Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 25

Tso Siab Rau Yehauvas Thaum Muaj Kev Nyuaj Siab

Tso Siab Rau Yehauvas Thaum Muaj Kev Nyuaj Siab

“Thov pab kuv tej kev nyuaj siab kom ploj mus, coj kuv tawm hauv txojkev ntxhov siab.”​—NTAWV NKAUJ 25:17.

ZAJ NKAUJ 129 Thev Mus Txog Thaum Kawg

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1. Vim li cas peb yuav tsum mloog Yexus cov lus ceeb toom?

YEXUS cov lus faj lem txog tiam kawg ceeb toom tias: “Yuav tsum ceev faj zoo tsam ces nej lub siab qaug rau tej kev tsis tsheej haj, . . . thiab tej kev txhawj txog lub neej tiam no,” uas yog niaj hnub txhawj txog nyiaj txiag thiab kev khwv noj khwv haus. (Luka 21:34) Peb yuav tsum mloog cov lus ceeb toom ntawd. Yog vim li cas? Vim tias niaj hnub nimno peb los muaj kev txhawj xeeb ib yam li sawvdaws muaj thiab.

2. Peb cov kwvtij nkauj muam raug kev nyuaj siab li cas?

2 Tej thaud, peb yuav nyuaj siab txog ob peb yam ua ke. Xws li tus kwvtij hu ua Xaiv Tsab * uas muaj tus mob loj multiple sclerosis. Nkawd ob niam txiv twb sib yuav tau 19 xyoos lawm los nws tus pojniam cia li muab nws tso tseg ua rau nws nyuaj siab kawg nkaus. Tom qab ntawd, nws 2 tug ntxhais cia li tso Yehauvas tseg lawm thiab. Muaj dua ob niam txiv hu ua Nyiaj Voos thiab Vab. Nkawd muaj nkawd lwm yam kev txhawj xeeb. Nkawd ob leeg poob haujlwm thiab poob nkawd lub tsev. Tom qab ntawd, Vab cia li mob plawv uas tej zaum yuav ua rau nws tuag taus. Tsis tas li ntawd xwb, Vab tseem muaj dua ib tug mob uas ua rau nws lub cev tsis muaj zog tiv kab mob lawm thiab.

3. Filipi 4:6, 7 qhia peb li cas txog Yehauvas?

3 Peb paub tias peb Leej Txiv Yehauvas uas yog tus Tswv Tsim paub peb tej kev nyuaj siab thiab hlub peb kawg li. Nws xav pab peb thaum peb ntsib tej teeb meem uas ua rau peb muaj kev txhawj xeeb. (Nyeem Filipi 4:6, 7.) Vajtswv Txojlus qhia txog coob tus uas raug teeb meem thiab Yehauvas tau ua li cas los pab  lawv thev taus lawv tej kev nyuaj siab. Cia peb kawm txog lawv ob peb tug qauv.

“ELIYA KUJ YOG NEEG ZOO IB YAM LI PEB”

4. Eliya raug tej teeb meem twg, thiab nws xav li cas txog Yehauvas?

4 Eliya teev tiam Yehauvas rau ib lub caij uas muaj kev kub ntxhov thiab nws raug tawm tsam heev. Ahaj yog cov Yixayee ib tug vajntxwv uas tsis mloog Vajtswv lus. Nws yuav tau tus pojniam uas pe hawm Npa-as thiab limhiam heev hu ua Yexenpee. Nkawd txhawb txojkev pe hawm Npa-as thoob tebchaws thiab tua cov txivneej cev Yehauvas lus coob tus. Tiamsis Eliya dim ntawm nkawd txhais tes. Thaum lub tebchaws muaj kev tshaib nqhis, nws kuj dim thiab vim nws tso siab rau Yehauvas. (1 Vajntxwv 17:2-4, 14-16) Tsis tas li ntawd xwb, thaum nws mus twv cov uas pe hawm thiab cev Npa-as lus los, nws tso siab plhuav tias Yehauvas yeej yuav pab nws. Nws txhawb kom cov Yixayee teev tiam Yehauvas. (1 Vajntxwv 18:21-24, 36-38) Ntau zaus uas Eliya muaj kev nyuaj siab heev, nws pom tias Yehauvas yeej tiv thaiv thiab pab nws.

Yehauvas xa ib tug tubtxib saum ntuj los txhawb Eliya lub zog (Saib nqe 5, 6) *

5. Raws li 1 Vajntxwv 19:1-4, Eliya xav li cas xwb?

5 Nyeem 1 Vajntxwv 19:1-4. Tiamsis thaum tus poj Vajntxwv Yexenpee hem tias yuav muab Eliya tua pov tseg, ua rau Eliya ntshai heev. Nws thiaj li khiav mus rau thaj tsam ntawm Npe-awsenpa. Nws nyuaj siab kawg nkaus nws thiaj ‘thov Yehauvas cia nws tuag.’ Vim li cas Eliya thiaj hais li no? Vim nws yog neeg zoo tsis tiav thiab “yog neeg zoo ib yam li peb” xwb. (Yakaunpau 5:17) Tej zaum nws qaug zog thiab sab heev nws thiaj hais li ntawd. Thiab tej zaum nws xav tias txawm nws siv zog txhawb cov  Yixayee rov los teev tiam Yehauvas los twb tsis muaj leejtwg quav ntsej, tsuas tshuav nws tib leeg lawm xwb. (1 Vajntxwv 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Ntshe peb yuav xav tsis thoob tias vim li cas Eliya thiaj hais tias cia nws tuag zoo dua, tiamsis Yehauvas paub tej uas nyob hauv nws lub siab.

6. Yehauvas ua li cas qhia tias nws hlub Eliya?

6 Thaum Eliya qhia siab rau Yehauvas tas, Yehauvas tsis cem nws. Yehauvas pab kom nws rov muaj zog dua. (1 Vajntxwv 19:5-7) Tom qab ntawd, Yehauvas ua tib zoo qhia nws lub hwjchim rau Eliya pom thiab qhia nws tias tseem tshuav 7,000 leej Yixayee uas tsis kam pe hawm Npa-as. Eliya siab thiaj loj tsis ntshai lawm. (1 Vajntxwv 19:11-18) Yehauvas ua li no qhia tias nws hlub Eliya heev.

YEHAUVAS YUAV PAB PEB LI CAS

7. Qhov uas Yehauvas pab Eliya txhawb tau peb li cas?

7 Koj puas muaj kev nyuaj siab dabtsi? Yehauvas paub koj lub siab ib yam li nws paub Eliya lub. Qhov no ua rau peb zoo siab heev, puas yog? Thaum peb muaj kev nyuaj siab ntau heev, txawm peb lub qhov ncauj tsis tau hais los Yehauvas twb paub tag lawm. Nws paub tias peb yog neeg txhaum, yuav muaj ntau yam peb ua tsis tau. (Ntawv Nkauj 103:14; 139:3, 4) Thaum peb ntsib teeb meem uas ua rau peb nyuaj siab, yog peb xyaum Eliya es tso siab plhuav rau Yehauvas ces nws yeej yuav pab peb.​—Ntawv Nkauj 55:22.

8. Yehauvas yuav pab koj thev taus koj tej nyuaj siab li cas?

8 Kev nyuaj siab yuav ua rau peb qaug zog thiab xav txog tej yam tsis zoo xwb. Thaum zoo li no, nco ntsoov tias Yehauvas yuav pab koj thev taus koj tej kev nyuaj siab. Nws yuav pab koj li cas? Nws xav kom koj qhia siab rau nws, nws yuav mloog thiab teb koj tej lus thov. (Ntawv Nkauj 5:3; 1 Petus 5:7) Yog li ntawd, thov Yehauvas tsis tu ncua txog koj tej kev nyuaj siab. Nws yuav tsis teb koj li nws teb Eliya, tiamsis nws yuav siv nws Txojlus thiab nws lub koom haum los teb koj. Cov qauv uas koj nyeem hauv phau Vajlugkub yuav nplig tau koj lub siab thiab pab koj muaj kev cia siab. Tsis tas li ntawd xwb, koj cov kwvtij nkauj muam yuav txhawb tau koj lub zog thiab.​—Loos 15:4; Henplais 10:24, 25.

9. Ib tug phoojywg zoo yuav pab tau koj li cas?

9 Thaum Yehauvas hais kom Eliya faib haujlwm rau Elisa ua twb yog Nws muab ib tug kwvluag zoo heev rau Eliya. Thaum Eliya qaug zog, Elisa yuav pab txhawb kom nws rov muaj zog dua. Ib yam li ntawd, thaum peb qhia siab rau ib tug phoojywg zoo ces nws yuav txhawb peb lub zog, peb thiaj thev taus tej kev nyuaj siab. (2 Vajntxwv 2:2; Paj Lug 17:17) Yog koj tsis pom qab yuav qhia siab rau leejtwg, thov Vajtswv pab koj nrhiav ib tug Khixatia paub tab los txhawb koj lub zog.

10. Eliya tus qauv pab tau peb muaj kev cia siab li cas, thiab cov lus cog tseg hauv Yaxaya 40:28, 29 pab tau peb li cas?

10 Yehauvas pab kom Eliya thev taus nws tej kev nyuaj siab thiab teev tiam nws tau ntau xyoo. Eliya tus qauv pab tau peb muaj kev cia siab rau Yehauvas. Muaj tej lub sijhawm peb yuav muaj ntau yam kev nyuaj siab ua rau peb qaug zog thiab sab heev. Tiamsis yog peb tso siab rau Yehauvas, nws yuav pub zog rau peb kom peb teem tiam tau nws mus ntxiv.​—Nyeem Yaxaya 40:28, 29.

HANA, DAVI, THIAB TUS SAU NKAUJ TSO SIAB RAU YEHAUVAS

11. Hana tej kev nyuaj siab ua li cas rau nws?

11 Puag thaum ub, kuj muaj lwm tus uas raug kev nyuaj siab thiab. Xws li Hana uas yog ib tug pojniam muaj tsis taus menyuam. Nws nyuaj siab kawg nkaus rau qhov lub caij ntawd nws qhov teeb meem yog ib qho uas txaj muag heev. Tsis tas li ntawd xwb, nws tus txiv muaj  dua ib tug pojniam uas thuam thiab hnyos nws tas li. (1 Xamuyee 1:2, 6) Nws txojkev nyuaj siab ua rau nws tu siab heev, nws thiaj niaj hnub quaj thiab tsis qab los noj mov.​—1 Xamuyee 1:7, 10.

12. Davi tej kev nyuaj siab ua li cas rau nws?

12 Muaj tej lub sijhawm Vajntxwv Davi muaj kev nyuaj siab ntau heev. Nws nyuaj siab nws tej kev txhaum. (Ntawv Nkauj 40:12) Nws nyuaj siab nws tus tub Axaloo. Txawm nws hlub Axaloo heev los, Axaloo cia li ntxeev siab rau nws thiab thaum kawg raug tua tuag lawm. (2 Xamuyee 15:13, 14; 18:33) Tsis tas li ntawd xwb, Davi ib tug phoojywg zoo tseem fav xeeb rau nws thiab. (2 Xamuyee 16:23–17:2; Ntawv Nkauj 55:12-14) Ntau zaj nkauj uas Davi sau, nws qhia txog nws tej kev nyuaj siab uas ua rau nws qaug zog, thiab nws qhia txog nws txojkev cia siab rau Yehauvas.​—Ntawv Nkauj 38:5-10; 94:17-19.

Dabtsi pab tau tus sau nkauj kom nws zoo siab hlo rov los teev tiam Yehauvas? (Saib nqe 13-15) *

13. Tus sau nkauj tej kev nyuaj siab ua li cas rau nws?

13 Muaj ib tug sau nkauj uas pib khib cov neeg phem lub neej vam meej. Tej zaum nws yog tus Levi hu ua Axa ib tug xeeb ntxwv thiab nws ua haujlwm hauv Vajtswv lub tuam tsev. Tus sau nkauj nyuaj siab tias cov uas tsis teev tiam Yehauvas muaj lub neej zoo dua, nws thiaj tsis txaus siab rau nws lub neej lawm. Nws txawm pib xav tias tej koob hmoov uas Yehauvas pub rau nws twb tsis tsim nyog qhov uas nws teev tiam Yehauvas.​—Ntawv Nkauj 73:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21.

14, 15. Peb tug qauv qhia tau peb li cas txog qhov uas tso siab rau Yehauvas?

14 Peb tug tub qhe no puavleej tso siab plhuav rau Yehauvas tias nws yuav pab lawv. Thaum lawv thov Vajtswv, lawv qhia tag nrho lawv tej kev nyuaj siab rau nws. Lawv piav ntxaws ntxaws tias yog vim li cas lawv thiaj nyuaj siab ua luaj. Thiab lawv rau siab ntso mus pe hawm Yehauvas tsis tseg.​—1 Xamuyee 1:9, 10; Ntawv Nkauj 55:22; 73:17; 122:1.

15 Yehauvas hlub tshua 3 tug tub qhe no heev. Nws pab Hana muaj lub siab tus. (1 Xamuyee  1:18) Nws pab Davi rov muaj zog. Davi sau tias: “Cov uas ncaj ncees muaj ntau yam kev txom nyem nyuaj siab, tiamsis [Yehauvas] kuj cawm lawv dim huvsi.” (Ntawv Nkauj 34:19) Thiab Yehauvas pab tus sau nkauj rov muaj siab teev tiam nws. Tus sau nkauj hais tias Yehauvas ‘tuav rawv nws txhais tes xis cia’ thiab ua tib zoo cob qhia nws. Nws hais tias: “Kuv mas qhov uas kuv nyob ze Vajtswv yog qhov zoo. Kuv muab Vajtswv [Yehauvas] ua kuv lub chaw cawm siav.” (Ntawv Nkauj 73:23, 24, 28) Peb tug qauv no qhia tau peb li cas? Qhia tias muaj tej lub caij nyoog peb yuav muaj kev nyuaj siab ntau heev. Tiamsis peb yeej yuav thev taus yog peb ua li no: (1) Ua tib zoo xav txog cov uas Yehauvas tau pab yav tas los, (2) rau siab thov Vajtswv, thiab (3) ua raws li nws hais.​—Ntawv Nkauj 143:1, 4-8.

TSO SIAB RAU YEHAUVAS KOJ THIAJ THEV TAUS

Thaum ntej, ib tug muam xav nyob ib leeg twm zeej xwb, tiamsis thaum nws xav seb yuav ua li cas nws thiaj pab tau lwm tus uas muaj kev nyuaj siab ces nws tsis nco qab xav txog nws tej teeb meem lawm (Saib nqe 16, 17)

16. Vim li cas peb yuav tsum tsis txhob nyob twm zeej?

16 Peb tug qauv no qhia tias tsis zoo rau peb nyob twm zeej es cais peb tus kheej ntawm Yehauvas thiab nws cov tibneeg. (Paj Lug 18:1) Thaum Yeev tus txiv tso nws tseg ua rau nws nyuaj siab heev. Nws hais tias: “Muaj ntau hnub kuv tsis xav nrog lwm tus tham tsis xav pom  leejtwg li. Tiamsis kuv yim nyob ib leeg twm zeej kuv yim tu siab xwb.” Thaum Yeev pom tias lwm tus los yeej muaj teeb meem ntau yam thiab, nws nrhiav kev los pab lawv. Nws hais tias: “Kuv mloog lwm tus piav lawv tej kev nyuaj siab. Kuv siv sijhawm los xav seb kuv yuav ua li cas thiaj pab tau lawv. Qhov no ua rau kuv tsis nco qab xav txog kuv qhov teeb meem lawm.”

17. Dabtsi yuav txhawb tau peb lub zog?

17 Thaum peb mus kev sib txoos yuav txhawb tau peb lub zog heev rau qhov peb cia Yehauvas ua tus ‘pab peb thiab nplij peb lub siab.’ (Ntawv Nkauj 86:17) Nws siv nws lub hwj huam dawb huv, nws Txojlus, thiab nws cov tibneeg los txhawb peb. Thaum peb mus sib txoos ua ke peb “ib leeg yuav txhawb ib leeg lub zog.” (Loos 1:11, 12) Ib tug muam hu ua Nplias hais tias: “Yehauvas thiab cov kwvtij nkauj muam pab kuv thev taus kuv tej kev nyuaj siab. Rau kuv mas, kev sib txoos yog ib qho uas tseem ceeb tshaj. Kuv pom tias kuv yim mus qhia Vajlugkub thiab nrog lub koom txoos ua ke, kuv yim thev taus kuv tej kev nyuaj siab.”

18. Thaum peb qaug zog, Yehauvas yuav pab peb li cas?

18 Thaum peb qaug zog, nco ntsoov Yehauvas cov lus cog tseg tias yav tom hauv ntej nws yuav muab peb tej kev nyuaj siab ntxhov plawv tshem kom tag mus. Tsis tas li ntawd xwb, nws yuav pab kom peb thev taus peb tej kev nyuaj siab tamsim no thiab. Thaum peb qaug zog thiab tag kev cia siab, nws yuav pab peb thiab ua kom peb “muaj lub siab xav thiab muaj peevxwm” thev dhau.​—Filipi 2:13.

19. Loos 8:37-39 txhawb tau peb lub zog li cas?

19 Nyeem Loos 8:37-39. Tus tubtxib Povlauj txhawb peb tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav cais tau peb ntawm Vajtswv txojkev hlub. Zaj tom ntej peb yuav kawm seb Yehauvas khuvleej thiab txhawb cov kwvtij nkauj muam uas muaj kev nyuaj siab li cas. Thiab peb yuav kawm tias peb yuav xyaum nws li cas peb thiaj paub pab lawv.

ZAJ NKAUJ 44 Tus Qaug Zog Tej Lus Thov

^ nqe 5 Yog peb muaj kev nyuaj siab ntau heev lossis ntev dhau lawm yuav ua rau peb muaj mob thiab yimhuab nyuaj siab ntxiv xwb. Yehauvas yuav pab peb li cas? Peb yuav kawm seb Yehauvas tau pab Eliya li cas thaum nws muaj kev nyuaj siab heev. Thiab peb yuav kawm txog 3 tug qauv ntxiv uas qhia tias thaum peb muaj kev nyuaj siab, peb yuav tso siab rau Yehauvas li cas.

^ nqe 2 Tau muab cov npe hauv zaj no hloov lawm.

^ nqe 57 COV DUAB: Yehauvas tus tubtxib saum ntuj maj mam tsa Eliya thiab hais kom nws sawv los noj lub ncuav thiab haus dej.

^ nqe 59 COV DUAB: Ib tug sau nkauj uas tej zaum yog Axa tus tub xeeb ntxwv nyiam sau nkauj thiab nrog 2 tug kwvtij Levi hu nkauj.