Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

‘Kuv Lub Nceeg Vaj Tsis Yog Nyob Hauv Lub Ntiajteb No’

‘Kuv Lub Nceeg Vaj Tsis Yog Nyob Hauv Lub Ntiajteb No’

“Yog vim li no kuv thiaj yug los thiab los rau hauv lub ntiajteb thiaj ua tau timkhawv rau txojkev tseeb.”​—YAUHAS 18:37.

ZAJ NKAUJ: 5, 28

1, 2. (1) Tibneeg niaj hnub sib cam txog dabtsi? (2) Hauv zaj no peb yuav teb 3 lo lus nug twg?

IB TUG muam nyob Yus Luv sab qab teb hais tias txij thaum nws yau los nws tsuas pom tej nom tswv hauv nws lub tebchaws coj tsis ncaj xwb. Nws thiaj tawm tsam lawv mus txhawb ib pab uas xav hloov nom tswv kevcai. Nws tus hluas nraug kuj yog ib tug uas ua nruj ua tsiv cov nyom nom tswv. Ib tug kwvtij nyob sab Afika hais tias yav thaud nws yog ib tug neeg tsiv tsaim heev. Nws hais ntxiv tias: “Kuv xav tias peb xub tsim txiaj dua. Kuv thiaj txhawb kom peb xub tau ua nom. Lawv qhia tias yog peb pom cov uas txhawb lwm tus ua nom, peb yuav tsum muab hmuv nkaug kom tuag, tsis hais yus tib xub los xij.” Muaj dua ib tug muam nyob hauv plawv Yus Luv hais tias: “Yav thaud kuv xaiv ntsej muag heev, kuv ntxub txhua tus uas tsis yog kuv haiv neeg thiab tsis ntseeg li kuv ntseeg.”

2 Cov kwvtij nkauj muam no hloov lawm ntau, tiamsis tseem muaj coob tus niaj hnub xav li no. Muaj tej pab neeg ua nruj ua tsiv sib ntaus sib tua vim lawv xav tau teb tau chaw. Tibneeg kuj  niaj hnub sib cam txog kev nom kev tswv. Tsis tas li ntawd xwb, cov uas tsiv mus nyob lwm lub tebchaws los tseem raug luag ntxub quj qees. Yeej muaj tseeb li phau Vajlugkub hais, tiam kawg tibneeg yuav tsis muaj lub siab zam xeeb. (2 Timaute 3:1, 3) Cov Khixatia yuav tsum ua li cas lawv thiaj muaj kev sib koom siab hauv lub qab ntuj uas muaj kev sib faib ua pab ua pawg? Cia peb kawm Yexus tus qauv. Nyob rau Yexus tiam tibneeg kuj niaj hnub sib cam txog kev nom kev tswv. Hauv zaj no peb yuav kawm tias: (1) Vim li cas Yexus thiaj tsis koom nrog lub qab ntuj tej tseem fwv? (2) Yexus hais li cas rau nws cov thwjtim txog kev nom kev tswv? (3) Yexus puas qhia kom peb txhawb kev ua nruj ua tsiv?

YEXUS PUAS TXHAWB COV UAS XAV TAU TEB TAU CHAW?

3, 4. (1) Nyob rau Yexus tiam cov Yudai xav tau dabtsi? (2) Yexus cov thwjtim tau xav yuam kev li cas?

3 Thaum Yexus tshaj tawm rau cov neeg Yudai, nws pom tias lawv coob tus xav tau teb tau chaw, lawv tsis xav nyob hauv tebchaws Loos qab kev tswjhwm. Cov Yudai tseem muaj ib pab uas sawv tawm tsam nom tswv Loos thiab. Lawv raws tus txivneej hu ua Yudas uas yog neeg Kalilais qab. Tus Yudas no dag tias nws yog tus Mexiyas. Nws ntxias tau coob leej raws nws qab. Tus yawg sau keeb kwm hu ua Ntsauxifa (Josephus) piav tias Yudas txhawb kom cov neeg sawv tawm tsam tebchaws Loos thiab thuam cov uas them se rau Loos tias lawv yog neeg “tais caus.” Thaum kawg nws raug Loos muab tua pov tseg lawm. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:37) Cov uas raws nws qab, ib txhia kuj ua nruj ua tsiv sib ntaus sib tua kom dim Loos txojkev tswjhwm.

4 Cov Yudai feem coob tos ntsoov tus Mexiyas. Lawv xav tias tus Mexiyas yuav tsum tso lawv dim Loos txojkev tswjhwm thiab rov muab Yixayee tsa ua ib lub tebchaws muaj suab muaj npe. (Luka 2:38; 3:15) Lawv xav tias tus Mexiyas lub Nceeg Vaj yuav raug tsa rau hauv tebchaws Yixayee xwv cov Yudai uas nyob thoob qab ntuj thiaj tau sau nthwv rov los rau lawv qub teb qub chaw. Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej los kuj nug Yexus tias: “Koj yog tus uas yuav los ntawd lov? Lossis peb yuav tos dua lwm tus?” (Mathai 11:2, 3) Tej zaum Yauhas xav paub seb Yexus puas yog tus uas yuav tso cov Yudai dim, los lawv yuav tau tos lwm tus. Thaum Yexus 2 tug thwjtim tabtom taug kev mus rau lub zos Ema-u, nkawd sib tham tias nkawd twb vam Yexus yuav yog tus uas txhiv cov Yixayee dim. (Nyeem Luka 24:21.) Cov tubtxib los kuj nug Yexus tias: “Tus Tswv, koj yuav muab lub tebchaws rov rau cov Yixayee kav zaum no lov?”​—Tubtxib Tes Haujlwm 1:6.

5. (1) Vim li cas cov neeg Kalilais thiaj yuav muab Yexus tsa ua lawv tus vajntxwv? (2) Yexus ntuas lawv li cas?

5 Cov Yudai xav tias tus Mexiyas yuav tshem tag nrho lawv tej teeb meem mus. Cov neeg Kalilais thiaj yuav muab Yexus tsa ua lawv tus vajntxwv. Tej zaum lawv xav tias nws txawj qhia, txawj ua txujci, thiab tseem pub tau zaub mov rau sawvdaws noj ces nws yuav tsum ua tau ib tug zoo vajntxwv. Tom qab Yexus pub mov rau 5,000 leej noj tas, lawv yuav muab nws yuam ua vajntxwv. Yexus ua li cas? Yauhas 6:10-15 hais tias: “Nws txawm nce tib leeg mus pem roob lawm.” Hnub tom qab thaum lawv siab nqeg lawd, Yexus mam piav rau lawv tias nws tsis yog los pub zaub mov rau lawv noj tiamsis yog los qhia txoj  xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj rau lawv. Nws hais tias: “Tsis txhob ua haujlwm nrhiav tej mov uas txawj lwj, tiamsis yuav tsum nrhiav tej mov uas nyob ruaj thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg.”​—Yauhas 6:25-27.

6. Yexus qhia meej li cas tias nws yeej tsis koom nrog tej tseem fwv hauv ntiajteb no ib lub li? (Saib thawj daim duab hauv zaj no, daim 1.)

6 Ua ntej Yexus tuag, nws pom tias cov thwjtim ib txhia xav yuam kev lawm. Lawv xav tias Yexus yuav pib ua vajntxwv kav hauv Yeluxalees. Yexus thiaj piav zaj lus piv txwv txog cov mina rau lawv. Hauv zaj lus piv txwv no Yexus yog tus “neeg muaj meej” uas mus rau lwm tebchaws deb heev. Yexus xav kom lawv nkag siab tias nws yuav tsis ua vajntxwv rau hauv ntiajteb. (Luka 19:11-13, 15) Thaum tus tswv xeev kav Yuda hu ua Phauthi-au Philaj nug Yexus tias, “Koj yog cov Yudai tus vajntxwv lov?” Yexus hais hlo tias nws yeej tsis koom nrog tej tseem fwv hauv ntiajteb no ib lub li. Tej zaum Philaj ntshai tsam Yexus yuav txhawb cov Yudai sawv tawm tsam tebchaws Loos nws thiaj nug li ntawd. Tiamsis Yexus teb Philaj tias: “Kuv lub [Nceeg Vaj] tsis yog nyob hauv lub ntiajteb no.” (Yauhas 18:33, 36) Yexus yeej tsis koom lub qab ntuj no tej kev nom kev tswv vim nws paub tias nws lub Nceeg Vaj yuav raug tsa nyob rau saum ntuj. Nws thiaj hais tias qhov uas nws los rau hauv ntiajteb no yog los ua “timkhawv rau txojkev tseeb.”​—Nyeem Yauhas 18:37.

Koj ntsia ntsoov lub qab ntuj no tej teeb meem xwb, los koj vam ntsoov Vajtswv lub Nceeg Vaj? (Saib nqe 7)

7. Puas yoojyim rau peb tsis tuaj ib roog nom tswv twg tog?

7 Yexus nco ntsoov tias nws los hauv ntiajteb yog los ua dabtsi. Yog peb nco ntsoov peb tes haujlwm ces peb yuav coj tau ib yam li Yexus thiab. Peb yuav tsis tuaj ib roog nom tswv twg tog li. Txawm hauv peb lub siab los, peb yuav tsis nyiam ib tug ntxub ib tug. Yeej tsis yoojyim rau peb ua li no. Ib tug kwvtij uas saib xyuas thaj tsam hais tias cov tibneeg nyob hauv nws thaj tsam tsuas ua nruj  zuj zus lawm xwb, lawv qhuas txog lawv lub tebchaws heev. Lawv ntseeg tias yog nyias muaj nyias tebchaws ces sawvdaws yeej yuav vam meej. Nws hais ntxiv tias: “Zoo siab kawg uas cov kwvtij nkauj muam tau hau ntsoov tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Lawv ua li no lawv thiaj tuav rawv kev ntseeg. Lawv vam ntsoov tias tsuas yog Vajtswv xwb thiaj kho tau kom muaj kev ncaj ncees thiab tshem tau tej teeb meem uas peb niaj hnub muaj.”

YEXUS TSIS TXHAWB IB ROOG NOM TSWV TWG

8. Nyob rau Yexus tiam, cov Yudai raug tej kev tsis ncaj twg?

8 Vim li cas tibneeg thiaj koom kev nom kev tswv? Ib txhia pom tej kev coj tsis ncaj, lawv thiaj koom seb puas hloov tau kom muaj kev ncaj ncees. Nyob rau Yexus tiam, coob tus niaj hnub sib cam txog kev sau se. Tus Yuda uas yog neeg Kalilais sawv tawm tsam Loos twb yog vim Loos xav kom txhua tus rau npe them se. Lub caij ntawd neeg them ntau yam se xws li se neeg, se liaj teb, thiab se vaj tse. Tsis tas li ntawd xwb, cov neeg sau se los kuj coj tsis ncaj thiab. Ib txhia muas txoj haujlwm sau se los ua, tiamsis thaum lawv sau se, lawv rub nqe ntau heev rau cov tibneeg them kom tau qee ib qho rau lawv tus kheej. Xakhai yog ib tug neeg sau se uas nyob hauv Yelikhau. Nws nplua nuj heev vim nws qaum luag li no.​—Luka 19:2, 8.

9. Yexus cov yeeb ncuab xav ntxias kom nws nrog lawv sib cam txog dabtsi?

9 Yexus cov yeeb ncuab xav ntxias kom nws nrog lawv sib cam txog kev sau se. Lawv thiaj nug nws tias: “Tsim nyog them se rau Xixa los tsis them?” (Nyeem Mathai 22:16-18.) Cov Yudai txhua tus yuav tsum them 1 denalia rau nom tswv Loos. Tiamsis coob tus tsis xav them vim lawv tsis xav nyob hauv Loos qab kev tswjhwm. Cov uas txhawb Helauj roog nom tswv thiaj ntxias kom Yexus hais lus yuam kev. Yog Yexus hais tias tsis them ces lawv yuav hais tias Yexus tawm tsam nom tswv Loos, tiamsis yog Yexus hais tias yuav tau them ces cov tibneeg yuav tsis kam raws nws qab lawm. Yexus yuav teb lawv li cas?

10. Yexus cov lus teb rau nws cov yeeb ncuab qhia li cas rau peb? (Saib thawj daim duab hauv zaj no, daim 2.)

10 Yexus yeej tsis tuaj ib tog twg. Nws hais tias: “Yam uas yog Xixa li cia li muab rau Xixa, yam uas yog Vajtswv li cia li muab rau Vajtswv.” (Mathai 22:21) Yexus paub tias cov neeg sau se coob tus yeej coj tsis ncaj, tiamsis nws tsis hais txog qhov ntawd. Nws tso siab tias tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb thiaj kho tau tibneeg tej teeb meem. Yexus tso tau ib tug qauv zoo kawg li rau peb xyaum. Peb yuav tsum tsis txhob tuaj ib tog twg. Txawm tias zoo li ib tog coj ncaj ib tog coj tsis ncaj los, peb yog Khixatia ces peb yuav tsum vam khom Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab mloog nws lus xwb. Yog li ntawd, peb yuav tsum tsis txhob muab tej kev tsis ncaj coj los xav ntev xav ntau, lossis hais lus tawm tsam nom tswv.​—Mathai 6:33.

11. Peb yuav pab lwm tus nrhiav kev ncaj ncees li cas?

11 Ua ntej ib txhia los ua Yehauvas Cov Timkhawv, lawv yeej nrog luag sib cam txog kev nom kev tswv. Tiamsis nimno lawv hloov lawv txojkev xav lawm. Ib tug muam nyob sab Yus Luv hais tias thaum nws tseem kawm ntawv qeb siab, lawv kawm tej keeb kwm txog tibneeg thiab tibneeg tej tseem fwv mas mob nws siab heev. Nws hais tias: “Kuv xav pab kom peb cov dub muaj cai thiab, rau  qhov peb raug ntau yam kev tsis ncaj ncees. Kuv txawj nrog luag sib cam heev, kuv twb cam yeej coob tus tiamsis tseem ntxhov kuv siab qees. Kuv tsis paub tias tibneeg yuav tsum hloov lawv lub siab, lawv thiaj tsis ntxub lwm haiv neeg. Thaum kuv pib kawm phau Vajlugkub, kuv mam pom tias kuv yuav tau hloov kuv lub siab ua ntej. Ib tug viv ncaus dawb ua siab ntev pab kuv, kuv thiaj hloov tau ib qho zuj zus. Nimno kuv yog ib tug tho kev hauv ib lub koom txoos piav tes. Kuv tseem niaj hnub xyaum kom kuv pab tau ib tsoom neeg sawvdaws.”

“MUAB KOJ RAB NTAJ NTXIG RAU HAUV LUB HNAB”

12. Yexus hais tias cov thwjtim yuav tsum ceev faj leejtwg cov “keeb”?

12 Tiam uas Yexus nyob, tej thawj coj kev ntseeg kheev txhawb kev nom kev tswv. Ib phau ntawv keeb kwm uas piav txog tiam ntawd hais tias cov Yudai tej thawj coj faib ua ob peb pawg, nyias txhawb nyias ib roog nom tswv. Yexus thiaj ceeb toom nws cov thwjtim tias: “Nej yuav tsum ua tib zoo ceev faj cov Falixai thiab Helauj cov keeb.” (Malakau 8:15) Thaum Yexus hais txog Helauj cov keeb, tej zaum yog nws hais txog cov uas txhawb Helauj roog nom tswv. Cov Falixai ho xav kom cov Yudai dim tebchaws Loos txojkev tswjhwm. Nyob rau hauv phau Mathai peb pom tias Yexus kuj ceeb toom kom cov thwjtim ceev faj cov Xadukai thiab. Cov Xadukai txhawb Loos txojkev kav vim Loos tau muab lawv tsa ua nom. Yexus hais tias cov thwjtim yuav tsum ceev faj 3 pawg no cov “keeb” lossis lawv tej lus qhia. (Mathai 16:6, 12) Yexus ceeb toom lawv li no tom qab cov Yudai yuav muab nws yuam ua vajntxwv.

Yexus qhia tias nws cov thwjtim yuav tsum tsis txhob tuaj ib roog nom tswv twg tog

13, 14. (1) Vim tej thawj coj kev ntseeg txhawb kev nom kev tswv thiaj tsim tau tej kev kub ntxhov twg? (2) Txawm luag ua tsis ncaj ncees rau peb los, vim li cas peb yuav tsum tsis txhob ua nruj ua tsiv? (Saib thawj daim duab hauv zaj no, daim 3.)

13 Thaum tej kev ntseeg txhawb ib roog nom tswv twg, ntau zaus tsuas muaj kev kub ntxhov xwb. Yexus qhia tias nws cov thwjtim yuav tsum tsis txhob tuaj ib roog nom tswv twg tog. Vim Yexus qhia li no cov pov thawj hlob thiab cov Falixai thiaj yuav muab Yexus tua pov tseg. Lawv ntshai tsam cov tibneeg mloog Yexus hais ces yuav tsis raws lawv qab lawm. Yog cov Yudai tsis raws lawv qab ces lawv yuav tsis muaj hwjchim lawm. Lawv hais tias: “Yog peb tso nws ua li no mus li txhua tus yuav ntseeg nws ces cov Loos yuav tuaj rhuav tshem peb lub tuam tsev thiab peb lub tebchaws.” (Yauhas 11:48) Khayafa uas ua tuam pov thawj hlob thiaj ntaus tswvyim muab Yexus tua.​—Yauhas 11:49-53; 18:14.

14 Khayafa txib tub rog mus ntes Yexus thaum tsaus ntuj tiamsis Yexus twb paub lawm. Yog li ntawd, tom qab nws nrog nws cov tubtxib noj hmo tas nws thiaj kom lawv nqa 2 rab ntaj nrog lawv. Yexus yuav siv 2 rab ntaj ntawd los cob qhia lawv ntxiv. (Luka 22:36-38) Hmo ntawd thaum pab tub rog thiab tej tub teg tub taws tuaj ntes Yexus, Petus npau taws heev nws thiaj rho hlo ntaj tib ntag tus tuam pov thawj hlob tus tub qhe ib sab  nplooj ntseg tu nrho. (Yauhas 18:10) Yexus txawm hais rau Petus tias: “Cia li muab koj rab ntaj ntxig rau hauv lub hnab, vim tias txhua tus uas siv ntaj yeej yuav tuag rau hniav ntaj.” (Mathai 26:52, 53) Yexus tus nru lus yog li cas? Yexus hais tias nws cov thwjtim tsis muaj feem nrog lub qab ntuj neeg. Hmo ntawd thaum Yexus thov Vajtswv nws thiaj hais tias lawv “tsis yog ntiajteb li.” (Nyeem Yauhas 17:16.) Vajtswv tib leeg thiaj kho tau kev coj tsis ncaj ncees xwb.

15. Vajtswv Txojlus pab cov Khixatia zam dhau tej teeb meem twg?

15 Tus muam nyob Yus Luv sab qab teb uas hais txog hauv nqe 1 hais tias nws pom muaj tseeb li Yexus hais. Nws hais tias: “Kev ua nruj ua tsiv yeej pab tsis tau kom muaj kev ncaj ncees. Kuv pom tias cov uas ua nruj ua tsiv, thaum kawg, ua neeg ntxub tej nom tej tswv hos ib txhia raug ploj raug tuag lawm. Kuv zoo siab heev uas kuv kawm tau hauv phau Vajlugkub tias Vajtswv tib leeg xwb thiaj kho tau kom muaj kev ncaj ncees hauv lub ntiajteb no. Kuv thiaj muab tej no tshaj tawm rau txhua tus tau 25 lub xyoos.” Tus kwvtij uas nyob sab Afika hais tias nws muab rab hmuv pov tseg lawm. Nws tuav rawv “rab ntaj” uas yog Vajtswv Txojlus lawm xwb. (Efexau 6:17) Nimno nws tshaj tawm txojkev thaj yeeb nyab xeeb rau txhua xeem txhua xub. Tom qab tus muam nyob hauv plawv Yus Luv los ua Yehauvas ib tug Timkhawv, nws kuj yuav ib tug kwvtij uas yog haiv neeg uas yav tas los nws ntxub heev. Cov kwvtij nkauj muam no tau hloov vim lawv xav taug Yexus Khetos tus hneev taw.

16. Thaum Yehauvas ntsia tuaj rau hauv ntiajteb nws pom dabtsi?

16 Tseem ceeb heev rau peb hloov peb lub siab! Phau Vajlugkub hais tias lub qab ntuj neeg “zoo yam nkaus li dej hiavtxwv ntas mus ntas los, tsis txawj tus li.” (Yaxaya 17:12; 57:20, 21; Qhia Tshwm 13:1) Lawv niaj hnub sib cam, sib faib ua pab ua pawg, thiab ua nruj ua tsiv sib ntaus sib tua. Tiamsis peb muaj kev thaj yeeb thiab nyob sib haum xeeb. Txawm lub qab ntuj no muaj kev kub ntxhov heev los thaum Yehauvas pom nws haiv neeg muaj kev sib koom siab, ntshe nws yuav zoo siab heev.​—Nyeem Xefaniya 3:17.

17. (1) Peb yuav ua li cas thiaj muaj kev sib koom siab? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj tom ntej?

17 Hauv zaj no peb tau kawm 3 yam uas txhawb tau peb muaj kev sib koom siab: (1) Peb tso siab tias Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb thiaj kho tau txhua yam kev tsis ncaj ncees, (2) peb tsis tuaj ib roog nom tswv twg tog li, thiab (3) peb tsis txhawb kev ua nruj ua tsiv. Tiamsis tseem muaj ib yam uas yuav rhuav tau peb txojkev sib koom siab. Yog dabtsi? Yog kev xaiv ntsej muag. Zaj tom ntej peb mam kawm seb peb yuav xyaum cov Khixatia thawj 100 xyoos li cas peb thiaj tsis ua neeg xaiv ntsej muag.