Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kev Siab Tus​—Yuav Ua Li Cas Thiaj Nrhiav Tau?

Kev Siab Tus​—Yuav Ua Li Cas Thiaj Nrhiav Tau?

PEB nyob rau lub sijhawm uas muaj ntau yam kev ntxhov siab, yeej nyuaj heev rau peb muaj tau kev kaj siab. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Txawm peb muaj kev kaj siab los yeej kav tsis ntev. Phau Vajlugkub puas pab tau peb muaj kev kaj siab mus li? Peb yuav pab lwm tus nrhiav kev kaj siab li cas? Cia peb kawm seb phau Vajlugkub hais li cas.

PEB YUAV TSUM UA LI CAS?

Yuav kom peb muaj tau kev kaj siab peb yuav tsum nyob tso siab plhuav. Peb yuav tsum muaj tej phoojywg uas hlub tshua peb, thiab qhov tseem ceeb tshaj, peb yuav tsum nyob ze Vajtswv. Peb yuav nyob ze Vajtswv li cas?

Yehauvas muab nws tej kevcai thiab tej hauv paus ntsiab lus los cob qhia peb. Yog peb mloog Yehauvas lus ces qhia tias peb xav nrog nws sib raug zoo thiab tso siab rau nws. (Yelemi 17:7, 8; Yakaunpau 2:22, 23) Yog peb ua li no, Yehauvas yuav txav ze rau peb thiab yuav pab kom peb muaj kev kaj siab. Yaxaya 32:17 hais tias: “Qhov uas ua ncaj ncees yuav ua rau muaj kev thaj yeeb, thiab txojkev ncaj ncees yuav ua kom nyob tus yees tso siab plhuav mus ib txhis.” Yog peb zoo siab hlo mloog Yehauvas lus, peb yuav nrhiav tau kev kaj siab.​—Yaxaya 48:18, 19.

Kev ntxhov siab ua rau peb tsis muaj kev kaj siab

Yehauvas muab nws lub hwj huam dawb huv rau peb xwv peb thiaj muaj lub siab tus yees nyob kaj siab lug.​—Tubtxib Tes Haujlwm 9:31.

VAJTSWV LUB HWJ HUAM PAB PEB MUAJ LUB SIAB TUS YEES

Tus tubtxib Povlauj hais tias kev siab tus yog ib feem ntawm tej uas lub hwj huam txi los. (Kalatia 5:22, 23) Yog li, peb yuav tsum cia lub hwj huam coj peb txoj hau kev, peb thiaj muaj tau lub siab tus yees nyob kaj siab lug. Peb yuav ua li no li cas?

Qhov 1, nyeem Vajtswv Txojlus txhua hnub. (Ntawv Nkauj 1:2, 3) Thaum peb ua tib zoo xav  txog tej uas peb nyeem, lub hwj huam yuav pab kom peb nkag siab Yehauvas tej kev xav. Xws li, vim li cas kev thaj yeeb ho tseem ceeb ua luaj rau Yehauvas thiab ua li cas nws thiaj ua tau lub siab tus yees tas li. Yog peb muab tej uas peb kawm hauv phau Vajlugkub coj los siv hauv peb lub neej ces peb yuav muaj lub siab tus yees thiab.​—Paj Lug 3:1, 2.

Qhov 2, thov kom Vajtswv muab nws lub hwj huam dawb huv rau peb. (Luka 11:13) Yehauvas cog lus tias: “Txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm nej lub siab thiab nej tej kev xav cia rau hauv Yexus Khetos.” (Filipi 4:6, 7) Yog peb nyob ze Yehauvas thiab tso siab plhuav rau nws lub hwj huam ces nws yeej yuav pab kom peb muaj lub siab tus nyob kaj siab lug.​—Loos 15:13.

Phau Vajlugkub twb pab tau coob leej hloov lawv lub neej, nimno lawv thiaj muaj kev kaj siab, muaj kev sib raug zoo nrog Yehauvas, thiab muaj kev sib haum xeeb nrog lwm tus. Ua li cas lawv thiaj hloov tau?

LAWV MUAJ LUB SIAB TUS LAWM

Ua ntej cov kwvtij nkauj muam ib txhia los paub qhov tseeb, lawv yog neeg tsiv tsaim ua nruj ua tsiv. Tiamsis lawv siv zog hloov lawv thiaj ua taus siab ntev, paub khuvleej luag, thiab nrog luag nyob sib haum xeeb. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Paj Lug 29:22) Cia peb kawm seb ib tug kwvtij thiab ib tug muam tau hloov li cas.

Yog peb coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus thiab thov Vajtswv lub hwj huam pab, peb yuav muaj lub siab tus yees nyob kaj siab lug

Ua ntej Davi los paub qhov tseeb, nws tsis hwm leejtwg li thiab hais lus saib tsis taus nws tsev neeg. Tiamsis nws pom tias nws yuav tau hloov. Yuav ua li cas nws thiaj hloov tau? Davi hais tias: “Kuv pib coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, peb tsev neeg thiaj paub sib hwm zuj zus lawm.”

Lachee loj hlob hauv ib tse neeg uas niaj hnub sib cav sib ceg. Nws hais tias nimno los nws yuav tau tswj nws tus kheej nws thiaj tsis ua siab kub kub. Dabtsi pab tau Lachee? Nws hais tias: “Kuv thov Yehauvas thiab tso siab plhuav rau nws.”

 Muaj coob tus tau hloov li Davi thiab Lachee nkawd. Lawv tso siab plhuav rau Vajtswv lub hwj huam dawb huv, thiab coj raws nraim li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus lawv thiaj muaj kev kaj siab. Txawm lub qab ntuj no muaj ntau yam kev ntxhov siab los, peb yeej nrhiav tau kev kaj siab. Ces peb yuav ua tau siab tus, muaj kev sib raug zoo nrog peb tsev neeg thiab cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos. Yehauvas hais tias peb yuav tsum nrog txhua tus nyob sib haum xeeb. (Loos 12:18) Peb puas ua tau li ntawd tiag? Vim li cas peb yuav tsum nrog luag nyob sib haum xeeb?

XYAUM NROG LUAG NYOB SIB HAUM XEEB

Txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj pab tau tibneeg muaj kev sib haum xeeb. (Yaxaya 9:6, 7; Mathai 24:14) Coob tus yeej nyiam thiab xav paub txoj xov zoo. Lawv pom tias lub qab ntuj no muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv kawg li. Tiamsis tej uas lawv kawm hauv phau Vajlugkub pab lawv muaj lub siab tus yees. Nimno lawv thiaj muaj kev vam thiab nrog tau luag nyob sib haum xeeb.​—Ntawv Nkauj 34:14.

Txawm li ntawd los tseem muaj ib txhia tsis nyiam txoj xov uas peb tshaj tawm. (Yauhas 3:19) Thaum peb ntsib cov neeg zoo li no peb yuav ua li cas? Vajtswv lub hwj huam dawb huv yuav pab kom peb muaj lub siab tus, paub hwm lawv. Peb ua raws li Yexus cov lus no: “Thaum nej nkag rau hauv lub tsev, cia li foom lo lus nyob kaj siab lug rau lub tsev ntawd. Yog lub tsev ntawd tsim nyog tau koob hmoov, kuj cia nej tej lus kaj siab lug nyob hauv lub tsev ntawd. Tiamsis yog lub tsev ntawd tsis tsim nyog tau, kuj thim nej tej lus kaj siab lug rov rau nej.” (Mathai 10:11-13) Yog peb nco ntsoov Yexus cov lus no ces txawm neeg yuav ua li cas thiab hais li cas los peb yuav nrog tau luag nyob sib haum xeeb. Tej zaum muaj ib hnub twg lawv kuj yuav hloov siab thiab.

Ua li, yog muaj nom muaj tswv txwv peb tes haujlwm ne? Txawm muaj li ntawd los, peb yuav tsum hwm thiab saib taus tej nom tswv. Peb ua li no peb thiaj txhawb kom muaj kev sib haum xeeb. Tau muaj li no nyob rau ib lub tebchaws sab Afika. Lawv cov nom tswv tsis pub peb tsim tsa tej Tsev Nceeg Vaj. Peb cov kwvtij thiaj ua li cas? Lawv paub tias muaj ib tug nom nyob tebchaws Askiv sawv cev lawv lub tebchaws. Lawv thiaj kom ib tug kwvtij hauv tebchaws Askiv mus ntsib nrog tus nom ntawd. Yav tas los tus kwvtij no yog ib tug tubtxib tshaj tawm rau lub tebchaws hauv sab Afika. Lawv xav kom nws mus piav rau tus nom tias Yehauvas Cov Timkhawv yog neeg zoo.

Tus kwvtij hais tias thaum nws mus txog, nws pom tus pojniam tos txhais qhua hnav ib ce tsoos Afika. Yav thaud nws twb kawm lawv yam lus ces nws thiaj hu tus pojniam ntawd. Tus pojniam xav tsis thoob li, nws thiaj nug tias, ‘Koj tuaj dabtsi?’ Tus kwvtij thiaj ua tib zoo piav tias nws xav ntsib nrog tus nom uas sawv cev lawv lub tebchaws. Tus pojniam thiaj ntaus xov tooj mus rau tus nom. Thaum tus nom tawm los, nws kuj hais lawv yam lus tos txais tus kwvtij thiab ua tib zoo mloog tus kwvtij piav. Tus kwvtij thiaj hais rau nws tias Yehauvas Cov Timkhawv tsis tsim kev kub ntxhov, lawv tsuas nyiam kev thaj yeeb xwb.

Thaum nws mloog tus kwvtij piav tas, nws mam pom tias peb tes haujlwm yog li cas tiag. Nws thiaj tsis xaiv peb ntsej muag lawm. Tsis ntev tom qab ntawd lawv txawm cia Yehauvas Cov Timkhawv tsim tsa tej Tsev Nceeg Vaj rau hauv lawv lub tebchaws lawm. Cov kwvtij zoo siab heev! Tej no qhia tias yog peb hwm lwm tus thiab saib taus luag, yuav muaj kev sib haum xeeb.

NYOB KAJ SIAB LUG MUS IB TXHIS

Niaj hnub no Yehauvas cov tibneeg nyob hauv ib lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg vim lawv muaj kev sib haum xeeb teev tiam Vajtswv. Cia peb siv zog hloov kom peb thiaj muaj lub siab tus yees. Yehauvas yuav txaus siab rau peb. Ces thaum peb mus txog nws lub ntiajteb tshiab, nws yuav pab kom peb muaj lub siab tus yees thiab nyob kaj siab lug mus ib txhis.​—2 Petus 3:13, 14.

^ nqe 2 Lo lus “kev siab tus” kuj muab txhais tias “kev thaj yeeb,” “kev sib haum xeeb,” “kev kaj siab,” thiab “kev tso siab lug.” Hauv zaj no peb yuav tham txog kev kaj siab thiab kev sib haum xeeb.

^ nqe 13 Nyob rau lwm zaj peb yuav kawm seb Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab tau peb paub khuvleej luag li cas.