PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 4 Hlis Xyoo 2019

Kawm phau no rau lub 6 Hli tim 3 txog 30, 2019.

Koj Puas Ua Koj Tes Haujlwm Rau Vajtswv Kom Tiav?

Yuav ua li cas peb thiaj yimhuab txawj mus tshaj tawm thiab txawj qhia Vajlugkub raug siab?

Xyaum Muaj Lub Siab Tus Li Yexus

Thaum peb muaj kev ntxhov siab peb yuav ua li cas thiaj muaj lub siab tus? Cia peb kawm txog 3 yam uas Yexus tau ua thiab xyaum Yexus tus qauv.

Txhob Koom Tej Kev Lig Kevcai Rau Cov Tuag

Yuav ua li cas peb thiaj zam dhau tsis koom tej kev lig kevcai rau cov tuag?

Cia Yehauvas Pab Koj Tawm Tsam Dab

Peb yuav tau ua li cas thiaj tsis qaug rau Xatas thiab cov dab tej lus dag?

KUV LUB NEEJ

Nrhiav Tau Lub Hlaws Muaj Nqes Lawm Tiag

Nyeem txog Veexitee thiab Phamila Phees uas nyob tebchaws Auxitalia lub neej.

Koj Puas Paub?

Txheej thaum ub tibneeg caij nkoj ncig tebchaws li cas?