg xav zaj phem rau hauv lub siab ib txwm thaum yau los.”​—Chiv Keeb 8:21.

  • “Lub siab yog tus uas dag ntxias heev dua lwm yam huvsi, thiab phem kawg li. Leejtwg yuav paub tau neeg lub siab?”​—Yelemi 17:9.

  • “Qhov uas xav phem, tua neeg, . . . ua nkauj ua nraug, ua tub sab, ua cuav timkhawv, iab hiam luag puavleej yog tawm hauv lub siab los.”​—Mathai 15:19.

Txawm tias niaj hnub no muaj kev kawm txuj kawm ci ntau yam thiab neeg muaj peevxwm sib txuas lus thoob qab ntuj los, tibneeg tseem kho tsis tau tej kev phem uas nyob hauv lawv lub siab. Tibneeg tsuas hajyam phem tshaj qhov qub lawm xwb. (2 Timaute 3:1-5) Ua cas yuav muaj kev txhawj xeeb ntau ua luaj li? Puas yog noob neej yeej kho tsis tau? Puas muaj ib hnub uas neeg yuav nyob tau tso siab plhuav?

PUAS NYOB TAU TSO SIAB PLHUAV TIAG?

Yog tibneeg ho lam muaj hwjchim kho tau neeg lub siab los peb yeej kho tsis tau kom muaj kev sib haum xeeb thoob plaws lub qab ntuj. Vim li cas? Vim noob neej tsis muaj hwjchim thiab tsis muaj peevxwm txaus los kho.

Muab xav li no, tibneeg puas nyob tau saum hnub saum hli lossis hauv nruab tiv txwv? Yeej tsis tau li! Rau qhov Vajtswv tsis tau tsim kom neeg los nyob li ntawd. Yog li, neeg yeej kav tsis tau neeg rau qhov Vajtswv tsis tau tsim neeg los ua li ntawd thiab. Muaj tseeb li phau Vajlugkub tau hais no:  “Kuv paub tias . . . tsis yog neeg coj tau neeg tshais kauj ruam.”​—Yelemi 10:23.

Ib yam li neeg nyob tsis tau hauv nruab tiv txwv, neeg yeej kav tsis tau neeg

Niaj hnub no tibneeg puas nyiam thaum lawv tej npoj qhia lawv ua neej? Lawv yeej tsis nyiam. Yog koj nug ib tug twg tias rho menyuam puas txhaum, puas tsim nyog nom tswv teem txim tuag rau tub sab, lossis yuav cob qhia menyuam li cas thiaj zoo, nyias yeej yuav teb txawv nyias lawm ib yam. Neeg feem coob xav tias lwm tus tsis muaj cai hais lawv txog tej no. Qhov no ua pov thawj tias tibneeg yeej tsis txawj kav thiab lawv tsis muaj cai rov kav tibneeg, ib yam li phau Vajlugkub tau hais. Ua li leejtwg thiaj yuav pab tau tibneeg xwb?

Vajtswv yog tus tsim noob neej, nws thiaj pab tau peb xwb! Ib txhia xav tias Vajtswv tsis quav ntsej peb. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tseeb tias Vajtswv mob siab txog tibneeg. Phau Vajlugkub qhia peb txog noob neej tej keeb kwm, seb thaum ntuj tsim teb raug los tau muaj li cas. Yog peb ua zoo kawm peb yuav to taub vim li cas noob neej thiaj raug kev liam sim puas ntsoog ua luaj. Peb yuav pom tias muaj tseeb raws li ib tug yawg Ntsaws Mis Nis txawj ntse tau hais: “Tibneeg thiab lawv tej tseem fwv tsis muab keeb kwm los ua qauv kawm, lawv thiaj coj ib yam li qub tsis txawj hloov li.”

PHAU VAJLUGKUB LUB TSWVYIM TIV THAIV PEB!

Ib tug vajntxwv muaj tswvyim heev hu ua Xalaumoo hais li no: “Kev txawj ntse yuav tsom kwm koj, thiab kev to taub yuav tiv thaiv koj.” (Paj Lug 2:11) Phau Vajlugkub tsav tswvyim thiab tiv thaiv tau peb tiag! Ntawv Nkauj 146:3 qhia tias: “Tsis txhob tso siab rau cov thawj, lawv yog neeg xwb, tsis txawj pab.” Nqe ntawd ceeb toom kom txhob cia siab qhuav rau tibneeg tej lus cog tseg. Nyob Amelikas sab qaum teb, muaj ib tug yawg hu ua Kheenim (Kenneth) nyob ib lub nroog uas sib ntaus sib tua heev. Nws hais tias: “Tej nom tswv cog lus ib tug dhau ib tug tias lawv yuav kho kom tsis txhob muaj kev sib ntaus sib tua, tiamsis lawv ua tsis tau li lawv hais. Lawv tes haujlwm ua pov thawj tias phau Vajlugkub xwb thiaj tsav tswvyim rau peb.”

Daniyee uas peb twb tham tas lawd kuj sau ntxiv tias: “Ib hnub dhau ib hnub tsuas pom muaj pov thawj ntxiv tias tibneeg tsis txawj kav tiag. . . . Txawm koj muaj ib txhab nyiaj lossis koj txhawm tau nyiaj ntau heev los, txhob xav tias lwm hnub koj yuav tau noj seem noj sos nyob tso siab plhuav. Kuv twb pom coob tus raug kev nyuaj siab ntxhov plawv vim lawv xav yuam kev li no.”

Tsis yog phau Vajlugkub tsav tswvyim tiv thaiv peb xwb, tiamsis kuj pab peb muaj kev cia siab thiab. Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.