Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 11

Mloog Yehauvas Lub Suab Hu

Mloog Yehauvas Lub Suab Hu

“Tus no yog kuv tus tub . . . Cia li mloog nws hais.”​—MATHAI 17:5.

ZAJ NKAUJ 89 Mloog Lus Thiaj Li Tau Koob Hmoov

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1, 2. (1) Yehauvas tau nrog tibneeg sib txuas lus li cas? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

YEHAUVAS nyiam nrog peb sib txuas lus heev. Yav thaud, nws siv cov xibhwb cev Vajtswv lus, cov tubtxib saum ntuj, thiab nws Leej Tub Yexus Khetos los qhia peb txog nws tej kev xav. (Amau 3:7; Kalatia 3:19; Qhia Tshwm 1:1) Nimno, nws siv nws Txojlus, phau Vajlugkub. Nws muab phau Vajlugkub rau peb kom peb paub txog nws txojkev xav thiab to taub nws tej kevcai.

2 Thaum Yexus tseem nyob hauv ntiajteb, Yehauvas hais lus saum ntuj tuaj 3 zaug. Cia peb kawm seb Yehauvas hais dabtsi thiab cov lus ntawd pab tau peb li cas.

“KOJ YOG KUV TUS TUB UAS KUV HLUB”

3. Hauv Malakau 1:9-11, Yehauvas hais li cas thaum Yexus ua kevcai raus dej, thiab cov lus ntawd qhia li cas txog Yexus?

3 Malakau 1:9-11 qhia txog thawj zaug uas Yehauvas hais lus saum ntuj tuaj. (Nyeem.) Nws hais tias: “Koj yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau koj heev.” Ntshe Yexus yuav zoo siab heev thaum nws hnov nws Txiv hais tias nws Txiv hlub nws thiab tso siab plhuav rau nws. Yehauvas cov lus qhia tau 3 yam tseem ceeb heev txog Yexus. (1) Yexus yog nws tus Tub, (2) Yehauvas hlub nws tus Tub, thiab (3) Yehauvas txaus siab rau nws tus Tub heev. Cia peb ua tib zoo kawm txog 3 yam no.

4. Ua cas thiaj hais tias thaum Yexus ua kevcai raus dej tas, Yehauvas thiab Yexus nkawd muaj dua ib txojkev sib raug zoo tshiab?

4 “Koj yog kuv tus tub.” Lo lus no, Yehauvas qhia tias nws tus tub Yexus thiab Yehauvas nkawd muaj dua ib txojkev sib raug zoo tshiab. Thaum Yexus tseem nyob saum ntuj,  nws yeej yog Vajtswv tus tub. Tiamsis thaum Yexus ua kevcai raus dej tas, Yehauvas lub hwj huam dawb huv los rau saum nws. Zaum no, Yexus yog Leej Tub uas Vajtswv xaiv tseg. Nws thiaj muaj kev vam tias nws yuav tau rov mus saum ntuj mus ua Vajntxwv thiab ua tus Tuam Pov Thawj Hlob. (Luka 1:31-33; Henplais 1:8, 9; 2:17) Twb yog li ntawd, thaum Yexus ua kevcai raus dej, nws txiv thiaj hais tias: “Koj yog kuv tus tub.”​—Luka 3:22.

Thaum lwm tus qhuas thiab txhawb peb pab tau peb txojkev ntseeg loj hlob mos nyoos (Saib nqe 5) *

5. Peb yuav xyaum Yehauvas li cas peb thiaj paub hlub thiab txhawb lwm tus?

5 “Koj yog . . . tus tub uas kuv hlub.” Yehauvas qhia rau Yexus tias Nws hlub Yexus thiab txaus siab rau nws heev. Qhov no qhia tias peb yuav tau nco ntsoov qhuas thiab txhawb lwm tus li Yehauvas. (Yauhas 5:20) Muab xav, thaum cov uas peb hlub qhuas peb, yeej txhawb tau peb kom yimhuab xav ua zoo. Yog li ntawd, peb tsev neeg thiab tej kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos cheem tsum peb txhawb lawv thiab. Thaum peb qhuas ib tug twg peb txhawb tau tus ntawd txojkev ntseeg ruaj khov thiab pab tau nws teev tiam Yehauvas ruaj nreeg. Cov niam cov txiv yuav tau ua tiag txhawb lawv cov menyuam. Thaum niam thiab txiv nco ntsoov qhuas thiab hlub lawv cov menyuam, yuav pab tau menyuam txojkev ntseeg loj hlob mos nyoos.

6. Vim li cas peb thiaj tso siab plhuav tau rau Yexus Khetos?

6 “Kuv txaus siab rau koj heev.” Lo lus no qhia tias Yehauvas yeej tso siab plhuav tias Yexus yuav ua tau raws nraim li Nws lub siab nyiam. Yog Yehauvas twb tso siab plhuav rau Yexus ces peb yeej tso siab tau rau Yexus thiab. Peb tso siab tias Yexus yuav ua kom Vajtswv tej lus cog tseg txhua lo muaj tiav raws nkaus li Vajtswv tau hais. (2 Khaulee 1:20) Thaum peb ua tib zoo xav txog Yexus tus qauv, hajyam  ua rau peb xav xyaum nws thiab taug nws tus hneev taw. Yehauvas los kuj tso siab plhuav tias nws cov tub qhe sawvdaws yuav rau siab ntso xyaum nws tus Tub.​—1 Petus 2:21.

“MLOOG NWS HAIS”

7. Raws li Mathai 17:1-5, Yehauvas hais lus saum ntuj tuaj thaum twg, thiab nws hais li cas?

7 Nyeem Mathai 17:1-5. Zaum 2 uas Yehauvas hais lus saum ntuj tuaj yog thaum “Yexus lub cev . . . hloov.” Thaum ntawd, Yexus coj Petus, Yakaunpau, thiab Yauhas nrog nws mus saum ib lub roob siab siab. Thaum lawv mus txog saud, lawv pom ib zaj yog toog uas tsis tau muaj leejtwg pom dua li. Lawv pom Yexus lub ntsej muag ci ntsa iab thiab nws cev tsoos tsho dawb ci nplas. Muaj 2 tug txivneej, ib tug zoo li Mauxe hos ib tug zoo li Eliya, txawm pib nrog Yexus tham txog nws txojkev tuag thiab tsa sawv rov los. Txawm tias Yexus 3 tug tubtxib “ncaws dab ntub tsaug zog” heev los lawv rua muag plias ntsia zaj yog toog no. (Luka 9:29-32) Muaj ib tauv huab ci dawb paug los laum nkaus lawv ces lawv txawm hnov Yehauvas lub suab hais saum cov huab tuaj ib yam li thaum Yexus ua kevcai raus dej es Yehauvas hais tias: “Tus no yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau nws heev.” Tiamsis zaum no Yehauvas hais ntxiv tias: “Nej cia li mloog nws hais.”

8. Zaj yog toog pab tau Yexus thiab nws cov thwjtim li cas?

8 Zaj yog toog qhia txog Yexus lub meej mom thiab nws lub hwjchim thaum nws los ua Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj yav tom ntej. Zaj yog toog no yeej txhawb tau Khetos zog kawg li thiab yeej pab tau nws ua siab ntev thev tej kev tsim txom thiab txojkev tuag txom nyem ntsuav uas nws tseem yuav raug. Zaj yog toog no kuj txhawb tau Yexus cov thwjtim txojkev ntseeg kom ruaj khov thiab ua tau siab ncaj rau Vajtswv thaum raug sim. Thiab kuj pab kom lawv ua taus tes haujlwm uas nyuaj heev lawm yav tom hauv ntej. Muaj li 30 xyoo tom qab ntawd, tus tubtxib Petus tseem piav txog zaj yog toog uas Yexus lub cev hloov yam nkaus li nyuam qhuav muaj.​—2 Petus 1:16-18.

9. Yexus tej lus qhuab qhia twg pab tau nws cov thwjtim heev?

9 “Mloog nws hais.” Yehauvas xav kom peb mloog nws tus Tub lus thiab ua li nws hais. Yexus tau hais li cas thaum nws tseem nyob hauv ntiajteb no? Nws tau hais ntau yam tseem ceeb uas tsim nyog peb cuab pob ntseg mloog. Piv txwv li thaum nws ua tib zoo qhia nws cov thwjtim tshaj tawm txoj xov zoo thiab kom lawv rau siab ntso ceev faj zov tos. (Mathai 24:42; 28:19, 20) Nws kuj txhawb kom lawv txeem lub qhov rooj nqaim mus thiab kom lawv peem kam tiag. (Luka 13:24) Yexus hais ntshis kom nws cov thwjtim ib leeg hlub ib leeg, koom ua ib lub siab, thiab mloog nws tej lus sam hwm. (Yauhas 15:10, 12, 13) Yexus tej lus qhuab qhia yeej pab tau nws cov thwjtim heev. Niaj hnub nimno los yeej tseem pab tau peb ib yam li thaud thiab.

10, 11. Yog peb mloog Yexus lus, peb yuav tau ua li cas?

10 Yexus hais tias: “Txhua tus uas nyob hauv txojkev tseeb yeej mloog kuv tej lus.” (Yauhas 18:37) Peb mloog Yexus lus thaum peb “ib leeg ua siab ntev rau ib leeg thiab yog leejtwg muaj xaiv muaj lus ib leeg kuj zam ib leeg.” (Khaulauxi 3:13; Luka 17:3, 4) Peb kuj mloog nws lus thiab “thaum lub sijhawm zoo thiab sijhawm tsis zoo” los peb kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo.​—2 Timaute 4:2.

11 Yexus hais tias: “Kuv cov yaj yeej mloog kuv lub suab.” (Yauhas 10:27) Yexus cov thwjtim tsis yog hnov nws lub suab lus xwb tiamsis lawv kuj ua li nws hais thiab. Lawv tsis cia lawv “tej kev txhawj txog lub neej” tab kaum  lawv. (Luka 21:34) Tiamsis, txawm lawv yuav muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv npaum li cas los lawv muab qhov uas mloog Yexus lus ua qhov uas tseem ceeb tshaj hauv lawv lub neej. Peb muaj cov kwvtij coob tus uas raug luag tsim txom hnyav xws li raug iab hiam, raug kev txom nyem, lossis raug xwm txheej phem. Txawm lawv raug npaum li no los lawv tseem muab siab npuab rawv Yehauvas. Lawv tso siab plhuav rau Yexus cov lus no: “Tus uas muaj kuv tej lus nkaw thiab tuav rawv tej lus ntawd, tus ntawd thiaj yog tus uas hlub kuv. Thiab tus uas hlub kuv ntawd kuv leej Txiv yuav hlub nws.”​—Yauhas 14:21.

Tes haujlwm qhia Vajlugkub pab kom peb mloog Yexus lus (Saib nqe 12) *

12. Ib qho uas peb mloog Yexus lus yog peb ua li cas?

12 Ib qho uas peb mloog Yexus lus yog thaum peb mloog cov uas coj peb lus. (Henplais 13:7, 17) Tsis ntev los no, Vajtswv lub koom haum tau pauv ntau tsav ntau yam xws li txoj Kev Sib Txoos 1, tej twj peb siv, tej kev tshaj tawm, thiab tej kev txhim kho lossis ua Tsev Nceeg Vaj. Peb zoo siab heev thiab xav ua Vajtswv tsaug uas nws lub koom haum ua tib zoo nrhiav ntau yam los pab peb thiab qhia peb! Yehauvas yuav txaus siab thiab foom koob hmoov rau peb yog tias peb mloog thiab ua raws nraim li nws lub koom haum qhia.

13. Yog peb mloog tej uas Yexus qhia, yuav pab tau peb li cas?

13 Yog peb mloog tej uas Yexus qhia, yuav pab tau peb. Yexus cog lus rau nws cov thwjtim tias tej uas nws qhia yuav ua rau lawv tau so los siav. Vim li cas lawv thiaj tau so? Yexus hais tias: “Rau qhov kuv rab quab kuj yoojyim kwv, thiab kuv lub nra kuj sib.” (Mathai 11:28-30) Thaum peb nyeem Vajtswv Txojlus, tsis hais 4 phau txoj xov zoo txog Yexus lub neej los yog lwm phau, yeej ua rau peb tuaj zog, muaj kev ntseeg, thiab muaj tswvyim. (Ntawv Nkauj 19:7; 23:3) Yexus hais tias: “Cov uas hnov Vajtswv tej lus thiab coj raws nraim thiaj yog cov uas tau nyob kaj siab lug.”​—Luka 11:28.

KUV LUB NPE YUAV TAU KOOB MEEJ

14, 15. (1) Raws li Yauhas 12:27, 28, zaum 3 uas Yehauvas hais saum ntuj tuaj yog thaum twg? (2) Ua li cas Yehauvas cov lus ho txhawb tau Yexus heev?

14 Nyeem Yauhas 12:27, 28. Txoj xov zoo uas Yauhas sau piav txog zaum 3 uas Yehauvas hais lus saum ntuj tuaj. Ob peb hnub ua ntej Yexus yuav raug tua, nws mus ua Kevcai Hla Dhau zaum kawg rau hauv Yeluxalees. Nws nyuaj siab heev, nws thiaj thov Vajtswv tias: “Au leej Txiv, thov koj ua rau koj lub npe tau koob meej.” Nws Leej Txiv thiaj teb saum ntuj  tuaj tias: “Kuv twb tau koob meej lawm, thiab kuv tseem yuav tau koob meej ntxiv.”

15 Yexus txhawj heev rau qhov nws xav muab siab npuab Yehauvas tuag nthi. Yexus paub meej tias nws yuav raug luag tsim txom, raug nplawm raug ntaus, thiab raug tua txom nyem ntsuav. (Mathai 26:38) Tiamsis qhov tseem ceeb dua ntais rau Yexus yog nws Leej Txiv lub npe dawb huv. Yexus raug liam tias nws yog ib tug neeg tuam mom, nws thiaj ntxhov siab heev tsis xav ua puas tsuas Vajtswv lub npe. Yog li ntawd, thaum Yehauvas hais lus saum ntuj tuaj rau Yexus, ntshe txhawb tau Yexus zog kawg li! Yexus thiaj tso siab plhuav tias Yehauvas lub npe yeej yuav tau koob meej xwb. Nws Leej Txiv tej lus kuj cuab nws zog thiab nplig nws siab kom nws thev taus tej kev tsim txom uas yuav los raug nws. Txawm tias nyob rau lub sijhawm ntawd, tej zaum Yexus tib leeg thiaj hnov thiab to taub nws Leej Txiv cov lus ntawd xwb los Yehauvas muab cov lus nws hais rau Yexus ntawd tseg cia rau peb txhua tus ua tom qab.​—Yauhas 12:29, 30.

Yehauvas yuav ua kom nws lub npe tau koob meej thiab yuav cawm nws haiv neeg dim (Saib nqe 16) *

16. Tej lub sijhawm vim li cas peb ho txhawj tsis xav kom ib yam dabtsi ua puas tsuas Vajtswv lub npe li?

16 Peb kuj xav ib yam li Yexus, peb tsuas xav kom Yehauvas lub npe tau koob meej xwb. Tej zaum muaj neeg ua tsis ncaj rau peb. Lossis peb ntxhov siab vim cov uas tawm tsam peb iab hiam peb rau tebchaws. Yog peb txeev hnov li no, peb yeej tsis xav kom tej xov xwm phem no ua puas tsuas Yehauvas lub npe thiab lub koom haum ib zaug li. Thaum muaj li no,  Yehauvas cov lus yuav nplig tau peb thiab pab kom peb tsis txhob muab txhawj dhau. “Vajtswv txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm [peb] lub siab thiab [peb] tej kev xav cia rau hauv Yexus Khetos.” (Filipi 4:6, 7) Yehauvas yeej yuav ua kom nws lub npe tau koob meej xwb xwb li. Txawm Xatas thiab nws lub qab ntuj tsim kev kub ntxhov rau cov uas muab siab npuab Yehauvas los, Yehauvas lub Nceeg Vaj yuav kho txhua yam dua tshiab.​—Ntawv Nkauj 94:22, 23; Yaxaya 65:17.

MLOOG YEHAUVAS LUS THIAJ PAB TAU KOJ

17. Raws li Yaxaya 30:21, ua cas peb thiaj hais tau tias Yehauvas tseem niaj hnub hais lus tuaj rau peb?

17 Yehauvas tseem niaj hnub hais lus tuaj rau peb. (Nyeem Yaxaya 30:21.) Tiamsis tsis yog peb yuav hnov Vajtswv lub suab hais saum ntuj tuaj. Nws twb muab nws Txojlus, phau Vajlugkub uas muaj nws tej lus qhia nyob rau hauv rau peb lawm. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas lub hwj huam kuj pab “tus tub qhe saib tsev uas ncaj thiab ntse” kom lawv pub zaub mov ntawm sab kev ntseeg raws caij raws nyoog. (Luka 12:42) Lawv yeej npaj ntau yam los txhawb peb txojkev ntseeg tsis hais tej ntaub ntawv luam tawm lossis tso tawm hauv Is Taws Nej, tej yeeb yaj kiab, thiab tej uas tau muab kaw ua suab rau peb mloog!

18. Yehauvas cov lus txhawb tau koj txojkev ntseeg thiab cuab tau koj lub zog li cas?

18 Cia peb nco ntsoov cov lus Yehauvas tau hais saum ntuj tuaj thaum Yexus tseem nyob hauv ntiajteb no. Thiab cia peb tso siab rau tej lus Vajtswv hais uas tau muab sau tseg cia rau hauv phau Vajlugkub. Yehauvas yeej pom txhua yam uas Xatas thiab Xatas lub qab ntuj phem no tau ua thiab Yehauvas yuav muab lub ntiajteb no kho dua tshiab. Cia peb rau siab ntso mloog Yehauvas lus. Yog peb ua li no ces peb yeej yuav thev taus tej kev ceeblaj tamsim no thiab yav tom hauv ntej. Phau Vajlugkub hais tias: “Vim nej yuav tsum muaj lub siab thev taus kom nej thiaj ua tau raws li Vajtswv lub siab thiab nej thiaj tau tej uas cog lus cia lawd.”​—Henplais 10:36.

ZAJ NKAUJ 4 Yehauvas Yog Kuv Tus Tswv Yaj

^ nqe 5 Thaum Yexus tseem nyob hauv ntiajteb no, Yehauvas hais lus saum ntuj tuaj 3 zaug. Muaj ib zaug, Yehauvas txhawb Khetos cov thwjtim kom mloog nws Leej Tub lus. Nimno, Yehauvas siv nws Txojlus uas muaj Yexus tej lus qhia nyob rau hauv, thiab siv Nws lub koom haum los qhia peb. Hauv zaj no, peb yuav kawm seb thaum peb mloog Yehauvas thiab Yexus nkawd lus pab tau peb li cas.

^ nqe 52 COV DUAB: Ib tug txwj laus pom tus tub leg num pab tu Tsev Nceeg Vaj thiab suav ntaub ntawv. Tus txwj laus mus tuav nws tes thiab qhuas nws.

^ nqe 54 COV DUAB: Ob niam txiv nyob tebchaws Xiala Li-oo (Sierra Leone) muab ib daim ntawv caw rau ib tug txivneej ntaus ntses.

^ nqe 56 COV DUAB: Cov Timkhawv uas nyob hauv ib lub tebchaws uas txwv peb tes haujlwm sib txoos ua ke hauv ib tug twg lub tsev. Lawv hnav tej ris tsho niaj hnub hnav xwv lwm tus thiaj tsis paub.