Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 18

Kev Hlub Thiab Kev Ua Ncaj Hauv Lub Koom Txoos Khixatia

Kev Hlub Thiab Kev Ua Ncaj Hauv Lub Koom Txoos Khixatia

“Cia li sib pab ris nra, thiaj yog ua kom Khetos txoj kevcai tiav.”​—KALATIA 6:2.

ZAJ NKAUJ 113 Vajtswv Cov Tibneeg Muaj Kev Thaj Yeeb

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1. Peb tso siab tau rau 2 yam twg?

VAJTSWV YEHAUVAS yeej ib txwm hlub cov uas teev tiam nws. Vim li no peb thiaj tso siab tias Yehauvas mob siab nws cov tub qhe uas raug luag quab yuam caij tsuj. Thiab Yehauvas nyiam qhov uas ua ncaj. (Ntawv Nkauj 33:5) Nws thiaj cog lus tias nws yuav tuaj cov txom nyem tog tsa lawv cai. Lub ntsiab no muaj 4 ntus, hauv ntu 1 * peb tau kawm tias vim Yehauvas txojkev hlub, nws thiaj tsa muaj Mauxe Txoj Kevcai. Txoj Kevcai tiv thaiv txhua tus tsis hais tus muaj tus pluag, tus hlob tus yau. (Kevcai 10:18) Thiab txojcai no pab peb pom tias Yehauvas mob siab cov uas teev tiam nws kawg li.

2. Zaj no peb yuav teb cov lus nug twg?

2 Mauxe Txoj Kevcai xaus rau thaum tsa lub Koom Txoos Khixatia xyoo 33 tom qab Yexus. Yog Mauxe Txoj Kevcai xaus lawd, puas muaj dua lwm txoj los tiv thaiv cov Khixatia? Yeej muaj, txoj ntawd yog Khetos txoj kevcai. Hauv zaj no, peb yuav kawm txog txoj kevcai ntawd. Thiab peb yuav teb cov lus nug no: Ua cas ho hais tias vim txojkev hlub thiaj muaj Khetos txoj kevcai? Thiab ua cas txoj kevcai no ho tiv thaiv tau cov txom nyem? Cov muaj lub luag haujlwm saib xyuas lwm tus yuav tsum coj li cas?

“KHETOS TXOJ KEVCAI” ZOO LI CAS?

3. Raws li Kalatia 6:2, “Khetos txoj kevcai” zoo li cas?

3 Nyeem Kalatia 6:2. Cov Khixatia yuav tsum coj raws li  “Khetos txoj kevcai.” Yexus tsis muab txoj kevcai no sau ib nqes zuj zus cia, tiamsis nws qhuab qhia, sam hwm, thiab siv tej hauv paus ntsiab lus los cob kom nws cov thwjtim txawj xav thiab paub coj li nws. Txhua yam Yexus ua thiab qhia yog “Khetos txoj kevcai.” Cia peb kawm kom peb paub txoj kevcai no.

4, 5. Yexus qhia tibneeg li cas, thiab nws qhia thaum twg?

4 Yexus qhia tibneeg li cas? (1) Nws qhia qhov tseeb txog Vajtswv, txog lub neej, thiab txog Vajtswv lub Nceeg Vaj uas yuav cawm tibneeg dim ntawm tej kev txom nyem. (Luka 24:19) (2) Nws tso tus qauv rau nws cov thwjtim xyaum lawv thiaj paub ua neej.​—Yauhas 13:15.

5 Yexus qhia tibneeg thaum nws tseem nyob hauv ntiajteb no. (Mathai 4:23) Nws kuj qhia tom qab nws ciaj sawv rov los thiab. Muaj ib zaug, nws tshwm los rau cov thwjtim tshaj li 500 leej pom, thiab sam hwm kom lawv mus “coj txhua haiv neeg los ua [nws] li thwjtim.” (Mathai 28:19, 20; 1 Khaulee 15:6) Txawm Yexus rov mus saum ntuj lawm los nws tseem qhia nws cov thwjtim tsis tseg. Xws li xyoo 96 tom qab Yexus, nws txib Yauhas mus txhawb thiab qhuab ntuas cov xaiv tseg.​—Khaulauxi 1:18; Qhia Tshwm 1:1.

6. Yexus tej lus qhia tau muab sau cia rau qhovtwg?

6 Yexus tej lus qhia thiab tes haujlwm tau muab sau cia rau hauv phau Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas. Lwm phau hauv Cov Nqe Lus Kili kuj pab tau peb to taub ntxiv txog Yexus txojkev xav thiab, rau qhov cov ntawv no puavleej yog Vajtswv tshoov cov Khixatia uas twb “muaj Khetos lub siab lawm” sau.​—1 Khaulee 2:16.

7. Peb yuav coj Khetos txoj kevcai li cas?

7 Peb kawm tau li cas: Yexus tej lus qhia pab tau peb rau txhua fab tsis hais hauv vaj hauv tsev, hauv lub koom txoos, tom haujlwm, lossis tom tsev kawm ntawv. Yog peb xav paub Khetos txoj kevcai, peb yuav tsum rau siab ntso nyeem Cov Nqe Lus Kili thiab ua tib zoo xav txog tej nqe ntawd. Yog peb coj peb lub neej raws li Yexus tej lus qhuab qhia, tej lus sam hwm, thiab tej hauv paus ntsiab lus ces kuj yog peb ua raws li Khetos txoj kevcai.  Thaum peb ua raws li Khetos txoj kevcai ces twb yog peb mloog Yehauvas lus rau qhov tej Yexus qhia puavleej yog Yehauvas lub tswvyim.​—Yauhas 8:28.

VIM TXOJKEV HLUB THIAJ TSA MUAJ KHETOS TXOJ KEVCAI

8. Vim li cas thiaj tsa muaj Khetos txoj kevcai?

8 Lub tsev uas ua rau saum daim lag zeb yeej ruaj khov thiab nyob tso siab plhuav. Ib yam li ntawd, Khetos txoj kevcai uas cog ruaj rau hauv txojkev hlub thiaj ua rau pejxeem nyob kaj siab lug tso siab plhuav thiab. Vim txojkev hlub thiaj tsa muaj Khetos txoj kevcai. Ua cas thiaj hais li ntawd?

Yog peb coj raws li “Khetos txoj kevcai” peb yuav hlub lwm leej lwm tus (Saib nqe 9-14) *

9. Ua cas peb ho paub tias Yexus hlub tibneeg?

9 Qhov 1, txhua yam uas Yexus ua yog nws hlub tibneeg. Nws hlub thiab khuvleej tibneeg nws thiaj qhia tej pab neeg coob coob, kho cov muaj mob zoo, pub zaub mov rau cov tshaib plab noj, thiab tsa cov tuag ciaj sawv rov los. (Mathai 14:14; 15:32-38; Malakau 6:34; Luka 7:11-15) Tej uas Yexus ua no yeej siv sijhawm dag zog. Txawm li ntawd los, nws zoo siab hlo xam pom lwm tus ua ntej. Tiamsis qhov uas qhia tias nws hlub tibneeg tshaj yog qhov uas nws muab nws txojsia this lawv.​—Yauhas 15:13.

10. Peb yuav xyaum Yexus tus qauv li cas?

10 Peb kawm tau li cas: Peb xyaum tau Yexus thaum peb xam pom lwm tus ua ntej. Tsis tas li ntawd xwb, peb kuj xyaum tau Yexus thaum peb khuvleej cov uas nyob hauv peb thaj tsam thiab. Yog peb khuvleej lawv ces peb yuav kub siab mus tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo rau lawv. Ua li no thiaj yog coj raws li Khetos txoj kevcai.

11. Ua cas peb ho paub tias Yehauvas hlub peb heev?

11 Qhov 2, Yexus qhia txog nws Leej Txiv txojkev hlub. Thaum Yexus ua Vajtswv tes haujlwm, nws qhia tias Yehauvas mob siab cov uas teev tiam Nws. Yexus qhia tias peb txhua leej txhua tus muaj nqes heev rau peb Leej Txiv saum ntuj. (Mathai 10:31) Yehauvas tos ntsoov tus uas ntxeev dua siab tshiab rov los hauv lub koom txoos. (Luka 15:7, 10) Thaum Yehauvas txib nws tib Leej Tub los tuag txhiv peb txojsia qhia tias nws yeej hlub peb kawg nkaus li.​—Yauhas 3:16.

12. Peb xyaum tau Yehauvas txojkev hlub li cas?

12 Peb kawm tau li cas: Peb xyaum tau Yehauvas txojkev hlub li cas? (Efexau 5:1, 2) Peb saib peb cov kwvtij nkauj muam txhua leej txhua tus muaj nqes heev. Thaum tus uas “yuam kev ib yam li tus yaj uas ploj lawm” rov los cuag Yehauvas, peb yeej zoo siab xyiv fab tos txais nws. (Ntawv Nkauj 119:176) Yog peb hlub peb cov kwvtij nkauj muam ces thaum lawv cheem tsum kev pab, peb yuav zoo siab hlo siv sijhawm dag zog mus pab lawv. (1 Yauhas 3:17) Thaum peb hlub thiab ua zoo rau lwm tus twb yog peb ua raws li Khetos txoj kevcai.

13. Raws li Yauhas 13:34, 35, Yexus sam hwm li cas rau nws cov thwjtim, thiab vim li cas thiaj yog ib txoj kevcai tshiab?

13 Qhov 3, Yexus sam hwm kom nws cov thwjtim ib leeg hlub ib leeg ib yam li nws hlub lawv. (Nyeem Yauhas 13:34, 35.) Yexus lo lus sam hwm no yog ib txoj kevcai tshiab rau qhov txoj kevcai no tsis muaj nyob hauv Mauxe Txoj Kevcai. Peb yuav tsum hlub peb cov kwvtij nkauj muam tshaj peb hlub peb tus kheej thiab yeem tuag this lawv ib yam li Yexus tau tuag this peb.

14. Peb yuav coj raws li txoj kevcai tshiab li cas?

14 Peb kawm tau li cas: Peb yuav coj raws li txoj kevcai tshiab li cas? Peb yuav tsum xam pom peb cov kwvtij nkauj muam. Tej zaum peb yeem tuag this lawv tiamsis tej yam me me uas tab kaum peb, peb puas zoo siab hlo ua thiab? Xws li, niaj zaus mus tos  ib tug laus tuaj kev sib txoos, lossis yoog li luag siab nyiam, lossis so ob peb hnub haujlwm mus pab cov kwvtij nkauj muam uas raug xwm txheej phem. Tej no puavleej yog coj raws li Khetos txoj kevcai. Tsis tas li xwb, peb yuav tau txhawb lub koom txoos kom cov kwvtij nkauj muam nyob kaj siab lug tso siab plhuav.

KHETOS TXOJ KEVCAI TXHAWB KEV UA NCAJ

15, 16. Ua cas peb thiaj paub tias Yexus nyiam ua ncaj?

15 Phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum “ua ncaj.” Ua ncaj yog li cas? Yog ua ncaj raws li Vajtswv txoj kevcai uas nws pom zoo. Vajtswv tsis xaiv leejtwg ntsej muag. Ua li Khetos txoj kevcai txhawb kev ua ncaj li cas?

Yexus saib taus tej pojniam thiab ua zoo rau lawv, tsis hais cov uas luag saib tsis muaj nqes dabtsi (Saib nqe 16) *

16 Qhov 1, xav seb tej Yexus ua qhia li cas rau peb. Lub caij Yexus nyob, Yudai cov thawj coj saib tsis taus laj mej pejxeem, ntxub lwm haiv neeg, thiab saib tej pojniam tsis muaj nqes. Tiamsis Yexus tsis coj li ntawd. Nws ua ncaj rau txhua tus thiab tsis xaiv ntsej xaiv muag. Txawm lwm haiv neeg los yog lawv muaj kev ntseeg rau nws, nws yeej txais yuav lawv ua nws thwjtim. (Mathai 8:5-10, 13) Nws qhia txoj xov zoo rau tus muaj tus pluag tibsi. (Mathai 11:5; Luka 19:2, 9) Yexus tsis hais lus nchav thiab tsis ua nruj ua tsiv rau tej pojniam. Txawm cov pojniam uas luag saib tsis muaj nqes dabtsi los, Yexus saib taus lawv thiab ua zoo rau lawv.​—Luka 7:37-39, 44-50.

17. Peb yuav xyaum Khetos tus qauv li cas?

17 Peb kawm tau li cas: Peb xyaum tau Yexus tus qauv thaum peb mus qhia txoj xov zoo rau txhua leej txhua tus tsis xaiv ntsej xaiv muag. Peb qhia rau sawvdaws tsis hais tus muaj tus pluag thiab tus coj txojkev ntseeg twg los xij. Cov txivneej Khixatia saib taus tej pojniam thiab ua zoo rau lawv. Yog peb ua li no ces twb yog peb coj raws li Khetos txoj kevcai.

18. Yexus qhia li cas txog kev ua ncaj?

18 Qhov 2, xav seb Yexus qhia li cas txog kev ua ncaj. Yexus qhia nws cov thwjtim txog tej hauv paus ntsiab lus uas yuav pab lawv hwm thiab saib taus lwm tus. Xws li Mathai 7:12 uas hais tias: “Txhua yam uas nej xav kom lwm tus ua rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus.” Peb txhua tus yeej xav kom lwm tus ua ncaj rau peb. Yog li ntawd, peb yuav tau ua ncaj rau lwm tus ua ntej. Yog peb ua li no, tej zaum luag kuj yuav xav ua ncaj rau peb thiab. Tiamsis yog ho muaj tej tug ua tsis ncaj rau peb ne, leejtwg yuav hwj peb cai? Yexus qhia kom nws cov thwjtim tso siab plhuav rau Vajtswv. Nws hais tias “Vajtswv haivneeg uas niaj hnub niaj hmo thov Vajtswv pab, Vajtswv yuav tsis pab hais lawv zaj los?” (Luka 18:6, 7, TMZ) Nqe no Vajtswv cog lus tias nws paub zoo txog tej kev nyuaj siab uas peb raug tiam kawg no. Nws yeej yuav pab daws peb zaj.​—2 Thexalaunika 1:6.

19. Peb kawm tau li cas?

19 Peb kawm tau li cas: Yog peb ua raws li tej hauv paus ntsiab lus uas Yexus qhia ces peb yuav paub ua ncaj rau lwm tus. Thiab txawm luag ua tsis ncaj rau peb hauv Xatas lub qab ntuj los, peb tso siab tias Yehauvas yeej yuav hwj peb cai.

COV MUAJ LUB LUAG HAUJLWM SAIB XYUAS LWM TUS YUAV COJ LI CAS?

20. Cov saib xyuas lwm tus yuav tsum coj li cas?

20 Raws li Khetos txoj kevcai, cov muaj lub luag haujlwm saib xyuas lwm tus yuav tsum coj li cas? Vim muaj kev hlub thiaj tsa muaj Khetos txoj kevcai. Yog li ntawd, cov saib xyuas yuav tsum saib taus thiab ua zoo rau cov uas nyob hauv qab lawv kev tswjhwm. Lawv yuav tsum nco ntsoov tias txawm yuav ua dabtsi los, Yexus xav kom lawv ua raws li txojkev hlub.

21. (1) Tus txiv hlub nws tus pojniam li Yexus hlub pawg ntseeg li cas? (2) Leej txiv yuav coj li cas rau nws cov menyuam?

 21 Hauv tsev neeg. Tus txiv yuav tsum hlub nws tus pojniam “ib yam li Khetos hlub pawg ntseeg.” (Efexau 5:25, 28, 29) Yog nws xyaum Yexus txojkev hlub nws yuav xam pom nws tus pojniam ua ntej. Ib txhia txivneej tsis paub hlub lwm tus vim lawv tsev neeg ib txwm coj li ntawd. Yeej tsis yoojyim hloov lawv tus cwj pwm, tiamsis lawv yuav tau hloov thiaj coj raws li Khetos txoj kevcai. Yog tus txiv hlub nws tus pojniam li Yexus hlub pawg ntseeg ces yuav tsis nyuaj rau nws tus pojniam hwm nws. Leej txiv uas hlub nws cov menyuam yuav tsis hais lus phem lossis ua limhiam rau lawv. (Efexau 4:31) Tiamsis tej uas nws ua yuav qhia tias nws hlub tshua lawv thiab txaus siab rau lawv, ces lawv yuav tsis ntshai los cuag nws. Leej txiv uas coj li no yuav ua rau nws cov menyuam hlub thiab tso siab plhuav rau nws.

22. Raws li 1 Petus 5:1-3, cov “yaj” yog leejtwg cov, thiab yuav tsum saib xyuas lawv li cas?

22 Hauv lub koom txoos. Cov txwj laus yuav tsum nco ntsoov tias cov “yaj” tsis yog lawv cov. (Yauhas 10:16; nyeem 1 Petus 5:1-3.) Phau Vajlugkub qhia tias cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos yog “Vajtswv pab yaj” thiab nws “muab cob” rau cov txwj laus saib xyuas xwb. Nws xav kom cov txwj laus ua siab mos siab muag hlub lawv. (1 Thexalaunika 2:7, 8) Yehauvas txaus siab heev rau cov txwj laus uas hlub thiab tu ntshis nws cov yaj. Cov kwvtij nkauj muam los yuav hlub thiab hwm lawv.

23. Thaum muaj ib tug ua txhaum loj, cov txwj laus tes haujlwm yog dabtsi?

23 Thaum muaj ib tug ua txhaum loj, cov txwj laus tes haujlwm yog dabtsi? Lawv tes haujlwm txawv cov thawj thiab cov txwj laus thaum ub uas coj Mauxe Txoj Kevcai. Yav thaud, lawv tu tej plaub ntug uas ntsig txog  kev teev tiam Yehauvas thiab tej plaub ntug ntsig txog kev sib ntaus sib tua, kev tub sab tub nyiag tibsi. Tiamsis hauv Khetos txoj kevcai, cov txwj laus tsuas tu tej plaub ntug uas ntsig txog kev teev tiam Yehauvas xwb. Dua li lwm yam plaub ntug xws li laj mej pejxeem sib foob, raug kaw raug nplua, cov txwj laus paub tias Yehauvas cia tej no rau nom tswv tu lawm.​—Loos 13:1-4.

24. Thaum ib tug ua txhaum loj, cov txwj laus yuav tau nco ntsoov li cas?

24 Thaum ib tug hauv lub koom txoos ua txhaum loj, cov txwj laus yuav tu li cas? Lawv siv Vajtswv Txojlus los tshuaj xyuas qhov txhaum lawv thiaj paub txiav txim. Lawv nco ntsoov tias twb yog vim txojkev hlub thiaj tsa muaj Khetos txoj kevcai. Yog li ntawd, thaum ib tug hauv lub koom txoos raug lwm tus ua phem rau, cov txwj laus yuav tsum hlub thiab ua tib zoo xyuas seb yuav pab tus ntawd li cas. Cov txwj laus kuj yuav xyuas seb tus uas ua txhaum puas tau ntxeev dua siab tshiab thiab lawv pab puas tau nws rov nrog Yehauvas sib nraug zoo.

25. Zaj tom ntej yuav teb lo lus nug twg?

25 Peb zoo siab heev uas muaj Khetos txoj kevcai, puas yog? Thaum peb txhua leej txhua tus rau siab ntso coj raws li txojcai ntawd ces txhua tus hauv lub koom txoos yuav nyob kaj siab lug tso siab plhuav. Sawvdaws yuav txawj sib hlub sib pab thiab ib leeg saib taus ib leeg. Txawm li ntawd los, peb tseem nyob hauv lub qab ntuj uas “cov neeg phem” yimhuab “phem heev zuj zus.” (2 Timaute 3:13) Vim li no, peb yuav tsum ceev faj. Thaum muaj ib tug menyuam raug yuam ua phem ua qias, lub koom txoos Khixatia yuav ua raws li Vajtswv txoj kevcai ua ncaj li cas? Zaj tom ntej yuav teb lo lus nug no.

ZAJ NKAUJ 15 Qhuas Yehauvas Leej Tub!

^ nqe 5 Zaj no thiab 2 zaj tom ntej yuav tham tias Yehauvas yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub thiab ua ncaj. Nws yuav tsa nws cov tibneeg cai thiab yuav nplig cov uas raug lub qab ntuj limhiam no quab yuam caij tsuj.

^ nqe 1 Saib zaj kawm hu ua “Kev Hlub Thiab Kev Ua Ncaj Hauv Cov Yixayee Txheej Thaud” hauv Phau Tsom Faj Lub 2 Hlis, 2019.

^ nqe 68 COV DUAB: Yexus pom ib tug poj ntsuam uas nws tib leeg tub tuag lawm. Yexus khuvleej nws heev, Yexus thiaj tsa nws tus tub ciaj sawv rov los.

^ nqe 70 COV DUAB: Yexus noj mov hauv tus Falixai hu ua Ximoos tsev. Ib tug pojniam uas tej zaum yog poj muag cev nyuam qhuav muab nws cov kua muag ntxuav Yexus kotaw, muab nws cov plaubhau so, thiab muab roj hliv rau. Ximoos tsis txaus siab, tiamsis Yexus tsa tus pojniam cai.