Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yuav Ua Li Cas Koj Thiaj Nyiam Thiab Kawm Tau Vajlugkub

Yuav Ua Li Cas Koj Thiaj Nyiam Thiab Kawm Tau Vajlugkub

YAUSUA yuav tau coj cov Yixayee mus rau hauv lub tebchaws uas Yehauvas cog tseg rau lawv. Tes haujlwm no yuav tsis yoojyim, Yehauvas thiaj cuab Yausua zog tias: “Ua khov kho thiab ua siab loj siab tuab.” Yog Yausua nyeem thiab ua raws li Yehauvas txoj kevcai ces nws yuav paub txiav txim siab zoo thiab yuav vam meej.​—Yausua 1:7, 8.

Peb nyob rau “lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg.” (2 Timaute 3:1) Yog li ntawd, peb lub neej yuav tsis yoojyim. Tiamsis yuav ua li cas peb thiaj vam meej li Yausua? Peb yuav tau ua raws li tej uas Yehauvas hais rau Yausua. Peb yuav tsum nyeem phau Vajlugkub tsis tu ncua thiab siv tej ntawd los pab kom peb paub txiav txim siab zoo.

Tiamsis peb ib txhia tsis nyiam kawm lossis tsis paub xyov yuav kawm li cas. Txawm li ntawd los, qhov uas kawm Vajlugkub yog ib qho tseem ceeb heev. Lub ntsiab me “ Xyaum Ua Li No” yuav muab tswvyim rau koj xwv koj thiaj nyiam thiab kawm tau Vajlugkub.

Tus sau nkauj hais tias: “Thov koj coj kuv mus raws li koj tej lus nkaw, rau qhov kuv zoo siab xyiv fab rau txojkev ntawd.” (Ntawv Nkauj 119:35) Thaum koj kawm Vajlugkub, koj kuj yuav zoo siab xyiv fab thiab. Koj yuav pom tias muaj ntau yam zoo heev nyob rau hauv phau Vajlugkub.

Txawm koj tsis coj ib haiv neeg li Yausua los, koj yeej muaj koj kev nyuaj siab. Yog li ntawd, rau siab ntso kawm thiab mloog Vajtswv Txojlus ib yam li Yausua tau ua. Yog koj ua li no, koj yuav txawj txiav txim siab zoo thiab yuav vam meej.