Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 23

Cia Li Ceev Faj Tsis Txhob Cia Leejtwg Ntes Tau Nej!

Cia Li Ceev Faj Tsis Txhob Cia Leejtwg Ntes Tau Nej!

“Cia li ceev faj tsis txhob cia leejtwg tej lus txawj ntse thiab tej lus dag do do ntes tau nej.”​—KHAULAUXI 2:8.

ZAJ NKAUJ 98 Vajtswv Tshoov Neeg Sau Nws Txojlus

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1. Raws li Khaulauxi 2:4, 8, Xatas yuav dag ntxias peb li cas?

XATAS xav kom peb tsis txhob hlub Yehauvas es tso Nws tseg. Xatas siv tej uas peb lub siab ntshaw los haub ntxias peb. Nws xav ua kom peb pib xav li nws xav thiab ua li nws ua.​—Nyeem Khaulauxi 2:4, 8.

2, 3. (1) Vim li cas thiaj zoo rau peb mloog cov lus ceeb toom hauv Khaulauxi 2:8? (2) Hauv zaj no, peb yuav kawm txog dabtsi?

2 Xatas puas yuav ntxias tau peb tiag? Yeej tau! Nco ntsoov tias, Pov Lauj sau cov lus hauv Khaulauxi 2:8 mus ceeb toom cov Khixatia uas raug xaiv tseg. (Khaulauxi 1:2, 5) Cov Khixatia yav thaud raug kev haub ntxias li cas, peb hajyam yuav raug niaj hnub nimno. (1 Khaulee 10:12) Vim li cas? Vim Xatas raug muab pov los rau hauv ntiajteb no lawm. Nws siv zog haub ntxias Vajtswv cov tub qhe uas muab siab npuab Nws. (Qhia Tshwm 12:9, 12, 17) Tsis tas li ntawv xwb, peb nyob rau tiam kawg uas “cov neeg phem thiab cov neeg txawj dag” tseem yuav “phem heev zuj zus.”​—2 Timaute 3:1, 13.

3 Hauv zaj no, peb yuav kawm tias Xatas siv “tej lus dag do do” li cas los hloov peb tej kev xav. Peb yuav kawm txog 3 lub “tswvyim phem” uas Xatas siv los dag ntxias tibneeg. (Efexau 6:11) Zaj tom ntej, peb yuav kawm seb yuav ua li cas peb thiaj hloov tau peb tej kev xav kom txhob zoo li Xatas tej. Ua ntej, cia peb kawm seb thaum cov Yixayee mus txog hauv lub tebchaws uas Yehauvas cog tseg rau lawv, lawv raug Xatas haub ntxias li cas.

 XATAS HAUB NTXIAS COV YIXAYEE MUS PE DAB MLOM

4-6. Raws li Kevcai 11:10-15, thaum cov Yixayee mus txog tebchaws Khana-as, lawv yuav tau kawm ua liaj ua teb li cas?

4 Xatas muaj tswvyim heev nws thiaj ntxias tau cov Yixayee mus pe hawm luag tej dab mlom. Nws ntxias lawv li cas? Xatas paub tias lawv yuav tsum ua liaj ua teb kom muaj noj muaj haus, nws thiaj siv qhov no los ntxias lawv. Thaum cov Yixayee mus txog lub tebchaws Khana-as uas Yehauvas cog tseg, kev ua liaj ua teb tsis zoo li thaum lawv nyob tebchaws Iyi lawm. Hauv tebchaws Iyi, lawv cais dej ntawm tus dej Nai los ywg tej qoob loo. Tiamsis nyob hauv tebchaws Khana-as, tsis muaj tus dej loj li ntawd. Lawv tsuas tos dej nag thiab lwg los ywg tej qoob loo xwb. (Nyeem Kevcai 11:10-15; Yaxaya 18:4, 5) Vim li no, cov Yixayee yuav tsum kawm kev ua liaj ua teb tshiab. Yuav tsis yoojyim rau qhov cov laus uas txawj ua liaj ua teb feem coob twb tuag tas hauv tebchaws moj sab qhua lawm.

Xatas ua li cas thiaj hloov tau cov Yixayee txojkev xav? (Saib nqe 4-6) *

5 Yehauvas qhia rau nws haiv neeg tias lawv lub neej tsis zoo li qub lawm. Nws ceeb toom lawv tias, “Nej yuav tsum ceev faj tsis txhob cia nej lub siab raug ntxias tig kiag mus ua koom tu thiab pe luag tej dab.” (Kevcai 11:16, 17) Thaum Yehauvas qhia cov Yixayee tias lawv yuav tau kawm kev ua liaj ua teb tshiab, ua cas nws ho ceeb toom lawv txog kev pe hawm tej vajtswv cuav?

6 Haiv neeg Khana-as tsis pe hawm Yehauvas tiamsis lawv txawj ua liaj ua teb heev. Yehauvas paub tias cov Yixayee yuav xav mus kawm ua liaj ua teb ntawm lawv. Tiamsis yog lawv mus ua li ntawd ces lawv yuav raug haub ntxias rau qhov cov neeg Khana-as teev tiam Npa-as. Lawv ntseeg tias Npa-as yog tus  tswv ntuj thiab yog tus tso nag los. Yehauvas tsis xav kom nws haiv neeg raug dag li ntawd. Tiamsis cov Yixayee pheej mus teev tiam Npa-as tas zog. (Xwm Txheej Taug Kev 25:3, 5; Cov Thawj 2:13; 1 Vajntxwv 18:18) Cia peb kawm seb Xatas ua li cas nws thiaj ntxias tau cov Yixayee.

XATAS 3 LUB TSWVYIM HAUB NTXIAS COV YIXAYEE

7. Thaum cov Yixayee mus nyob hauv lub tebchaws Khana-as, Xatas haub ntxias lawv li cas?

7 Thawj lub tswvyim uas Xatas siv los haub ntxias cov Yixayee yog tej uas lawv cheem tsum. Lawv cheem tsum dej nag los ywg qoob loo. Thaum lub 4 Hlis yuav tag mus txog ntua lub 9 Hlis, tebchaws Khana-as tsis tshua los nag. Cov Yixayee tos ntsoov lub caij ntuj nag uas pib thaum lub 10 Hli los ywg qoob loo lawv thiaj muaj txaus noj txaus haus. Cov neeg nyob puag ncig cov Yixayee ntseeg tias yuav tsum ua tej kevcai pe hawm cov vajtswv cuav, cov vajtswv thiaj tso nag los. Xatas siv qhov no los haub ntxias cov Yixayee tias lawv yuav tsum ua ib yam li ntawd thiab lawv thiaj muaj noj muaj haus. Cov uas tsis muaj kev ntseeg ruaj khov xav tias lawv yuav tsum pe hawm tus dab Npa-as thiab, lub caij ntuj qhua thiaj li tsis ntev dhau.

8. Lub tswvyim 2 uas Xatas siv los haub ntxias cov Yixayee yog dabtsi? Piav seb.

8 Lub tswvyim 2 uas Xatas siv yog lub siab ntshaw ua phem ua qias. Kev ua plees ua yi yog cov neeg Khana-as ib txojkev pe hawm lawv tej vajtswv cuav. Lawv nyiam ua qias vuab tsuab xws li poj muag cev, txivneej muag cev, pojniam deev pojniam, txivneej deev txivneej. Lawv niaj hnub ua tej no lawv tsis pom tias muaj dabtsi phem. (Kevcai 23:17, 18; 1 Vajntxwv 14:24) Lawv ntseeg tias yog lawv ua kev pe hawm li no rau lawv cov vajtswv ces cov vajtswv yuav pab lawv tej liaj teb zoo qoob loo. Coob tus Yixayee nyiam ua phem ua qias, lawv thiaj cia lawv lub siab ntshaw coj lawv mus pe hawm tej vajtswv cuav. Qhov lawv ua li no, twb yog Xatas haub ntxias tau lawv lawm.

9. Raws li Hauxeya 2:16, 17, Xatas ua li cas kom cov Yixayee thiaj tsis paub tias Yehauvas yog leejtwg lawm?

9 Lub tswvyim 3 uas Xatas siv yog ua kom cov Yixayee tsis paub tias Yehauvas yog leejtwg lawm. Yelemi yog ib tug cev Vajtswv lus. Nyob rau nws tiam, Yehauvas hais tias cov xibhwb cev Npa-as lus ua kom Nws cov tibneeg tsis nco qab Nws lub npe vim lawv “mus teev dab Npa-as” lawm. (Yelemi 23:27) Lub npe Npa-as txhais tias “Tus Tswv” lossis “Tus Thawj.” Cov Yixayee feem coob txawm pib hu lub npe Npa-as thiab tsis tshua hu Yehauvas lub npe lawm. Qhov no ua rau cov Yixayee tsis paub tias Yehauvas thiab Npa-as sib txawv li cas. Thaum kawg lawv thiaj muab tej kev pe hawm Npa-as thiab kev pe hawm Yehauvas los sib txuam ua ke lawm.​—Nyeem Hauxeya 2:16, 17.

TEJ TSWVYIM UAS XATAS SIV NIAJ HNUB NO

10. Niaj hnub no, Xatas siv tej tswvyim twg los haub ntxias tibneeg?

10 Niaj hnub no los Xatas tseem siv tib co tswvyim qub los haub ntxias tibneeg. Nws siv tej uas lawv cheem tsum, lub siab ntshaw ua phem ua qias, thiab ua kom lawv tsis paub tias Yehauvas yog leejtwg. Cia peb xub kawm seb Xatas ua li cas tibneeg thiaj tsis paub Yehauvas lawm.

11. Xatas ua li cas kom tibneeg thiaj tsis paub tias Yehauvas yog leejtwg lawm?

11 Xatas ua kom tibneeg tsis paub tias Yehauvas yog leejtwg. Tom qab Yexus cov thwjtim tuag tas lawd, muaj cov Khixatia cuav uas pib dag ntxias lwm tus. (Tubtxib Tes Haujlwm 20: 29, 30; 2 Thexalaunika 2:3) Lawv ua kom tibneeg tsis paub tseeb tias tus tseem Vajtswv yog leejtwg. Lawv muab Yehauvas lub npe rho tawm hauv lawv tej Vajlugkub thiab muab lub npe meej mom xws li “Tus Tswv” los hloov Vajtswv lub npe. Thaum lawv ua li ntawd ces nyuaj heev rau tibneeg los paub Yehauvas lub npe thiab ua rau lawv tsis pom tias nws txawv ntawm lwm cov vajtswv. (1 Khaulee 8:5) Tsis tas li ntawd xwb, lawv muab Yehauvas thiab Yexus nkawd ob leeg hu ua “Tus Tswv.” Qhov no ua rau tibneeg xav tias nkawd yog tib tug xwb. Lawv tsis paub tias Yehauvas thiab Yexus nyias yog nyias ib tug thiab nyias muaj nyias lub luag haujlwm. (Yauhas 17:3) Vim li no, ib txhia thiaj pib ntseeg Vaj Peb Leeg uas twb tsis muaj nyob hauv Vajtswv Txojlus. Nimno coob leej ntau tus thiaj xav tias peb tsis muaj cuab kav los paub Vajtswv. Tej no yog lus dag xwb!​—Tubtxib Tes Haujlwm 17:27.

Xatas siv tej kev ntseeg cuav los txhawb kev ua phem ua qias li cas? (Saib nqe 12) *

12. Raws li Loos 1:28-31, tej kev ntseeg cuav saib kev plees kev yi li cas thiab thaum kawg zoo li cas lawm?

12 Xatas siv qhov uas lub siab ntshaw ua phem ua qias los haub ntxias tibneeg. Txheej thaum ub, Xatas siv kev ntseeg cuav los haub ntxias tibneeg mus ua plees ua yi. Nimno los nws tseem ua ib yam li qub thiab. Tej kev ntseeg cuav tsis saib tias kev plees kev yi txhaum Vajtswv txoj kevcai. Lawv tseem txhawb tej kev qias vuab tsuab no thiab! Vim li no, thiaj li muaj coob tus hais tias lawv ntseeg Vajtswv tiamsis ho tsis coj raws li nws txoj kevcai dawb huv. Hauv tsab ntawv uas tus tubtxib Povlauj sau mus rau cov Loos nws piav tias thaum kawg yuav zoo li cas. (Nyeem Loos 1:28-31.) Nws hais tias tibneeg yuav ua kev plees kev yi txhua yam tsis hais pojniam deev pojniam txivneej deev txivneej. Tag nrho tej no puavleej yog “tej uas tsis tsim nyog ua.” (Loos 1:24-27, 32; Qhia Tshwm 2:20) Yeej tseem ceeb heev rau peb ua raws li tej uas phau Vajlugkub qhia, puas yog?

13. Xatas siv lub tswvyim twg ntxiv los haub ntxias tibneeg?

13 Xatas siv qhov uas tibneeg cheem tsum los haub ntxias lawv. Ua neeg nyob peb yuav tsum mus kawm ntaub kawm ntawv thiab khwv noj khwv haus los yug peb tsev neeg. (1 Timaute 5:8) Yuav kom peb txawj khwv noj khwv haus, ntau zaus peb yuav tsum rau siab ntso kawm ntawv. Tiamsis peb yuav tsum ceev faj. Hauv ntau lub tebchaws, tej tsev  kawm ntawv tsis yog qhia kom txawj ua haujlwm xwb, lawv kuj qhia tibneeg tej tswvyim thiab. Lawv ua rau cov tub kawm ntawv xav tias xyov puas muaj Vajtswv tiag thiab ua rau lawv saib tsis taus phau Vajlugkub. Tsis tas li ntawd, lawv qhia tias tus neeg ntse yeej ntseeg tias txhua yam yog txia los xwb. (Loos 1:21-23) Tibneeg tej tswvyim no tawm tsam “Vajtswv lub tswvyim.”​—1 Khaulee 1:19-21; 3:18-20.

14. Tibneeg tej tswvyim yuav ua rau peb muaj tus cwj pwm zoo li cas?

14 Tibneeg tej tswvyim tawm tsam Yehauvas tej kevcai. Lawv tsis cob qhia raws li Vajtswv Txojlus tiamsis cob qhia raws li “tej uas tibneeg lub siab nyiam.” (Kalatia 5:19-23, TMZ) Tibneeg tej tswvyim ua rau lawv khav theeb thiab “xam pom lawv tus kheej xwb.” (2 Timaute 3:2-4) Tus cwj pwm no txawv deb ntawm tus cwj pwm uas Vajtswv xav kom nws cov tibneeg muaj. Vajtswv txhawb kom nws cov tibneeg ua siab mos siab muag thiab txo hwjchim. (2 Xamuyee 22:28) Cov Khixatia uas mus kawm ntawv qeb siab ib txhia cia li pib nyiam tibneeg tej tswvyim lawm. Cia peb tham txog ib tug muam uas tau raug li no.

Tibneeg tej tswvyim yuav hloov tau peb txojkev xav li cas? (Saib nqe 14-16) *

15, 16. Tej uas tus muam raug qhia tau peb li cas?

15 Ib tug muam uas ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas tau 15 xyoo hais tias: “Kuv yog ib tug uas twb ua kevcai raus dej lawm. Kuv twb nyeem lub koom haum tej ntaub ntawv thiab hnov tej lus qhuab qhia uas ceeb toom txog qhov uas mus kawm ntawv qeb siab, tiamsis kuv tsis xav tias yog hais rau kuv.” Vim peb tus muam xav li ntawd thiaj ua li cas rau nws lawm? Nws lees hlo tias: “Kuv yuav tsum siv sijhawm thiab dag zog ntau heev los kawm ntawv. Qhov no ua rau kuv tsis  xyeej sijhawm los thov Vajtswv li qub thiab ua rau kuv sab heev tsis xav nrog cov kwvtij nkauj muam tham txog Vajlugkub lossis npaj rau tej kev sib txoos. Zoo siab kawg uas kuv ras tias qhov uas kuv siv zog kawm ntawv li no, yuav ua rau kuv plam kuv txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Kuv paub tias kuv yuav tsum tso tseg ces kuv thiaj tso tseg lawm.”

16 Thaum tus muam mus kawm ntawv qeb siab, nws txojkev xav hloov li cas? Nws hais tias: “Txaj muag kawg uas thaum kuv mus kawm ntawv ua rau kuv xam ntsoov tej yam tsis zoo ntawm cov kwvtij nkauj muam xwb. Lawv ua tsis txaus kuv siab kiag li thiab kuv tsis xav nrog lawv ua ke. Siv sijhawm ntev heev kuv thiaj tso tau tej kev xav no tseg. Qhov no ua rau kuv pom tias tseem ceeb npaum li cas rau peb mloog tej uas lub koom haum ceeb toom. Yehauvas yeej paub kuv zoo tshaj li kuv paub kuv tus kheej. Ua cas es kuv tseem tsis mloog nws lus!”

17. (1) Peb yuav tsum peem kam tiag tsis txhob ua li cas? (2) Zaj tom ntej peb yuav kawm txog dabtsi?

17 Peb yuav tsum peem kam tiag tsis txhob “cia leejtwg tej lus txawj ntse thiab tej lus dag do do” hauv Xatas lub qab ntuj no haub ntxias tau peb. Xatas xav ua kom koj tsis paub tias Yehauvas yog leejtwg. Niaj hnub ceev faj tsis txhob cia Xatas kov yeej koj. (1 Khaulee 3:18; 2 Khaulee 2:11) Rau siab ntso ua koj lub neej raws li Yehauvas txoj kevcai dawb huv. Tsis txhob cia Xatas dag tau koj mus ua phem ua qias. Tiamsis yog koj pom tias koj twb pib muaj tibneeg tej tswvyim lawm ne, koj yuav ua li cas? Zaj tom ntej peb yuav kawm tias Vajtswv Txojlus yuav pab tau peb “rhuav tej lus dag” li cas.​—2 Khaulee 10:4, 5.

ZAJ NKAUJ 49 Ua Rau Yehauvas Zoo Siab

^ nqe 5 Xatas yog ib tug uas txawj dag tibneeg tshaj plaws. Coob leej ntau tus twb ua li Xatas lub siab nyiam lawm los lawv twb tsis paub li. Zaj no peb yuav kawm txog Xatas tej tswvyim dag ntxias tibneeg.

^ nqe 48 COV DUAB: Cov Yixayee uas mus nrog cov neeg Khana-as ua ke raug haub ntxias mus pe hawm Npa-as thiab ua phem ua qias.

^ nqe 51 COV DUAB: Daim paib tshaj tawm tias lub tshawj lossis tsev teev ntuj no zoo siab tos txais cov pojniam deev pojniam thiab txivneej deev txivneej.

^ nqe 53 COV DUAB: Tus muam mus kawm ntawv qeb siab. Nws nrog cov tub kawm ntawv mloog tus xibhwb piav tias tej kev tshawb txujci thiab tej twj uas tibneeg tsim yuav kho tau tag nrho tej teeb meem hauv lub qab ntuj no. Tom qab ntawd, nws mus tom Tsev Nceeg Vaj nws tsis xav mloog thiab saib tsis taus cov kwvtij nkauj muam.