PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 3 Hlis Xyoo 2019

Kawm phau no rau lub 5 Hlis tim 6 txog lub 6 Hli tim 2, 2019

Muaj Dabtsi Khuam Cheem Kuv Ua Tsis Tau Kevcai Raus Dej?

Ib txhia uas twb paub Vajtswv Yehauvas ntev heev lawd tseem ntshai ua kevcai raus dej. Yuav ua li cas lawv thiaj tsis cia ib yam dabtsi khuam cheem lawv ua kevcai raus dej?

Mloog Yehauvas Lub Suab Hu

Yehauvas hais lus tuaj rau peb li cas niaj hnub nimno? Yog peb mloog Vajtswv lus, yuav pab tau peb li cas?

Xam Pom Lwm Tus

Yehauvas thiab Yexus tau ua yeeb yam qhia kom ib leeg paub khuvleej ib leeg. Peb yuav xyaum nkawd tus qauv li cas?

Xam Pom Lwm Tus Thaum Mus Qhia Vajlugkub

Plaub yam uas qhia tias peb xam pom cov uas peb ntsib thaum mus qhia Vajlugkub yog dabtsi?

Kev Ua Zoo​—Peb Yuav Xyaum Li Cas?

Kev ua zoo yog li cas? Vim li cas peb yuav tau xyaum ua zoo?

Yehauvas Saib Lo Lus “Amee” Muaj Nqes Heev

Coob tus hais ‘amee’ tom qab thov Vajtswv tas. Lo lus no txhais li cas thiab phau Vajlugkub muab lo lus no siv li cas?