Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 22

Xyaum Kom Txawj Kawm Vajlugkub

Xyaum Kom Txawj Kawm Vajlugkub

“Xam pom tias yam twg tsim txiaj kawg nkaus.”​—FILIPI 1:10.

ZAJ NKAUJ 102 Pab Cov Qaug Zog

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1. Vim li cas ib co ho tsis muaj siab kawm Vajlugkub?

NIAJ HNUB nimno, peb cov kwvtij yuav tau siv zog khwv thiaj muaj txaus noj txaus siv. Tej tug yuav tau khwv ib hnub tsaus ntuj ntais thiaj koob lawv tsev neeg. Tej co ua haujlwm deb heev, yuav tau siv sijhawm mus mus los los. Hos muaj cov uas ua haujlwm hnyav heev lawv thiaj yug tau lawv lub cuab lub yig. Thaum mus ua haujlwm ib hnub los txog tsev, lawv twb sab heev lawm tsis muaj siab kawm Vajlugkub li.

2. Koj nrhiav tau sijhawm los kawm Vajlugkub thaum twg?

2 Txawm yuav nyuaj npaum li cas los, peb yuav tsum lauj sijhawm los kawm Vajtswv Txojlus thiab kawm tej ntaub ntawv Vajlugkub. Tsis yog lam nyeem xwb tiamsis yuav tau tshawb nrhiav kom tob tob. Peb yuav tsum ua li no peb thiaj nrog Yehauvas sib raug zoo thiab tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis. (1 Timaute 4:15) Twb yog li ntawd ib txhia pw zoo zoo ib hmos kaj ntug, lawv mam sawv ntxov tsees los kawm. Thaum nyob ntsiag to li no, lawv thiaj kaj siab kawm. Hos ib txhia ho kawm yav tsaus ntuj thaum tsis muaj dabtsi tab kaum, lawv thiaj tau zoo xav txog tej ntawd.

3, 4. (1) Vim li cas nyuaj rau ib txhia nrhiav sijhawm los kawm Vajlugkub? (2) Lub koom haum tau hloov yam twg?

3 Tej zaum koj yeej pom tias tseem ceeb heev rau koj nrhiav sijhawm los kawm Vajlugkub. Tiamsis peb yuav kawm dabtsi ua ntej? Tej zaum koj yuav xav tias, ‘Ntawv ntau ua luaj, yuav ua li cas thiaj kawm tag.’ Ib txhia yeej nyeem tag txhua phau thiab saib tag txhua zaj yeeb yaj kiab tibsi. Tiamsis nyuaj heev rau coob tus ua li ntawd. Pab Uas Ntaus Thawj thiaj txiav txim siab luam tej ntaub ntawv thiab tso tej uas tawm hauv Is Taws Nej kom tsawg zog.

 4 Lub koom haum thiaj tseg tsis luam Yehauvas Cov Timkhawv phau Yearbook (Phau Txwm Xyoo) lawm. Twb muaj cov qauv zoo nyob rau hauv jw.org® thiab Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. Nimno kuj tau muab Phau Tsom Faj thiab phau Tsim Dheev! luam tawm ib xyoos 3 zaug xwb. Lub koom haum tsis yog hloov li no kom muaj sijhawm los mus ua si. Tiamsis tau hloov li no kom peb muaj sijhawm los ua yam uas “tsim txiaj kawg nkaus.” (Filipi 1:10) Cia peb tham seb yuav ua li cas peb thiaj paub tias yam twg tsim txiaj lossis tseem ceeb dua ntais thiab yuav kawm li cas thiaj pab tau peb lub neej.

YAM TWG TSEEM CEEB DUA NTAIS?

5, 6. Peb yuav tau ua tib zoo kawm cov ntaub ntawv twg?

5 Peb yuav tau kawm dabtsi ua ntej? Peb yuav tau siv sijhawm kawm Vajtswv Txojlus txhua txhua hnub. Vim li no lub koom haum thiaj muab co nqe Vajlugkub uas peb nyeem txhua lub lim tiam txo kom tsawg zog, peb thiaj muaj sijhawm los tshawb nrhiav thiab ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem. Peb lub hom phiaj nyeem Vajlugkub tsis yog nyeem tsuag tsuag kom tag xwb. Tiamsis peb yuav tsum ua tib zoo nyeem kom poob rau hauv peb lub siab thiaj pab tau peb txav ze rau Yehauvas.​—Ntawv Nkauj 19:14.

6 Peb yuav tau kawm dabtsi ntxiv thiab? Peb yuav tau kawm Phau Tsom Faj thiab kawm cov ntaub ntawv rau Lub Koom Txoos Kev Kawm Vajlugkub. Siv sijhawm los nyeem tej uas peb yuav kawm thaum mus koom Kev Sib Txoos 1. Dua ntawd, kuj zoo rau peb nyeem txhua Phau Tsom Faj thiab phau Tsim Dheev! uas yuav tseb tawm.

7. Puas tsim nyog peb nyuaj siab yog tias peb kawm tsis txhua tej uas nyob hauv lub vej xaij thiab Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V.?

7 Yeej zoo rau peb kawm cov ntawv uas hais tas los no, tiamsis ua li cov ntaub ntawv thiab yeeb yaj kiab hauv jw.org thiab hauv Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. ne? Muaj ntau ua luaj, yuav ua li cas saib tas tej ntawd? Txhua yam peb muaj zoo li ib lub khw uas muag txhua hom txiv hmab txiv ntoo, yeej saj tsis txhua. Yus tsuas yuav tau hom puav xwb. Zoo ib yam li ntawd, lub koom haum muaj ntaub ntawv txhij txhua, peb yeej kawm tsis tas li. Tsis txhob nyuaj siab yog koj nyeem tsis txhua. Kawm li koj kawm tau xwb. Cia peb tham seb yuav kawm li cas thiaj yuav yug tau peb txojkev ntseeg.

RAU SIAB NTSO KAWM TIAG

8. (1) Peb yuav kawm Phau Tsom Faj li cas? (2) Yog koj xyaum kawm li no yuav pab tau koj li cas?

8 Thaum koj kawm Vajlugkub, tau hau ntsoov kawm kom khaws tau ib yam tshiab. Tsis txhob lam nyeem nrawm nroos thiab kos cov lus teb tsuag tsuag xwb. Thaum kawm Phau Tsom Faj, xub mus saib lub ntsiab me hu ua “Zaj No Tham Txog Dabtsi?” Tom qab ntawd ua tib xav txog lub ntsiab loj, cov ntsiab me, thiab cov lus nug kawg. Ces mam ua tib zoo nyeem zaj kawm zuj zus. Nco ntsoov tias thawj kab lus hauv txhua nqe kheev piav seb nqe ntawd yuav tham mus rau seem twg. Xav seb tej uas koj nyeem txhawb tej ntsiab me li cas thiab tej ntsiab me ntawd ho sib dhos nrog lub ntsiab loj li cas. Yog muaj tej lo lossis tej lub ntsiab uas koj paub tsis meej muab sau cia mam mus tshawb nrhiav.

9. (1) Vim li cas peb yuav tau tshuaj xyuas tej nqe Vajlugkub hauv Phau Tsom Faj, thiab peb yuav ua li ntawd li cas? (2) Raws li Ntawv Nkauj 119:27, thaum peb nyeem tej nqe Vajlugkub, peb yuav tsum ua dabtsi ntxiv?

9 Phau Tsom Faj pab kom peb to taub phau Vajlugkub. Yog li ntawd, peb yuav tsum ua tib zoo tshuaj xyuas cov nqe Vajlugkub nyob rau hauv. Peb yuav tau hajyam tshuaj xyuas tej nqe dub dub uas yuav nyeem tom kev sib txoos. Cov nqe Vajlugkub ntawd muaj tej lo lus lossis  tej sob lus uas txhawb lub ntsiab. Siv sijhawm los ua tib zoo xav txog tej nqe ntawd thiab xav seb koj yuav muab siv hauv koj lub neej li cas.​—Nyeem Ntawv Nkauj 119:27. *

Cov niam txiv, cob qhia kom menyuam txawj tshawb nrhiav Vajlugkub (Saib nqe 10) *

10. Raws li Henplais 5:14, thaum cov niam txiv cob menyuam tshawb nrhiav rau hmo uas tsev neeg pe hawm Vajtswv yuav pab tau menyuam li cas?

10 Txhua lub lim tiam zoo rau cov niam txiv npaj seb yuav kawm li cas rau hmo uas tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke. Cov ua niam ua txiv yeej xav kom lawv cov menyuam muaj siab kawm, lawv thiaj npaj tej yam lom lomzem los qhia tiamsis lawv tsis tas ua li ntawd txhua lub lim tiam. Tej thaud, tsev neeg kuj saib Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. lossis npaj tej yam tshwj xeeb xws li sawvdaws ua ib lub menyuam nkoj zoo li Nau-a lub ua ke. Tiamsis tseem ceeb heev rau cov niam txiv qhia menyuam kom txawj tshawb fawb Vajlugkub. Qhia kom menyuam txawj tshawb nrhiav tej ntaub ntawv uas peb yuav kawm tom kev sib txoos. Los yog qhia kom lawv txawj tshawb nrhiav tej yam uas luag nug txog tom tsev kawm ntawv. (Nyeem Henplais 5:14.) Yog lawv yoog tau li no hauv vaj hauv tsev, yuav pab kom lawv rub lub siab ntev mloog kev qhuab qhia tom tej kev sib txoos thiab rooj sib txoos. Txawm tsis muaj yeeb yaj kiab los, menyuam yuav cuab pob ntseg mloog dua. Nco ntsoov tias thaum qhia menyuam tshawb nrhiav Vajlugkub, ib tug txawv ib tug. Niam txiv yuav tau luj seb yuav qhia ntev li cas menyuam thiaj khaws tau.

11. Yog peb qhia kom cov uas peb kawm Vajlugkub nrog txawj tshawb nrhiav, yuav pab tau lawv li cas?

11 Cov uas nrog peb kawm Vajlugkub ua ke yuav tsum xyaum kom txawj tshawb nrhiav Vajlugkub los pab lawv tus kheej. Thaum lawv nyuam qhuav pib kawm thiab tuaj kev sib txoos, txawm lawv kos cov lus teb xwb los, twb ua rau peb zoo siab lawm. Tiamsis tseem ceeb rau peb qhia kom lawv txawj tshawb nrhiav tej yam tob tob rau lawv tus kheej xwv thiaj tsav kev ntseeg ntxiv rau lawv. Yog lawv txawj ua li no lawm, thaum lawv ntsib kev sim siab los lawv tsis tos lwm tus hauv lub koom txoos. Lawv twb txawj mus tshawb nrhiav peb tej ntaub ntawv Vajlugkub los pab lawv lawm.

KAWM KOM MUAJ HAUV PAUS HAUV NTSIS

12. Thaum peb kawm peb lub hom phiaj yog dabtsi?

12 Yog koj ib txwm tsis nquag kawm ntawv, tej zaum koj xav tias yeej tsis muaj ib hnub uas koj yuav nyiam kawm li. Yuav ua li cas koj thiaj muaj siab xav kawm? Thaum koj nyuam  qhuav pib, tsis txhob kawm ntev ntev. Yuav tau maj mam yoog koj thiaj kawm tau ntev zuj zus mus txog thaum swm. Kuj zoo rau koj xav seb koj lub hom phiaj kawm yog dabtsi. Peb lub hom phiaj yeej yog kawm kom peb hajyam txav ze rau Yehauvas. Tiamsis tej zaum peb kuj kawm vim peb xav paub teb lwm tus tej lus nug lossis tshawb nrhiav txog ib qho teeb meem uas peb tabtom ntsib.

13. (1) Piav seb ib tug hluas yuav ua li cas nws thiaj paub piav nws txojkev ntseeg rau nws tej npoj. (2) Thaum peb teb luag peb yuav xyaum Khaulauxi 4:6 li cas?

13 Cia peb muab cov hluas uas tabtom kawm ntawv los ua piv txwv. Tej zaum koj tej npoj ntseeg tias tibneeg txia los xwb. Yog koj xav muaj cuab kav qhia tias Vajtswv yog tus tsim peb ces koj yuav tau lauj sijhawm los kawm txog lub ntsiab ntawd. Thaum koj kawm, zoo rau koj muaj 2 lub hom phiaj no: (1) Kawm kom tsav kev ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim ib puas tsav yam thiab (2) kawm kom txawj piav Vajtswv Txojlus tshab tshab. (Loos 1:20; 1 Petus 3:15) Thaum koj kawm, xub xav seb vim li cas luag ho ntseeg li ntawd. Tom qab ntawd ua tib zoo tshawb nrhiav seb peb tej ntaub ntawv Vajlugkub puas muaj tej pov thawj los hais kom yeej lub tswvyim ntawd. Nco ntsoov tias tsis nyuaj npaum li koj xav. Feem coob lam caum ntseeg luag tej xwb. Yog tus neeg xav paub tiag, txawm koj piav ib ob yam xwb los yeej ua rau nws thim xav.​—Nyeem Khaulauxi 4:6.

YUAV UA LI CAS THIAJ XAV KAWM NTXIV?

14-16. (1) Yog koj tsis tshua paub txog ib phau ntawv Vajlugkub twg, koj yuav tau ua li cas? (2) Siv cov nqe Vajlugkub hauv nqe 16 los piav seb Amau tiam zoo li cas. (Saib lub ntsiab me “ Phau Vajlugkub Puas Muaj Tseeb Tiag Rau Koj?”)

14 Muab xav li no, tom kev sib txoos peb yuav kawm txog cov lus faj lem hauv phau Hauxeya txog phau Malakhi, tiamsis koj tsis tshua paub txog cov cev lus ntawd. Koj lub siab yuav tsum nyob ntawm tej uas koj kawm koj thiaj xav tshawb nrhiav tej uas lawv sau txog. Yuav ua li cas koj thiaj muaj siab xav kawm?

15 Xub xav seb koj puas paub tus uas sau phau ntawv ntawd. Nws yog leejtwg, nws nyob qhovtwg, thiab nws txoj haujlwm yog dabtsi? Yog koj kawm txog lawv lub neej koj yuav pom tias nyias muaj nyias ib tug cwj pwm. Tos li ntawd thaum sau, lawv thiaj siv tej lo lus thiab tej lus piv txwv uas phim lawv tus cwj pwm. Yog li thaum koj nyeem, nrhiav tej lo uas yuav pab koj kawm txog tus sau.

16 Ntxiv mus, tshawb nrhiav seb phau uas koj nyeem sau rau lub sijhawm twg. Hauv phau Vajlugkub Askiv (New World Translation of the Holy Scriptures) ntawm nplooj 1662-1663 muaj lus qhia tias cov ntawv Vajlugkub sau rau lub caij twg (“Table of the Books of the Bible”). * Koj kuj mus xyuas tau ntu Appendix A6 uas muaj duab qhia tias cov vajntxwv thiab cov cev lus nyob rau lub caij twg. Yog phau uas koj kawm tham txog tej lus faj lem, zoo rau koj mus tshawb nrhiav seb lub caij uas sau phau ntawv ntawd zoo li cas. Muab xav li no: Cov neeg tiam ntawd coj li cas? Vim li cas Vajtswv ho txib nws cov cev lus mus ntuas lawv? Puas muaj lwm cov cev lus nyob tib lub sijhawm ntawd? Yuav kom peb to taub zoo txog lub caij ntawd, tshawb nrhiav lwm phau ntawv hauv phau Vajlugkub thiab. Piv txwv tias koj tabtom kawm phau ntawv Amau. Yog koj xav paub zoo txog lub sijhawm uas Amau nyob, mus saib Amau 1:1. Nqe ntawd muaj tej lo tseem ceeb uas muaj ib tug tsiaj ntawv me me nyob npuab (marginal references). Cov tsiaj ntawv ntawd taw qhia kom mus xyuas lwm nqe hauv 2 Vajntxwv thiab 2 Vaj Keeb Kwm uas yuav piav ntxiv txog lub  caij Amau nyob. Tsis tas li ntawd xwb, Hauxeya thiab Amau nyob tib lub sijhawm, yog li zoo rau koj mus tshawb nrhiav phau Hauxeya thiab. Tag nrho tej no yuav pab kom koj nkag siab tshab tshab txog Amau tiam.​—2 Vajntxwv 14:25-28; 2 Vaj Keeb Kwm 26:1-15; Hauxeya 1:1-11; Amau 1:1.

SOJ QAB TAUG LW

17, 18. Siv 2 tug qauv no los piav seb lomzem npaum li cas thaum yus ua tib zoo tshawb nrhiav. Piav seb koj tau tshawb nrhiav li cas los tau.

17 Thaum kawm phau Vajlugkub yuav tsum soj qab taug lw koj thiaj xav paub ntxiv. Piv txwv tias koj tabtom nyeem zaj faj lem hauv Xekhaliya tshooj 12 ntsig txog thaum tus Mexiyas tuag. (Xekhaliya 12:10) Koj nyeem txog nqe 12 uas hais tias, “Nathas cuab neeg” yuav quaj ntsuag tus Mexiyas. Tsim nyog koj nres thiab ua tib zoo xav tias: ‘Nathas tsev neeg ho muaj feem dabtsi nrog tus Mexiyas? Yuav kom kuv paub kuv yuav mus nrhiav qhovtwg ntxiv?’ Koj mus xyuas tau Xekhaliya 12:12 hauv phau Vajlugkub Askiv (New World Translation of the Holy Scriptures). Nqe ntawd muaj cov tsiaj ntawv me me uas taw qhia kom mus xyuas 2 Xamuyee 5:13, 14 uas hais tias Nathas yog Vajntxwv Davi ib tug tub. Kuj muaj ib tug tsiaj ntawv ntxiv uas taw qhia kom mus xyuas Luka 3:23, 31 thiab. Ob nqe ntawd ho qhia tias Nathas yog Maivliag yawg koob. Yog li ntawd, Yexus yog Nathas ib tug xeeb ntxwv ntag! (Kawm txog Luka 3:23, “Joseph, son of Heli,” nwtsty-E.) Koj yeej paub tias Yexus yuav los yug rau hauv Davi caj ces. (Mathai 22:42) Davi muaj 20 tawm tus tub diam, leejtwg yuav paub tias tus Mexiyas yuav los ntawm Nathas los thiab! Tos Nathas tsev neeg quaj ntsuag tus Mexiyas los twb yog vim Nathas yog Maivliag yawg koob ntag! Tej uas Xekhaliya sau no ua rau peb xav tsis thoob li!

18 Cia peb tham txog ib tug qauv ntxiv thiab. Luka tshooj 1 qhia tias Kali-ee mus xyuas  Maivliag thiab hais tias Maivliag yuav xeeb tub thiab tus tub ntawd “yuav ua tus loj thiab yuav hu tias Vajtswv uas loj dua ntais tus tub. [Yehauvas] uas yog Vajtswv yuav pub nws yawg koob Davi lub zwm txwv rau nws, mas nws yuav ua vajntxwv kav Yakhauj caj ces mus ib txhis li.” (Luka 1:32, 33) Thaum peb nyeem Kali-ee cov lus peb kheev xav txog qhov uas Yexus yog “Vajtswv uas loj dua ntais tus tub.” Tiamsis Kali-ee kuj hais tias Yexus yuav “ua vajntxwv kav.” Maivliag yuav xav li cas txog cov lus ntawd? Nws puas xav tias Yexus yuav los hloov Helauj chaw kav cov Yixayee? Thiab yog Yexus kav lawm, Maivliag puas yuav sawv ua poj vaj? Ntshe lawv yuav tau ib lub tsev vajntxwv pob? Yeej tsis muaj ib nqes Vajlugkub twg uas qhia tias Maivliag tau khav li no. Maivliag yeej tsis lam taij hwjchim zoo li Yexus 2 tug thwjtim. (Mathai 20:20-23) Thaum yus soj qab taug lw li no, yus thiaj pom tias Maivliag txo hwjchim npaum li cas diam!

19, 20. Raws li Yakaunpau 1:22-25 thiab 4:8, thaum peb kawm Vajlugkub peb lub hom phiaj yog dabtsi?

19 Nco ntsoov tias thaum kawm Vajlugkub thiab tshawb nrhiav tej ntaub ntawv Vajlugkub, peb lub hom phiaj yeej yog kom peb txav ze rau Yehauvas. Peb siv phau Vajlugkub zoo li daim tsom iav, peb thiaj paub tias peb “lub plhu zoo li cas.” (Nyeem Yakaunpau 1:22-25; 4:8.) Li no peb thiaj yuav pom qab hloov peb tus kheej kom haum Vajtswv siab. Txhua zaus uas peb kawm Vajlugkub peb yuav tsum thov Yehauvas ua ntej kom nws pub lub hwj huam dawb huv rau peb. Taij thov kom nws pab peb khaws tau nws tej lus rau nruab siab coj mus siv, thiab thov kom nws pab peb pom peb tus kheej zoo ib yam li Yehauvas pom.

20 Cia peb txhua tus coj li tus sau nkauj uas hais tias: “Qhov uas ua rau nws zoo siab yog [Yehauvas] txoj kevcai, nws tshawb nrhiav [Yehauvas] txoj kevcai nruab hnub hmo ntuj. . . . Txhua yam uas nws ua nws vam meej.”​—Ntawv Nkauj 1:2, 3.

ZAJ NKAUJ 49 Ua Rau Yehauvas Zoo Siab

^ nqe 5 Yehauvas siab dawb siab zoo heev, nws thiaj pub ntau tsav ntau yam rau peb tau saib thiab tau kawm. Zaj no yuav pab kom peb paub xaiv seb yuav kawm yam twg thiab kuj qhia seb yuav kawm li cas thiaj txav ze rau Yehauvas.

^ nqe 9 Ntawv Nkauj 119:27 (TMZ): “Thov pab kom kuv totaub koj tej kevcai, thiab kuv yuav xav ntsoov koj tej lus qhuab qhia uas zoo rau nruab siab.”

^ nqe 16 Yog xav paub ntxiv txog tej phau ntawv hauv phau Vajlugkub, mus saib hauv peb lub vej xaij jw.org/hmn. Mus rau TEJ NTAUB NTAWV > YEEB YAJ KIAB > PHAU VAJLUGKUB.

^ nqe 63 COV DUAB: Ob niam txiv qhia nkawd 2 tug menyuam kom paub kawm Phau Tsom Faj.

^ nqe 65 COV DUAB: Ib tug kwvtij tabtom tshawb nrhiav txog Amau. Cov duab tom nws qab yog tej yam uas nws tabtom xav txog thaum nws nyeem phau Vajlugkub.