Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Vim Li Cas Peb Thiaj Rau Siab Ntso “Tawg Paj Txi Txiv”

Vim Li Cas Peb Thiaj Rau Siab Ntso “Tawg Paj Txi Txiv”

“Yog nej tawg paj txi txiv ntau thiaj ua kuv li thwjtim, qhov ntawd yuav ua rau kuv leej Txiv tau koob meej.”​—YAUHAS 15:8.

ZAJ NKAUJ: 145, 144

1. Hmo ua ntej Yexus tuag, nws nrog nws cov thwjtim tham txog dabtsi? (Saib thawj daim duab hauv zaj no.)

HMO ua ntej Yexus tuag, nws nrog nws cov tubtxib tham ntev loo. Nws qhia rau lawv tias nws hlub lawv heev. Nws kuj piav txog tsob txiv hmab uas peb tau kawm hauv zaj tas los no thiab. Yexus txhawb nws cov thwjtim kom “tawg paj txi txiv ntau,” uas yog muaj siab ntev thev tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj.​—Yauhas 15:8.

2. (1) Thaum peb nco ntsoov tias peb tshaj tawm txoj xov zoo ua dabtsi, yuav pab tau peb li cas? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi?

2 Yexus tsis qhia tias nws cov tubtxib yuav tau ua dabtsi xwb, tiamsis nws kuj piav tias vim li cas lawv yuav tau ua tej uas nws qhia ntawd. Niaj hnub no los peb yuav tau nco ntsoov tias vim li cas peb thiaj tshaj tawm txoj xov zoo. Tej no yuav pab kom peb muaj siab ntev thev “ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws.” (Mathai 24:13, 14) Peb yuav kawm txog 4 lub ntsiab hauv phau Vajlugkub seb vim li cas thiaj tseem ceeb rau peb mus tshaj tawm. Thiab peb yuav kawm txog 4 yam uas Yehauvas tau muab rau peb xwv peb thiaj muaj lub siab ntev thev.

 UA RAU YEHAUVAS TAU KOOB MEEJ

3. (1) Raws li Yauhas 15:8, peb mus tshaj tawm ua dabtsi? (2) Hauv Yexus zaj lus piv txwv, cov txiv piv txog dabtsi, thiab vim li cas thiaj tsim nyog muab ua piv txwv li ntawd?

3 Qhov 1, peb mus tshaj tawm vim peb xav kom Yehauvas tau koob meej thiab xav txhawb nws lub npe kom dawb huv. Qhov no yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws. (Nyeem Yauhas 15:1, 8.) Thaum Yexus piav nws zaj lus piv txwv txog tsob txiv hmab, nws hais tias nws yog tsob txiv hmab, nws cov thwjtim yog cov ceg, thiab Yehauvas yog tus uas tu tsob txiv hmab. (Yauhas 15:5) Hauv zaj lus piv txwv no, cov txiv piv txog tes haujlwm uas Yexus cov thwjtim ua, uas yog mus tshaj tawm txoj xov zoo. Yexus hais rau nws cov thwjtim tias: “Yog nej tawg paj txi txiv ntau . . . yuav ua rau kuv leej Txiv tau koob meej.” Thaum cov ceg txi tau txiv zoo ces yuav ua rau tus uas tu tsob txiv hmab tau koob meej. Yog peb rau siab ntso tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj ces yuav ua rau Yehauvas tau koob meej ib yam li ntawd thiab.​—Mathai 25:20-23.

Yog peb rau siab ntso tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj ces yuav ua rau Yehauvas tau koob meej

4. (1) Peb yuav txhawb Vajtswv lub npe kom dawb huv li cas? (2) Koj xav li cas txog qhov uas koj muaj feem txhawb Vajtswv lub npe kom dawb huv?

4 Vajtswv lub npe twb dawb huv lawm, yog li ntawd, peb yeej ua tsis tau dabtsi kom nws lub npe yimhuab dawb huv. Ua li, thaum peb mus tshaj tawm ho txhawb tau Vajtswv lub npe kom dawb huv li cas ntxiv? Tus cev Vajtswv lus hu ua Yaxaya hais tias: “Nej yuav suav tias [Yehauvas] uas muaj hwjchim loj kawg nkaus nws dawb huv.” (Yaxaya 8:13) Yog peb muab Vajtswv lub npe, Yehauvas, saib loj dua ntais thiab pab kom lwm tus hwm nws lub npe ces kuj yog peb txhawb Vajtswv lub npe kom dawb huv. (Mathai 6:9) Xws li, thaum peb qhia qhov tseeb rau lwm tus txog Yehauvas thiab nws lub ntsiab rau noob neej, lawv yuav pom tias tej uas Xatas hais txog Yehauvas tsuas yog lus dag xwb. (Chiv Keeb 3:1-5) Thaum peb pab lwm tus pom tias Yehauvas tib leeg xwb thiaj tsim nyog “tau meej mom thiab koob meej thiab hwjchim loj kawg” ces kuj yog peb txhawb Vajtswv lub npe kom dawb huv. (Qhia Tshwm 4:11) Lug (Rune) tho kev tau 16 lub xyoos. Nws hais tias: “Kuv nco tus Tswv Tsim txiaj ntsig kawg li uas nws cia kuv ua timkhawv txog nws. Thaum kuv xav txog qhov no ua rau kuv yimhuab xav mus tshaj tawm ntxiv.”

PEB HLUB YEHAUVAS THIAB NWS LEEJ TUB

5. (1) Raws li Yauhas 15:9, 10, vim li cas peb thiaj rau siab ntso mus tshaj tawm? (2) Yexus qhia nws cov thwjtim li cas kom lawv pom tias lawv yuav tau muaj lub siab ntev thev tiag?

5 Nyeem Yauhas 15:9, 10. Qhov 2, peb mus tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj vim peb hlub Yehauvas thiab Yexus nkawd. (Malakau 12:30; Yauhas 14:15) Yexus hais rau nws cov thwjtim tias lawv yuav tsum ‘nyob ruaj rau hauv nws txojkev hlub.’ Vim li cas Yexus thiaj hais li no? Rau qhov nws paub tias lawv yuav tsum ua siab ntev thev,  lawv thiaj ua tau cov tseem Khixatia. Hauv Yauhas 15:4-10, Yexus siv lo lus “nyob ruaj” ntau zaus kom nws cov thwjtim pom tias lawv yuav tau muaj lub siab ntev thev tiag.

6. Peb yuav qhia li cas tias peb xav nyob hauv Khetos txojkev hlub?

6 Peb yuav qhia li cas tias peb xav nyob hauv Khetos txojkev hlub? Peb yuav tsum mloog nws lus. Tej uas Yexus kom peb ua tsuas yog tej uas nws twb ua los lawm xwb. Nws hais tias: “Kuv tuav rawv kuv Txiv tej lus nkaw thiab nyob ruaj hauv nws txojkev hlub.” (Yauhas 15:10) Yexus ua qauv tseg rau peb xyaum.​—Yauhas 13:15.

7. Yog peb mloog lus yuav qhia tau li cas?

7 Yexus qhia meej tias tus uas mloog nws lus thiaj yog tus uas hlub nws. Nws hais tias: “Tus uas muaj kuv tej lus nkaw thiab tuav rawv tej lus ntawd, tus ntawd thiaj yog tus uas hlub kuv.” (Yauhas 14:21) Tsis tas li ntawd xwb, vim Yexus tej lus nkaw yog los ntawm Leej Txiv los, thaum peb tuav rawv Yexus lo lus nkaw kom mus tshaj tawm ces kuj qhia tias peb hlub nws Leej Txiv thiab. (Mathai 17:5; Yauhas 8:28) Yog peb tes haujlwm qhia tias peb hlub Yehauvas thiab Yexus ces peb yuav nyob ruaj hauv nkawd txojkev hlub.

PEB CEEB TOOM TIBNEEG

8. Vim li cas peb thiaj mus tshaj tawm?

8 Qhov 3, peb mus tshaj tawm vim peb xav ceeb toom tibneeg txog Yehauvas hnub uas twb los ze heev lawm. Phau Vajlugkub muab Nau-a hu ua ib tug uas “tshaj tawm.” (Nyeem 2 Petus 2:5.) Ua ntej dej los nyab ntiajteb tej zaum Nau-a kuj ceeb toom tibneeg txog qhov xwm txheej ntawd thiab. Vim li cas ho hais li no? Rau qhov Yexus hais tias: “Ua ntej uas dej tsis tau nyab, tej neeg noj haus ua tshoob qua tub qua ntxhais mus txog hnub uas Nau-a nkag rau hauv lub nkoj, mas lawv twb tsis paub mus txog thaum dej los nyab kiag lawv thiab kuav tag nrho huvsi. Thaum Neeg leej Tub tshwm plaws los yuav zoo ib yam li ntawd.” (Mathai 24:38, 39) Txawm tsis muaj neeg quav ntsej los, Nau-a yeej rau siab ntso ceeb toom tibneeg thiab tshaj tawm txoj xov uas Yehauvas tau muab rau nws tshaj tawm.

9. Raws li Exekhee 3:18, 19 thiab 18:23, vim li cas peb yuav tsum rau siab ntso mus tshaj tawm?

9 Niaj hnub no peb tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj vim peb xav kom tibneeg los kawm thiab los paub tias yav tom hauv ntej Vajtswv yuav pab noob neej li cas. Yehauvas xav kom tibneeg mloog txoj xov zoo xwv lawv thiaj “muaj txojsia nyob.” (Exekhee 18:23) Peb kuj  xav ib yam li ntawd thiab. Thaum peb tshaj tawm ib lub tsev rau ib lub thiab ntawm tej kev, peb ceeb toom rau tibneeg txhua tus tias Vajtswv lub Nceeg Vaj twb yuav los muab lub qab ntuj phem no rhuav tshem mus.​—Exekhee 3:18, 19; Daniyee 2:44; Qhia Tshwm 14:6, 7.

PEB HLUB TIBNEEG

10. (1) Raws li Mathai 22:39, vim li cas peb thiaj mus tshaj tawm? (2) Povlauj thiab Xila nkawd tau pab tus zov tsev lojfaj hauv lub moos Filipi li cas?

10 Qhov 4, peb mus tshaj tawm vim peb hlub tibneeg. (Mathai 22:39) Peb rau siab ntso tshaj tawm rau tibneeg vim peb paub tias thaum lawv lub neej hloov lawd, tej zaum lawv lub siab kuj yuav hloov thiab. Xws li thaum cov neeg hauv lub moos Filipi tawm tsam Povlauj thiab Xila es muab nkawd kaw hauv tsev lojfaj. Thaum ib tag hmo, av txawm pib qeeg ua rau txhua lub qhov rooj qheb tag huvsi. Tus zov tsev lojfaj ntshai heev vim nws xav tias cov uas raug kaw khiav tag lawm. Nws txawm yuav tua nws tus kheej. Tiamsis Povlauj qw nrov nrov tias: “Tsis txhob ua phem rau koj tus kheej.” Tus zov tsev lojfaj thiaj nug tias: “Kuv yuav tsum ua li cas thiaj tau txojkev dim?” Povlauj thiab Xila nkawd hais rau nws tias: “Cia li tso siab rau tus Tswv Yexus mas koj . . . yuav tau txojkev dim.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 16:25-34.

Peb tshaj tawm txoj xov zoo vim peb hlub Yehauvas, Yexus, thiab tibneeg (Siab nqe 5, 10)

11. Tej uas tus zov tsev lojfaj raug, qhia li cas rau peb txog tes haujlwm mus tshaj tawm?

11 Zaj no qhia li cas rau peb txog tes haujlwm mus tshaj tawm? Tom qab av qeeg, tus zov tsev lojfaj mam hloov nws txojkev xav es thov kev pab. Ib yam li ntawd, txawm ib txhia tsis xav mloog txoj xov zoo hauv phau Vajlugkub los, tom qab lawv lub neej hloov lawd tej zaum lawv yuav nrhiav kev pab thiab. Xws li thaum lawv poob haujlwm, sib nrauj, muaj mob loj, lossis lawv ib tug neeg tau tas sim neej lawm, lawv mam pib xav txog tej lus nug tseem ceeb uas lawv tsis tau xav txog dua li, xws li: ‘Kuv yuav tsum ua li cas thiaj dim?’ Tej zaum thaum ntawd lawv mam nyiam txoj xov zoo uas peb tshaj tawm.

12. Vim li cas peb thiaj rau siab ntso tshaj tawm rau tibneeg?

12 Tibneeg lub neej niaj hnub hloov, yog peb rau siab ntso mus tshaj tawm, peb yuav pab tau lawv thaum lawv xav tau kev pab. (Yaxaya 61:1) Solej (Charlotte) uas tho kev tau 38 xyoo hais tias: “Niaj hnub no tibneeg tsis muaj kev vam li. Peb yuav tsum mus tshaj tawm lawv thiaj hnov txoj xov zoo.” Evos (Ejvor) uas tho kev tau 34 xyoos hais tias: “Niaj hnub no tibneeg yimhuab muaj kev nyuaj siab. Kuv xav pab lawv heev. Qhov no ua rau kuv rau siab ntso mus tshaj tawm.” Yeej muaj tseeb, qhov uas peb hlub tibneeg yeej txhawb kom peb rau siab ntso tshaj tawm!

TEJ UAS PAB PEB MUAJ SIAB NTEV THEV

13, 14. (1) Raws li Yauhas 15:11, dabtsi yuav pab peb rau siab ntso mus tshaj tawm? (2) Peb yuav tau ua li cas peb thiaj xyiv fab li Yexus? (3) Txojkev xyiv fab pab tau peb mus tshaj tawm li cas?

13 Hmo ua ntej Yexus tuag, nws hais tias dabtsi yuav pab kom nws cov tubtxib rau siab ntso tawg paj txi txiv? Thiab tej no pab tau peb niaj hnub nimno li cas?

14 Txojkev zoo siab xyiv fab. Tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo puas ua nra hnyav rau peb? Tsis ua. Thaum Yexus hais nws zaj lus piv txwv txog tsob txiv hmab tas, nws hais tias yog peb mus tshaj tawm, peb yuav muaj nws txojkev xyiv fab puv npo. (Nyeem Yauhas 15:11.) Peb yuav muaj tau Yexus txojkev xyiv fab li cas? Nco ntsoov tias hauv Yexus  zaj lus piv txwv, nws muab nws tus kheej piv rau tsob txiv hmab thiab muab nws cov thwjtim piv rau cov ceg. Cov ceg yuav tsum nyob ntawm txoj hmab thiaj tau dej thiab loj hlob. Ib yam li ntawd, peb yuav tsum koom siab nrog Yexus thiab taug nws tus hneev taw, peb thiaj xyiv fab li nws. Thaum ntawd, peb yuav muaj nws txojkev xyiv fab vim peb ua Vajtswv tes haujlwm. (Yauhas 4:34; 17:13; 1 Petus 2:21) Hanis (Hanne) uas tho kev tau 40 xyoo hais tias: “Tom qab kuv mus ua Yehauvas tes haujlwm los txog tsev mas kuv xyiv fab kawg li. Qhov no txhawb kom kuv rau siab ntso tshaj tawm.” Txojkev zoo siab xyiv fab yuav txhawb tau peb lub zog kom peb rau siab ntso mus tshaj tawm, txawm tibneeg tsis mloog los xij.​—Mathai 5:10-12.

15. (1) Raws li Yauhas 14:27, dabtsi yuav pab peb rau siab ntso mus tshaj tawm? (2) Txojkev nyob kaj siab lug yuav pab peb mus tshaj tawm li cas?

15 Txojkev nyob kaj siab lug. (Nyeem Yauhas 14:27.) Hmo ua ntej Yexus tuag, nws hais rau nws cov tubtxib tias: “Kuv pub kuv txojkev nyob kaj siab lug rau nej.” Yexus txojkev nyob kaj siab lug yuav pab peb mus tshaj tawm li cas? Thaum peb rau siab ntso mus tshaj tawm, peb paub tias yuav ua rau Yehauvas thiab Yexus nkawd zoo siab heev. Qhov no yuav ua rau peb nyob kaj siab lug. (Ntawv Nkauj 149:4; Loos 5:3, 4; Khaulauxi 3:15) Us-fe (Ulf) uas tho kev tau 45 xyoos hais tias: “Thaum kuv mus tshaj tawm kuv sab kawg li, tiamsis kuv kuj kaj siab kawg li thiab. Kuv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis.” Peb zoo siab kawg uas peb nrhiav tau txojkev kaj siab lug uas yuav nyob mus ib txhis!

16. (1) Raws li Yauhas 15:15, dabtsi yuav pab peb rau siab ntso mus tshaj tawm? (2) Cov tubtxib yuav ua li cas thiaj ua tau Yexus cov kwvluag mus li?

16 Txojkev sib raug zoo nrog Yexus. Tom qab Yexus hais rau nws cov tubtxib tias nws xav kom lawv muaj nws txojkev xyiv fab, nws piav rau lawv tias vim li cas qhov uas lawv ib leeg hlub ib leeg ho tseem ceeb. (Yauhas 15:11-13) Tom qab ntawd, nws hais rau lawv tias: “Kuv hu nej ua kwvluag.” Thaum Yexus muab lawv hu ua kwvluag yog ib qho zoo heev, puas yog? Tiamsis nws cov tubtxib yuav tsum ua li cas thiaj ua tau Yexus cov kwvluag mus li? Yexus hais tias: “Mus tawg paj txi txiv.” (Nyeem Yauhas 15:14-16.) Qhov no txhais tias lawv yuav tsum rau siab ntso mus tshaj tawm. Muaj li 2 xyoos ua ntej ntawd, Yexus hais rau nws cov thwjtim tias: “Cia li tshaj tawm taug kev hais tias, ‘[lub Nceeg  Vaj] los ze lawm.’” (Mathai 10:7) Twb yog vim li ntawd, hmo ua ntej Yexus tuag, nws thiaj txhawb kom nws cov thwjtim thev kam tiag lawv thiaj ua tau tes haujlwm mus tshaj tawm. (Mathai 24:13; Malakau 3:14) Yexus paub tias yuav tsis yoojyim rau lawv. Tiamsis lawv yeej ua taus tes haujlwm ntawd thiab ua tau nws cov kwvluag. Lawv yuav ua li no li cas? Muaj ib yam ntxiv uas pab tau lawv.

17. (1) Raws li Yauhas 15:7, dabtsi yuav pab peb rau siab ntso mus tshaj tawm? (2) Qhov no pab tau Yexus cov thwjtim li cas?

17 Yehauvas teb peb tej lus thov. Yexus hais tias: “Cia li thov yam twg uas nej xav yuav mas nej yuav tau yam ntawd.” (Yauhas 15:7, 16) Tej zaum Yexus cov lus cog tseg no yeej txhawb tau nws cov tubtxib lub zog heev! * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Lawv tsis paub tias tshuav tsis ntev xwb Yexus twb yuav tuag. Yog li ntawd, thaum Yexus tuag lawd, tej zaum lawv yuav xav tias tsis muaj leejtwg pab lawv lawm. Tiamsis tsis yog li ntawd rau qhov Yehauvas yeej tos rawv teb lawv tej lus thov thiab yuav pab lawv ua lawv tes haujlwm. Tsis ntev tom qab Yexus tuag, cov tubtxib txawm taij thov Yehauvas pab kom lawv muaj lub siab tuab. Yehauvas kuj teb lawv cov lus thov lawm tiag.​—Tubtxib Tes Haujlwm 4:29, 31.

Thaum peb thov Yehauvas pab peb, nws yeej yuav teb peb tej lus thov (Saib nqe 18)

18. Tej yam twg txhawb tau peb niaj hnub no?

18 Niaj hnub no los yeej zoo ib yam li ntawd thiab. Thaum peb muaj siab ntev thev mus tshaj tawm txoj xov zoo, peb yuav ua tau Yexus cov kwvluag. Thaum tsis yoojyim rau peb mus tshaj tawm es peb thov Yehauvas pab peb, nws yeej yuav teb peb tej lus thov. (Filipi 4:13) Peb zoo siab heev uas Yehauvas teb peb tej lus thov thiab tau Yexus ua peb tus kwvluag. Yehauvas pub tej no los txhawb peb kom peb rau siab ntso txi txiv.​—Yakaunpau 1:17.

19. (1) Vim li cas peb thiaj rau siab ntso mus tshaj tawm? (2) Dabtsi pab peb ua tes haujlwm uas Vajtswv muab rau peb kom tiav?

19 Hauv zaj no, peb kawm tau tias vim li cas peb thiaj rau siab ntso mus tshaj tawm. Peb tshaj tawm vim (1) peb xav kom Yehauvas tau koob meej thiab xav txhawb nws lub npe kom dawb huv, (2) peb hlub Yehauvas thiab Yexus, (3) peb xav ceeb toom tibneeg, thiab (4) peb hlub tibneeg. Peb kuj kawm txog tej uas pab kom peb rau siab ntso mus tshaj tawm thiab. Tej ntawd yog (1) txojkev xyiv fab, (2) txojkev nyob kaj siab lug, (3) txojkev sib raug zoo nrog Yexus, thiab (4) qhov uas Yehauvas teb peb tej lus thov. Tej no txhawb tau peb ua tes haujlwm uas Vajtswv muab rau peb ua kom tiav. Yehauvas zoo siab heev thaum nws pom tias peb rau siab ntso “tawg paj txi txiv”!

^ nqe 17 Zaum kawg uas Yexus nrog nws cov tubtxib tham, nws hais ob peb zaug rau lawv tias Yehauvas yeej yuav teb lawv tej lus thov.​—Yauhas 14:13; 15:7, 16; 16:23.