Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kheev Lam Nws Nrog Vajtswv Sib Raug Zoo

Kheev Lam Nws Nrog Vajtswv Sib Raug Zoo

PEB teev tiam Yehauvas thiab xav ua haum nws siab. Phau Vajlugkub qhia tias ib txhia ua txhaum loj tiamsis rov tau nrog Vajtswv sib raug zoo. Hos ib txhia thaum thawj coj tau zoo heev, tiamsis thaum kawg tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm. Yog li ntawd, yuav ua li cas peb thiaj ua haum Yehauvas siab? Yehauvas xav kom peb coj li cas? Cia peb kawm txog Yuda tus vajntxwv Lehaunpau-as seb nws tus qauv qhia li cas rau peb.

NWS COJ TAU TSIS ZOO

Lehaunpau-as txiv yog Xalaumoo. Xalaumoo kav tebchaws Yixayee tau 40 xyoo. (1 Vajntxwv 11:42) Tom qab Xalaumoo tuag, Lehaunpau-as mus rau ntawm Sekhee rau qhov sawvdaws tuaj muab nws tsa ua vajntxwv. (2 Vaj Keeb Kwm 10:1) Nws puas ntshai ua vajntxwv? Nws txiv yog ib tug vajntxwv muaj tswvyim thoob tsib tos nrog. Lehaunpau-as puas yuav muaj tswvyim tu pejxeem tej teeb meem thiab?

Cov Yixayee txib neeg mus hais rau Lehaunpau-as tias lawv raug quab yuam hnyav heev. Lawv hais tias: “Koj txiv tau ua tus quab hnyav heev rau peb. Yog li ntawd nimno thov koj ua rau tej haujlwm hnyav uas koj txiv kom peb ua thiab nws tus quab hnyav uas nyob saum peb ntawd sib zog, mas peb yuav ua num rau koj.”​—2 Vaj Keeb Kwm 10:3, 4.

Lehaunpau-as yuav tau ua tib zoo txiav txim siab. Yog nws ua raws li cov pejxeem hais ces nws thiab nws tsev neeg yuav tsis tau nyob khab seeb lug lawm. Yog nws tsis kam ua ces lawv yuav sawv tawm tsam nws. Yog li ntawd, Lehaunpau-as thiaj mus sablaj rau cov laus uas tu nws txiv Xalaumoo. Lawv kom nws cia li ua li cov pejxeem hais. Tiamsis Lehaunpau-as ho mus sablaj nrog cov tub hluas uas nrog nws hlob ib phaum ces thiaj txiav txim siab tias nws yuav hajyam ua nra hnyav rau cov pejxeem. Nws thiaj teb mus rau cov pejxeem tias: “Kuv txiv ua rau nej tus quab hnyav tiamsis kuv yuav tsav ntxiv kom tus quab ntawd hnyav dua thiab. Kuv txiv xuas pas nplawm nej tiamsis kuv yuav xuas raub ris teb nplawm nej.”​—2 Vaj Keeb Kwm 10:6-14.

Qhov no qhia li cas rau peb? Niaj hnub no kuj muaj cov laus uas twb teev tiam Yehauvas tau ntau xyoo lawm nrog peb thiab. Lawv yuav pab tau peb txiav txim siab zoo. Cia peb ua neeg muaj tswvyim es mloog lawv hais.​—Yauj 12:12.

‘LAWV MLOOG YEHAUVAS TEJ LUS’

Lehaunpau-as txawm sau nthwv tub rog yuav mus muab cov uas fav xeeb ntawd tua. Tiamsis Semaya cev Yehauvas lus tias: “Nej tsis txhob nce mus ua rog rau nej cov kwvtij Yixayee. Sawvdaws cia li rov mus nyias vaj nyias tsev, rau qhov tej xwm  txheej no yog los ntawm kuv los.”​—1 Kings 12:21-24. *​—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

Lehaunpau-as puas mloog Yehauvas lus? Yog nws cia li thim rov qab lawd, cov pejxeem yuav xav li cas? Nws twb hais tias nws yuav “xuas raub ris teb nplawm” lawv no ne, nws tseem tsis ua li ntawd thiab lod? (Muab piv rau 2 Vaj Keeb Kwm 13:7.) Txawm tej pejxeem yuav xav li cas los, Vajntxwv Lehaunpau-as thiab nws pab tub rog kuj “mloog [Yehauvas] tej lus thiab rov mus nyias vaj nyias tsev raws li [Yehauvas] hais.”

Peb kawm tau li cas? Peb kawm tau tias txawm muaj neeg thuam peb los yog peb xav ua neeg muaj tswvyim, peb yuav tsum mloog Vajtswv lus. Yog peb mloog nws lus, nws yeej yuav foom koob hmoov rau peb xwb.​—Kevcai 28:2.

Vim Lehaunpau-as mloog Vajtswv lus nws tau koob hmoov dabtsi? Vajtswv cia nws ua vajntxwv kav xeem Yuda thiab xeem Npeeyamee. Nws kuj ua tau tej moos tshiab, thiab “ua rau tej moos ntawd ruaj khov.” (2 Vaj Keeb Kwm 11:5-12) Tiamsis qhov tseem ceeb yog qhov uas nws coj raws li Yehauvas tej kevcai. Thaum 10 xeem pem qaum teb pib teev tiam tej dab mlom, cov uas muab siab npuab Yehauvas thiaj los txhawb Lehaunpau-as thiab txhawb txojkev pe hawm tseeb hauv Yeluxalees. (2 Vaj Keeb Kwm 11:16, 17) Vim Lehaunpau-as mloog Yehauvas lus, nws lub nceeg vaj thiaj nyob ruaj khov.

LEHAUNPAU-AS UA TXHAUM THIAB NTXEEV DUA SIAB TSHIAB

Thaum Lehaunpau-as lub nceeg vaj nyob ruaj khov lawd, nws txawm tsis kam ua raws li Yehauvas tej kevcai lawm. Nws tseem mus pe hawm tej vajtswv cuav lawm thiab! Vim li cas nws thiaj ua li ntawd? Nws niam yog neeg Asmoo. Puas yog nws niam txw kom nws mus pe hawm nws niam tej vajtswv? (1 Vajntxwv 14:21) Phau Vajlugkub tsis qhia, tiamsis peb paub tias vim nws coj tsis zoo, tag nrho tebchaws thiaj coj tsis zoo. Yehauvas thiaj cia Iyi tus vajntxwv Sisab tuaj ntaus tej moos hauv tebchaws Yuda. Txawm Lehaunpau-as ua rau tej moos ntawd ruaj khov heev los, lawv poob tag rau Iyi txhais tes lawm.​—1 Vajntxwv 14:22-24; 2 Vaj Keeb Kwm 12:1-4.

Thaum Sisab tuaj ua rog rau Yeluxalees, Semaya cev Vajtswv lus rau Lehaunpau-as thiab cov thawj tias: “Nej tau tso kuv tseg, kuv thiaj tso nej tseg rau hauv Sisab txhais tes.” Lehaunpau-as puas mloog Vajtswv tej lus ntuas ntawd? Nws kuj mloog thiab! Phau Vajlugkub hais tias: “Ces Yixayee cov thawj thiab vajntxwv thiaj li txo hwjchim thiab hais tias, ‘[Yehauvas] ua ncaj ncees.’” Yehauvas thiaj cawm Lehaunpau-as, tsis cia Sisab rhuav tshem Yeluxalees.​—2 Vaj Keeb Kwm 12:5-7, 12.

Lehaunpau-as ua vajntxwv kav tebchaws Yuda mus tag nws sim neej. Ua ntej nws tuag nws muab ntau yam khoom pub nws cov tub txhua tus. Tej zaum nws ua li no lawv thiaj tsis tawm tsam tus tub uas nws yuav tsa ua vajntxwv. (2 Vaj Keeb Kwm 11:21-23) Qhov uas Lehaunpau-as ua no qhia tias nimno nws muaj tswvyim lawm.

LAHAUNPAU-AS YOG NEEG ZOO LOS NEEG PHEM?

Txawm Lehaunpau-as ua tau qho yam zoo los phau Vajlugkub hais tias thaum nws kav: “Nws tau ua tej uas phem.” Vim li cas phau Vajlugkub thiaj hais li no? Rau qhov “nws tsis muab siab rau nrhiav [Yehauvas].” Yehauvas thiaj tsis txaus siab rau nws.​—2 Vaj Keeb Kwm 12:14.

Lehaunpau-as tsis nrog Yehauvas sib raug zoo, li Davi

Peb kawm tau li cas ntawm Lehaunpau-as lub neej? Nws mloog Vajtswv lus, thiab nws kuj ua qho yam zoo los pab Yehauvas haiv neeg. Tiamsis nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas tsis ruaj khov. Thiab nws tsis muaj lub siab kub lug xav ua li Yehauvas lub siab nyiam. Twb yog vim li no, nws thiaj mus ua txhaum thiab mus pe hawm tej vajtswv cuav. Thaum Lehaunpau-as ua li Yehauvas ntuas, puas yog nws ntxeev dua siab tshiab tiag tiag es xav ua haum Vajtswv siab, los yog nws ua zoo vim lwm tus hais kom nws ua xwb? (2 Vaj Keeb Kwm 11:3, 4; 12:6) Thaum nws laus lawd, nws rov qab mus ua phem. Nws coj txawv nws yawg Davi heev. Vajntxwv Davi kuj tau ua txhaum thiab, tiamsis nws ntxeev dua siab tshiab tiag tiag. Nws hlub Yehauvas thiab pe hawm Yehauvas mus tag  nws sim neej.​—1 Vajntxwv 14:8; Ntawv Nkauj 51:1, 17; 63:1.

Zaj no qhia tau ntau yam rau peb. Zaj no qhia peb tias tsim nyog qhuas cov uas khwv noj khwv haus yug lawv tsev neeg thiab siv zog pab lwm tus. Tiamsis yuav kom peb ua haum Yehauvas siab, peb yuav tsum pe hawm nws raws li nws lub siab nyiam, thiab peb txojkev sib raug zoo nrog nws yuav tsum nyob ruaj khov.

Yuav kom peb ua tau li no, peb yuav tsum hlub Yehauvas tiag tiag. Txojkev hlub Vajtswv zoo ib yam li lub cub tawg, peb yuav tsum tsij taws tas zog rau thiaj tsis tuag. Yog li ntawd, peb yuav tsum kawm Vajtswv Txojlus tsis tu ncua, ua tib zoo xav txog tej uas peb kawm, thiab thov Vajtswv tsis tseg. (Ntawv Nkauj 1:2; Loos 12:12) Thaum peb hlub Yehauvas lawd ces peb yuav xav ua kom haum nws siab tsis yog ua li peb lub siab nyiam, thaum peb ua txhaum los peb yuav ntxeev dua siab tshiab tiag tiag thiab thov kom nws zam peb lub txim. Yog peb ua li no ces peb yuav tsis zoo li Lehaunpau-as tiamsis peb yuav muab siab npuab txojkev pe hawm tseeb.​—Yuda 20, 21.

^ nqe 9 Vim Xalaumoo tsis mloog lus, Vajtswv twb hais lawm tias lub nceeg vaj yuav tawg ua 2 lub.​—1 Vajntxwv 11:31.