Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 24

Rhuav Tej Lus Dag Uas Tawm Tsam Vajtswv!

Rhuav Tej Lus Dag Uas Tawm Tsam Vajtswv!

“Peb rhuav tej lus dag uas tawm tsam peb thiab rhuav txhua lub ntsa loog siab uas thaiv tsis pub kom paub Vajtswv.”​—2 KHAULEE 10:4, 5.

ZAJ NKAUJ 108 Vajtswv Kev Hlub Nplua Mias

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1. Povlauj ceeb toom cov Khixatia xaiv tseg li cas?

“TSIS txhob yoog raws li tej neeg tiam no ua.” (Loos 12:2) Povlauj hais cov lus no rau cov Khixatia uas nyob thawj ib puas xyoo. Cov kwvtij nkauj muam no twb muab lawv tus kheej cob rau Yehauvas thiab raug xaiv tseg lawm. Vim li cas Povlauj ho ceeb toom lawv li no?​—Loos 1:7.

2. Xatas ua li cas kom peb mloog tibneeg lub tswvyim?

2 Povlauj txhawj cov kwvtij nkauj muam xaiv tseg rau qhov ib txhia pib muaj tibneeg lub tswvyim phem hauv Xatas lub qab ntuj lawm. (Efexau 4:17-19) Niaj hnub nimno los, kuj muaj tau li no rau peb thiab. Xatas yog tus uas kav lub qab ntuj no. Nws xav siv dabtsi los haub ntxias peb los yeej tau. Xws li yog peb ntshaw muaj koob muaj npe, nws yuav siv qhov no los ntxias peb. Tej zaum nws yuav siv tej tswvyim uas peb kawm ntawm peb tsev neeg, ntawm lwm tus, lossis tom tsev kawm ntawv los ntxias peb.

3. Peb yuav ua li cas rhuav tau tibneeg lub tswvyim uas peb kawm tau?

3 Peb puas rhuav tau tibneeg lub tswvyim uas peb kawm tau hauv Xatas lub qab ntuj no? Povlauj hais tias: “Peb rhuav tej lus dag uas tawm tsam peb thiab rhuav txhua lub ntsa loog siab uas thaiv tsis pub kom paub Vajtswv, thiab ntes txhua yam kev xav coj los mloog Khetos tej lus.” (2 Khaulee 10:4, 5) Yog peb cia Yehauvas pab peb, peb yeej  yuav rhuav tau tej tswvyim phem. Ib yam li cov tshuaj uas tua tau kab mob, Vajtswv Txojlus yuav rhuav tau tej lus dag uas peb kawm hauv Xatas lub qab ntuj no thiab.

HLOOV TEJ KEV XAV DUA TSHIAB

4. Thaum peb los paub qhov tseeb lawd, peb tau hloov peb lub neej li cas?

4 Xav txog thaum koj nyuam qhuav los paub qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. Koj puas nco qab tias thaum koj txiav txim siab los teev tiam Yehauvas, koj tau hloov koj lub neej thiab tej kev xav li cas? (1 Khaulee 6:9-11) Peb zoo siab kawg uas peb cia Yehauvas pab peb tso tej kev phem kev tsis zoo tseg lawm, puas yog?

5. Raws li Loos 12:2, peb yuav tsum ua 2 yam twg?

5 Txawm peb twb los paub Yehauvas tau ntev lawm los, tsis txhob xav tias tsis tshuav dabtsi yuav hloov ntxiv lawm. Ua ntej peb ua kevcai raus dej tej zaum peb tseem ua tej yam uas Yehauvas ntxub heev. Txawm peb twb tseg tsis ua tej ntawd lawm los, peb yuav tsum rau siab ntso zam tej uas yuav ntxias tau peb rov mus ua li qub. Peb yuav ua li no li cas? Povlauj hais tias: “Tsis txhob yoog raws li tej neeg tiam no ua. Nej yuav tsum txais kev hloov dua siab nej tej kev xav thiaj hloov dua tshiab.” (Loos 12:2) Raws li nqe no hais peb yuav tsum ua 2 yam: (1) Peb yuav tsum “tsis txhob yoog” raws li lub qab ntuj no thiab (2) peb yuav tsum “hloov dua siab tshiab” uas yog hloov peb tej kev xav.

6. Yexus cov lus hauv Mathai 12:43-45 qhia peb li cas?

6 Thaum Povlauj hais tias peb yuav tsum hloov dua siab tshiab, tsis yog hloov sab nraud xwb. Peb yuav tsum hloov peb tej kev xav thiab tej uas peb lub siab ntshaw huvsi. (Mus saib lub ntsiab me “ Hloov Lawm Tiag Los Yog Ua Txuj Xwb?”) Xav txog lo lus nug  no: ‘Puas yog kuv ua txuj hloov los xyaum li Yexus rau neeg pom xwb lossis kuv yeej hloov kuv lub siab lub ntsws lawm tiag?’ Tseem ceeb heev rau peb xav txog qhov no. Hauv Mathai 12:43-45, Yexus qhia tias peb yuav tsum ua li cas. (Nyeem.) Cov lus no hais tias tsis yog peb yuav muab tej kev xav phem tso tseg xwb, tiamsis peb yuav tsum muab Vajtswv txojkev xav los hloov tej ntawd thiab.

HLOOV DUA SIAB TSHIAB

7. Peb yuav hloov dua siab tshiab li cas?

7 Peb puas yuav hloov tau peb lub siab lub ntsws tiag? Vajtswv Txojlus hais tias: “Nej yuav tsum hloov dua siab tshiab. Nej yuav tsum muab lub siab tshiab los coj. Lub siab tshiab ntawd Vajtswv tsim zoo li Vajtswv tus yam ntxwv, . . . ua nej lub neej ncaj ncees thiab dawbhuv.” (Efexau 4:23, 24, TMZ) Peb yeej muaj peevxwm hloov tau, tiamsis yuav tsis yoojyim. Tsis yog peb yuav tswj peb tus kheej kom txhob mus ua tej yam phem xwb, tiamsis yuav tsum hloov kom peb lub siab tsis ntshaw mus ua lawm. Yuav kom ua tau li no, peb yuav tsum ua ib tib zoo tshuaj seb yog vim li cas peb thiaj nyiam tej uas peb nyiam thiab ua tej uas peb ua.

8, 9. Peb tus kwvtij tus qauv qhia li cas txog qhov uas hloov dua siab tshiab?

8 Cia peb tham txog ib tug kwvtij uas thaum ntej yog ib tug neeg tsiv heev, nyiam hauv dej haus cawv, thiab nyiam sib ntaus. Nws tso tej ntawd tseg lawm nws mam ua kevcai raus dej. Thaum cov uas nyob hauv nws lub zos pom nws hloov nws lub neej, ua rau lawv qhuas Yehauvas heev. Tiamsis tsis ntev tom qab ntawd, nws txojkev ntseeg raug sim. Muaj ib hmos, ib tug txivneej qaug cawv txawm tuaj thab nws sib ntaus ntawm nws tsev. Thaum xub thawj, tus kwvtij tswj nws tus kheej tsis kam nrog nws sib ntaus. Tiamsis thaum tus txivneej pib thuam Yehauvas, tus kwvtij npau taws heev uv tsis taus lawm. Nws cia li muab tus txivneej ntaus. Vim li cas tus kwvtij thiaj ua li ntawd? Rau qhov txawm nws twb kawm Vajlugkub thiab xyaum tswj nws tus kheej lawm los, nws tseem tsis tau hloov dua siab tshiab.

9 Txawm li ntawd los, tus kwvtij rau siab ntso hloov nws tus kheej. (Paj Lug 24:16) Nws cia cov txwj laus pab nws, nws thiaj hloov tau zuj zus ntxiv. Thaum kawg lub koom txoos tsa nws ua ib tug txwj laus. Muaj ib hmos nws raug sim siab li qub dua tom Tsev Nceeg Vaj. Ib tug txivneej qaug cawv tuaj txog ntawm qhov rooj yuav muab ib tug txwj laus ntaus. Zaum no peb tus kwvtij ua siab ntev thiab ua tib zoo hais tus txivneej ua rau nws tsis chim lawm. Tom qab ntawd, tus kwvtij tseem pab coj nws mus tsev thiab. Vim li cas zaum no peb tus kwvtij ho coj txawv lawm? Vim rau qhov nws hloov tau siab tshiab lawm tiag. Nws hloov los ua ib tug neeg paub hlub lwm tus thiab muaj siab tus. Qhov nws ua no qhuas tau Yehauvas kawg!

10. Peb yuav tsum ua li cas peb thiaj hloov tau siab tshiab?

10 Tsis yog kaj ntug tagkis xwb ces peb txawm yuav hloov tau. Yuav tsum “siv zog kawg nkaus” ntau niaj ntau xyoo thiaj hloov tau. (2 Petus 1:5) Tsis yog peb paub qhov tseeb tau ntau xyoo xwb ces peb lub siab txawm cia li yuav hloov dua tshiab. Peb yuav tsum peem kam tiag peb thiaj hloov tau tus neeg sab hauv. Cia peb kawm seb yuav ua li no li cas.

 YUAV HLOOV DUA SIAB TSHIAB LI CAS

11. Qhov uas thov Vajtswv yuav pab peb hloov dua siab tshiab li cas?

11 Thawj yam uas yuav pab peb hloov dua siab tshiab yog thov Vajtswv. Zoo rau peb thov li tus sau nkauj hais no: “Au Vajtswv, thov koj tsim lub siab dawb huv rau hauv kuv, thiab pub lub siab tshiab ruaj khov rau kuv.” (Ntawv Nkauj 51:10) Yuav kom peb hloov tau, peb yuav tsum lees tias yuav tau hloov peb tej kev xav dua tshiab thiab thov Yehauvas pab. Ua cas peb thiaj paub tias nws yuav pab peb tiag? Nyob rau Exekhee tiam cov Yixayee muaj lub siab tawv heev. Yehauvas cog lus tias: “Kuv yuav pub lub siab tshiab thiab txojkev xav tshiab rau lawv. . . . thiab muab lub siab uas mloog lus rau lawv.” (Exekhee 11:19, TMZ) Yehauvas zoo siab pab cov Yixayee hloov dua siab tshiab, nws yeej yuav pab peb ib yam nkaus thiab.

12. Raws li Ntawv Nkauj 119:59, peb yuav tsum ua tib zoo xav txog dabtsi?

12 Qhov 2 uas yuav pab peb hloov dua siab tshiab yog ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem hauv Vajtswv Txojlus txhua hnub. Thaum peb nyeem phau Vajlugkub, peb yuav tsum siv sijhawm los ua tib zoo xav seb peb yuav tau hloov peb tus cwj pwm thiab peb tej kev xav li cas. (Nyeem Ntawv Nkauj 119:59; Henplais 4:12; Yakaunpau 1:25) Peb puas pom tias peb ntshaw ua li neeg ntiajteb? Yog muaj tej yam peb ntshaw, zoo rau peb lees tias peb yuav tau hloov thiab rau siab ntso hloov kom tau.

13. Zoo rau peb xav txog cov lus nug twg?

13 Zoo rau peb xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas muaj ib nplooj siab khib luag lwm tus?’ (1 Petus 2:1) ‘Kuv puas khav txog kuv haiv neeg, kuv kev kawm ntawv, lossis kuv tej nyiaj txiag?’ (Paj Lug 16:5) ‘Kuv puas muab kuv tus kheej saib hlob dua cov uas tsis muaj npaum li kuv thiab cov uas tsis yog kuv haiv neeg?’ (Yakaunpau 2:2-4) ‘Kuv puas ntshaw tej uas nyob hauv Xatas lub ntiajteb?’ (1 Yauhas 2:15-17) ‘Kuv puas nyiam saib tej yeeb yaj kiab sib ntaus sib tua thiab ua plees ua yi?’ (Ntawv Nkauj 97:10; 101:3; Amau 5:15) Thaum peb teb cov lus nug no, peb mam pom tias peb yuav tau hloov qhovtwg. Thaum peb hloov peb tej kev xav thiab tej uas peb lub siab ntshaw ces peb yuav ua rau peb Leej Txiv zoo siab heev.​—Ntawv Nkauj 19:14.

14. Vim li cas tseem ceeb heev rau peb xaiv tej phoojywg zoo?

14 Qhov 3 uas yuav pab peb hloov dua siab tshiab yog xaiv tej phoojywg zoo. Txawm peb tsis ras txog los, peb yeej yoog raws li cov uas peb niaj hnub nrog. (Paj Lug 13:20) Cov uas peb nrog ua ke tom haujlwm thiab tsev kawm ntawv feem coob yuav tsis txhawb kom peb muaj Vajtswv txojkev xav. Tiamsis cov uas peb nrog ua ke tom Tsev Nceeg Vaj yog cov phoojywg zoo tshaj plaws. Thaum peb mus koom tej kev sib txoos, yuav txhawb kom peb “sib hlub thiab ua haujlwm zoo.”​—Henplais 10:24, 25.

CIA LI “NYOB RUAJ HAUV TXOJKEV NTSEEG”

15, 16. Xatas yuav ua li cas los hloov peb txojkev xav?

15 Nco ntsoov tias Xatas tau hau ntsoov ntxias kom peb hloov peb tej kev xav los ua raws li nws lub siab nyiam. Nws paub tias qhov tseeb hauv Vajtswv Txojlus yuav ua kom peb muaj Vajtswv txojkev xav. Yog li ntawd, nws yuav siv txhua lub tswvyim los ntxias kom peb tsis paub tias qhov tseeb yog qhovtwg.

 16 Xatas tseem niaj hnub nug peb li nws nug Eva hauv lub Vaj Edee tias: “Vajtswv hais . . . tiag lov?” (Chiv Keeb 3:1) Xatas yog tus kav lub qab ntuj no, nws yuav siv tibneeg los ntxias kom peb tsis paub tias qhov tseeb yog li cas tiag. Tibneeg yuav nug peb tias: ‘Vajtswv tsis pub yuav niam hlob niam yau tiag lov? Vajtswv tsis pub noj peb caug thiab ua kevcai nco txog hnub yug tiag lov? Vajtswv tsis pub ntxiv ntshav tiag lov? Yog ib tug nruab ze raug rho tawm lawm, tus Vajtswv uas hlub tibneeg yuav tsis kam koj nrog nws ua ke tiag lov?’

17. Yog tseem tshuav tej yam peb tsis to taub, peb yuav tsum ua li cas? Raws li Khaulauxi 2:6, 7, thaum kawg yuav zoo li cas?

17 Peb yuav tsum muaj kev ntseeg ruaj nreeg. Yog tseem tshuav tej yam uas peb tsis to taub, tej zaum tej ntawd yuav rhuav tau peb txojkev ntseeg. Yog li, peb yuav ua li cas? Vajtswv Txojlus hais tias peb yuav tsum hloov dua siab tshiab, peb thiaj paub tias Vajtswv lub siab nyiam li cas thiab paub “yam uas zoo thiab yam uas txaus nws siab thiab yam uas zoo kawg nkaus.” (Loos 12:2) Yog peb kawm phau Vajlugkub thiab peb tej ntaub ntawv tsis tu ncua, ces peb yuav ntseeg ruaj nreeg tej uas peb kawm thiab ntseeg tias Vajtswv tej kevcai thiaj yog qhov ncaj. Thaum kawg peb yuav zoo li tsob ntoo uas cog cag tob tob thiab “nyob ruaj hauv txojkev ntseeg.”​—Nyeem Khaulauxi 2:6, 7.

18. Yuav ua li cas Xatas lub qab ntuj thiaj ntxias tsis tau koj?

18 Tsis muaj leejtwg yuav ua tau kom koj txojkev ntseeg nyob ruaj khov, tsuas yog koj tib leeg xwb. Yog li ntawd, rau siab ntso hloov dua siab tshiab. Thov Vajtswv tsis tseg kom nws muab nws lub hwj huam dawb huv los pab koj. Ua tib zoo xav txog tej uas koj kawm hauv phau Vajlugkub koj thiaj tshuaj tau koj lub siab. Xaiv tej phoojywg zoo uas yuav pab koj muaj Vajtswv txojkev xav. Yog koj ua li no, koj yuav “rhuav txhua lub ntsa loog siab uas thaiv tsis pub kom paub Vajtswv,” thiab Xatas lub qab ntuj yuav ntxias tsis tau koj.​—2 Khaulee 10:5.

ZAJ NKAUJ 48 Nrog Nraim Yehauvas Txhua Hnub

^ nqe 5 Peb tej kev xav yog los ntawm peb haiv neeg, tej peb kawm, thiab tej peb ntsib dua los lawm. Tej zaum muaj tej yam ua rau peb muaj tus cwj pwm tsis zoo. Yuav tsis yoojyim rau peb hloov peb tej kev xav thiab tej uas peb lub siab ntshaw. Zaj no peb yuav kawm tias yuav ua li cas peb thiaj hloov tau.