Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yehauvas Saib Lo Lus “Amee” Muaj Nqes Heev

Yehauvas Saib Lo Lus “Amee” Muaj Nqes Heev

PHAU VAJLUGKUB qhia tias Yehauvas “mloog thiab hnov” nws cov tub qhe tej lus qhuas lus thov tibsi. (Malakhi 3:16) Txawm lo lus “amee” uas peb niaj hnub hais xwb los, kuj muaj nqes rau Yehauvas thiab. Cia peb kawm ntxiv txog lo lus ntawd seb txhais li cas, thiab cov neeg hauv phau Vajlugkub tau siv lo lus ntawd li cas.

“MAS COV PEJXEEM SAWVDAWS YUAV HAIS TIAS, ‘AMEE’”

Lo lus “amee” txhais tias “thov kom muaj li ntawd” lossis “muaj tseeb.” Lo lus no yog lus Henplais, lub ntsiab lus txhais tias “kom coj ncaj” thiab “tso siab tau.” Cov Henplais kheev siv lo lus no rau thaum hais plaub hais ntug. Lawv hais “amee” los xaus lus twv, luag thiaj tso siab tias lawv yuav tsis thim lus thiab yog ho thim lus los lawv yeem raug txim. (Xwm Txheej Taug Kev 5:22) Thaum ib tug twg hais lo lus “amee” tab meeg sawvdaws li ntawd ces nws hajyam cog ruaj tias nws yuav tsis thim lus.​—Nehemi 5:13.

Kevcai tshooj 27 qhia txog ib lub caij tshwj xeeb heev, thaum cov Yixayee tau hais lo lus “amee.” Tom qab lawv nkag mus rau lub tebchaws uas Vajtswv cog tseg, lawv sawv ntawm lub roob Enpas thiab lub roob Kelixi ua tib zoo mloog Mauxe Txoj Kevcai. Thaum nyeem txog cov lus tsawm foom uas yuav raug cov tsis mloog lus ces sawvdaws tib txhij teb hais tias “Amee!” Lo lus ntawd ua pov thawj tias lawv zoo siab mloog txoj kevcai. (Kevcai 27:15-26) Muaj txhiab txhiab tus pojniam txivneej thiab metub menyuam tuaj mloog tibsi. Thaum sawvdaws tib txhij teb “Amee,” ntshe txhawb siab kawg li! (Yausua 8:30-35) Lawv yuav tsum nco tej lus ntawd mus tag lawv lub neej. Phau Vajlugkub qhia tias cov Yixayee uas tuaj hnub ntawd coj raws nkaus li lawv tau cog tseg tiag. Lawv “koom tu [Yehauvas] tag Yausua sim neej thiab tag cov kev txwj laus uas nyob ntev dhau Yausua sim neej thiab paub txog txhua yam uas [Yehauvas] tau ua rau cov Yixayee.”​—Yausua 24:31.

Yexus kuj hais lo lus “amee” thiab. Ua ntej nws pib tham txog ib yam dabtsi, nws hais lo lus “amee” kom sawvdaws paub tias tej uas nws qhia  yuav muaj tiav xwb xwb li. * Yexus hais muaj ceem npaum li ntawd rau qhov Vajtswv twb pub hwjchim rau nws los kho kom ib puas tsav yam muaj tiav raws li Vajtswv tau cog tseg lawm.​—2 Khaulee 1:20; Qhia Tshwm 3:14.

“COV PEJXEEM HUVSI HAIS TIAS, ‘AMEE’ THIAB QHUAS [YEHAUVAS]”

Thaum cov Yixayee qhuas thiab thov Yehauvas, lawv kuj hais lo lus “amee” thiab. (Nehemi 8:6; Ntawv Nkauj 41:13) Thaum xaus lus thov, lawv hais “amee” los qhia tias lawv pom zoo raws li tej lus thov ntawd. Thaum lawv txhua tus muaj feem teb ua rau sawvdaws hajyam koom siab pe hawm Yehauvas ua ke. Tau muaj li ntawd thaum Vajntxwv Davi coj Yehauvas lub phij xab sib cog lus los rau hauv Yeluxalees. Lub caij ntawd, Davi hu ib zaj nkauj uas yog ib zaj lus thov rau Yehauvas. Tau muab zaj ntawd sau cia rau hauv 1 Vaj Keeb Kwm 16:8-36. Zaj nkauj ntawd hu raug siab kawg li, thaum xaus lus “cov pejxeem huvsi hais tias, ‘amee’ thiab qhuas [Yehauvas].” Lawv koom siab teb li ntawd hajyam ua rau sawvdaws xyiv fab pe hawm Yehauvas.

Cov Khixatia uas nyob thawj 100 xyoo kuj hais “amee” los qhuas Yehauvas thiab. Thaum cov tubtxib sau ntawv mus rau cov koom txoos, lawv kheev siv lo lus “amee.” (Loos 1:25; 16:27; 1 Petus 4:11) Phau Qhia Tshwm piav tias cov plig saum ntuj tau qhuas Yehauvas li no: “Amee, Haleluya.” (Qhia Tshwm 19:1, 4) Thaum cov Khixatia xaus lus thov Vajtswv hauv tej kev sib txoos lawv kuj niaj zaus hais “amee” thiab. (1 Khaulee 14:16) Tiamsis tsis yog lawv lam hais “amee” kom tag kevcai lossis qog lwm tus xwb.

VIM LI CAS TSEEM CEEB RAU KOJ HAIS “AMEE”

Tej keeb kwm uas peb kawm tas los no qhia tias thaum xaus lus thov Vajtswv, tseem ceeb heev rau peb hais “amee.” Thaum yus thov ib leeg xwb es yus hais “amee” ces qhia tias yus thov tawm hauv nruab siab tuaj. Thaum peb thov Vajtswv ua  ib pab, peb yuav hais “amee” nrov thiab yau los tau. Qhov ntawd qhia tias peb pom zoo raws li tej lus thov ntawd. Cia peb kawm ntxiv seb ua li cas ho tseem ceeb rau peb hais “amee.”

Thaum peb mloog luag thov, kuj yog peb pe hawm Vajtswv thiab. Kev thov Vajtswv yog ib feem ntawm peb txojkev pe hawm. Cov lus uas peb thov thiab peb tus cwj pwm qhia tias peb koom ib lub siab pe hawm Vajtswv. Yuav kom peb hais tau “amee” tawm hauv nruab siab tuaj, peb yuav tsum ua tib zoo mloog.

Thaum peb hais “amee” qhia tias peb sawvdaws koom siab. Thaum peb thov Vajtswv ua ib pab ces sawvdaws ua tib zoo mloog. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:14; 12:5) Thaum cov kwvtij nkauj muam tib txhij hais “amee” ua rau sawvdaws yimhuab koom siab. Txawm peb hais nrov hais yau los Yehauvas yeej hnov, tej zaum kuj yuav ua rau Yehauvas pub raws li sawvdaws tau thov thiab.

Thaum peb hais “amee” twb yog peb qhuas Yehauvas

Peb qhuas Yehauvas. Yehauvas pom txhua yam uas peb ua rau nws, tsis hais loj los me. (Luka 21:2, 3) Nws yeej paub tej uas peb xav hauv nruab siab. Txawm muaj tej tug tuaj koom tsis tau kev sib txoos es mloog xov tooj tom tsev xwb los, Yehauvas yeej hnov lawv lo lus “amee.” Qhov uas peb hais lo lus ntawd, twb yog peb nrog lub koom txoos koom ua ib lub siab qhuas Yehauvas.

Tej zaum ib txhia xav tias qhov uas peb hais “amee” tsis tseem ceeb ua luaj twg. Tiamsis ib phau ntawv tshawb fawb Vajlugkub hais tias, thaum Vajtswv cov tub qhe hais lo lus “amee” twb yog lawv qhia meej tias “lawv muaj siab ntseeg ruaj nreeg, lawv pom zoo raws li tej lus thov, thiab cia siab ntsoov rau tej lus ntawd.” Thov kom Yehauvas txaus siab rau txhua lo lus “amee” uas peb hais.​—Ntawv Nkauj 19:14.

^ nqe 6 Hauv Mathai 5:18 Yexus hais lo lus “amee.” Tau muab “amee” txhais ua lus Hmoob tias “kuv hais tseeb.”