PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 6 Hli Xyoo 2018

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 8 Hli tim 6 txog lub 9 Hlis tim 2, 2018.

‘Kuv Lub Nceeg Vaj Tsis Yog Nyob Hauv Lub Ntiajteb No’

Vim Yexus tsis txhawb roog nom tswv twg, peb yuav tsum ua li cas thiab?

Koom Ua Ib Lub Siab Li Yehauvas Thiab Yexus

Koj yuav ua li cas koj thiaj pab tau Vajtswv cov tibneeg koom ua ib lub siab?

Cia Vajtswv Tej Kevcai Thiab Tej Hauv Paus Ntsiab Lus Cob Qhia Koj

Vajtswv cob qhia peb lub siab kom paub txiav tsim siab zoo.

“Cia Li Ci Tab Meeg Neeg Sawvdaws” Lawv Thiaj Qhuas Yehauvas

Peb tshaj tawm txoj xov zoo tiamsis peb yuav tsum ua tej qho ntxiv thiab.

Kev Siab Tus​—Yuav Ua Li Cas Thiaj Nrhiav Tau?

Peb yuav tsum rau siab ntso kom muaj lub siab tus vim peb nyob hauv lub qab ntuj uas kub ntxhov kawg li. Phau Vajlugkub pab tau peb.

Kheev Lam Nws Nrog Vajtswv Sib Raug Zoo

Yudas tus vajntxwv Lehaunpau-as tus qauv yuav pab peb nkag siab tias Vajtswv xav kom peb ua li cas.