Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yehauvas Hlub Cov Uas “Muaj Siab Ntev Txi Txiv”

Yehauvas Hlub Cov Uas “Muaj Siab Ntev Txi Txiv”

“Cov noob uas poob rau hauv thaj av zoo yog cov uas . . . muaj siab ntev txi txiv.”​—LUKA 8:15.

ZAJ NKAUJ: 44, 10

1, 2. (1) Vim li cas cov kwvtij nkauj muam uas kub siab lug tshaj tawm ho txhawb tau peb? (Saib thawj daim duab hauv zaj no.) (2) Yexus tau hais li cas txog kev tshaj tawm hauv “nws lub moos”? (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

MUAJ ob niam txiv laus laus nyob rau tebchaws U.S.A. Nkawd niaj hnub sawv ntxov taug kev mus tshaj tawm rau ntawm ib lub tshav puam. Nkawd muaj 80 tawm xyoo lawm thiab twb mus tsis tshua taus kev, los nkawd tseem kub siab lug tho kev. Nkawd mus sawv ntawm qhov chaw tos npav 6 hnub tuaj 1 lub lim tiam, thaum 7 teev sawv ntxov mus txog 12 teev tav su. Nkawd tseb ntawv rau cov neeg dua kev ib xyoos dhau ib xyoos. Tej neeg feem coob tsis quav ntsej li, los nkawd yeej tsis nkees. Nkawd luag ntxhi rau txhua tus uas tig los saib nkawd.

2 Muaj cov Timkhawv coob tus uas kub siab lug tshaj tawm hauv lawv zej zog ib yam li ob niam txiv no thiab. Txawm feem coob tsis quav ntsej mloog los lawv yeej tsis nkees li. Yog koj  niaj hnub mus tshaj tawm li cov uas tau hais no ces koj ua tau zoo kawg li. Txawm tsis yoojyim los, koj ua siab ntev thev. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Koj tus qauv txhawb tau cov kwvtij nkauj muam coob tus, kuj txhawb tau cov kwvtij saib xyuas thaj tsam thiab. Muaj ib tug hais tias: “Thaum kuv nrog cov kwvtij nkauj muam uas muaj kev ntseeg mus tshaj tawm, txhawb tau kuv zog kawg li.” Ib tug hais ntxiv tias: “Qhov uas lawv rau siab ntso tshaj tawm kuj txhawb kom kuv peem tiag, thiab kom kuv ua siab loj siab tuab thaum kuv mus tshaj tawm.” Muaj dua ib tug hais tias: “Lawv cov qauv ua rau kuv zoo siab heev.”

3. Peb yuav teb 3 lo lus nug twg thiab vim li cas?

3 Hauv zaj no, peb yuav kawm txog 3 lo lus nug: Vim li cas tej lub sijhawm ho mob peb siab? Peb yuav txi txiv li cas? Dabtsi yuav pab kom peb muaj siab ntev txi txiv? Cov lus teb yuav txhawb kom peb ua taus tes haujlwm Yexus muab rau peb, uas yog mus tshaj tawm txoj xov zoo.

VIM LI CAS HO MOB PEB SIAB?

4. (1) Thaum cov neeg Yudai tsis kam mloog txoj xov zoo, Povlauj xav li cas xwb? (2) Vim li cas Povlauj thiaj xav li ntawd?

4 Thaum cov uas nyob hauv koj thaj tsam tsis xav mloog txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj, puas mob koj siab? Yog mob koj siab los tsis txhob poob siab, Povlauj kuj xav ib yam li ntawd thiab. Nws tshaj tawm tau 30 lub xyoos thiab pab tau coob leej los ntseeg Yexus Khetos. (Tubtxib Tes Haujlwm 14:21; 2 Khaulee 3:2, 3) Tiamsis nws tsuas pab tau haiv neeg Yudai tsawg tsawg tus los ntseeg xwb. Feem coob tsis kam mloog Povlauj qhia, ib txhia tseem tawm tsam nws thiab. (Tubtxib Tes Haujlwm 14:19; 17:1, 4, 5, 13) Tej no ua rau Povlauj xav li cas xwb? Nws hais tias: “Kuv nyuaj siab kawg thiab mob siab tsis tu ncua li.” (Loos 9:1-3) Vim li cas nws ho mob siab? Rau qhov nws hlub tshua cov neeg Yudai heev. Povlauj nyiam tshaj tawm txoj xov zoo thiab nws hlub tibneeg kawg li. Yog li ntawd, thaum lawv tsis kam txais yuav Vajtswv txojkev khuvleej, Povlauj thiaj mob siab.

5. (1) Vim li cas peb thiaj tshaj tawm txoj xov zoo? (2) Ua li cas tej lub sijhawm peb thiaj mob siab?

5 Peb zoo ib yam li Povlauj thiab. Peb tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm tus vim peb hlub tshua thiab xav pab lawv. (Mathai 22:39; 1 Khaulee 11:1) Peb pom tias tsis muaj ib lub neej zoo tshaj lub uas teev tiam Yehauvas lawm. Peb xav kom sawvdaws tau lub neej zoo, peb thiaj mus qhia qhov tseeb txog Yehauvas thiab txog nws lub ntsiab rau noob neej rau lawv. Thaum tibneeg tsis mloog vim li cas thiaj mob peb siab? Tsis txhob xav tias yus tsis muaj kev ntseeg. Twb yog yus muaj kev ntseeg xav pab lawv thiaj mob yus siab. Tam li peb coj ib yam dabtsi zoo kawg nkaus mus pub rau lawv tiamsis lawv tsis kam txais. Qhov no thiaj ua rau peb mob siab ib yam li Povlauj. Tiamsis cia peb rau siab ntso tshaj tawm txoj xov zoo. Cia peb ua li tus muam Elena, uas tau tho kev tshaj li 25 lub xyoos. Nws hais tias: “Tsis yoojyim rau kuv mus tshaj tawm. Tiamsis yeej tsis muaj ib txoj haujlwm twg uas yuav zoo tshaj txoj no lawm.”

 PEB YUAV TXI TXIV LI CAS?

6. Peb yuav teb lo lus nug twg?

6 Vim li cas peb thiaj paub tias txawm peb tshaj tawm rau thaj chaw twg los xij, Yehauvas yeej zoo siab rau peb? Yuav kom teb tau lo lus nug no, cia peb kawm Yexus 2 zaj lus piv txwv txog qhov uas “txi txiv.” (Mathai 13:23) Thawj zaj hais txog tsob txiv hmab.

7. (1) Hauv Yexus zaj lus piv txwv, “tus uas tu,” tsob “txiv hmab,” thiab “cov ceg” yog leejtwg? (2) Peb yuav teb lo lus nug twg?

7 Nyeem Yauhas 15:1-5, 8. Hauv zaj lus piv txwv no, Yexus piav tias “tus uas tu” yog Vajtswv Yehauvas, tsob “txiv hmab” yog Yexus, thiab “cov ceg” yog cov thwjtim. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Yexus hais rau nws cov tubtxib tias: “Yog nej tawg paj txi txiv ntau thiaj ua kuv li thwjtim, qhov ntawd yuav ua rau kuv leej Txiv tau koob meej.” Qhov uas tawg paj txi txiv txhais li cas? Yexus tsis qhia kiag tias yog txhais li cas tiamsis yog peb kawm ntxiv mus peb yuav paub txog qhov ntawd. Cia peb kawm seb.

8. (1) Hauv Yexus zaj lus piv txwv, vim li cas qhov uas “txi txiv” tsis yog qhov uas coj tibneeg los ua thwjtim? (2) Yehauvas hais kom peb ua dabtsi xwb?

8 Yexus hais tias: “Txhua ceg hauv kuv uas tsis txi txiv [Leej Txiv] yuav muab txiav pov tseg.” Yog li ntawd, yuav kom peb ua tau Yehauvas ib tug tub qhe, peb yuav tsum txi txiv. (Mathai 13:23; 21:43) Hauv zaj no, qhov uas txi txiv puas yog qhov uas yus coj tau tibneeg los ua thwjtim? Tsis yog, rau qhov peb yuam tsis tau tibneeg los ua thwjtim. (Mathai 28:19) Yog muaj li ntawd ces cov Timkhawv uas muaj kev ntseeg heev tiamsis coj tsis tau ib tug los ua thwjtim li, kuj yuav raug muab txiav pov tseg. Yehauvas hlub peb heev, nws yeej tsis kom peb ua tej yam peb ua tsis tau. Nws tsuas kom peb ua raws li peb lub peevxwm xwb.​—Kevcai 30:11-14.

9. (1) Peb txi txiv li cas? (2) Peb yuav kawm txog zaj lus piv txwv twg?

9 Yog li ntawd, qhov uas txi txiv yuav tsum yog ib yam uas sawvdaws muaj peevxwm ua tau. Yehauvas tau muab dabtsi rau peb sawvdaws ua? Nws muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo txog nws lub Nceeg Vaj rau peb. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Mathai 24:14) Yexus zaj lus piv txwv txog tus tseb noob yuav pab tau peb ntxiv txog qhov no. Cia peb kawm seb.

10. (1) Hauv Yexus zaj lus piv txwv, cov noob thiab cov av yog dabtsi? (2) Tsob mog txi tau dabtsi?

10 Nyeem Luka 8:5-8, 11-15. Hauv zaj no, Yexus piav tias “cov noob yog Vajtswv txojlus,” lossis txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Cov av yog tibneeg lub siab. Cov noob uas poob rau hauv thaj av zoo nthaw kaus, tuaj cag, thiab hlob zoo. Tom qab ntawd mam li tawg paj “txi txiv ib puas npaug.” Muab ua piv txwv rau ib tsob mog. Tsob mog puas txi kiag tau lwm tsob? Tsis tau. Tsob mog yuav tsum txhawv ua noob. Mam muab cov noob ntawd coj mus cog. Hauv zaj lus piv txwv no, 1 lub noob xwb txhawv tau 100 lub ntxiv. Qhov no qhia li cas rau peb txog kev tshaj tawm?

Peb “muaj siab ntev txi txiv” li cas? (Siab nqe 11)

11. (1) Zaj lus piv txwv txog tus uas tseb noob qhia li cas rau peb txog qhov uas mus tshaj tawm txoj xov zoo? (2) Peb yuav txhawv noob li cas?

 11 Thawj zaug uas peb niam peb txiv lossis lwm tus Timkhawv qhia Vajtswv lub Nceeg Vaj rau peb, kuj zoo ib yam li lawv tseb noob rau hauv thaj av zoo. Lawv zoo siab heev thaum lawv pom tias peb nyiam txoj xov zoo. Lub noob ntawd txawm hlob tawg paj txi txiv. Tsob mog uas peb nyuam qhuav hais tas no tsis txi mus ua lwm tsob mog. Tiamsis txhawv tau tej hnab uas muaj ntau lub noob nyob rau hauv. Ib yam li ntawd, peb yuam tsis tau tibneeg los ua thwjtim, peb tsuas tseb noob rau hauv lawv lub siab xwb. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Peb ua li no li cas? Txhua zaus uas peb qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj rau lwm tus, twb yog peb tseb tib co noob uas luag tau cog rau hauv peb lub siab lawd rau tus ntawd xwb. (Luka 6:45; 8:1) Yog li ntawd, tsuav yog peb rau siab ntso tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj ces twb yog peb “muaj siab ntev txi txiv.”

12. (1) Yexus 2 zaj lus piv txwv txog tsob txiv hmab thiab tus tseb noob qhia li cas rau peb? (2) Koj xav li cas txog qhov no xwb?

12 Yexus 2 zaj lus piv txwv txog tsob txiv hmab thiab tus uas tseb noob qhia li cas rau peb? Peb kawm tau tias txawm tibneeg nyiam txoj xov zoo thiab tsis nyiam los yog peb rau siab ntso mus tshaj tawm ces twb yog peb “txi txiv” lawm. Povlauj hais tias: “Txhua tus yuav tau nqe zog raws li nyias tes haujlwm.” (1 Khaulee 3:8) Yehauvas pub nqe zog rau peb raws li peb tes haujlwm, tsis yog raws li qhov uas tibneeg yuav mloog los tsis mloog. Mathida (Matilda) yog ib tug tho kev tau 20 xyoo. Nws hais tias: “Kuv zoo siab xyiv fab kawg li uas Yehauvas pub nqe zog rau peb vim peb siv zog ua nws tes haujlwm.”

PEB “MUAJ SIAB NTEV TXI TXIV” LI CAS?

13, 14. Raws li Loos 10:1, 2, vim li cas Povlauj thiaj rau siab ntso tshaj tawm?

13 Dabtsi yuav pab kom peb “muaj siab ntev txi txiv”? Cia peb kawm ntxiv txog Povlauj. Thaum cov Yudai tsis kam mloog txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj, ua rau Povlauj mob siab heev. Txawm li ntawd los Povlauj rau siab ntso qhia lawv. Nws hais tias: “Tej uas kuv lub siab ntshaw thiab siv zog thov Vajtswv pab cov Yixayee yog thov  kom lawv tau kev dim. Kuv ua timkhawv txog lawv tias lawv kub siab lug ua koom tu Vajtswv tiamsis lawv paub tsis tag.” (Loos 10:1, 2) Vim li cas Povlauj thiaj rau siab ntso tshaj tawm rau lawv?

14 Qhov 1, Povlauj hais tias vim qhov no yog qhov ‘uas nws lub siab ntshaw.’ Nws xav kom cov Yudai tau kev dim. (Loos 11:13, 14) Qhov 2, nws hais tias nws “siv zog thov Vajtswv pab cov Yixayee.” Povlauj thov Yehauvas pab cov Yudai txhua tus kom los mloog txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Qhov 3, Povlauj hais tias: “Lawv kub siab lug ua koom tu Vajtswv.” Nws pom tej yam zoo uas lawv tau ua thiab xav ntsoov tias lawv yeej muaj feem ua Yehauvas cov tub qhe. Nws paub tias cov Yudai muaj siab kub lug ntseeg. Yog lawv los ua Yexus cov thwjtim, lawv yuav kub siab ua haujlwm.

15. Peb xyaum tau Povlauj li cas? Piav seb.

15 Peb xyaum tau Povlauj li cas? Qhov 1, peb yuav tsum kub siab nrhiav cov “uas twb xaiv cia kom tau txojsia ib txhis tsis kawg.” Qhov 2, peb yuav tsum thov Yehauvas pab qheb tibneeg lub siab los mloog txoj xov uas peb tshaj tawm. (Tubtxib Tes Haujlwm 13:48; 16:14) Xivana (Silvana) uas yog ib tug tho kev tau yuav luag 30 xyoo, tau ua li no. Nws hais tias: “Ua ntej kuv mus txog ib lub tsev twg hauv kuv koog, kuv thov kom Yehauvas pab kuv xav txog qhov zoo xwb.” Peb kuj thov Vajtswv kom nws cov tubtxib saum ntuj coj peb mus rau cov uas xav mloog thiab. (Mathai 10:11-13; Qhia Tshwm  14:6) Lanpaw (Robert) uas twb ua ib tug tho kev tau 30 tawm xyoo lawd hais tias: “Yeej yog ib qho zoo tshaj plaws li uas peb nrog cov tubtxib saum ntuj koom tes ua haujlwm rau qhov cov tubtxib paub tias tus tswv tsev lub neej zoo li cas.” Qhov 3, peb yuav tsum xam pom tej yam zoo uas lwm tus tau ua thiab pom tias lawv yeej muaj feem los ua Yehauvas cov tub qhe. Khalaus (Carl) yog ib tug txwj laus uas twb ua kevcai raus dej tau 50 tawm xyoo lawm. Nws hais tias: “Kuv ua tib zoo saib seb tus neeg ntawd puas nyiam. Xws li, nws puas muaj lub ntsej muag luag ntxhi lossis muaj lus nug.” Yog peb xyaum 3 qho no, peb yuav “muaj siab ntev txi txiv” ib yam li Povlauj.

“TSIS TXHOB NKAUM TES”

16, 17. (1) Laj Lim Tswvyim 11:6 qhia li cas rau peb? (2) Thaum peb mus tshaj tawm, yuav ua rau luag xav li cas?

16 Peb yuav tsum nco ntsoov tias txawm tibneeg tsis mloog txoj xov uas peb tshaj los, peb tsis paub lawv lub siab. (Nyeem Laj Lim Tswvyim 11:6.) Tibneeg yeej ntsia ntsoov seb peb coj li cas. Thaum lawv pom peb hnav ris tsho huv siab si thiab coj zoo, tej zaum cov uas saib tsis taus peb kuj yuav hloov siab los mloog thiab. Ob niam txiv laus laus uas hais thaum xub thawj tau pom tias yeej muaj li ntawd tiag.

17 Tus txiv hais tias: “Vim wb tsis xis neej, wb tseg ib ntus tsis mus tom tshav puam. Thaum wb rov mus, cov neeg dua kev nug wb tias, ‘Neb puas nyob zoo? Tsis pom neb li lawm.’” Tus niam hais ntxiv tias: “Cov tsav npav yoj teg rau wb thiab qw tias, ‘Neb ua tau zoo heev!’ Lawv tseem los nqa peb cov ntaub ntawv mus nyeem lawm thiab.” Nkawd xav tsis thoob li thaum ib tug txivneej los rau ntawm nkawd es cev tau ib re paj rau nkawd thiab tseem ua nkawd tsaug.

18. Vim li cas koj thiaj xav kom koj “muaj siab ntev txi txiv”?

18 Tsuav peb “tsis txhob nkaum tes” qhia lwm tus txog Vajtswv lub Nceeg Vaj ces peb yeej muaj feem “ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws.” (Mathai 24:14) Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav zoo siab xyiv fab kawg li vim peb ua rau Yehauvas zoo siab xyiv fab. Yehauvas hlub tshua txhua tus uas “muaj siab ntev txi txiv”!

^ nqe 2 Yexus hais tias yeej tsis yoojyim rau nws tshaj tawm hauv “nws lub moos.” Yexus tau hais li no rau hauv 4 phau txoj xov zoo huvsi.​—Mathai 13:57; Malakau 6:4; Luka 4:24; Yauhas 4:44.

^ nqe 7 Cov ceg hauv zaj lus piv txwv no yog hais txog cov Khixatia uas xaiv tseg yuav mus saum ntuj ceeb tsheej xwb. Txawm li ntawd los, zaj no yeej pab tau Vajtswv cov tub qhe txhua tus huvsi.

^ nqe 9 Qhov uas “txi txiv” kuj hais txog tej yeeb yam uas lub hwj huam dawb huv txi thiab. Tiamsis hauv zaj no thiab zaj tom ntej, qhov uas “txi txiv” yog hais txog “tej lus ntawm lub qhov ncauj” lossis yog tshaj tawm txog Yehauvas lub Nceeg Vaj.​—Kalatia 5:22, 23; Henplais 13:15.

^ nqe 11 Kuj muaj lwm lub sijhawm uas Yexus tau siv tus tseb thiab tus hlais los ua piv txwv txog qhov uas coj tibneeg los ua thwjtim thiab.​—Mathai 9:37; Yauhas 4:35-38.