Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 13

Xam Pom Lwm Tus Thaum Mus Qhia Vajlugkub

Xam Pom Lwm Tus Thaum Mus Qhia Vajlugkub

“Nws thiaj khuvleej lawv . . . mas Yexus txawm pib qhuab qhia lawv ntau yam.”​—MALAKAU 6:34.

ZAJ NKAUJ 81 Tus Tho Kev Lub Neej

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1. Yexus tus yeeb yam twg nplig tau peb siab heev? Piav seb.

QHOV uas Yexus to taub zoo txog peb tej teeb meem yeej nplig tau peb siab heev. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no, nws “nrog cov uas xyiv fab zoo siab xyiv fab” thiab kuj “nrog cov uas quaj, quaj.” (Loos 12:15) Piv txwv li thaum nws 70 tus thwjtim mus qhia Vajlugkub rov los es lawv zoo siab heev vim muaj coob tus nyiam, Yexus kuj nrog lawv zoo siab thiab. (Luka 10:17-21) Lossis thaum Laxalau tuag es Yexus pom Laxalau cov txheeb ze quaj quaj, Yexus kuj nrog lawv “mob siab heev thiab nyuaj siab kawg.”​—Yauhas 11:33.

2. Ua cas Yexus thiaj xam pom lwm tus?

2 Txawm Yexus zoo tiav log los nws ua siab ntev thiab khuvleej tibneeg uas yog noob txaug neeg txhaum. Ua cas nws thiaj ua tau li ntawd? Qhov tseem ceeb tshaj yog nws hlub tibneeg. Zoo li zaj kawm tas los no hais, nws “xyiv fab rau ib tsoom neeg.” (Paj Lug 8:31) Vim Yexus hlub tibneeg nws thiaj paub tibneeg txojkev xav zoo heev. Tus tubtxib Yauhas thiaj hais tias: “Nws yeej paub tej uas nyob hauv neeg lub siab.” (Yauhas 2:25) Yexus khuvleej tibneeg heev thiab lawv paub tias nws hlub lawv tiag lawv thiaj li xav mloog txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Yog peb paub hlub tibneeg ces thaum peb mus qhia Vajlugkub, lawv yuav xav mloog peb thiab.​—2 Timaute 4:5.

3, 4. (1) Yog peb xam pom lwm tus, peb yuav saib txojkev mus qhia Vajlugkub zoo li cas? (2) Peb yuav tham txog dabtsi hauv zaj no?

3 Tus tubtxib Povlauj paub tias nws yuav tau mus tshaj tawm, peb los kuj ib yam thiab. (1 Khaulee 9:16) Tiamsis yog peb xam pom lwm tus, peb yuav tsis saib kev qhia Vajlugkub zoo li yog ib txoj haujlwm xwb. Peb xav kom lawv pom tias peb khuvleej thiab xav pab lawv tiag tiag. Peb paub tias “qhov uas pub rau luag ua rau yus kaj siab dua li txais luag li los.” (Tubtxib Tes  Haujlwm 20:35) Yog peb yimhuab ua li no ces peb yuav yimhuab xav mus qhia Vajlugkub.

4 Hauv zaj no, peb yuav tham seb thaum mus qhia Vajlugkub, peb xam pom lwm tus li cas. Ua ntej no, cia peb tham seb peb kawm tau li cas ntawm qhov uas Yexus xam pom lwm tus. Tom qab ntawd, peb mam kawm txog 4 yam uas qhia tias peb xyaum Yexus.​—1 Petus 2:21.

YEXUS XAM POM LWM TUS THAUM NWS MUS QHIA VAJLUGKUB

Yexus xam pom lwm tus nws thiaj tshaj tawm txoj xov zoo uas nplig tau tibneeg siab (Saib nqe 5, 6)

5, 6. (1) Yexus xam pom leejtwg? (2) Raws li cov lus faj lem hauv Yaxaya 61:1, 2, ua cas Yexus thiaj khuvleej cov uas nws tshaj tawm rau?

5 Cia peb saib seb Yexus xam pom lwm tus li cas. Muaj ib zaug, Yexus thiab nws cov thwjtim mus qhia Vajlugkub ib hnub sab sab, lawv “twb tsis muaj sijhawm noj mov li.” Yexus thiaj hais rau lawv tias: “Nej cia li nrog kuv mus rau ib qho chaw uas tsis muaj neeg es so kom los siav mentsis.” Tiamsis ho muaj ib pab neeg coob coob khiav ua Yexus lawv ntej mus rau ntawm qhov chaw uas lawv tabtom mus. Thaum Yexus lawv mus txog es pom cov neeg coob coob ntawd, Yexus ua li cas xwb? Nws “khuvleej lawv rau qhov lawv zoo li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug, mas Yexus txawm pib qhuab qhia lawv ntau yam.” *​—Malakau 6:30-34.

6 Vim li cas Yexus thiaj xam pom lossis khuvleej lawv? Yexus hais tias, “lawv zoo li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug.” Tej zaum kuj yog Yexus pom tias ib txhia txom nyem tsis muaj dabtsi thiab ua haujlwm hnyav los yug lawv tsev neeg. Muaj ib txhia nyuaj siab heev rau qhov lawv tau kev quaj ntsuag. Yexus paub txog lawv tej teeb meem zoo rau qhov zoo li zaj tas los no hais, tej zaud nws twb raug tej ntawd dua los lawm. Yexus txhawj txog lawv thiab xav nplig lawv siab.​—Nyeem Yaxaya 61:1, 2.

7. Peb yuav xyaum Yexus tus qauv li cas?

7 Yexus tus qauv qhia rau peb li cas? Ib yam  li Yexus, peb los kuj niaj hnub ntsib cov neeg “zoo li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug.” Lawv kuj muaj teeb meem ntau tsav ntau yam. Peb muaj ib yam uas yuav pab tau lawv, yog txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. (Qhia Tshwm 14:6) Peb thiaj xyaum peb tus Tswv es mus tshaj tawm txoj xov zoo vim peb “khuvleej cov neeg tsis muaj zog thiab cov uas txom nyem.” (Ntawv Nkauj 72:13) Peb hlub cov neeg uas peb ntsib thiab xav pab lawv.

PEB XAM POM LWM TUS LI CAS

Xav seb tus peb ntsib ntawd cheem tsum dabtsi (Saib nqe 8, 9)

8. Thaum mus tshaj tawm, peb xam pom lwm tus li cas? Piav seb.

8 Yuav ua li cas peb thiaj xam pom cov uas peb mus tshaj tawm rau? Peb yuav tau xav tias yog peb yog lawv, peb yuav xav kom lawv ua li cas rau peb? * (Mathai 7:12) Cia peb tham txog 4 yam uas yuav pab tau peb ua li ntawd. Yam 1, xav seb tus peb ntsib ntawd cheem tsum dabtsi. Thaum peb mus tshaj tawm txoj xov zoo, peb kuj zoo li tus kws kho mob. Tus kws kho mob zoo yeej xav txog tus neeg mob ua ntej. Nws ua tib zoo nug tus neeg mob seb nws mob li cas thiab ua tib zoo mloog thaum nws piav nws tus mob. Tus kws kho mob tsis lam tau lam muab tshuaj rau nws. Tej zaud, nws yuav tos kom nws paub zoo txog tus mob tso nws mam muab tshuaj thiab pib kho tus neeg mob. Zoo ib yam li ntawd, peb yuav tau ua tib zoo xav txog tus neeg peb nrog tham, peb mam teb vim peb nyias muaj nyias ib qho teeb meem thiab nyias muaj nyias ib txojkev xav.

9. Ua ntej peb nrog ib tug twg tham, peb tsis txhob maj xav li cas? Piav seb.

9 Thaum koj mus tshaj tawm rau ib tug twg, tsis txhob maj xav tias koj twb paub nws tej teeb meem lossis nws txojkev ntseeg thiab vim li cas nws ho ntseeg li ntawd. (Paj Lug 18:13) Tiamsis koj yuav tsum ua tib zoo xav seb koj yuav nug li cas nws thiaj tsis txaj muag. (Paj Lug 20:5) Yog zoo nug, nug txog nws txoj haujlwm, nws tsev neeg, nws lub neej, thiab tej nws nyiam. Thaum peb nug lawv es cia lawv teb ces peb yuav pom tias vim li cas lawv ho cheem tsum txoj xov zoo. Yog peb ua li no, peb yuav paub khuvleej lawv thiab pab tau lawv ib yam li Yexus.​—Muab piv rau 1 Khaulee 9:19-23.

Xav seb lawv lub neej zoo li cas (Saib nqe 10, 11)

10, 11. Raws li 2 Khaulee 4:7, 8, yam 2 uas peb xam pom lwm tus yog dabtsi? Piav txog tus qauv.

10 Yam 2, xav seb lawv lub neej zoo li cas. Tej zaud, peb kuj paub mentsis lawm tias lawv lub neej zoo li cas. Peb sawvdaws puavleej yog neeg txhaum ces peb los yeej raug tej teeb meem uas lawv raug thiab. (1 Khaulee 10:13) Peb paub tias ua neej nyob rau lub ntiajteb no yeej tsis yoojyim. Yog tsis muaj Yehauvas pab ces peb yeej thev tsis taus peem tsis dhau tej kev txom nyem. (Nyeem 2 Khaulee 4:7, 8.) Tiamsis ua tib zoo xav txog cov uas tsis muaj  kev sib raug zoo nrog Yehauvas ntshe lawv lub neej yuav yimhuab nyuaj. Ib yam li Yexus, peb yeej khuvleej lawv thiab xav “coj xov zoo hais txog zaj uas zoo” mus rau lawv.​—Yaxaya 52:7.

11 Cia peb tham mentsis txog kwvtij Xawvnkem (Sergey). Thaum nws tseem tsis tau paub qhov tseeb, nws txaj muag heev, nws yeej tsis paub nrog lwm tus tham li. Tom qab no nws kuj los kawm Vajlugkub lawm thiab. Nws hais tias: “Thaum kuv pib kawm Vajlugkub, kuv pom tias cov Khixatia txhua tus yuav tsum mus qhia lawv txojkev ntseeg rau lwm tus. Kuv yeej tsis xav tias kuv yuav ua tau li.” Txawm li ntawd los nws pheej xav txog cov uas tseem tsis tau los paub qhov tseeb. Nws xav tias lawv tsis paub Yehauvas ntshe lawv lub neej yuav nyuaj heev. Nws hais tias: “Tej yam tshiab uas kuv kawm tau ua rau kuv zoo siab thiab kaj siab heev. Kuv pom tias lwm tus los yeej cheem tsum qhov tseeb thiab.” Thaum Xawvnkem xam pom lwm tus li ntawd ua rau nws siab tawv xav mus qhia Vajlugkub rau lawv. Xawvnkem hais tias: “Kuv ntseeg tsis tau tias qhia Vajlugkub rau lwm tus yuav pab tau yus ua siab loj siab tuab. Kuj pab tau kuv nco ntsoov tej kuv kawm rau hauv nruab siab thiab.” *

Tej tug yuav siv sijhawm ntev loo mam muaj kev ntseeg (Saib nqe 12, 13)

12, 13. Vim li cas peb yuav tsum ua siab ntev rau cov uas peb qhia Vajlugkub rau? Piav seb.

12 Yam 3, ua siab ntev rau cov koj qhia Vajlugkub rau. Nco ntsoov tias txawm tej nqe Vajlugkub uas peb paub zoo heev los tej zaud cov peb qhia yeej tsis tau xav txog dua li. Tej zaud lawv kuj nyiam tej uas lawv ib txwm ntseeg heev thiab xav tias lawv txojkev ntseeg pab tau lawv muaj kev sib koom siab nrog lawv tsev neeg, lawv tej kwvtij neej tsa, thiab cov uas nyob hauv lawv thaj tsam. Ua li, peb yuav pab lawv li cas?

13 Muab xav li no: Thaum ib tug choj puas ntau heev lawd es yuav tau ua dua ib tug tshiab los hloov, feem ntau lawv tsis muab tus qub rhuav. Lawv cia tus qub nyob rau neeg siv thaum lawv tabtom ua tus tshiab. Thaum ua  tau tus tshiab lawd, lawv mam muab tus qub rhuav pov tseg. Thaum peb qhia Vajlugkub rau tibneeg los yuav tau ua ib yam li ntawd. Ua ntej peb hais kom lawv muab lawv tej kev ntseeg “qub” tso tseg, peb yuav tau pab kom lawv paub thiab nyiam tej kev ntseeg “tshiab,” uas yog tej kev qhia hauv phau Vajlugkub. Thaum lawv paub thiab nyiam tej kev ntseeg “tshiab” lawd, lawv thiaj yuav tso tau lawv tej kev ntseeg “qub” tseg. Yeej yuav siv sijhawm ntau thiaj yuav pab tau tibneeg hloov.​—Loos 12:2.

14, 15. Peb yuav pab cov uas tsis tau paub txog txojsia ib txhis tsis kawg hauv lub Vaj Kaj Siab li cas? Piav txog tus qauv.

14 Thaum peb mus tshaj tawm, yog peb ua siab ntev rau tibneeg, peb yuav tsis tseev kom lawv to taub lossis ntseeg tej uas lawv nyuam qhuav hnov thawj zaug. Tiamsis peb yuav siv sijhawm pab lawv ua tib zoo xav txog tej uas phau Vajlugkub qhia. Xws li, yog peb qhia ib tug twg txog txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg hauv ib lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no, peb yuav qhia li cas? Tsis muaj coob tus paub txog lub ntsiab no. Tej zaud lawv ntseeg tias tuag ces tas lawm xwb lossis lawv ntseeg tias thaum cov neeg zoo tuag lawv mus saum ntuj lawm. Ua li, peb yuav pab lawv li cas?

15 Ib tug kwvtij piav tias nws qhia li cas tibneeg thiaj to taub txog qhov uas nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no. Thaum pib, nws nyeem Chiv Keeb 1:28 ces mam nug tus tswv tsev tias Vajtswv xav kom neeg nyob qhovtwg thiab muaj lub neej zoo li cas. Feem coob teb tias: “Nyob hauv ntiajteb thiab kom tau lub neej zoo.” Tom qab ntawd, tus kwvtij mus nyeem Yaxaya 55:11 thiab nug tias ua li Vajtswv puas tau hloov nws lub ntsiab rau noob neej. Ntau zaus, tus tswv tsev yeej teb tias tsis tau. Thaum xaus, tus kwvtij mus nyeem Ntawv Nkauj 37:10, 11 thiab nug tias lub neej tom hauv ntej yuav zoo li cas. Tus kwvtij siv phau Vajlugkub li no pab tau coob tus pom tias Vajtswv tseem xav kom cov neeg zoo tau nyob mus ib txhis tsis kawg hauv lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no.

Tej yam me me zoo li ib tsab ntawv xwb los tej zaud kuj pab tau lwm tus heev (Saib nqe 16, 17)

16, 17. Raws li Paj Lug 3:27, peb ua tau dabtsi qhia tias peb xam pom lwm tus? Piav seb.

16 Yam 4, xav seb koj yuav ua li cas tibneeg thiaj pom tias koj mob siab txog lawv. Piv txwv, peb puas tau mus ncaj rau lub sijhawm uas tibneeg tsis khoom? Yog muaj li ntawd, peb kuj thov txim thiab nug seb lub sijhawm twg zoo rau peb rov mus xyuas lawv. Yog tus tswv tsev cheem tsum peb pab nws ua mentsis haujlwm ne? Lossis yog ib tug uas mus tsis tau qhovtwg cheem tsum peb khiav mentsis haujlwm rau nws ne? Yog muaj li no, tej zaud kuj zoo rau peb pab nws thiab.​—Nyeem Paj Lug 3:27.

17 Ib tug muam tau ua ib yam me me xwb tiamsis kuj pab tau ib tse neeg heev. Tus muam mob siab txog ib tse neeg uas ib tug menyuam tau tag sim neej lawd. Vim li no, nws  thiaj sau ib tsab ntawv mus rau lawv. Nws kuj sau tau ob peb nqes Vajlugkub mus nplig lawv siab thiab. Tsev neeg no xav li cas xwb? Leej niam hais tias: “Nag hmo kuv nyuaj siab kawg li. Tej zaud koj yeej tsis paub tias koj tsab ntawv pab tau peb npaum li cas. Kuv zoo siab kawg li uas koj tsab ntawv txhawb tau peb zog heev. Nag hmo kuv muab nyeem muaj li 20 zaug diam. Kuv ntseeg tsis tau tias cas koj tsab ntawv yuav zoo ua luaj thiab txhawb tau zog kawg li. Ua koj tsaug ntau ntau mog.” Peb kuj pab tau lwm tus li no thiab thaum peb xam pom cov txom nyem nyuaj siab es nqes tes hlo pab lawv.

UA LI KOJ UA TAU XWB TSIS TXHOB QAUG ZOG

18. Raws li 1 Khaulee 3:6, 7, peb yuav tau nco ntsoov li cas thaum mus qhia Vajlugkub, thiab vim li cas?

18 Thaum peb mus qhia Vajlugkub rau tibneeg peb yeej pab kom lawv kawm txog Vajtswv tiamsis peb yuav tau nco ntsoov tias peb feem tsis yog feem uas tseem ceeb tshaj. (Nyeem 1 Khaulee 3:6, 7.) Yehauvas yog tus uas rub tibneeg los rau ntawm nws. (Yauhas 6:44) Thaum kawg, txawm lawv yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los nyob ntawm lawv siab. (Mathai 13:4-8) Nco ntsoov tias Yexus twb yog tus xibhwb uas txawj qhia tshaj plaws, tiamsis tibneeg feem coob twb tsis mloog nws. Yog li ntawd, yog peb twb ua li peb ua tau lawd tiamsis tsis muaj leejtwg kam los ntseeg los cia peb tsis txhob qaug zog.

19. Yog peb xam pom lwm tus thaum mus qhia Vajlugkub yuav pab tau sawvdaws li cas?

19 Yog peb xam pom lwm tus thaum peb mus qhia Vajlugkub yuav pab tau peb thiab lwm tus, pab tau li cas? Peb yuav muaj siab mus tshaj tawm txoj xov zoo. Peb yuav zoo siab xyiv fab rau qhov uas peb pub rau luag. Thiab yog peb xam pom lwm tus ces yuav yoojyim rau cov uas xav “tau txojsia ib txhis tsis kawg” los ntseeg. (Tubtxib Tes Haujlwm 13:48) Yog li ntawd, “thaum peb muaj sijhawm peb cia li ua zoo rau txhua tus.” (Kalatia 6:10) Yog peb ua li no ces peb yuav ua rau peb Leej Txiv saum ntuj tau koob meej.​—Mathai 5:16.

ZAJ NKAUJ 64 Xyiv Fab Hlo Koom Tes Sau Qoob Loo

^ nqe 5 Thaum peb xam pom lwm tus ua rau peb hajyam muaj kev xyiv fab, tej zaum tibneeg los kuj yuav xav mloog peb dua thiab. Ua cas thiaj hais li ntawd? Hauv zaj no, peb yuav tham seb peb kawm tau Yexus tus qauv li cas thiab peb yuav tham txog 4 yam uas qhia tias peb xam pom cov uas peb ntsib thaum mus qhia Vajlugkub.

^ nqe 5 TXHAIS TAWM: Lo lus khuvleej uas phau Vajlugkub hais txog tsis yog mob siab lwm tus xwb tiamsis kuj yog nqes tes hlo pab thiab.

^ nqe 8 Mus saib zaj “Follow the Golden Rule in Your Ministry” hauv Phau Tsom Faj Askiv, lub 5 Hlis tim 15, 2014.

^ nqe 11 Mus saib Phau Tsom Faj Askiv lub 8 Hli tim 1, 2011, sab 21 txog 22.