Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 6

Ua Siab Ncaj Rau Vajtswv!

Ua Siab Ncaj Rau Vajtswv!

“Kuv yuav tsis tso kuv lub siab ncaj tseg mus txog thaum kuv tuag.”​—YAUJ 27:5.

ZAJ NKAUJ 34 Muab Siab Npuab Vajtswv

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1. Peb tug Timkhawv hauv nqe no qhia li cas tias lawv muab siab npuab lossis ua siab ncaj rau Yehauvas?

XAV txog 3 tug uas teev tiam Yehauvas no: (1) Ib tug ntxhais hluas mus kawm ntawv es muaj ib hnub tus xibhwb kom cov menyuam sawvdaws ua ib lub koob tsheej. Tus ntxhais no paub tias lub koob tsheej ntawd tsis haum Vajtswv siab. Yog li, nws thiaj ua tib zoo piav tias nws koom tsis tau. (2) Ib tug tub hluas uas txaj muag heev mus qhia Vajlugkub ib lub qhov rooj rau ib lub. Nws paub tias ib tug menyuam nrog nws kawm ntawv nyob lub tsev tom ntej. Yav tas los tus menyuam ntawd tau thuam Yehauvas Cov Timkhawv. Txawm li ntawd los, tus tub hluas tsis ntshai mus khob nws qhov rooj. (3) Ib leej txiv sib zog khwv yug nws tsev neeg. Muaj ib hnub nws tus lospav kom nws ua ib yam uas txhaum cai. Yog nws tsis ua, tej zaum nws yuav raug rho haujlwm, tiamsis nws tsis ntshai piav rau tus lospav tias nws tsis kam ua txhaum cai rau qhov Vajtswv xav kom cov teev tiam nws ua qhov ncaj xwb.​—Loos 13:1-4; Henplais 13:18.

2. Peb yuav tham txog cov lus nug twg, thiab yog vim li cas?

2 Peb tug uas tau hais tas no muaj tej yeeb yam twg? Tej zaum koj twb pom tias lawv muaj siab loj siab tuab thiab nyiam ua qhov yog xwb. Tiamsis qhov tsim nyog qhuas lawv tshaj mas yog qhov uas lawv muaj lub siab ncaj rau Vajtswv. Lawv puavleej muab siab npuab Yehauvas thiab tsis kam hla Vajtswv tej kevcai. Lawv muaj lub siab ncaj rau Vajtswv lawv thiaj ua tau li ntawd. Yehauvas zoo siab heev uas lawv muab siab npuab nws. Peb kuj xav kom peb Leej Txiv saum ntuj zoo siab rau peb ib yam li lawv cov ntawd thiab. Yog li ntawd, cia peb mus tham txog cov lus nug no: Ua siab ncaj yog li cas? Vim li cas peb yuav tsum ua siab ncaj? Peb yuav ua li cas thiaj ua tau lub siab ncaj rau lub sijhawm nyuaj siab ntxhov plawv no?

 UA SIAB NCAJ YOG LI CAS?

3. (1) Ua siab ncaj yog li cas? (2) Dabtsi qhia tias peb yeej nyiam yam zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho phem li?

3 Vajtswv cov tub qhe ua siab ncaj li cas? Vim lawv hlub Vajtswv tag siab nrho, lawv thiaj zoo siab hlo mloog nws lus es ua txhua yam raws li nws siab nyiam. Cia peb mus tham mentsis seb phau Vajlugkub qhia tias qhov uas ua siab ncaj yog li cas. Hauv phau Vajlugkub, lo lus Henplais “siab ncaj” txhais tias: “zoo kawg nkaus,” “tsis muaj ib qho phem,” lossis “tag nrho.” Piv txwv li thaum cov Yixayee muab tsiaj xyeem rau Yehauvas, txoj Kevcai hais tias lawv yuav tsum muab tus uas zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho phem li. * (Levi Tej Kevcai 22:21, 22) Txoj Kevcai tsis pub muab tus uas lov ceg, khis ntsej, dig muag, lossis mob lib. Yehauvas tsuas lees yuav tus uas zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho phem li xwb. (Malakhi 1:6-9) Peb yeej to taub zoo txog qhov no, rau qhov thaum peb yuav ib yam dabtsi los noj los siv, tsis hais txiv hmab txiv ntoo, ntaub ntawv nyeem, lossis ib rab twj twg, peb yeej tsis yuav lub txiv uas to, phau ntawv uas ntuag, lossis rab twj uas ntais lawm. Peb tsuas yuav yam uas zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho phem li xwb. Yehauvas los kuj zoo ib yam li ntawd thiab, nws xav kom peb muab siab npuab nws tag nrho.

4. (1) Ua li cas ib tug neeg txhaum ho ua tau siab ncaj rau Vajtswv? (2) Raws li Ntawv Nkauj 103:12-14, Yehauvas kom peb ua dabtsi xwb?

4 Peb puas xav tias peb yuav tsum zoo tiav log peb thiaj ua tau siab ncaj rau Vajtswv? Tej zaum peb yuav xav tias peb niaj hnub ua txhaum peb yeej zoo tsis tiav ces peb ua tsis tau. Tiamsis cia peb mus tham txog 2 qho uas yuav pab kom peb tsis txhob xav li ntawd. Qhov 1, Yehauvas tsis cim ntsoov qhov phem uas peb muaj. Yehauvas txojlus qhia tias: “Au [Yehauvas], yog koj cim tej kev txhaum txim cia, au [Yehauvas], leejtwg yuav sawv nres nroos tau?” (Ntawv Nkauj 130:3) Yehauvas paub tias peb yog noob txaug neeg txhaum, nws thiaj zam txim rau peb tas zog. (Ntawv Nkauj 86:5) Qhov 2, Yehauvas paub tias yam twg peb ua tau yam twg peb ua tsis tau. Nws yeej tsis kom peb ua tshaj li qhov peb ua tau. (Nyeem Ntawv Nkauj 103:12-14.) Yog li, qhov uas peb zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho phem rau ntawm Vajtswv yog li cas tiag?

5. Vim li cas cov uas teev tiam Yehauvas yuav tsum hlub Yehauvas lawv thiaj ua tau siab ncaj rau nws?

5 Cov uas teev tiam Yehauvas puavleej hlub nws lawv thiaj ua tau siab ncaj rau nws. Peb yuav tsum hlub Yehauvas uas yog peb Leej Txiv saum ntuj tag siab nrho es mloog nws lus. Peb ua li no, peb txojkev hlub rau Yehauvas thiaj yog txoj zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho phem li. Thaum peb txojkev hlub zoo li no ces txawm peb raug kev sim siab los peb yuav ua tau siab ncaj rau Yehauvas. (1 Vaj Keeb Kwm 28:9; Mathai 22:37) Cia peb rov mus tham txog 3 tug Timkhawv puas tab seb ua li cas lawv thiaj ua tau li ntawd? Puas yog tus ntxhais hluas tsis nyiam tej kev lomzem tom tsev kawm ntawv, puas yog tus tub hluas xav raug luag thuam nws thaum mus qhia Vajlugkub, lossis puas yog leej txiv ntawd xav poob nws txoj haujlwm? Tsis yog. Tiamsis vim lawv paub Yehauvas txoj kevcai ncaj ncees thiab xav ua haum lawv Leej Txiv siab xwb lawv thiaj ua tau li ntawd. Lawv hlub Yehauvas lawv thiaj mloog Yehauvas lus. Tej uas lawv ua no qhia tias lawv muaj lub siab ncaj ncees rau Yehauvas.

VIM LI CAS PEB YUAV TAU UA SIAB NCAJ?

6. (1) Vim li cas peb yuav tsum ua siab ncaj? (2) Adas thiab Eva tsis ua siab ncaj rau Vajtswv li cas?

6 Vim li cas peb txhua leej txhua tus yuav tau ua siab ncaj? Vim Xatas tau twv Yehauvas,  nws kuj tau twv koj thiab. Tom qab Xatas fav xeeb rau Yehauvas hauv lub vaj Edee thiaj muab nws hu ua Xatas lossis “tus tiv txheem.” Xatas dag tias Yehauvas coj tsis ncaj, kav tsis zoo, thiab tsuas xam pom nws tus kheej xwb. Xatas ua li no puas tsuas Yehauvas lub npe lawm. Tu siab heev uas Adas thiab Eva nkawd tseem nrog Xatas ua ib nqag fav xeeb rau Yehauvas thiab. (Chiv Keeb 3:1-6) Adas thiab Eva nkawd twb muaj sijhawm ntau heev los txhawb nkawd txojkev hlub rau Yehauvas kom ruaj khov. Tiamsis lub sijhawm uas nkawd raug sim, nkawd tsis hlub Yehauvas tag siab nrho, nkawd txojkev hlub tsis zoo kawg nkaus uas tsis muaj ib qho phem li, Xatas thiaj ntxias tau nkawd. Tom qab no Xatas kuj iab hiam tias yeej tsis muaj ib tug neeg uas muab siab npuab Vajtswv Yehauvas vim nws hlub Yehauvas, tibneeg yeej ua tsis tau siab ncaj rau Vajtswv li. Xatas tau iab hiam Yauj li no.

7. Raws li Yauj 1:8-11, Yehauvas thiab Xatas nkawd xav li cas txog qhov uas Yauj ua siab ncaj?

7 Yauj nyob rau lub caij uas cov Yixayee tseem nyob hauv tebchaws Iyi. Lub caij ntawd, tsis muaj ib tug ua siab ncaj rau Vajtswv npaum li Yauj. Yauj yog neeg txhaum thiab kuj txawj ua yuam kev ib yam li peb. Tiamsis Yehauvas hlub Yauj heev vim nws ua siab ncaj rau Yehauvas. Qhov no qhia tias tej zaum Xatas twb txeev tawm tsam Yehauvas ua ntej txog qhov uas tibneeg tsis ua siab ncaj rau Yehauvas lawm. Vim li no Yehauvas thiaj qhuas txog Yauj rau Xatas. Yauj lub neej ua pov thawj tias tej uas Xatas liam txog tibneeg yeej tsis muaj tseeb hlo li! Vim li no Xatas thiaj tseev kom muab Yauj sim. Yauj yog Yehauvas tus phoojywg kwvluag, Yehauvas ntseeg Yauj siab heev, nws thiaj cia Xatas sim Yauj.​—Nyeem Yauj 1:8-11.

8. Xatas tawm tsam Yauj li cas?

 8 Xatas yog tus limhiam thiab tua neeg. Nws ua rau ib puas tsav yam uas Yauj muaj puam tsuaj tag, nws tua Yauj cov tub qhe tuag tag, thiab ua rau Yauj lub koob meej ploj tag. Nws kuj tig tawm tsam Yauj tsev neeg, ua rau Yauj 10 tus menyuam tuag tag huvsi. Tom qab ntawd, nws ua rau Yauj ib ce mob rwj ua paug viag hauv xib taws nto plaws tiaj taubhau. Tej no ua rau Yauj tus pojniam nyuaj siab kawg li, nws thiaj cem kom Yauj tsawm foom Vajtswv es tuag mus. Yauj yeej xav tuag tiamsis nws tsis tso nws lub siab ncaj tseg. Vim li no, Xatas thiaj nrhiav dua lwm txoj hau kev los tawm tsam Yauj ntxiv. Xatas siv Yauj 3 tug kwvluag tawm tsam nws. Peb tug txivneej ntawd tuaj xyuas Yauj tau ntau hnub, tiamsis tsis nplig Yauj ib los li. Lawv tsuas liam txim thiab tsawm foom Yauj xwb. Lawv liam tias Vajtswv yog tus ua rau Yauj raug tej kev phem ntawd, thiab Vajtswv yeej tsis quav ntsej txog Yauj lub siab ncaj li. Lawv tseem hais tias Yauj yog neeg phem, nws thiaj raug tej xwm txheej phem ntawd!​—Yauj 1:13-22; 2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6.

9. Txawm Yauj raug sim npaum li cas los nws tsis kam ua dabtsi?

9 Thaum Yauj ntsib ntau yam kev txom nyem, nws ua li cas xwb? Yauj yog neeg txhaum zoo tsis tiav, nws thiaj cem nws 3 tug kwvluag ua kub lug. Yauj xav txog nws txojkev ncaj ncees dua li Vajtswv txoj. (Yauj 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Txawm li ntawd los Yauj tsis tawm tsam Vajtswv Yehauvas. Nws tsis ntseeg tej lus dag uas nws 3 tug kwvluag liam nws. Nws hais tias: “Kuv yuav tsis lees tias nej hais tseeb kiag li, thiab kuv yuav tsis tso kuv lub siab ncaj tseg mus txog thaum kuv tuag.” (Yauj 27:5) Yauj cov lus no qhia li cas txog nws? Qhia tias, txawm zoo thiab phem los, Yauj yeej muab siab npuab Yehauvas tuag nthi. Yauj tsis lees swb; peb yeej ua tau ib yam li Yauj thiab.

10. Tej lus uas Xatas iab hiam Yauj kuj yog nws iab hiam peb li cas thiab?

10 Tej lus uas Xatas iab hiam Yauj kuj yog nws iab hiam peb li cas thiab? Xatas liam tias koj yeej tsis hlub Vajtswv Yehauvas tiag, koj yeej yuav tso nws tseg los cawm koj txojsia, thiab koj yeej tsis ua siab ncaj rau Yehauvas li. (Yauj 2:4, 5; Qhia Tshwm 12:10) Qhov Xatas liam koj no ua rau koj xav li cas xwb? Yeej mob koj siab, puas yog? Tiamsis nco ntsoov tias Yehauvas tso siab rau koj heev, nws thiaj cia Xatas sim koj lub siab ncaj. Yehauvas ntseeg tias koj yeej yuav ua siab ncaj rau nws kom qhia tau tias Xatas yog tus uas dag. Yehauvas kuj cog lus tias nws yuav pab kom koj ua tau siab ncaj. (Henplais 13:6) Qhov uas Vajtswv ntseeg peb siab yeej muaj nqes heev, puas yog? Koj puas pom tias yog vim li cas lub siab ncaj thiaj tseem ceeb ua luaj? Yog peb ua siab ncaj peb yuav tawm tsam yeej Xatas tej kev dag. Peb kuj yuav txhawb tau peb Leej Txiv Yehauvas lub npe kom dawb huv, thiab txhawb tau nws lub hwjchim kav. Yuav ua li cas peb thiaj ua tau lub siab ncaj rau Vajtswv mus li?

YUAV UA SIAB NCAJ RAU TIAM NO LI CAS

11. Yauj tus qauv pab tau peb li cas?

11 Nyob rau “tiam kawg” no, Xatas hajyam sib zog tawm tsam Yehauvas cov tub qhe. (2 Timaute 3:1) Peb yuav ua li cas peb thiaj ua tau siab ncaj rau Vajtswv? Yauj tus qauv pab tau peb zoo kawg li. Nws yeej muab siab npuab Yehauvas ua ntej nws raug sim. Cia peb kawm txog 3 yam uas Yauj tau ua seb pab tau peb ua siab ncaj rau Vajtswv li cas.

Tej yam twg yuav pab peb ua tau siab ncaj rau Vajtswv? (Saib nqe 12) *

12. (1) Raws li Yauj 26:7, 8, 14, dabtsi pab tau Yauj hwm thiab qhuas Yehauvas? (2) Peb yuav ua li cas peb thiab hwm thiab qhuas Yehauvas?

12 Yauj yim qhuas Yehauvas, Yauj yim hlub Yehauvas. Yauj siv sijhawm los ua tib zoo xav txog tej uas Yehauvas tau tsim. (Nyeem Yauj 26:7, 8, 14.) Thaum nws xav txog lub ntuj, lub  ntiajteb, tej huab cua, thiab hnov xob nthe ua rau nws pom tias nws tsuas paub zim zuag txog tej uas Yehauvas tau tsim xwb. Yauj hwm Yehauvas heev, nws thiaj hais tias: “Kuv khaws tej lus uas tawm ntawm nws lub qhov ncauj los cia rau hauv kuv lub siab.” (Yauj 23:12) Yauj qhuas Yehauvas thiab hwm nws kawg li! Yauj hlub nws Leej Txiv Yehauvas thiab xav ua haum nws siab xwb. Tej no ua rau Yauj hajyam muab siab npuab Yehauvas. Peb yuav tsum xyaum ua li Yauj. Tiam no peb paub txog tej uas Yehauvas tau tsim zoo tshaj Yauj tiam. Thiab tseem muaj phau Vajlugkub los pab kom peb paub Yehauvas zoo. Txhua yam peb kawm yeej ua rau peb phimhwj kawg. Qhov uas peb hwm thiab qhuas Yehauvas yuav pab kom peb hlub nws, mloog nws lus, thiab xav ua siab ncaj rau nws.​—Yauj 28:28.

Peb ua siab ncaj rau Vajtswv yog peb tsis saib tej duab liab qab (Saib nqe 13) *

13, 14. (1) Raws li Yauj 31:1, Yauj ua li cas qhia tias nws mloog Vajtswv lus? (2) Peb xyaum tau Yauj tus qauv li cas?

13 Yauj yim mloog Yehauvas lus, Yauj yim ua siab ncaj rau Yehauvas. Yauj paub tias yuav kom nws ua tau siab ncaj rau Yehauvas, nws yuav tau mloog Yehauvas lus. Txhua zaus peb mloog Yehauvas lus yuav pab kom peb hajyam ua siab ncaj rau nws. Yauj yeej mloog Vajtswv lus txhua hnub. Nws thiaj tsis lam tau lam nrog tej hluas nkauj tso dag tso luag. (Nyeem Yauj 31:1) Nws nco ntsoov tias nws twb muaj txij nkawm lawm tsis tsim nyog nws mus nyiam mus thab lwm tus. Niaj hnub no, peb nyob hauv lub qab ntuj uas muaj kev plees kev yi txhua qhov. Peb puas ua tau li Yauj es tsis txhob ntsia tus uas tsis yog peb tus txij nkawm? Peb puas zam tau tsis txhob saib tej duab liab qab? (Mathai 5:28) Yog peb tswj tau peb lub siab txhua hnub ces peb yuav ua tau siab ncaj rau Vajtswv.

Peb ua siab ncaj rau Vajtswv yog peb tsis muab tej qhov txhia chaw saib tseem ceeb tshaj (Saib nqe 14) *

14 Yauj mloog Yehauvas lus nws thiaj tsis muab tej qhov txhia chaw saib ua yam tseem ceeb tshaj. Yauj paub tias yog nws tso siab rau tej qhov txhia chaw ntawd xwb ces kuj yog nws ua txhaum loj heev uas tsim nyog raug txim.  (Yauj 31:24, 25, 28) Niaj hnub no, peb nyob rau hauv lub qab ntuj uas muab tej qhov txhia chaw saib tseem ceeb tshaj plaws. Yog peb ua raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus es tsis txhob muab tej ntawd saib tseem ceeb dua ntais ces peb yuav ua tau siab ncaj rau Vajtswv.​—Paj Lug 30:8, 9; Mathai 6:19-21.

Peb ua siab ncaj rau Vajtswv yog peb nco ntsoov txojkev vam khom (Saib nqe 15) *

15. (1) Yauj vam khom dabtsi, nws thiaj ua tau siab ncaj? (2) Vim li cas thiaj zoo rau peb vam ntsoov tej uas Yehauvas cog tseg?

15 Yauj vam khom Vajtswv tej nqe zog, Yauj thiaj ua siab ncaj. Yauj ntseeg tias Yehauvas yeej pom tej uas nws ua siab ncaj rau Yehauvas. (Yauj 31:6) Txawm Yauj raug kev sim ntau yam los Yauj cia siab tias thaum kawg Yehauvas yuav muab nqe zog rau nws. Vim Yauj vam khom Yehauvas, nws thiaj ua siab ncaj rau Yehauvas. Txawm Yauj yog neeg txhaum los Yehauvas txaus siab heev rau nws, Yehauvas thiaj muab nqe zog nplua mias rau nws! (Yauj 42:12-17; Yakaunpau 5:11) Yav tom ntej, Yauj tseem yuav tau nqe zog ntau tshaj ntawd ntxiv. Koj puas vam khom tuag nthi tias yog koj ua siab ncaj rau Vajtswv, nws yuav muab nqe zog rau koj thiab? Peb tus Vajtswv tseem yog tus qub, nws tsis tau hloov. (Malakhi 3:6) Yog peb nco ntsoov tias Yehauvas yeej pom thaum peb ua siab ncaj rau nws ces peb yeej yuav muab siab npuab nws thiab yav tom hauv ntej peb yeej yuav tau tej uas peb vam ntsoov.​—1 Thexalaunika 5:8, 9.

16. Peb yuav tsum txiav txim siab tuag nthi ua dabtsi?

16 Cia li txiav txim siab tuag nthi ua siab ncaj rau Vajtswv mus li! Tej thaud koj saib zoo li tsis muaj leejtwg xav ua siab ncaj li, tiamsis nco ntsoov tias tsis yog koj ib leeg thiaj tseem ua siab ncaj rau Vajtswv xwb. Tseem tshuav tsheej plhom leej thoob qab ntuj uas tseem muab siab npuab rawv Yehauvas. Thiab yav tas los muaj coob leej ntau tus, txawm ciaj thiab tuag los, yeej ua tau siab ncaj rau Vajtswv. (Henplais 11:36-38; 12:1) Cia peb sawvdaws txiav txim siab tuag nthi ua li Yauj hais no: “Kuv yuav tsis tso kuv lub siab ncaj tseg!” Cia peb ua siab ncaj rau Yehauvas thiaj qhuas tau nws mus ib txhiab ib txhis!

ZAJ NKAUJ 108 Vajtswv Txojkev Hlub Ruaj Khov

^ nqe 5 Zaj no yuav siv phau Vajlugkub los teb cov lus nug no: Ua siab ncaj yog li cas tiag? Vim li cas Yehauvas thiaj xav kom nws cov tub qhe ua siab ncaj rau nws? Vim li cas ho tseem ceeb rau peb ua siab ncaj rau Vajtswv? Zaj no kuj yuav pab kom peb paub ua siab ncaj ncees ib hnub dhau hnub. Yog peb ua siab ncaj rau Vajtswv, peb yuav tau koob hmoov nplua mias.

^ nqe 3 Lo lus Henplais “tsis muaj ib qho phem li,” yog hais txog tsiaj ces txhais li hauv nqe 3, tiamsis thaum muab hais rau tibneeg ces yog hais txog lub “siab ncaj.”

^ nqe 50 COV DUAB: Thaum Yauj tseem hluas, nws qhia nws cov menyuam txog tej uas Vajtswv tau tsim.

^ nqe 52 COV DUAB: Ib tug kwvtij tsis kam nrog cov txivneej ua haujlwm saib duab liab qab.

^ nqe 54 COV DUAB: Ib tug kwvtij tswj nws lub siab tsis yuav lub this vis loj thiab kim uas nws twb tsis cheem tsum thiab twb yuav tsis taus.

^ nqe 56 COV DUAB: Ib tug kwvtij siv sijhawm los thov Vajtswv thiab los xav txog lub Vaj Kaj Siab.