Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ceev Faj Xatas Rooj Ntxiab

Ceev Faj Xatas Rooj Ntxiab

THAUM cov Yixayee nyob ntawm tus dej Yaladee yuav hla mus rau lub tebchaws uas Yehauvas cog tseg, muaj ib co ntxhais tuaj tsham lawv. Cov ntxhais no yog neeg Mau-a. Lawv tuaj caw cov txivneej Yixayee mus noj mov, seev cev ua si. Ntshe cov tub Yixayee xav tias nrog cov ntxhais no mas lomzem kawg. Txawm cov neeg Mau-a tsis coj raws li Yehauvas txoj kevcai los, tej zaum cov Yixayee ib txhia xav tias yeej tsis muaj teeb meem dabtsi. Lawv twb paub Yehauvas zoo lawm, tsuav yog ceev faj xwb.

 Thaum kawg zoo li cas? Phau Vajlugkub hais tias: “Cov pejxeem txawm pib deev Mau-a tej ntxhais.” Twb yog cov ntxhais ntawd txhob txwm tuaj haub ntxias kom cov Yixayee nrog lawv mus teev tej vajtswv cuav, los cov Yixayee tseem qaug lawm thiab! “[Yehauvas] txojkev npau taws thiaj tshwm plaws rau cov Yixayee.”​—Xwm Txheej Taug Kev 25:1-3.

Cov Yixayee ua hla Vajtswv 2 txojcai no: Tsis txhob teev dab teev mlom thiab tsis txhob ua plees ua yi. Vim lawv ua txhaum Vajtswv li no, txhiab txhiab tus thiaj raug tua pov tseg. (Khiav Dim 20:4, 5, 14; Kevcai 13:6-9) Thaum ntawd cov Yixayee twb mus yuav txog lub tebchaws uas Yehauvas cog tseg rau lawv. Kheev lam cov ntawd mloog Yehauvas lus ces lawv twb tau mus nyob lawm.​—Xwm Txheej Taug Kev 25:5, 9.

Povlauj thiaj sau li no: “Tej xwm txheej no tshwm los raug lawv ua lub chaw qhia muab sau cia ntuas peb cov uas nyob ze lub sijhawm kawg.” (1 Khaulee 10:7-11) Ntshe Xatas zoo siab tshaj plaws li thaum cov Yixayee qaug rau tej kev txhaum loj li ntawd. Vim lawv tsis mloog lus, Yehauvas thiaj tsis pub lawv mus nyob tebchaws Khana-as. Tsim nyog peb txhua tus nco ntsoov zaj no cia. Niaj hnub nimno Xatas kuj muab ntau yam kev txhaum los cuab peb kev, kom peb plam tsis tau mus nyob Vajtswv lub ntiajteb tshiab.

ROOJ NTXIAB UAS MAG COOB TUS

Xatas nrhiav nrhw kev los haub ntxias cov Khixatia mus ua txhaum. Nws nyiam muab tej uas twb cuab tau coob tus los lawm los ua rooj ntxiab. Yav thaud nws muab kev plees kev yi los cuab cov Yixayee. Niaj hnub nimno nws tseem ua li ntawd qees. Yam uas rub tibneeg lub siab mus ua nkauj ua nraug heev tshaj yog tej duab thiab yeeb yaj kiab liab qab.

Ntau xyoo los no, tibneeg yuav tsum nyiag kev saib tej duab thiab yeeb yaj kiab liab qab. Lawv mus rau tej khw uas muag thiab tso tej duab ntawd. Ib txhia thiaj tsis kam mus, vim lawv txaj muag tsam luag ho pom. Tiamsis nimno tej ntawd nyob qhov txhia qhov chaw lawm. Yog xav tso saib hauv Is Taws Nej qhovtwg los yeej tau, tsis muaj leejtwg yuav paub. Saib tau tom haujlwm, hauv tsheb, hauv vaj hauv tsev tibsi.

Tej duab liab qab nyob kiag ntawm tibneeg txhais tes lawm. Txhua lub xov tooj, lwm yam twj ntawm tes yeej tso tau tibsi. Txawm ib tug tabtom taug kev, caij npav, caij tsheb nqaj los xij, nws yeej nrhiav tau tej duab plees plees ntawd los saib.

Vim tibneeg nyiag kev saib yoojyim npaum li no, thiaj muaj tibneeg coob tshaj yav tas los saib tej duab liab qab lawm. Cov uas saib tej duab no raug ntau yam kev nyuaj siab. Tej duab no ua rau ib txhia lub neej tawg tas, ua rau lawv saib lawv tus kheej tsis muaj nqes, thiab ua rau lawv tsis paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tu siab tshaj yuav rhuav tau lawv txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Thaum tibneeg saib tej duab liab qab ua rau lawv tej siab tej ntsws puas tas. Txawm lawv thum tau lawm los, tej duab phem ntawd twb siav tas rau hauv lawv lub siab lub ntsws, ceeblaj tshem tawm.

Yehauvas thiaj qhia kom peb ceev faj Xatas rooj ntxiab no. Yuav kom peb dim rooj ntxiab no peb yuav tsum “mloog” Vajtswv lus, txhob ua li cov neeg Yixayee thaum ub. (Khiav Dim 19:5) Peb yuav tsum pom tias Vajtswv ntxub tej duab thiab yeeb yaj kiab liab qab. Ua li cas peb ho paub li ntawd? Cia peb kawm txog qhov no.

NTXUB NPAUM LI YEHAUVAS NTXUB

Xav txog Vajtswv haiv neeg txheej thaum ub. Txoj kevcai uas Vajtswv muab rau lawv coj siab dua lwm haiv neeg tej kevcai tibsi. Txoj kevcai ntawd zoo ib yam li tus ntsa loog ruaj khov uas tiv thaiv cov Yixayee. Kuj cais lawv ntawm tej haiv neeg uas ua phem ua qias puag ncig lawv thiab. (Kevcai 4:6-8) Txoj kevcai ntawd qhia meej tias Yehauvas ntxub kev plees kev yi.

Yehauvas ceeb toom cov Yixayee txog tej kev phem kev qias uas lwm haiv neeg nyiam ua. Tom qab ntawd nws mam li sam hwm rau lawv tias: ‘Tsis txhob ua li cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws Khana-as uas kuv tabtom coj nej mus nyob. . . . Lawv ua rau lub tebchaws no tsis huv,  yog li ntawd, kuv thiaj rau txim rau lawv.’ Yehauvas yog tus Vajtswv uas dawb huv kawg nkaus. Cov neeg Khana-as ua qias vuab ntsuab txaus nkaus lawm, Yehauvas thiaj suav tias lawv ua puas tsuas daim av uas lawv tsuj ntawd thiab.​—Levi Tej Kevcai 18:3, 25, TMZ.

Txawm Yehauvas rau txim rau cov Khana-as los, lwm cov tseem ua plees ua yi qees. Tshaj li 1,500 xyoo tom qab, Povlauj thiaj hais tias tej haiv neeg uas nyob puag ncig cov Khixatia “tsis paub txaj muag” li. “Lawv tso plhuav lawv lub cev mus ua kev phem kev qias thiab ua txhua yam kev vuab tsuab tsis tswj lub siab kiag li.” (Efexau 4:17-19) Niaj hnub no, coob tus ua plees ua yi ua phem ua qias tab meeg sawvdaws. Lawv muab tej duab plees plees, cuas cuas qab los ua lag ua luam, ua yeeb yaj kiab tibsi. Txawm tej ntawd nyob puag ncig peb los, Yehauvas cov tibneeg yuav tsum txhob saib ib muag li.

Nco ntsoov tias tej duab thiab yeeb yaj kiab liab qab ua tub qaug Vajtswv heev. Vajtswv tsim noob neej muaj yam ntxwv zoo li nws. Vajtswv tsim kom peb txawj luj seb yam twg zoo yam twg phem. Nws yog tus muab tswvyim rau tibneeg paub tswj lawv lub siab lub cev. Nws muab txojkev pw ua niam txiv tshwj cia rau cov uas muaj txij nkawm xwb, kom ib leeg txaus siab rau ib leeg. (Chiv Keeb 1:26-28; Paj Lug 5:18, 19) Tiamsis thaum tibneeg tsim tej duab thiab yeeb yaj kiab liab qab, lawv rhuav tej uas Yehauvas npaj tseg lawm. Lawv ua txhaum loj rau Vajtswv tej kevcai dawb huv, thiab ua saib tsis taus Vajtswv kiag li. Vajtswv yeej yuav txiav txim rau cov neeg uas tsim tej duab thiab yeeb yaj kiab liab qab, thiab cov uas txhawb kev plees kev yi.​—Loos 1:24-27.

Ua li cov neeg uas nyiam saib tej duab thiab yeeb yaj kiab liab qab ne? Ib txhia xav tias lawv lam saib ua si xwb, tsis mob leejtwg. Thaum lawv nyuam qhuav pib, tsis yog lawv txhob txwm saib ua twm Vajtswv. Tiamsis qhov uas lawv ua ntawd twb yog lawv txhawb cov neeg uas saib tsis taus Vajtswv lawm. Cov uas pe hawm Yehauvas yuav tsum ntxub tej duab thiab yeeb yaj kiab liab qab. Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li ntxub txojkev phem es nyiam txojkev zoo.”​—Amau 5:15.

Vim peb yog neeg txhaum, txawm peb tsis xav saib tej duab liab qab ntawd kiag li los tseem  nyuaj heev rau peb. Yog li peb yuav tsum nrog peb lub siab sib qhau kom yeej hlo txojkev ntshaw ua plees ua yi. Peb lub siab txawj dag txawj ntxhi kom peb hla Vajtswv txoj kevcai mus saib tej duab qias neeg. (Yelemi 17:9) Tiamsis muaj coob tus uas los teev tiam Yehauvas twb qhau yeej tej yam phem uas lawv lub siab ntshaw lawm. Yog li, koj yeej muaj cuab kav kov yeej tej uas koj lub siab ntshaw thiab! Cia peb kawm ntxiv seb Vajtswv Txojlus pab peb zam dhau Xatas rooj ntxiab no li cas.

TXHOB XAV TXOG KEV PLEES KEV YI

Peb twb kawm lawm tias cov Yixayee coob tus raug puam tsuaj rau qhov lawv cia lawv lub siab coj lawv mus ua txhaum. Yog peb tsis tswj peb lub siab peb yuav ua txhaum loj ib yam li ntawd. Yexus tus kwv Yakaunpau ceeb toom li no: “Txhua tus raug ntxias rau thaum nws txojkev ntshaw yaum nws thiab coj nws mus ua txhaum. Thaum xeeb txojkev ntshaw lawm kuj yug tau txojkev txhaum los.” (Yakaunpau 1:14, 15) Yog peb cia txojkev ntshaw ua plees ua yi nyob rawv hauv peb lub siab, ntev mus ntev tuaj yuav coj peb mus ua txhaum. Yog li ntawd, thaum xeeb kiag txojkev ntshaw peb yuav tsum muab rho tawm. Ceev peb lub siab kom txhob xav txog tej yam phem qias.

Yog koj muaj ib nplooj siab pheej xav txog kev plees kev yi ces kavtsij nrhiav kev kho tamsid. Yexus hais tias: “Yog koj txhais tes lossis koj txhais kotaw ua rau koj ua txhaum, cia li muab txiav pov tseg. . . . Yog koj lub qhov muag ua rau koj ua txhaum, cia li muab kaus pov tseg.” (Mathai 18:8, 9) Yexus tsis kom txiav tes txiav taw tiag tiag. Tiamsis nws hais tias yog muaj ib yam dabtsi tav peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas, peb yuav tsum muab tshem tawm tamsid. Yog peb pom tej duab lossis yeeb yaj kiab liab qab, Yexus cov lus pab tau peb li cas?

Yog tej duab lossis yeeb yaj kiab liab qab ho tshwm tom thawj, txhob xav tias koj twb paub Yehauvas zoo lawm, yeej tsis ua li cas. Cia li tig hlo lwm qhov tamsid. Tua kiag lub this vis. Kaw nkaus koj lub koos pis tawj lossis lub twj ntawm tes. Tswj koj lub siab xav txog tej yam uas dawb huv. Yog koj ua li no ces thiaj yog koj tswj koj lub siab ntshaw, tsis yog koj lub siab ntshaw tswj koj.

 KEV PLEES KEV YI UAS POM YAV TAS LOS

Tej tug twb thum tau tej duab liab qab lawm, tiamsis nyob nyob nws rov xav txog tej ntawd. Tos nco xwb nws twb xav tau tej yam tsis dawb huv lawm. Muaj tau li no rau qhov thaum tej duab liab qab thawm neeg tej siab tej ntsws tas ces nyuaj thim heev. Yog lam pib xav txog tej kev phem kev qias uas yus pom dua los lawd ces ceev faj tsam yus ho mus ua tej yam tsis huv, xws li kov chaw mos. Vim peb tsis paub tias peb yuav xav li no lub sijhawm twg, peb yuav tsum npaj txhij tos nrhw tawm tsam tej yam phem uas lub siab ntshaw.

Txiav txim siab tuag nthi ua raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Xyaum li tus tubtxib Povlauj tau hais: “Kuv ntaus kuv lub cev thiab tswj cia.” (1 Khaulee 9:27) Peem tiag txhob cia koj lub siab ntshaw muab koj nias nthi mus ua phem. Phau Vajlugkub qhia tias: “Nej yuav tsum txais kev hloov dua siab nej tej kev xav thiaj hloov dua tshiab. Mas nej yuav paub tias Vajtswv lub siab nyiam li cas thiaj paub tias yam uas zoo thiab yam uas txaus nws siab thiab yam uas zoo kawg nkaus.” (Loos 12:2) Nco ntsoov tias thaum koj tswj rawv koj txojkev xav thiab koj lub cev ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, koj yuav zoo siab dua li thaum koj cia lub siab ntshaw tswj koj.

Nco ntsoov tias thaum koj tswj rawv koj txojkev xav thiab koj lub cev ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, koj yuav zoo siab dua li thaum koj cia lub siab ntshaw tswj koj

Muab tej nqe Vajlugkub uas yuav pab tau koj cim cia. Yog nyob nyob es koj ho xav txog tej yam tsis dawb huv ces tswj koj lub siab kom xav txog tej nqe Vajlugkub no: Ntawv Nkauj 119:37; Yaxaya 52:11; Mathai 5:28; Efexau 5:3; Khaulauxi 3:5; thiab 1 Thexalaunika 4:4-8. Tej nqe no yuav pab kho koj lub siab kom xav ib yam li Yehauvas xav, koj thiaj ntxub tej duab liab qab. Kuj yuav pab koj pom tias Yehauvas lub siab nyiam li cas tiag.

Yog muaj tej lub sijhawm uas yus tswj tsis tau yus lub siab lawm ne? Thaum zoo li no nco ntsoov Yexus ua qauv li cas. (1 Petus 2:21) Tom qab Yexus ua kevcai raus dej tas, Xatas txawm sim nws. Yexus ua li cas? Nws tawm tsam Xatas tsis tseg. Yexus muab Vajtswv Txojlus ib nqes zuj zus los teb Xatas. Thaum kawg Yexus hais tias: “Xatas, cia li khiav mus.” Xatas thiaj khiav lawm. Ib yam li Yexus, peb cia li tawm tsam Xatas tsis tseg. (Mathai 4:1-11) Xatas thiab nws lub qab ntuj nrhiav nrhw kev los ntxias kom peb xav txog tej yam phem qias. Txawm Xatas muab tej duab liab qab cuab peb los, peb yeej yuav zam dhau rooj ntxiab no. Twb muaj Yehauvas tuaj koj tog lawm, koj yuav tawm tsam yeej xwb xwb li!

THOV YEHAUVAS THIAB MLOOG NWS LUS

Cia li thov Yehauvas pab koj tsis tseg. Povlauj hais tias: “Qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau nws paub. Mas Vajtswv txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm nej lub siab thiab nej tej kev xav cia rau hauv Yexus Khetos.” (Filipi 4:6, 7) Vajtswv yuav pub koj muaj lub siab tus koj thiaj tawm tsam yeej tej kev phem kev qias uas lub siab ntshaw. Yog koj txav ze Yehauvas ces ‘nws yuav los ze koj.’​—Yakaunpau 4:8.

Yexus hais tias: “Tus uas kav lub ntiajteb [Xatas] tabtom los lawm. Nws tsis muaj hwjchim kav kuv.” (Yauhas 14:30, TMZ) Vim li cas Xatas ho kav tsis tau Yexus? Yexus hais tias: “Tus uas txib kuv los kuj nrog nraim kuv, nws tsis tso kuv nyob tib leeg, rau qhov kuv pheej ua raws li nws lub siab nyiam.” (Yauhas 8:29) Yuav kom peb zam dhau Xatas rooj ntxiab peb yuav tsum nrog nraim Vajtswv Yehauvas, tus uas tsim nyog kav ib puas tsav yam. Yog koj ua haum Yehauvas siab ces Nws yeej yuav tsis tso koj tseg ib zaug li. Yeej meem tawm tsam Xatas es tsis txhob qaug rau tej duab liab qab. Yog koj ua li no Xatas yuav tsis muaj hwjchim kav koj thiab koj yuav dim plaws nws rooj ntxiab.