PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 5 Hlis Xyoo 2018

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 7 Hli tim 9 txog lub 8 Hli tim 5, 2018.

Yehauvas Hlub Cov Uas “Muaj Siab Ntev Txi Txiv”

Tej zaum thaum peb tshaj tawm rau tej koog tsis muaj neeg quav ntsej es ua rau peb mob siab heev los Yehauvas yeej txaus siab rau peb tes haujlwm.

Vim Li Cas Peb Thiaj Rau Siab Ntso “Tawg Paj Txi Txiv”

Peb yuav tsum nco ntsoov tias peb mus tshaj tawm ua dabtsi.

Koj Puas Paub Koj Tus Yeeb Ncuab?

Peb paub zoo tias Xatas yuav sim dag ntxias thiab cuab peb.

Cov Hluas Sawv Khov Kho Tawm Tsam Ntxwg Nyoog

Peb txhua tus yeej ua rog tawm tsam Xatas. Cov hluas yuav ntau yeej Xatas rau qhov lawv twb hnav cev cuab yeej huvsi lawm.

KUV LUB NEEJ

Thaum Pib Pluag Tiag, Thaum Kawg Muaj Nplua Mias

Xamuyee Hawj lub neej thaum pib pluag tiag, tiamsis nimno nws muaj nplua mias ntawm sab kev ntseeg. Nws tseem tau ntau tshaj li nws lub siab xav lawm.